Jak se provádí křesťanský exorcismus

(c) A.R.X. Exorcismus
Mnoho lidí a dokonce i celých rodin trápí posedlost, jistá zlovolnost přírodních sil, která působí na osoby, objekty, obydlí apod. Existují kroky, které lze podniknout pro zahnání démonů. Vlastní zahnání démonů se nazývá exorcismus nebo také vysvobození.
Zobrazen: 9235x   příspěvků: 0   24. 11. 2014

Záleží zda je prováděno křesťanským způsobem nebo jinou technologií. V tomto článku se budeme zabývat křesťanským postupem.

Upozornění: přinášíme velice zjednodušený postup. Každopádně doporučujeme vždy přenechat exorcismus pověřenému exorcistovi a to buď církevnímu nebo dostatečně zkušenému.

Hlavní příznaky posedlosti – 1. část exorcismu

Poznejte hlavní příznaky posedlosti, které jsou: rouhání, panika z křesťanských symbolů, nenávist svatých míst, kostelů, odpor k bibli, svěcené vodě, růženci apod.

Někteří  takto postižení lidé mohou mít nadlidskou sílu, začnou mluvit nebo mumlat v ďábelských jazycích. Vnáší se jim myšlení, proti Ježíši a Svatým. Mají pocit, že veškerou sílu získávají jako moc ve jménu Boha s tím, že svět je k dispozici aby se plenil.

Moc Ducha Svatého - jednota – 2. část exorcismu

Nalazení na moc Ducha svatého. Ne každý je schopen vykonávat exorcismus. Pokud nejste napojeni k Duchu svatému, musíte požádat ty, kteří jsou tímto Božím Duchem naplnění – tedy skutečného křesťana. Pokud nejste naplnění a působící v povaze Ducha Božího, tak pokus o vymítání démonů končí nebezpečnou odvetou v pozicích duchovna.

Rozhodnutí a pokora – 3. část exorcismu

Jít do pokory. Aby byl člověk naplněn silou Ducha svatého, je nutné si nejdříve uvědomit, že jste vedli život, který nikdo z nás nemůže posuzovat protože nikdo z nás nemůže plně znát požadavky a očekávání Boží.

Ve jménu Ježíše Krista činíte pokání v rozhodnutí změnit své myšlení, rozhodnutí a požádáte v pokoře o odpuštění za každou věc, kterou jste kdy vykonali špatně v celém svém životě (včetně těch, které si nemůžete vzpomenout nebo vybavit).

Učiňte pevný závazek, kdy se odvracíte od toho, co jste dělali špatně.

Děkujeme Ježíši Kristu za jeho odpuštění, protože zaplatil strašnou cenu, aby nám mohlo být odpuštěno.

Odpusť těm, kteří ti ublížili. Je to hodně obtížné, ale pouze toto je cestou:

Vyslovte slova "Odpouštím ti". Myslete upřímně i v pocitech, jinak budete muset požádat za odpuštění i této neupřímnosti a celkový výsledek se nemusí dostavit.

Pokud nejste plně pokřtěni - 4. část exorcismu

Pokud nejste pokřtěni, tedy pokřtěni plným ponořením do vody, ve jménu Božím, jako veřejným prohlášením před ostatními, tak přečtěte si slova v Bibli díky kterým bude moci pochopit a zavázat se žít život ve vůli Boží.

Oslepení démona - 5. část exorcismu

Oslepte démona svěcenou vodou. V myšlence je „tato svěcená Voda hoří a bude hořet proti každému zlému duchovi“.

Nejsvětější svátosti - 6. část exorcismu

Zobrazte posedlému Nejsvětější svátosti. Tímto se odrazí zlý duch. Doslovně vyslovte „zde ve jménu a v přítomnosti Ježíše Krista našeho Pána“.

Láska bližního - 7. část exorcismu

Láska bližního. Mějte sebou, alespoň jednu další osobu, která je silným křesťanem. Držte myšlenku na vyšší cíle jako jsou: láska, trpělivost, laskavost, pokora, poctivost, sebeovládání, mír, dobročinnost.

Kdy jste připraveni k vymítání - 8. část exorcismu

Pokud máte moc Ducha Božího a Život ve vás a „víte“ jeho Slovo, potom jste připraveni pokračovat.

Příkazy démonům - 9. část exorcismu

Přikažte démonovi, aby mlčel a byl zticha ve jménu Ježíše Krista. Démon se může pokusit mluvit nesmysly a může se snažit Vás vyděsit, ale činy, které nyní činíte a život ve Vás je mnohem vetší než síla démonů.

Pomoc - 10. část exorcismu

Pokud si nejste jistí, že máte sílu Ducha žijícího ve Vás, tak místo oslovení démona přímo požádejte Ježíše – (což je mnohem bezpečnější), aby vydal příkaz.

Ježíši žádám tě, umlč veškeré zlé duchy, které jsou v okolí nebo nacházející se v ....(název).

V případě, že posedlý člověk je ochoten spolupracovat, potom jej požádejte, aby příkaz dostat ze sebe zlého ducha učinil ve jménu Ježíše on sám.

Jméno démona - 11. část exorcismu

Pokud Vám démon sdělil své jméno, potom použijte jeho jméno:

Démone (jméno), přikazuji ti, opusť (jméno), ve jménu Ježíše Krista! Přikazuji ti (jméno démona) ve jménu Ježíše Krista odejdi a opusť tělo (jméno) teď!

Buďte rozhodní, pevní, neústupní. Poškozené věci, oblečení, stvořené idoly, kresby apod. spalte. Po vyčištění místnosti, domu můžete přistoupit k posvěcení místa.

Blízcí při vymítání - 12. část exorcismu

Vymítání nečiňte sami. Můžete vykonat očistu sami, pokud jste velmi silní v Duch Božím, ale je mnohem lepší mít nablízku nebo k pomoci další osobu nebo osoby křesťany.

Uctění - 13. část exorcismu

Po vymítání uctěte Boha. Modlitbou, zpěvem, tancem. V přítomnosti našeho Pána se démoni třesou.

Posvěcení - 14. část exorcismu

Bez obav, směle a nahlas položte své ruce na vše co potřebuje být posvěceno, přičemž se modlete. Např.: položte své ruce na postel, knihy, atd. a vyslovte nahlas „ Děkuji Bohu za vaše posvěcení, ve jménu Ježíše Krista, přikazuji všem démonům -  okamžitě odejděte! Žehnám toto lože, knihy... ve jménu Ježíše Krista“ ...ať do Vás vstoupí Duch Svatý.

Démonská taškařice - 15. část exorcismu

Pokud se Vám zdá, že se démon vrátil, nebo vymítané neopustil, tak se nenechte zmást. Je to pouze jiný démon, který se snaží vyvolat vaši pochybnost v Ježíše Krista pomocí strachu.

Přijměte křesťanský život - 16. část exorcismu

Buďte si vědomi, že pokud osoba, která je osvobozena nezačne křesťansky žít, mohou se zlí duchové vrátit včetně svých přátel. Konečný stav tak může být horší než na začátku.

Matouš 12: 43-45: ...vrátím se do svého domu, odkud jsem vyšel, a když, on přišel a zjistil, že je prázdný, vyčištěný a ozdobený, pak jde a přivede s sebou sedm jiných duchů, horších, než je on sám...

Zákony démonů - 17. část exorcismu

Existuje mnoho míst, které dávají démonům zákonné právo do vás vstoupit.

Zde je několik, které jim dávají plné právo vstupu: pýcha – ješitnost, arogance, nevěra, materialismus, násilí, hněv, krádež, vraždy, závist, lež, lakota, pomluva, nespravedlivé nařčení, nenávist, souzení druhých, chamtivost, zášť, lenost.

Církevní exorcismus - zákazy, které je nutno přijimout

V případě, že se rozhodnete pro církevního exorcismus, bude potřeba rovněž přijmout a zavázat se k těmto zákazům církve:

pornografie, interrupce, potrat, bezbožná zábava a hudba, mysticismus, věštectví, modlení se k přírodě, esoterika, astrologie, horoskopy, tarotové karty, seance, homeopatie, homosexualita, bojové umění. Jelikož ještě nedávno byl zákaz také medicíny, tak záleží na daném exorcistovi, jaký Vám dá výklad.

Poznámky k církevním trestům:

Církev potom definuje také soubor trestů a možnost jejich prominutí Papežem:

Nápravné tresty (cenzury):

·       Exkomunikace – dočasné vyloučení pokřtěného křesťana z účasti na životě církve (přijímání svátostí, zastávání úřadů a služeb v církvi…)

·       Interdikt – zákaz vysluhování svátostí věřícím, postihuje buď jednotlivé osoby nebo celá území

·       Suspenze – týká se pouze duchovních – zákaz vykonávání bohoslužebných a správních úkonů, popř. úkonů spojených s úřadem

Pořádkové tresty

·       Zákaz pobývat na určitém území

·       Zbavení úřadu, práva, privilegia…

·       Trestní přeložení na jiný úřad

·       Propuštění z duchovenského stavu

Osoby podléhající trestům

·       Ten, kdo se dopustil vnějšího porušení zákona

·       Dovršil již 16 let a má užívání rozumu

·       Znal trest, který následuje za porušení zákona

·       Jednal dobrovolně s plným vědomím

Uložení trestu

·       Z rozhodnutí církevní autority (biskupa) - oficiálním aktem

·       Samotným skutkem – latae sententiae (LS) - cenzura není vyhlášena, pokřtěný do ní upadá samotným spácháním skutku (ve výpisu je tento trest označen LS)

Do exkomunikace upadá ten, kdo se dopustí:

·       odpadu o víry, bludařství a rozkolnictví – LS

·       zneuctění eucharistie – LS (u duchovního následuje ještě suspenze)

·       fyzického napadení papeže – LS

·       rozhřešení spoluviníka proti 6. přikázání – LS

·       biskup, který bez papežského pověření vysvětí biskupa (oba upadají do exkomunikace LS)

·       přímého porušení zpovědního tajemství – LS

·       přímé účasti na potratu - LS

Interdikt stihne toho, kdo se dopustí:

·       fyzického napadení biskupa

·       vyvolávání nenávisti vůči církevním představitelům

·       pokusu o sloužení mše bez kněžského svěcení – LS (u duchovních následuje i suspenze)

·       neplatného udílení rozhřešení (u duchovních následuje i suspenze)

·       svatokupectví (u duchovních následuje i suspenze)

·       nespravedlivého nařknutí zpovědníka ze svádění proti 6. přikázání – LS

·       pokusu o uzavření manželství (i civilního) – v případě řeholníka vázaného věčnými sliby

Suspenzi podléhá duchovní, který se dopustil:

·       pokusu o svádění kajícníka ve svátosti smíření ke hříchu proti 6. přikázání

·       pokusu uzavření manželství (i civilního) – LS

·       konkubinátu

Spravedlivý trest dále následuje za:

·       účast na zakázaném společenství v bohoslužebných úkonech

·       křest dětí katolických rodičů v nekatolické církvi

·       křivou přísaha před církevním představeným

·       veřejné pohoršení mravů nebo urážka náboženství

·       fyzické napadení duchovního

·       vyučování nauce odsouzené církevní autoritou

·       členství ve sdružení brojícímu proti církvi

·       předstírání udílení svátosti

·       znesvěcení posvátné věci

·       převod církevního majetku bez předchozího schválení

·       uchvácení církevního úřadu

·       nezákonné vykonávání kněžské služby

·       nezákonné obohacování z mešního stipendia

·       zneužití církevní moci nebo služby

·       lživou pomluvu církevního představeného

·       zločin duchovního proti 6. přikázání s osobou pod 16 let

·       vraždu, násilí a únos, úmyslné zmrzačení a těžké zranění

Sejmutí církevního trestu

Tresty, jejichž sejmutí je vyhrazeno papeži:

·       zneuctění eucharistie

·       fyzické násilí spáchané na papeži

·       rozhřešení osoby spoluvinné v hříchu proti 6. přikázání

·       konsekrování biskupa bez pověření Svatého otce (vztahuje se na světitele i svěcence)

·       přímé vyzrazení zpovědního tajemství

Tresty, které snímá diecézní biskup:

·       všechny ostatní tresty, nejsou-li rezervované Svatému stolci

·       biskup může svěřit diecéznímu pentitenciáři nebo dalším kněžím fakultu snímat církevní trest ve svátosti smíření (např. exkomunikaci LS za přímou účast na potratu).

(c) A.R.X. B.d.L.


 
diskuzní
fórum
Celkem je vloženo 0 příspěvků.
Nevložen dosud žádný diskusní příspěvek.
 Poslední aktuality