Dvacet osm stanic Luny a jejich síly

Měsíční záře.
Luna probíhá v 28 dnech celý zvířetník, určili indičtí mudrci a nejstarší astrologové 28 lunárních stanic, které nacházejíce se v osmé sféře, přijaly od souhvězdí a hvězd rozmanité vlastnosti a jména. Probíhá-li jimi Luna, obdrží od každé jiné síly.
Zobrazen: 9243x   6. 11. 2009

Luna a 28 dnů

Každá taková lunární stanice má dle mínění Abrahamova přibližně 12˚51̕27̕̕. Jména jednotlivých stanic osmé sféry jsou tyto:

 • 1. Alnath, tj. rohy Skopce; počíná u Hlavy Skopce, zapříčiňuje cesty a spory.
 • 2. Albothaim nebo Albocham, tj. Břicho skopce, počíná na 12˚51̕22̕̕ téhož znamení a vyvolává nálezy pokladů a uvěznění.
 • 3. Achaomazone nebo Athoraye, tj.Plejady,počíná na 25˚52̕51̕̕ Skopce a je příznivá plavbě, lovu a dílům alchymie.
 • 4. Aldebaran nebo Aldelamen, tj. Oko Býka nebo Hlava Býka, počíná na 8˚34̕17̕̕ Býka a zapříčiňuje zničení nebo překážky budov, pramenů, studní, zlatých dolů a zahání lezoucí zvířata a probouzí nesváry.
 • 5. Alchataya nebo Albachaye,počíná na 21˚25̕43̕̕Býka a je příznivá návratu z cest a pro vyučování žáků; dodává budovám trvanlivosti a propůjčuje zdraví a blahobyt.
 • 6. Alhanna nebo Alchaya, tj. malá hvězda velkého světla; počíná na 4˚17̕9̕̕Blíženců a je příznivá lovu, obležení měst a pomstě mocných; ničí také žně a plody, brání léčení.
 • 7. Aldimiach nebo Alarzach, tj. Paže Blížence, počíná na 17˚8̕34̕̕ přináší zisk a přátelství, prospívá milujícím, zahání mouchy a získává přízeň úřadů.
Černá Luna v horoskopu – postavení v domech

Uvedených sedm stanic udává první čtvrt nebe

v podobném pořadí podle stupňů, minut a vteřin mají také další stanice své počátky tak, že v prvním znamení čtvrtě tři, v dalších dvou pak dvě stanice počínají. U Hlavy Raka počíná tedy sedmero následujících stanic.

 • 8. Alnaza nebo Anatrachya, tj. mlžná nebo oblačná; utvrzuje lásku a přátelství, dužnost mezi cestovateli, zahání myši, škodí vězňům a prodlužuje vězení.
 • 9. Archaam nebo Alcharf, tj. Oko Lva, protiví se žním a cestám a působí spory mezi lidmi.
 • 10. Ageliache nebo Aglebb, tj. Čelo Lva, propůjčuje stavbám trvání, lidem lásku, blahobyt a pomoc proti nepřátelům.
 • 11. Alzobra nebo Ardaf, tj. Lví hříva; jest příznivá cestám, výkupu zajatých a získává zisk v obchodě.
 • 12. Alzarfa, tj. Lví ohon; je příznivá žním a setbám, avšak protivná námořním cestám; jinak napomáhá polepšení služebníků, vězňů a společníků.
 • 13. Alhayre, tj. Psi neb průvodci Panny; získává blahobyt a zisk, je příznivá cestám a žním, podporuje osvobození vězňů.
 • 14. Achureth nebo Arimet, jinak zvaná Azimeth, Albumech nebo Alcheymech, tj. klasy Panny nebo letící klasy; podporuje lásku mezi manžely a uzdravení nemocných, též je příznivá plavbě, ne však cestám po zemi.
Luna a Rak v domech

Tím končí druhá čtvrť nebe a následuje dalších sedm stanic, z nichž první spočívá u špice Vah.

 • 15. Agrafa nebo Algarfa, tj. ochrana aneb letící ochrana; je příznivá hledání pokladů, vykopávání studní, upevňuje spor a rozchod, ničí domy a nepřátele, cestujícím působí překážky.
 • 16. Azubene nebo Ahubene, tj. Rohy Štíra. Přináší překážky cestám, manželstvím, žním a obchodu, jest však příznivá pro osvobození vězňů.
 • 17. Alchil , tj.Koruna Štíra; zlepšuje osud,propůjčuje trvalou lásku, upevňuje stavby a prospívá plavbám.
 • 18. Alchas nebo Altob, tj.Srdce Štíra, vyvolává spor, vzpouru, spiknutí proti knížatům, pomstu proti nepřátelům; osvobozuje však vězněné prospívá stavbám.
 • 19. Allatha nebo Achala, od jiných také Hycula nebo Arala, tj. Ohon Štíra prospívá obležení a dobytí města, vyhání lidi z jejich bydlišť; uvězněným a plavcům na moři přináší zkázu.
 • 20. Abnahya, tj. trám; přispívá ke krocení zvířat, zajetí činí trvalým, ničí bohatství společníků a nutí člověka, aby přišel na určité místo.
 • 21. Abeda nebo Albeldach, tj. poustevna; je příznivá žním, zisku, stavbám a poutníkům a rozloučení. 
Lilit černá Luna

Tím končí třetí čtvrť nebe a zbývá ještě poslední.

22. Sadabecha neb Zobeboluh nebo Zandeldena, tj. pastýř, počíná u Hlavy Kozoroha, prospívá útěku služebníků a zajatých, posiluje uzdravení. 23. Sebadola nebo Zobrach, tj. pohlcující, je příznivá rozlukám. Osvobození zajatých a hojení chorob. 24. Sadabath nebo Chadezoab, tj. Šťastná hvězda; podporuje blahovůli manželskou, vojákům dává vítězství, škodí však v úředních jednáních. 25. Sadalabra nebo Sadalachia, tj. motýl nebo rozpětí, podporuje obležení a pomstu, ničí nepřátele, přivádí rozluky, propůjčuje trvání stavbám a věznění; urychluje poselství, podporuje vázání uzlu a očarování lidského údu, takže nemůže již sloužiti. 26. Alfarg nebo Ftagal Mokaden, tj. první tvůrce; podporuje lásku a svornost, blaho zajatých, ničí budovy a žaláře. 27. Alcharya nebo Alhalgalmoad, tj. druhý tvůrce; rozmnožuje výnos žní, mzdu a zisk, hojí nemoce; škodlivá je však budovám, prodlužuje uvěznění, přináší lodníkům nebezpečí a zesiluje každý zlý úmysl. 28. Albotham nebo Alchalh, tj ryba, rozmnožuje výnos žní a obchodu, vede cestující jistě nebezpečnými místy, přináší manželům radost, avšak utvrzuje uvěznění a působí ztrátu pokladů.

Vztah Slunce a Luny

V těchto 28 stanicích Luny jsou ukryta mnohá tajemství staré moudrosti

neboť působí podivuhodně na všechny věci podměsíční. Staří mudrci podkládali jednotlivým stanicím zvláštní obrazce, pečetě a vládnoucí inteligence a jejich silami dovedli rozmanitě operovati. Pro první stanici hotovili, aby někoho zničili, na železném prstenu obraz černého muže, jenž byl oděn v žíněném rouchu, měl pás a levicí vrhal oštěp. Tímto obrazcem pečetili černý vosk, okouřili obrazec tekutým storaxem, přičemž mumlali proklínání. Pro druhou stanici pečetili proti hněvu velmože a u jeho usmíření bílý vosk a mastix obrazcem korunovaného krále a okuřovali jej dřevem aloe.

Pro třetí stanici hotovili na stříbrném prstenu

jenž měl čtyřhranní lístek, obraz krásně oblečené ženy, sedící na trůnu a pravicí podpírající hlavu. Tímto obrazcem pečetili a okouřili jej mošusem, kafrem a vonným hřebíčkem. Tento obrazec přinášel dle jejich tvrzení štěstí a vše dobré.

Pro čtvrtou stanici, k pomstě, odloučení, nepřátelství a neštěstí

pečetili do červeného vosku obraz válečníka na koni, jenž v pravici držel hada, a okuřovali obrazec červenou myrhou a storaxem. Pro pátou stanici, aby docílili přízně králů a úředníků, jakož i dobrých příjmů, hotovili stříbrné pečetidlo s obrazem lidské hlavy a okuřovali santalovým dřevem. 

Lunární uzly

Pro šestou stanici, aby vzbudili lásku mezi dvěma osobami

pečetili dva sebe objímající obrazy do bílého vosku a okuřovali dřevem aloe a ambrou. Pro sedmou stanici, aby obdrželi všeho dobra, vytvářeli ve stříbře obraz lepě oděného muže, jenž jako prosebník či modlící se ruce napřahoval k nebi a okuřovali libovonným kořením.

Pro osmou stanici, aby ve válce zvítězili

vytvářeli cínové pečetidlo s obrazem orla s lidským obličejem a okuřovali sírou. Pro devátou stanici, aby vyvolali nemoc, vytvářeli olověné pečetidlo s obrazem muže zbaveného pohlaví, jenž si rukama zakrýval oči, a okuřovali smrkovou pryskyřicí. Pro desátou stanici, aby pomohli porodu a uzdravili nemocného, vytvořili zlaté pečetidlo lví hlavou a okuřovali ambrou. Pro jedenáctou stanici, aby probudili bázeň, uctivost a vážnost, vytvořili ze zlatého plátku pečetidlo s obrazem člověka jedoucího na lvu, jenž levicí držel lva za uši a v pravici napřahoval kopí. Okuřovali libovonným kořením a šafránem.

Pro dvanáctou stanici, aby rozvedli milující, vytvářeli pečetidlo z černého olova s obrazem draka

zápasícího s mužem a okuřovali lvími chlupy a čertovým lejnem. Pro třináctou stanici, aby upevnili věrnost mezi manžely a zrušili kouzlo uzlové smyčky, vytvářeli obrazce pro obě části, pro mužskou v červeném a pro ženu v bílém vosku, spojili obě v objetí a okuřovali ambrou a dřevem aloe. Pro čtrnáctou stanici, aby způsobili odloučení muže a ženy, vytvořili jako pečetidlo v mědi obrazec psa kousajícího se do ocasu a okuřovali chlupy černého psa a černého kocoura.. Pro patnáctou stanici, aby získali přátelství a blahovůli, vytvořili jako pečeť obraz sedícího a dopis čtoucího muže a okuřovali kadidlem a muškátovým ořechem. Pro šestnáctou stanici, aby docílili zisku v obchodě, vytvořili stříbrné pečetidlo s obrazem muže sedícího na trůnu a držícího v ruce váhy a okuřovali libovonným kořením. Pro sedmnáctou stanici pečetili proti zlodějům a lupičům železným pečetidlem obraz opice a okuřovali opičími chlupy. 

XVIII - LUNA (Kof = Ryby, Pisces) - Tarot

Pro osmnáctou stanici hotovili proti horečce a břišním bolestem měděné pečetidlo s obrazem hada

jenž svůj ohon nesl nad svou hlavou, a okuřovali jelením rohem. Tomuto obrazci připisovala se také moc zaháněti hady a vše jedovaté z místa. Kde byl zakopán. Pro devatenáctou stanici, aby ulehčili porod a přivodili očištění, hotovili měděné pečetidlo s obrazem ženy zakrývající si rukama obličej a okuřovali tekutým storaxem. Pro dvacátou stanici, sloužící lovu, hotovili cínové pečetidlo s obrazem střelce, z poloviny člověka a z poloviny koně, a okuřovali liščí hlavou. Pro dvacátou první stanici, aby přivodili druhému škody, hotovili obraz muže majícího dvě tváře, vpředu a vzadu, okuřovali sírou a jantarem a položili obrazec se sírou, jantarem a vlasy toho, komu mělo býti ublíženo, do měděné schránky.

Pro dvacátou druhou stanici k bezpečí prchajících vytvářeli železnou pečeť s obrazem člověka

majícího na nohou křídla a nesoucího na hlavě přilbu a okuřovali rtutí. Pro dvacátou třetí stanici k zničení a pustošení, vytvářeli v železe obraz kocoura s psí hlavou, okouřili pečeť psími chlupy a zakopali ji na místo, jemuž mělo být ublíženo. Pro dvacátou čtvrtou stanici, aby rozmnožili stáda, vzali roh skopce, býka, kozla, aneb všeobecně toho zvířete, jehož stáda hodlali rozmnožiti, a vtiskli do něho železným pečetidlem obraz kojící ženy. Roh zavěsili zvířeti, jež bylo vůdcem stáda, na krk, aneb vtiskli pečeť na jeho roh. Pro dvacátou pátou stanici k úrodě rostlin a k žním vytvořili pečeť v dřevu fíkovém s obrazem člověka sázejícího strom, okouřili fíkovými květy a pověsili na strom. Pro dvacátou šestou stanici vtiskli, aby získali lásky a přízně, do bílého vosku a mastixu obraz ženy myjící si a česající si vlasy a okouřili jej vonným kořením. Pro dvacátou sedmou stanici, aby zničili prameny, studně, minerální vody a lázně, vytvořili z červené země obraz okřídlené, prázdné a proděravělé nádoby, kterou držel muž v rukou, vypálili jej, a pak s čertovým lejnem a tekutým storaxem jej ponořili aneb zakopali ve studni či pramenu, jejž chtěli zničiti.

Pro dvacátou osmou stanici, aby shromáždili ryby, vytvořili v bronzu pečeť s obrazem ryby

okouřili ji kůži mořské ryby a vhodili ji do vody, kde chtěli ryby shromážditi. Mimo obrazů psali zároveň také jména jim náležejícíh duchů, jakož i jejich charaktery do pečeti a dále používali i kouzelných formulí k docílení svého úmyslu.

 

©PannaCz.com Noetika - Heinrich Cornelius Agrippa z Nettesheimu : Okultní filosofie, kniha druhá, 2.přepracované a doplněné vydání, nakladatelství Trigon 2004 - přepracovala Sára.


 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality