Panenský pergamen a Klíčky Šalamounovy

Slunce v čisté přírodě.
Claviculae Salamonis - Klíčky šalamounovy. Co jest třeba tomu, kdo chce vniknouti do tajemství umění kabbalistického. O době a místu vhodné k operaci Umění. O látkách potřebných k operacím. Příprava panenského pergamenu.
Zobrazen: 3411x   15. 10. 2007, aktualizováno: 19. 5. 2008

Co jest třeba tomu, kdo chce vniknouti do tajemství umění kabbalistického

Kdo chce vniknouti ve vysoké tajemství kabbalistického umění musí si uvědomiti, že nelze zanedbati toho nejmenšího z jednotlivých operací Velkého Umění a že nesmí býti leniv poučiti se o všech vztazích, které existují mezi zemí a planetami. Dále si musí opatřiti panenský pergamen a kovové desky, do nich napsati neb vyrýti znaky a charaktery, schopné vyvolati tak podivné výsledky, jaké jsou dále popsány. Ptáti se, zda existuje nějaká zvláštní podmínka neb okolnost, uschopňující studium těchto věd, je zbytečno, protože odpověď na tuto otázku nemůže býti jiná, než to, co bylo předesláno. Netřeba tedy mudrovati, zda takové maličkosti mohou způsobiti zázraky, jež může kdokoliv úspěšně prováděti. Před každou operací je nutno činiti následující vyznání, bez pochybnosti, že je to pověra, ale s jistotou, že Nejvyššímu se zlíbí, rozlíti svou milost na ty, kteří jsou srdce pokorného a kteří vyznávyjí, že jsou povinni vzdávati čest Jeho Všemohoucnosti, která jim ničeho neodepře.

Vyznání

 • Poníženě a sklíčeně se Ti vyznávám, Pane můj a Vládče nebes, a oplakávám své hříchy, neboť jsem zhřešil pýchou, závistí, lakomstvím a nezřízenými touhami po bohatství a slávě, nestřídmostí, mlsotou, přepychem a jinými žádostmi, které se protiví Tvojí Svatosti.
 • Vyznávam se z hříchů, které jsem spáchal proti víře, naději a lásce, ze všech špatných úmyslů, z nezřízené tvrdosti proti ubohým, kterým jsem měl pomoci v jejich potřebách, z nízkého pochlebování, ze zarputilosti proti vězňům, které jsem měl navštěvovati. Neposkytl jsem útulku chudému, nedal jísti lačnému a píti žíznivému.
 • Vyznávám, že jsem zarputile nesvětil svatého dne nedělního a ostatních předepsaných svátků, nežil jsem zbožně a čistě v těchto dnech, snadno jsem páchal zlé skutky, škodil těm, kteří prosili o pomoc, místo abych jim pomohl, nectil jsem starce, nedržel sliby svým rodičům a přátelům, nebyl vděčen dobrodincům, choval jsem se neslušně v chrámu Tvojí slávy, do něhož jsem vcházel s pýchou a nevážností, neprokazoval dostatečné úcty svatým tajemstvím, přijímal jsem tajemnou hostii s rukama a rty nečistými a bez vnitřní uctivosti.
 • Ošklivým si hříchy spáchané špatnými myšlenkami, nemravné úvahy, falešné podezřívání, ukvapená odsuzování, zálibu ve slovech bezbožných, žádostivost masa a smyslné záliby. Stejně si ošklivím veškeré hříchy spáchané přetvářkou, falešná ujišťování přátelstvím, nemravná slova, kletby a nadávky.
 • Ošklivím si konečně i všechny hříchy spáchané všemi smysli jednotlivě i hromadně, zrakem, sluchem, čichem, chutí a hmatem i všemi jinými způsoby, jichž je schopna lidská křehkost. Vyznávám se ze všeho a prosím pokorně Nejvyššího Pána duchů, kteří vládnou čtyřmi živly, aby, vniknuv do nejtajnějších hlubin mého stísněného a zarmouceného srdce, pohlédl na mne pohledem svého velikého milosrdenství a svaté náklonnosti. Amen.

Dále je třeba býti pečlivým a přiblížiti se nitrem Dílům Umění: býti střídmým, vyhýbati se rozkoším a nezřízenostem, které rozptylují a znemožňují dobrý průběh magických operací; dále nutno se vzdělávati, býti odborníkem neb aspoň přístupným radám. Zvláště nutno rozuměti astrologii, neskrbliti na výlohách, nešetřiti ničeho, aby výsledek operace měl úspěch.


Dále třeba přesně a uctivě recitovati modlitby, invokace při vykuřování předepsaném v obřadech, býti nebojácný, pevný vůči zjevům, kterým dlužno odporovati vlastní silou. Jest možno přibrati si důvěryhodnou osobu a zajistiti si její přítomnost, poněvadž nutno se obávati slabosti imaginace, která strhává a tvoří přeludy chimerické a neexistující. Konečně třeba pevně důvěřovati a doufati ve zdar a přesně zachovávati vše, co je předepsáno v této knize.

O době a místu vhodné k operaci Umění

Svrchovaně nutný ohled k práci, která nesnese rozptýlení, vyžaduje odděleného místa, vzdáleného hluku a světských zaměstnání; většina geniů a inteligencí nebeských, které svojí duchovostí přímo vstupují z božské přirozenosti, zjevují se a vstupují ve styk s námi raději v tichu samoty. Proto třeba vlastniti odlehlý pokojík, kam nikdo jiný nesmí vstoupiti, zvláště nikoliv dívka neb žena znečištěná měsíčky.


Zvolené místo musí býti čisté a úpravné, nikoliv nádherné, nýbrž naopak zbavené zbytečných ozdob, které by mohly rušiti ducha a jeho imaginaci. Postačí stůl, několik sedadel a skříň s potřebami pracovními. Vše musí býti nové, aneb aspoň očistěné příslušnými vůněmi a pokropené svěcenou vodou. Nesmí tam býti přechovávána nádoba znečistěná tělesnými potřebami, nýbrž svatyně musí býti absolutně čista.


Nejvhodnější dobou operace je východ slunce, neboť duch je dostatečně klidný a není náchylen k roztžitosti, poněvadž není dosud zaměstnán denním zaměstnáním a jeho potřebami, které ho zabírají pro sebe a rozptylují. Stejně je třeba dbáti pečlivě postavení planet při počátku práce, vyšetřiti kterým pracem je prospěšné za svítání a kterým za soumraku; tento vliv dlužno si pečlivě zjistiti dle toho, k jaké práci se vztahuje a dobře si připraviti vše potřebné k operaci, aby dílo bylo započato i dokončeno v oné krátké době, kdy vrcholí působnost hvězdy. Každý okamžik za tohoto vlivu je velmi vzácný.


O látkách potřebných k operacím a o způsobu, jak je kabbalisticky připraviti

Talismany, pantakle, tajemné obrazce, charaktery a jiné podobné věci, patřícím k hlavním dílům okultním, mohou býti zhotoveny na látkách rozmanitých: panenském pergamenu, kovových deskách, magnetu, jaspisu, achátu a jiných drahokamech. Dlužno však poznamenati, že panenský pergamen, připravený dle způsobu, který bude dále uveden, může posloužiti, v každém případě, avšak není tak trvanlivý a působivý jako kov, který přitahuje silnější vlivy a souvztažnosti planetární. Dále pergamen se snadno ušpiní a sebe nepatrnější nečistota ničí moc talismanu a tajemných obrazů. Mimo to není lhostejno, užijeme-li hmoty takové, která je vztahu a analogií s planetou a konstelací, pod jejíž vlivem nutno obrazce připraviti. Použijeme-li olova pro pantakl Sluneční, nemůže se dostaviti výsledek a tak je tomu i při ostatních planetách. Abychom nechybili, pamatujme, že kovy odpovídají těmto planetám:

Zlato Slunci
Stříbro Luně
Rtuť Merkuru
Měď Venuši
Cín Jupiterovi
Železo Martovi
Olovo Saturnovi

Z toho plyne, že slato odpovídá Slunci, a to v neděli, stříbro Luně v pondělí, železo Martu v úterý, rtuťový amalgam Merkuru ve středu, cín Jupiterovi ve čtvrtek, měď Venuši v pátek a konečně olovo Saturnovi v sobotu.

Připravujeme-li obrazec neb talisman v den a hodinu příslušné planety, jest pak již lhostejné, dáme-li mu tvar kruhovitý, oválný, čtverhranný neb jiný, jen hledíme, aby byl geometricky pravidelný. Rozhodli-li jsme se však pracovati s panenským pergamenem místo kovů, nesmíme, chceme-li míti úspěch, důvěřovati pergamenu prodávanému v obchodech, nýbrž musíme si ho k vůli jistotě zhotoviti sami dle následujícího předpisu:


Příprava panenského pergamenu

 • Vezmeme na vigilii sv. Jana bílého beránka neb kůzle staré as 6 týdnů. Doneseme neb novedeme je k tekoucí pramenité vodě křišťálově čisté a ponořivše je několikráte, abychom smyli všechnu zevní nečistotu, zařízneme je novým nožem, určeným k magickým dílům a necháme všechnu krev vytéci. Zvíře stáhneme a necháme kůži ponořenou ve vodě tak dlouho, dokud tělo nezakopeme tak hluboko, aby nemohlo býti masožravci vyhrabáno a sežráno. Když pak vytáhneme kůži z vody, zpracujeme ji jako jiný řádný pergamen s velkou pozorností. Pergamenu nesmí býti užito k účelům profáním.
 • Vyhledáme v této knize modlitby, připadající na každý den v týdnu a pronášíme je během práce v ten který den, což není příliš snadné. Nutno však uvážiti, že sama kůže, připravená dokonale, stačí pro mnohé operace, že nám poslouží dle pravidel Umění a získá četné výhody, které nám vynahradí námahy spojené s přípravou.
 • K odstranění srsti napomůže vrstva nehašeného vápna a ponoření do vody na několik dnů. Chlupy oškrabeme kusem dřeva neb jílcem nože, při čemž se kůže rozprostře na tři neb čtyři kůly a nechá se co nejvíce vysušiti. Pak ji znovu oškrabeme, vyleštíme a tak obdržíme znamenitý pergamen. Tento se pak rozstříhá na čtverhranné kousky, veliké asi 6 cm, které uschováme v nové schránce, zabalivše je dříve do hedvábí neb bílého plátna.
 • Nedůvěřujeme-li si, můžeme svěřiti práci zkušenému, diskrétnímu a důvěryhodnému dělníku, osobně však na něho dohlížejme, aby se v části obřadné nedopustil chyby. Příprava musí započnouti na vigilii sv. Jana, poněvadž ten den stojí slunce nejvýše a je na vrcholu své síly.
 • Stejně i kovové desky musí býti zvláště připraveny a jestliže jsou zhotoveny způsobem obvyklým, mají býti ještě horké ponořeny do svěcené vody za recitování modliteb a zaklínání odpovídajících planetárním vlivům, za nichž se dílo dokonává. Potom je vyleštíme co nejlépe a uschováme podobně jako pergameny do chvíle použití.
 • Zvířata, rostliny, byliny a vše, čeho se má užíti v tajemných dílech Umění, musí býti stejně připraveny za příznivých konstelací. Dříve než počneme jednati o přípravě pantaklů a talismanů, poučíme se o vhodných nástrojích.

Ukázka z knihy KLÍČKY ŠALAMOUNOVY CLAVICULAE SALAMONIS- KABBALISTICKÝ RUKOPIS STŘEDOVĚKÝ.

Z materiálů telestézické společnosti PannaCz.com

 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality