Magie - cesta k zasvěcení a její nebezpečí

Magie
Magik zná svého Boha ve všech aspektech. Nespokojí se s pouhým uctíváním, ale jelikož ví, že byl stvořen podle obrazu božího a je tedy části Boha, vidí svůj nejvyšší ideál, svou svatou povinnost a svůj nejvzdálenější cíl v splynutí s Bohem.
Zobrazen: 12569x   20. 3. 2011, aktualizováno: 7. 2. 2012

Magie je ve skutečnosti svatou vědou. Je v pravém smyslu vědou všech věd, neboť učí znát a prakticky upotřebit veškeré univerzální zákony. Se zřetelem k univerzálnímu zákonu polarity, týkajícího se dobra a zla, aktivity a pasivity, světla a stínu, může každá věda sloužit jak dobru, tak i zlu. Vždy o tom rozhodují povahové vlastnosti jednotlivce. Tato zásada platí pro všechna odvětví tajné nauky.

Nebezpečí magických operací

Mohou přivodit šílenství těm, kdo nemají pevný základ v absolutním a neomylném rozumu. Mohou předráždit nervovou soustavu a způsobit strašlivé a nevyléčitelné nemoci. Jsou s to způsobit mdloby, ba i smrt návalem krve do mozku (strach, děs). Nemůžeme před nimi dosti varovat lidi od přírody přepjaté a nervózní, ženy, mladé lidi a každého, kdo není zvyklý dokonale se ovládat a přemáhat strach. Nic není nebezpečnějšího, než krátkochvilné provozování magie, jež vyhledávají jistí lidé, kteří v něm vidí zábavu pro večerní společnost. Nelze se beztrestně zahrávat s tajemstvím života a smrti, s věcmi, jež nutno brát vážně, je také třeba vážně zacházet a s velkou zdrženlivosti. Nikdy nepodlehněte touze přesvědčovat nějakým efektem. Žádat o zázrak, aby bylo uvěřeno vědě, znamenalo by, že nejsme hodni a způsobilí k tomu, aby nám věda byla ukázána

Pravda

Žádny pravý zasvěcenec nebude nikomu, kdo není dostatečně zralý, vnucovat svou pravdu, protože by byla chápána zase jen z individuálního hlediska jednotlivce. Bylo by proto bezúčelné hovořit s nezasvěcenci o vyšších pravdách, nejde-li ovšem  o takové lidi, kteří k těmto pravdám spějí tj. začínají pro ně uzrávat. Vše ostatní by bylo profanací a z magického hlediska nesprávné. Každý nechť dbá slov velikého Mistra křesťanství, která zní: ,,Neházejte perly sviním!“

Vědění a moudrost

K pravdě náleží i schopnost rozlišovat správně vědění od moudrosti. Vědění je ve všech odvětvích lidské činnosti závislé od zralosti, dále na vnímací schopnosti a na inteligenci rozumu a paměti bez ohledu na to, jak a čím jsme své vědomosti obohacovali, zda čtením nebo jinými zkušenostmi. Mezi věděním a moudrosti je ohromný rozdíl a mnohem snáze se získává vědění než moudrost. Zdroj moudrosti je v Bohu, tedy v principu příčiny (v akáše), ve všech úrovních hmotného, astrálního a mentálního světa. Moudrost nezávisí ani na rozumu, ani na paměti, nýbrž na zralosti, čistotě a dokonalosti každého jednotlivce. Moudrost můžeme považovat také za vývojový stupeň  vlastního Já. Dospíváme tudíž k poznání nejen rozumem, nýbrž převážně intuicí nebo inspirací. Vědění a moudrost musí držet stejný krok. Mág bude proto vždy dbát na to, aby spěl kupředu jak ve vědění, tak i v moudrosti, neboť ve vývoji nesmí ani jedno ani druhé pokulhávat, protože jen tehdy je zasvěcenci daná možnost pochopit veškeré zákony mikro- a makrokosmu.

Náboženství

Zasvěcenec bude vyznávat univerzální náboženství. Pozná, že každé náboženství má své světlé i stinné stránky. Nejlepší z nich si ponechá pro sebe a slabin si nebude všímat. Ke všem náboženstvím bude mít náležitou úctu, neboť každé náboženství má svůj božský princip. Každá církevní pravda je relativní a její pochopení závisí na zralosti jednotlivce. Proto ponechá zasvěcenec v tomto ohledu každému jeho přesvědčení, nebude nikomu své vlastní přesvědčení vnucovat, nikoho kritizovat anebo dokonce odsuzovat. Fanatiky nebo ateisty ve svém nitru nanejvýše polituje, aniž by to dal najevo. Každý nechť se drží toho, v co věří, co ho činí šťastným a spokojeným. Kdyby každý dbal této zásady, nevládla by ani nenávist ani církevní rozepře. V případě, že se hledající obrátí přímo k zasvěcenci o radu, ten mu ji poskytne dle stupně chápavostí a nešetří ani čas ani námahu, aby poskytl hledajícímu své duchovní poklady a vedl ho ke světlu.

Mlčení

Do své svatyně nenechte nikoho nahlédnout. Mág o své cestě, o svém úspěchu a vzestupu zachovává naprosté mlčení. Je nutné obávat se pronásledování. V mlčení vězí největší moc, a čím více tohoto přikázaní budeme dbát, tím přístupnější a dosažitelnější se nám stanou všechny vyšší síly.

Život v ústraní

Magik musí být zcela nepřístupný a žít v ústraní. To představuje symbol devátého klíče Tarotu, kde je zasvěcenec vyobrazen jako poustevník. Toto ústraní však nesmí být izolací. Magik si musí pečlivě a oparně vyvolit své přátelé a uctívače a za každou cenu je udržet.

Povolání

Magik musí mít nějaké jiné povolání, než být pouze magikem. Magie není řemeslo, Každodenně se musí zcela rozptylovat ze zaujetí magií hmotnými starostmi nebo pracemi uměleckými, rukodělnými či výkonem nějakého povolání. Prostředkem k tomu, abychom dobře viděli, není upřené zírání a ten, kdo po celý svůj život směřuje k témuž cíli, skončí tím, že ho nedosáhne.

Obřadní magie

Ten, kdo se chce věnovat obřadní magii, musí být prost znepokojivých předsudků, musí být s to opatřit si všechny nástroje vědy, v případě nouze si je sám zhotovit. Musí si zajistit nepřístupnou oratoř, v niž by nemohl být někdy překvapen či vyrušen. Musí vědět jak všechny síly vyrovnat a udržet vznícenou vlastní iniciativu na uzdě.

Vášně

Čím budete jemnější a klidnější, tím mocnější bude váš hněv, čím bude vaše mírnost silnější, tím bude cennější, čím budete obratnější a schopnější, tím více budete těžit ze své inteligence a ze svých ctností, čím budete lhostejnější, tím snadněji získáte lásku. Tato zkušenost v morálním řádu se neúprosně realizuje ve sféře skutků. Lidské vášně, nejsou-li řízený, plodí účinky protichůdné jejich bezuzdné touze. Výstřední lásky plodí antipatii; slepá nenávist ničí a trestá samu sebe; marnivost přivádí člověka k pokoření, a k nejkrutějšímu ponížení. Velký Mistr vyjevil veliké tajemství pozitivní magické vědy slovy:,,Chcete-li řeřavé uhlí nahromadit na hlavě toho, jež vám ublížil, odpuste a prokažte mu dobro.“ Mág je pán a vládce se nikdy nemstí, nýbrž má právo trestat. Vykonává-li toto právo, koná povinnost a je neúprosný jako spravedlnost. Jedná se proto tak, aby Zlo bylo trestáno Dobrem a mírnost postavená proti násilí. Je-li cvičení v ctnosti výsměchem nedostatků a chybám, nikdo nemá právo žádat, aby byl z útrpnosti ušetřen jeho potupy a bolesti.

Bůh a mystická smrt

Magik zná svého Boha ve všech aspektech. Nespokojí se s pouhým uctíváním, ale jelikož ví, že byl stvořen podle obrazu božího a je tedy části Boha, vidí svůj nejvyšší ideál, svou svatou povinnost a svůj nejvzdálenější cíl v splynutí s Bohem. Syntéza splynutí s Bohem spočívá ve vývinu božské ideje od nejnižšího stupně počínaje až k nejvyššímu natolik, až dojde ke spojení s Univerzálním. Každý má pak na vůli buďto se vzdát své individuality nebo si ji ponechat. Na vzestupu je zasvěcený mág zároveň mystikem. Avšak při splynutí, chce-li se vzdát své individuality, se dobrovolně rozplyne, což mystická terminologie nazývá mystickou smrtí. Z toho je zřejmé, že skutečné zasvěcení nečiní rozdílu mezi mystickou a magickou cestou. Jde jen o jediné pravé zasvěcení, které oba pojmy spojuje. Cestu k tomuto nejvyššímu božství musíme prakticky nastoupit od nejnižší úrovně, abychom v sobě dosáhli uskutečnění Boha.  Šťastný je ten, kdo toho dosáhne ještě v tomto životě. Nechť se nikdo neleká námahy, neboť každý jednou dojde k cíli.

Askeze

Pro magicko-mystický vývin musí mág dodržovat střídmost v pití a v jídle a musí vést rozumnou životosprávu,vyhýba se těžko stravitelným a nečistým pokrmům, musí denně vykonávat přiměřená cvičení, neponocuje příliš dlouho.

Rozeznáváme tři druhy askeze a to:

 1. duchovní čili mentální
 2. duševní či astrální
 3. tělesná či materiální

Prvnímu druhu askeze náleží kázeň myšlenky, druhému zušlechťování duše, ovládání vášní a pudů a třetí druh askeze sleduje souladnost těla, střídmý a přirozený život. Bez těchto tří způsobu askeze, které je nutno vyvíjet souběžně, není správný magický vzestup myslitelný. Žádny z těchto způsobu nesmí být zanedbán, žádnému nesmí být daná přednost, nemá-li vývin být jednostranný.

Cvičení

Ve vývinu nespěchejme, neboť vše vyžaduje svůj čas. Trpělivost, vytrvalost a houževnatost jsou základními podmínkami vývoje. Úsilí, které ke svému vývinu vynaložíme, se mnohokráte vyplatí. Kdo chce kráčet magickou cestou, musí pravidelně cvičit. Ke svým bližním buďme vždy laskaví, přívětiví a shovívaví, za to však neúprosní a přísní vůči sobě. Bez dodržování těchto pravidel bychom v magii neprospívali. Nikoho nekritizujme a neodsuzujme. Se svým časem disponujeme tak, abychom z něho věnovali co nejvíce ke svému duchovnímu vzestupu. Není třeba prolelkovat jej v bezvýznamné společnosti nebo jej promrhat planými záležitostmi. Čas plyne jako voda a nikoho už nelze dohonit. Stanovme si učební dobu, kterou však musíme bezpodmínečně dodržovat. Cvičení se musí stát právě tak nutností jako jídlo, pití a spaní, jinak bychom nemohli počítat s naprostými úspěchy.

Návyky

Obřady jsou umělými prostředky k vytvoření návyku vůle a stanou se zbytečnými, když jsme tento návyk získali. Dříve, než ceremonie zcela opustíme, je třeba neustále je zjednodušovat, při čemž se řídíme zkušeností, kterou jsme získali s nabytými silami a s dosaženým výcvikem zvyku mimopřirozené vůle.

Opatrnost, již nesmíme nikdy zanedbat, je tato: nikdy nesmíme operovat (pracovat), jsme-li nemocni.

Základní pokyny, jak postupovat při nehodách v magii

 1. Vyhýbejte se samotě. Zdržujte se ve městě, nechoďte na opuštěná místa, k vodě a do hor.
 2. Nahřívejte části těla, v nichž cítíte chlad (nejlépe nad ohněm).
 3. Neberte žádné drogy a neužívejte prášky na spaní.
 4. Choďte na slunce.
 5. Rozumně sportujte, abyste podpořili krevní oběh; dobré jsou i masáže.
 6. Cítíte-li se nemocní, nechte se vyšetřit lékařem.
 7. Nemyslete na své problémy, ale zabývejte se všedními starostmi.
 8. Všemi prostředky se braňte strachu (zhluboka dýchejte, udržujte se v dobré náladě, recitujte vhodné mantry a praktikujte vhodný pozismus, imaginujte, že jste mocnější než to, co vás ohrožuje), protože každá úzkostná emoce posiluje negativní účinky.

Magikova ,,krabička první pomoci“ by měla obsahovat

 • černé hedvábí k izolaci podezřelých předmětů
 • pergamen, tuš, pero a nůžky k zhotovení gryf a sigil
 • posvěcený amulet
 • svěcenou vodu
 • česnek a dřevené uhlí
 • očistné kuřidlo
 • kyvadélko, případně virguli k vyšetření podezřelých předmětů, míst atd.
 • tarot nebo jinou divinační pomůcku
 • magický deník

Zdroje:

Eliphas Lévi:Dogma a rituál vysoké magie, Trigon Praha 1995, Josef Veselý, Magie, Vladimír Kvasnička, nakladatelství Vodnář, 2008,František Bardon: Brána k opravdovému zasvěcení, Chvojkovo nakladatelství 1998.

PannaCz.com Noetika - zpracovala Sára


 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality