Aspekty k bodu štěstí - astrologie

Planeta Země PannaCz.com
Na těžké či snadné aspekty k bodu štěstí je třeba se dívat ze správné perspektivy. V každém vidět přesně tu cenu, kterou má. Nad věcmi, které přicházejí snadno, musíme cítit pokoru. Za věci, které přicházejí s obtížemi, musíme být vděční.
Zobrazen: 17370x   22. 5. 2011

Bod štěstí  (Pars Fortunae) je arabský bod

nikoli určitá planeta, který symbolizuje hmotné štěstí a jedincův společenský úspěch. Někteří astrologové neberou v horoskopu vlivy planetárních aspektů k tomuto bodu v úvahu. Avšak bod štěstí představuje v individuálním horoskopu velmi citlivý prvek. Člověk reaguje silně na druhé lidi, jejichž planety se ho dotýkají a reaguje také silně na důležité tranzity a progrese tohoto bodu. Proto platí, že je-li tato oblast v individuálním horoskopu dostatečně citlivá, aby v důsledku toho člověk reagoval na vnější síly, je zřejmé, že má dostatek síly, aby se dala považovat za jeden z faktorů, který má na život tohoto člověka velký vliv. Bod štěstí není odvozeninou žádné jednotlivé planety, ale spíše představuje kombinaci síly a citlivosti obou světel a ascendentu. Každou část horoskopu ovlivňují její aspekty, i když se nejedná o planetu. Bod štěstí symbolizuje radost, kterou v životě hledáme. Na světské, každodenní úrovni myšlení, se v životě člověka vyskytují určité věci, které mu přinášejí radost, a kromě těchto věcí jsou také věci, které mu buď umožňují prožívat jeho radost, nebo mu v tom zabraňují. Radost člověka může docela dobře spočívat v klidu mysli (stejně těžko postižitelného jako bod štěstí). K tomu, po čem člověk touží jako po své životní radosti, vedou velmi konkrétní cesty. Člověk někde uvnitř ví, co ho činí šťastným. Jeho znalost je konkrétní. Je to něco, co může prožívat, cítit, chutnat a čeho se může dotýkat. Naplňuje ho to zevnitř a umožňuje mu to vyzařovat tuto energii na každého, s kým se setká.

© PannaCz.com

Aspekty k bodu štěstí mají velmi konkrétní vliv na cesty

jakými může člověk dosáhnout své vlastní jedinečné ,,radosti“. Tyto aspekty mají také vztah k překážkám, které je třeba překonat, aby člověk svou radost zrealizoval. V žádném horoskopu ve skutečnosti není nic negativního. Jsou věci, které vyžadují čas, aby jim člověk porozuměl. Dokud jim neporozumíme, dělají dojem, že blokují naši cestu a brání nám v dosažení toho, po čem toužíme. To jsou ty takzvané překážky. Ale překážky jsou pouze stupínky, které zesilují naši vlastní ,,radost“, když jí dosáhneme. Na těžké či snadné aspekty k bodu štěstí je třeba se dívat ze správné perspektivy. V každém vidět přesně tu cenu, kterou má. Nad věcmi, které přicházejí snadno, musíme cítit pokoru. Za věci, které přicházejí s obtížemi, musíme být vděční. Tím člověk vedle další radosti, kterou skýtá bod štěstí, dosahuje skutečného, trvale radostného naladění.

Kvadratury k bodu štěstí

Tvoří-li planety s bodem štěstí kvadraturu, svádí nás to myslet si, že tím připravují člověka o jeho radost. Není to pravda. Kvadratury ve skutečnosti vytvářejí napětí, které nutí člověka k činu. Čím víc člověk dělá, jedná, podílí se, pracuje, usiluje atd., tím blíže je schopen přivést sebe samého ke zhmotňování snů. Snít nebo spřádat fantazie o tom, co mi přinese radost, neznamená této radosti dosáhnout. Přiznat si, že se dosažení nějakých velkých tužeb děje následkem soustředěného úsilí, je prvním krokem k jejich dosažení. Čím nepřátelštější jsou planety, které kvadratury s bodem štěstí tvoří, tím hlubší studnu nepřízně osudu člověk hloubí, aby následně vytvořil o to větší prostor pro svou radost. Musíme mít na paměti, že to, co děláme, neděláme proto, abychom si mohli stěžovat na námahu, kterou to zahrnuje, ale spíše proto, abychom si jasně a pevně vytýčili cestu a způsoby a prostředky, které nám pomohou v realizaci toho nejpozitivnějšího, co může z bodu štěstí vzejít.

Výhodné planety tvořící kvadraturu s bodem štěstí mohou přinést člověku naplnění jeho tužeb dříve, nebo za pomoci jednodušších metod. V tomto případě si musí člověk pamatovat, že je mnohem obtížněji si radost udržet než získat.

Kvadratury k bodu štěstí vytvářejí ve své podstatě dynamickou energii, kterou může člověk využívat k tomu, aby dosáhl té největší radosti. Ať už tato radost přichází snadno nebo s obtížemi, ať už její dosažení zabírá relativně krátkou dobu nebo celý život, není nic lepšího než se stát součástí ,,radosti“ samé. Lekci těchto kvadratur je, že na konci vynaloženého úsilí leží odměna, která stojí za to.

Trigony k bodu štěstí

Planety svírající s bodem štěstí trigon navozují v životě člověka vnější okolnosti, které ho vedou ke štěstí. U těchto aspektů nabývá velmi na důležitosti, aby se člověk za svým bodem štěstí aktivně nehnal, protože bude-li to dělat, bude se mu štěstí neustále vyhýbat.

Na druhou stranu tím, že se prostě naučí plynout s okolnostmi, lidmi a událostmi, které přicházejí do jeho života a odcházejí z něj, dosáhne automaticky bodu štěstí, aniž by o to vědomě usiloval. Trigony vždy navozují vnější zkušenosti, ale ne vždy tak snadno, jak by se mohlo zdát. Nepřátelská planeta svírající s bodem štěstí trigon způsobuje, že člověk prochází poněkud obtížnými okolnostmi, které drží ve svých rukou druzí lidé. Nicméně jsou to přesně ty okolnosti, jejichž prostřednictvím posléze zrealizuje své touhy. Má-li člověk kvadratury k bodu štěstí, je jeho cesta zdánlivě přímější, protože vychází z jeho nitra, vykazuje-li však jeho horoskop k tomuto bodu trigony, pohybuje se člověk mnoha různými směry – v podstatě vklouzává a vyklouzává z reality každého člověka, kterého potká a tato realita nějakým způsobem představuje to, co pro něj znamená jeho bod štěstí.

Pocházejí–li trigony k bodu štěstí od přátelských planet, je pro člověka mimořádně snadné realizovat své sny. Stále se ukazuje, že je v příslušné oblasti, kterou jeho bod štěstí symbolizuje, velmi šťastný. Lekce v tomto případě samozřejmě je netlačit příliš na své štěstí, ale spíše je ocenit jako součást Boží Štěstěny, již je z nějakého neznámého důvodu hoden.

© PannaCz.com

Opozice k bodu štěstí

Planety, které tvoří s bodem štěstí opozici, tvoří zároveň konjunkci s bodem neosobního vědomí. Tudíž to, co člověku v jedné oblasti berou, mu v jiné dávají. Tyto planety fungují nejlépe, nepokouší-li se je člověk využívat k vlastnímu prospěchu. Člověk nemusí striktně dodržovat pravidlo o tom, že musí více dávat než brát. Namísto toho je důležitější, aby tyto planetární energie využíval k přivlastňování si vlastnosti, které tyto planety představují, nebo výsledků, které vytvářejí. Ovzduší odstupu jen napomáhá co nejlepšímu fungování a v žádném případě člověku nebrání v prožívání přislíbené ,,radosti“ jeho bodu štěstí.

Tyto planety představují cesty, jakými se člověk podílí na světě prostřednictvím bodu neosobního vědomí. Ukazují mu, jakým způsobem se do značné míry podobá všemu ostatnímu živému, namísto toho, aby zdůrazňovaly jedinečnost, kterou v sobě člověk touží nalézt jakožto identickou strukturu svého ega. Tyto planety však nemají za úkol fungovat na osobní úrovni, jejich prostřednictvím člověk vidí, jakým způsobem je do značné míry součásti toku životních zkušeností, které jsou všem lidem společné. A v osobní rovině mu to dává pocit sounáležitosti, který by si jinak možná neuvědomil.

Konjunkce k bodu štěstí

Planety tvořící konjunkci s bodem štěstí pomáhají člověku dosáhnout jeho největší radosti, naučí-li se je používat a umožní-li jim pozitivně fungovat. Tyto planety vedou energii v souladu s jeho cestou směrem ke štěstí, takže nemůže jinak než toto štěstí nalézt. V podstatě mu dodávají schopnost neuhýbat od cíle, ke kterému má namířeno.

Tyto planety tvoří zároveň opozici k bodu neosobního vědomí. Tím člověku brání stát se příliš neosobním. To by působilo vzhledem k jeho osobní realitě jako rozptýlení. Charakter každé planety tvořící konjunkci s bodem štěstí navíc napomáhá přesně definovat to, co přinese člověku štěstí. Dokonce i nepřátelské planety mohou člověku přinést štěstí. Mnozí lidé mají velké potěšení z toho, že si zařizují život tak, aby vypadal obtížně, a když jim život učiníme snazším, zarmoutíme je. Stav radosti si nemusíme představovat jako stav blaha, který mají lidé obvykle na mysli. Jde pouze o schopnost naplnit to, co si člověk určí za schopné učinit ho skutečně šťastným.

© PannaCz.com

Neaspektovaný bod štěstí

Neaspektovaný bod štěstí se vyskytuje velmi často. V těchto případech je zajímavé prostudovat planetu, která je bodu štěstí nejblíže. Často poskytuje vodítko vypovídající o tom, jakým způsobem se člověk pokouší dosáhnout svých cílů – zda jsou tyto prostředky pro něj snadné nebo ho od něj odklánějí. To vše záleží na tom, jaké další aspekty tato ,,nejbližší planeta“ v horoskopu přijímá.

Zdroje:

  • Martin Schulman, Karmická astrologie – Radost a bod štěstí, Eugenika 2001,
  • Pavel Turnovský, Rozloučení s tradiční astrologií, nakladatelství Půdorys, Praha 1994

© PannaCz.com zpracovala Sára - Noetika.


pannacz.com Esoterika - zpracovala Sára

 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality