Okultní filozofie Agrippa Cornelius

Moudrost a zrak.
Konečně nyní, kníže nejjasnější a nejdůstojnější pane, zaslal jsem Tvé Výsosti ostatní zbývající knížky Okultní filosofie neboli magie, které nedávno jsem vydal, jak jsem slíbil. Od snahy vydati je dříve zdržela mne smrt jasné kněžny Markéty Rakouské.
Zobrazen: 4491x   10. 1. 2009, aktualizováno: 10. 1. 2009

Které číslice jsou přiděleny písmenám, a jak jich užívati při věštění

Pythagorejci v souhlase s Aristotelem a Ptolemaiem tradují, že základem písmen jsou určitá jakási božská čísla, jimiž lze ze jména věcí sečítáním poznati skryté a budoucí. Tento způsob věštby nazývají aritmantií, neboť se děje pomocí čísel, jak také toho vzpomíná. Terentianus ve verších:

Et nomina tradunt literis peracta
haec ut numeris pluribus, illa sint minutis,
quandoque subitunt dubiae pericula pugnae:
Maior numerus qua steterit, favere palma.
Presagia lacti minima patere summa.
Sic et Patroclum Hectorea manu perisse
sic Hektora tradunt cecidisse mox Achilli.

Tvrdí, že tak jména z písmen stkána jsou

by jedna menší, druhé větší počet skýtala, kdy vzejde nebezpečí pochybné bitvy: kde větší číslo stojí, tomu věští palmu vítěznou, než menší zvěstí jasnou pro smrt jest. Tak Patroklos i zhynul Hektorovou rukou, tak prý i Achilles brzy Hektora zhubil.

Plinius vypravuje o Pythagorově objevu

že lichý počet samohlásek v udělených jménech ukazuje na kulhavost, slepotu a jiné úrazy na pravé části těla; sudý počet svědčí o tomže na levé části. Jakýsi alexandrijský filosof učil, jak je možno z čísel písmen sestaviti horoskop a nalézti vládnoucí planety, zjistiti, který z manželů dříve zemře či druhého přežije a vůbec usuzovati na šťastné či nešťastné výsledky našich snah. Chci zde uvésti tyto metody, které za správné uznal i astrolog Ptolemaios.

Která čísla kterým písmenům odpovídají

ukázali jsme výše na písmenách řeckých a hebrejských, kde jsme rozdělili abecedu na tři třídy, z nichž prvá jest jednotková, druhá desítková a třetí stovková. Ježto v abecedě latinské chybí do plného počtu dvaceti sedmi značek čtyři, vyplňují tento nedostatek jednoduché souhlásky „J“ a „V“, jaké jsou ve jménech Jan a Valentin, pak aspirované „Hi“ a „Hu“ jako ve jménu Hieronymus a Huilhelmus. Kdežto Germáni užívají místo aspirovaného „hu“ W, Románi v běžné řeči kladou na jeho místě G ve spojení s u, takže jedni píší Wilhelmus a jiní Guilhelmus.

 

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
K.
L.
M.
N.
O.
P.
Q.
R.
S.
 10. 20.
30.
40.
50.
60.
70.
80.
90.
 T.  V.  X.  Y.  Z.  J.  V.  Hi  Hu
 100. 200.
300.
400.
500.
600.
700.
800.
900.

Chceš-li nyní poznati něčí vládnoucí hvězdu

sečti jméno jeho i obou jeho rodičů po písmenkách podle hořejší tabulky a výsledek děl devíti, jen pokud to lze. Zbude-li jedna nebo čtyři, obě značí Slunce. Zbude-li dvojka nebo sedmička, značí to Lunu. Trojka ukazuje na Jupitera, pětka na Merkura, šestka na Venuši, osmička na Saturna, devítka na Marta. Důvod toho vyložíme na jiném místě.

Podobně, chceš-li poznati nějaký horoskop

sečteš číselné hodnoty jmen objektu a jeho rodičů a výsledek dělíš dvanácti. Zbude-li jedna, ukazuje na Lva; Junonina dvojka značí Vodnáře, Vestina trojka Kozoroha, čtyřka Střelce, pětka Raka, Venušina šestka Býka, Palladina sedmička Berana, Vulcanova osmička Váhy, Martická devítka Štíra, desítka Pannu, jedenáctka Ryby a Foibova dvanáctka Blížence. I k výkladu těchto věcí se později vrátíme. Nikdo však ať se nediví, že pomocí čísel ze jmen vlastních vzniklých, lze mnohé věci předpověděti, ježto podle svědectví Pythagorejců a hebrejských kabalistů jsou v číslech skryta hluboká tajemství, poznaná jen od málo zasvěcenců. Vždyť i Nejvyšší stvořil vše v čísle, míře a váze a od Něho původ svůj odvozují i písmena i jména, která jistě nejsou uspořádána náhodně, nýbrž určitým, třebas nám neznámým pořádkem. Proto také praví sv. Jan v Apokalypse: „Kdo má rozum, nechť přemýšlí nad číslem jména zvířete, které jest i číslem člověka.“ Tím se ovšem nemyslí jména, která jsou dávána lidem podle různých národů a kmenů různě, avšak ta, která každému rodícímu se propůjčují samy hvězdy nebeské a která vypočísti učí nás hebrejští kabalisté a mudrci egyptští.

Která čísla jsou zasvěcena určitým božstvům a která určitým živlům jsou přidělena

(tetraktys), zemi šestku, vodě dvanáctku. Dále náleží jednička Slunci, jež jest jediný král hvězd a v němž Bůh rozbil svůj stan. Pro prasílu své ideální a intelektuální bytnosti jest také zasvěcena Jupiterovi, jenž jest hlavou a otcem bohů jako jednička (monas) počátek a matka čísel. Dvojka náleží Luně, druhému ze světel nebeských a představuje duši světa; nazývá se také Juno, poněvadž mezi jí a monadou existuje první spojení a společenství. Dále jest také přidělována Saturnovi a Martovi, kteréžto planety platí astrologům za neblahé. Trojka patří Jupiterovi, Slunci a Venuši, třem šťastným hvězdám; jest přičítána však také Vestě, Hekatě a Dianě. Proto praví Básník:


Trojnásobná Hekato! Ty trojhlavá, cudná Diano!

Číslo tři jest tedy zasvěceno panně mocné na nebi i v podsvětí! Čtyřka náleží Slunci, jež podle tohoto

čísla rozděluje strany nebe a roční počasí. Ale také podléhá Merkurovi, poněvadž jediný mezi bohy nazývá se čtverný. Pětka, která je složena z první liché a z první sudé a jest proto dvojnásobného pohlaví, náleží rovněž Merkurovi; přesto však toto číslo je podkládáno také nebeskému světu, který nad čtyřmi živly v jiném tvaru tvoří pátý. Číslo šest, jež vzniká z trojky násobené dvojkou stejně jako směsí obou pohlaví, jest vztahováno Pythagorejci na plození a manželství a náleží Venuši a Junoně. Sedmička, jako číslo klidu, jest přidělena Saturnovi; také pořádá pohyb a světlo měsíce; tritonská panna nazývá se proto, poněvadž ničeho neplodí, dále jest podřizována Minervě, poněvadž není utvořena z žádného předběžného čísla a nazývá se stejně jako Pallas Ženomužem, poněvadž jest složena z mužských i ženských číslic. Plutarch přičítá ji také Apollonovi. Osmička náleží Jupiterovi pro svátost spravedlnosti, kterou v sobě obsahuje; jest také zasvěcena Vulkánovi, poněvadž vzniká z prvního pohybu a čísla dvě, které jest Junonino a jest samo sebou dvakráte násobeno.

Též je přidělována matce bohů Kybele

které náleží vše kubické. Plutarchos přičítá ji Bakchovi nebo Dionysiovi, jenž měl se naroditi v osmém měsíci. Jiní ji nazývají číslem Saturna a Park, poněvadž zrozenci osmého měsíce obyčejně nesetrvávají na živu. Devítka náleží Luně, jako první podržovatelce všech nebeských vlivů a sil; také je zasvěcena devíti Musám, Martovi, od kterého pochází konec všech věcí. Desítka, jako číslo kruhu, náleží ze stejného důvodu jako monas Slunci; jest přičítána Janovi, poněvadž přispívá ke konci první řady druhé monady. Mimo to jest přičítána také Zemi. Stejně tak se má tomu s číslem dvanáct, poněvadž Slunce probíhá dvanácti nebeskými znameními a dělí rok na dvanáct měsíců; náleží tedy Slunci a Zemi. Číslo jedenáct pak jako polokruh jest zasvěceno Luně a také Neptunovi.

O planetárních tabulkách, o síle a formulích a o božích jménech, inteligencích a démonech, kteří jim vládnou

Kromě toho nalézáme u magiků určité číselné čtverce podle planet rozdělené, které nazývají svatými planetárními tabulkami. Tyto tabulky se vyznačují mnohými a velikými silami nebeskými, neboť představují božské číselné poměry, jež podle myšlenky božského ducha uložila vesmírná duše v nebeských hmotách a nejkrásnější harmonii nebeských paprsků v poměru k obrazcům, označujícím nadzemské inteligence, jichž nelze vyjádřiti jinak, než číselnými znaky a charaktery. Čísla hmotná a hmotné obrazce nemají v okultních mysteriích žádné moci, leč jako představitelé čísel a obrazců formálních, které jsou řízeny a určeny inteligencemi a božskými sefirami, spojujícími konečné body hmoty a ducha podle vůle vznešené duše. Je-li operatér nadán silou vůle a dostane-li se mu pomoci Boží, může působiti i na hmotu magicky pečlivě připravenou pomocí nebeské síly vesmírné duše a postavení hvězd. Nyní se však obraťme k výkladu jednotlivých tabulek:

První z nich, náležející Saturnovi, skládá se ze čtverce trojky

a obsahuje devět základních čísel v každé řádce po třech, jež sečteny vodorovně, svisle nebo úhlopříčně, dávají vždy součet patnáct; sečteme-li všechna čísla čtverce, vyjde čtyřicet pět. Této tabulce vládnou z božských jmen ta, jichž písmena sečtena, dávají čísla tabulky; kromě toho jedna inteligence pro dobro a jeden démon pro zlo. Z těchto čísel vznikla i pečeť a charakter Saturnův a jeho duchů, jež zobrazíme níže. Praví se, že tato tabulka, vyryta do olověné destičky za vhodné konstelace Saturnovy, pomáhá při porodu, činí člověka bezpečným a mocným a má vliv na úspěch proseb u knížat a mocných tohoto světa. Je-li však zhotovena za nepříznivého postavení Saturna, škodí stavbám a sadům, odvrací od lidí pocty a důstojnosti, plodí boje a rozepře a rozhání vojska.

Druhá tabulka náleží Jupiterovi a jest čtvercem čtyřky

Obsahuje 16 čísel, v každé řadě po čtyřech, jichž součet všemi směry jest třicet čtyři a úhrnný součet 136. Opět tabulce vládnou božská jména s inteligencí k dobrému a s démonem ke zlu a zase z ní jest odvozen charakter Jupiterův a jeho duchů. Jest zaznamenáno, že vyryjeme-li tabulku v době, kdy Jupiter jest mocný a vládne, do stříbrné destičky, že přináší zisk, bohatství, vděk i lásku, mír a svornost lidí, že usmiřuje nepřátele, uchovává pocty a hodnosti a vnuká dobré rady; ruší očarování, je-li vyryta do korálu.

Třetí tabulka, nazvaná Martova, jest dvojmocí pětky

a obsahuje 25 čísel po pěti v každé řadě, jichž součet směrový jest šedesát pět a úhrnný 325. Také zde ovládají tabulku příslušná božská jména, inteligence pro dobro a démon pro zlo; a zase z ní se odvodí Martův charakter a jeho duchů. Je-li tabulka za příznivé konstelace Martovy vryta do železné destičky nebo do meče, činí nositele mocným v boji, na soudech i v žádostech. Činí ho hrozným pro nepřátele a poskytuje mu vítězství. Vryje-li se do karneolu, zastavuje krev a čmýru. Je-li vryta za příznivého postavení Martova do destičky měděné, překáží stavbám, zbavuje mocné čestných úřadů, hodností a bohatství, dává vznik nesváru a při lidí i zvířat, zahání včely, holuby a ryby, zastavuje mlýny, nese neštěstí na lovech i ve válce. Působí dále neplodnost mužů, žen i zvířat, nahání hrůzu před nepřáteli a uvrhuje v poddanství.

Čtvrtá tabulka, sluneční, sestává ze čtverce šestky, obsahuje 36 čísel

z nichž součet šestí v řádce všemi směry jest 111, sumární pak 666. Jejím vládcem jsou zase, jako u předcházejících, příslušná jména boží, inteligence dobré a zlý démon a zase z ní jsou odvozeny charaktery Slunce a jeho duchů. Tabulka vryta za příznivých aspektů slunečních do zlaté destičky, činí nositele slavným, milovaným, milým a ve všem mocným. Staví dále nositele na úroveň králů a knížat, pozdvihujíc ho na nejvyšší stupeň štěstí a činíc ho schopným dosáhnouti všeho, po čem touží. Je-li však vyryta pod nepříznivým aspektem slunečním, činí nositele tyranským, zpupným, ctižádostivým, nenasytným a špatně končícím. Pátá tabulka jest Venušina; vzniká čtvercem sedmičky, obsahuje tedy 49 čísel, z nichž sedm sečteno vodorovně, svisle i příčně dává 175 a součet všech 1225. Ovládána jest opět božskými jmény, inteligencí pro dobré a démonem pro zlé operace a z ní zase se odvozuje charakter Venuše a jejich duchů. Vryta do stříbrné destičky, sjednává svornost, odstraňuje rozepře, získává lásku žen, podporuje početí, zahání neplodnost, vyvolává mohutnost při souloži, ruší očarování, smiřujíc muže se ženou, činí zvířata všeho druhu plodnými a vložena do holubníku, rozmnožuje holuby.

Osvědčuje se u všech chorob melancholických

vrací veselost a poskytuje úspěch cestujícím. Je-li však zhotovena za nepříznivé konstelace Venuše, působí pravý opak řečeného. Šestá tabulka, Merkurova, skládá se z dvojmoce osmičky, obsahujíc 64 čísel, jichž řádkový součet činí 260, úhrn pak 2 080. Opětovně vévodí jí příslušná jména boží, dobrá inteligence a zlý démon, z ní také odvozen jest charakter Merkura a jeho duchů. Vryta za vhodného postavení Merkurova do stříbra, cínu nebo mosazi, nebo napsána na panenském pergamenu, činí nositele oblíbeným a šťastným k dosažení všeho, co žádá. Přináší zisk a odvrací nouzi, sílí paměť i rozum, dává nadání věštecké a ve snách propůjčuje dar poznání věcí skrytých. Rytí za nepříznivých aspektů působí pravý opak toho všeho. Sedmá tabulka náleží Luně. Jest čtvercem devítky, obsahuje 81 čísel, součet řadový nebo úhlopříčný činí 369, součet všech čísel pak 3 321. Vládnou jí příslušná jména boží, inteligence i démon, z ní odvozen jest zase charakter Luny a jejích duchů.

Je-li tabulka vryta za příznivé konstelace Luny

do stříbrné destičky, činí nositele příjemným, milovaným, veselým i ctěným, zamezuje zlomyslnost, upevňuje zdraví, odvrací nepřátele i věci škodlivé od každého. Je-li vryta do destičky olověné a za nepříznivého postavení Luny a zakopána do země, přináší neštěstí místu tomu i všem, kdož tam bydlí a přicházejí. Podobně jest tomu u lodí, pramenů, řek i mlýnů. Přináší neštěstí tomu, proti němuž byla rituálně zhotovena, činíc jej štvancem z vlastí i z domova, byla-li v něm zakopána. Škodí i lékařům a řečníkům a vůbec všem ve vykonávání povolání, byla-li proti někomu zhotovena. Jakým způsobem se odvozují charaktery jak hvězd, tak duchů jejich, snadno pozná z těchto tabulek rozumný badatel, který pochopil jejich správnost. 

Jména Boží odpovídající číslům Saturnovým

Čísla Boží jména

 • 3 AB
 • 9 HOD
 • 15 JAH
 • 15 HOD
 • 45 Rozšířené Tetragrammaton
 • 45 Agiel, inteligence Saturnova
 • 45 Zazel, démon Saturnův

Jména boží, odpovídající číslům Jupiterovým

 • 4 ABBA
 • 34 EL AB
 • 136 Jofiel, inteligence Jupiterova
 • 136 Hismael, démon Jupiterův

Jména boží, odpovídající číslům Marta

 • 5 HE, písmeno svatého jména
 • 65 ADONAI
 • 325 Grafiel, inteligence Martova
 • 325 Barzabel, démon Martův

Jména, odpovídající číslům Slunce

 • 6 VAU, písmeno svatého Jména
 • 6 He, roztažené, písmeno sv. Jména
 • 36 ELOH
 • 111 Nachiel, inteligence sluneční
 • 666 Sorath, démon sluneční

Jména, odpovídající číslům Venušiným

 • 7 AHA
 • 49 HAGIEL, inteligence Venušina
 • 175 Kedemel, démon Venuše
 • 1252 BNEJ SERAFIM, inteligence Venušiny

Jména, odpovídající číslům Merkurovým

 • 8 AZBOGA, roztažená osmička
 • 64 DIN
 • 64 DONI
 • 260 Tiriel, inteligence Merkurova
 • 2080 Taftartarat, démon Merkurův

Jména, odpovídající číslům Luny

 • 9 HOD
 • 81 ELIM
 • 369 CHASMODAI, démon Luny
 • 3321 Šed baršemot Šartatan, nejvyšší démon Luny
 • 3321 Malcha betarsisim hed beruach šechakim, nejvyšší inteligence Luny.

JINDŘICHA CORNELIA AGRIPPY Z NETTESHEIMU

ozbrojeného vojska rytíře pasovaného, obojího práva i medicíny doktora, Jeho Svaté Milosti císařské rady a archiváře. OKULTNÍ FILOZOFIE KNIHA DRUHÁ Podle prvního latinského vydání z roku 1534 přeložil Jaroslav Novák; vydalo nakl. Trigon, Praha 1994.

www.noetika.cz


 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality