Evangelium MARIE MAGDALSKÉ

Máří Magdaléna - ta, kterou Ježíš miloval nejvíce
Petr řekl Marii: "Sestro, my víme, že tě Spasitel miloval více než ostatní ženy. Pověz nám Spasitelova slova, která si pamatuješ, která znáš, ale my ne, ani jsme je neslyšeli." Marie odpověděla a řekla: "Co je vám skryto, vám prozradím...
Zobrazen: 6840x   23. 2. 2007, aktualizováno: 19. 5. 2008

Berlínský kodex

Neúplné znění Mariina evangelia se zachovalo v koptském překladu z konce 4. nebo počátku 5. století. Je součástí tzv. Berlínského kodexu (Berolinensis 8502) objeveném Dr. Carlem Reinhardtem roku 1896 v Horním Egyptě. Objeveny byly také dva řecky psané zlomky pocházející z počátku 3. století (Rylandsův papyrus 463). Další dva zlomky s řeckým textem jsou datovány do období na přelomu 2. a 3. století (papyrus Oxyrhynchus 3225).

 

Časové zařazení vzniku Mariina evangelia je obtížné. Badatelé se zpravidla orientují podle stáří dochovaných zlomků a tak se v odborných kruzích operuje s časovým rámcem první poloviny 2. století (120 až 180).

 

Marie z Magdaly - "ta, kterou Ježíš miloval nejvíce"

Ústřední postavou evangelia je Marie z Magdaly, která je v určité části nejstarších křesťanských spisů nahlížena jako "ta, kterou Ježíš miloval nejvíce."

 

V následujícím textu je to právě Marie, která z pozice zasvěcené a Ježíšovi nejbližší ženy vypravuje apoštolům o své mystické vizi Spasitele. Zdaleka ne všichni učedníci jsou ovšem ochotni přijmout předávané poselství z jejích úst. Ondřej a Petr Mariino svědectví otevřeně zpochybní. Spor Marie s Petrem tak bývá někdy považován za první symbolický konflikt mezi vyznavači ezoterního gnostického křesťanství a zakladateli exoterní katolické církve.

 

(Kapitoly 1 až 3 se nedochovaly.)

 

…bude pak hmota (zničena) nebo ne?

 

4 (…) 22Spasitel pravil: "Každá přirozenost, každý výtvor, každé stvoření existují v sobě navzájem a opět budou rozloženy ve své vlastní základy, 23protože přirozeností hmoty je rozklad podstaty její vlastní přirozenosti. 24Kdo má uši k slyšení, slyš!"

 

25Petr mu řekl: "Jako jsi nám řekl vše, pověz nám také – co je hříchem světa?" 26Spasitel pravil: "Žádný hřích neexistuje, neboť jste to vy, kdo činí hřích, když děláte věci, které jsou od přirozenosti smilstvem, jež se nazývá hříchem. 27Proto Dobro přišlo doprostřed vás, k podstatě veškeré přirozenosti, aby k sobě navrátilo to, co je jejím základem." 28Pak pokračoval a řekl: "Proto jste se stali nemocnými a umíráte, protože se protivíte tomu, který jediný vás může uzdravit. 29Kdo to může pochopit, pochop. 30Hmota zplodila žádostivost, které se nic nevyrovná. Povstala z něčeho, co je v rozporu přirozeností. Pak nastává v celém těle zmatek. 31Proto jsem vám řekl: "Mějte velkou odvahu, a pokud jste vystrašení, povzbuzujte se v přítomnosti různých podob přirozenosti. 32Kdo má uši k slyšení, slyš."

 

33Když Blažený Jeden toto řekl, všechny je pozdravil pravíc: "Pokoj vám. Přijměte můj pokoj pro sebe. 34Dejte si pozor, aby vás nikdo nesvedl z cesty říkajíc: ‘Hle, tady!’ nebo ‘Hle, tam!’, neboť Syn člověka je uvnitř vás. 35Následujte jej! 36Ti, co ho hledají, jej naleznou. 37Jděte tedy kázat evangelium o Království. 38Nestanovujte žádná nařízení kromě toho, které jsem vám určil a nevyhlašujte zákon jako zákonodárce, aby vás tím nespoutali." 39Když toto řekl, odešel.

 

5 1Oni však se rmoutili. Velice plakali říkajíce: "Jak můžeme jít k pohanům a kázat evangelium o Království Syna člověka? Pokud ho neušetřili, jak by mohli ušetřit nás?" 2Tehdy povstala Marie, všechny je pozdravila a řekla ke svým bratřím: "Neplačte a nermuťte se, ani nekolísejte – vždyť jeho milost bude plně s vámi a ochrání vás. 3Spíše však pojďme chválit jeho velikost, protože nás zhotovil a učinil nás lidmi." 4Když to Marie řekla, obrátila jejich srdce k Dobru, i začali hovořit o slovech Spasitele.

 

5Petr řekl Marii: "Sestro, my víme, že tě Spasitel miloval více než ostatní ženy. 6Pověz nám Spasitelova slova, která si pamatuješ, která znáš, ale my ne, ani jsme je neslyšeli." 7Marie odpověděla a řekla: "Co je vám skryto, vám prozradím." 8A promluvila k nim tato slova: "Já," pravila, "jsem viděla Pána ve vidění a řekla mu: ‘Pane, dnes jsem tě viděla ve vidění.’ On odpověděl a řekl mi: 9‘Blažená jsi, že jsi se neroztřásla při pohledu na Mne. Neboť tam, kde je mysl, tam je poklad.’ 10Řekla jsem mu: ‘Pane, ten, kdo vidí vidění, vidí skrze duši nebo skrze ducha?’ 11Spasitel odpověděl a řekl: ‘Nevidí skrze duši ani skrze ducha, ale myslí, která je mezi oběma. To je to, co vidí vizi a to je…‘

 

(Zbývající část 5. kapitoly a kapitoly 6 a 7 se nedochovaly.)

 

8 (...) to 10A Žádostivost pravila: "Neviděla jsem tě sestupovat, ale teď tě vidím vystupat. Proč lžeš, když ty patříš ke mně?" 11Duše odpověděla a řekla: "Viděla jsem tě. Ty jsi mě neviděla, ani jsi mě nepoznala. Sloužila jsem ti jako roucho a tys mne nepoznala." 12Když to dořekla, odešla s velkou radostí. 13Znovu přišla ke třetí mocnosti, která je nazývána ‘Nevědomost’. 14Mocnost se ptala duše říkajíc: "Kam jdeš? Jsi spoutána ve špatnosti. Když jsi spoutána, tak nesuď." 15A duše řekla: "Proč ty soudíš mne, když já tebe neposuzuji? 16Byla jsem spoutána, přestože jsem nikoho nespoutala. 17Nebyla jsem poznána, ale poznala jsem, že Všechno se rozpadá, jak věci pozemské, tak i nebeské."

 

18Když duše překonala třetí mocnost, vystoupila vzhůru a spatřila čtvrtou z mocností, která měla sedm podob. 19První podobou je temnota, druhou žádostivost, třetí nevědomost, čtvrtou je rozrušení smrti, pátou je království těla, šestou je pošetilá moudrost těla, sedmou je hněvivá moudrost. Toto je sedm mocností hněvu. 20Ptají se duše: "Odkud jsi přišla, vražednice lidí, nebo kam jdeš, přemožitelko kosmu?" 21Duše odpověděla a řekla: "Co mne poutalo, bylo zničeno a co mne obklopovalo, bylo překonáno a 22moje žádostivost skončila a nevědomost zahynula. 23Ve věčnosti jsem byla uvolněna ze světa a ve tvaru z tvaru a z pouta zapomnění, které je pomíjivé. 24Od této chvíle dosahuji spočinutí času, období, věčnosti v mlčení."

 

9 1Když to Marie dořekla, zmlkla, neboť až k tomuto bodu s ní hovořil Spasitel.

 

2Odpověděl však Ondřej a řekl k bratřím: "Povězte, co chcete říct na to, co nám sdělila. Já vůbec nevěřím, že to řekl Spasitel. Tyto nauky jsou jistě (plné) divných myšlenek." 3Petr odpověděl a mluvil, co se týče těchto věcí, stejně. 4Otázal se jich ohledně Spasitele: "Mluvil opravdu důvěrně se ženou a ne otevřeně s námi? Máme se snad obrátit a všichni ji poslouchat? Dal přednost jí před námi?"

 

5Tehdy se Marie rozplakala a řekla Petrovi: "Můj bratře Petře, co si to myslíš? Domníváš se, že jsem si to ve svém srdci vymyslela, nebo že lžu o Spasiteli?"

 

6Odpověděl Lévi a řekl Petrovi: "Petře, ty jsi byl vždycky vznětlivý. 7Teď tě vidím přít se ženou jako s nepřítelem. 8Ale kdyby ji Spasitel učinil toho hodnou, kdo jsi pak věru ty, že ji zavrhuješ? Spasitel ji jistě velmi dobře znal. 9Proto ji miloval více než nás. Spíše se styďme a oblečme dokonalého člověka a rozejděme se tak, jak nám přikázal a (pojďme) kázat evangelium, nestanovovat žádná nařízení nebo jiné zákony, než řekl Spasitel."

 


10Když si to vyslechli, začali chodit (po kraji), zvěstovali a kázali.

Z materiálů telestézické společnosti PannaCz.com


zdroj: Neznámá evangelia – Novozákonní apokryfy, Vyšehrad, The Gospel According to Mary Magdalene

 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality