Japonský model životní energie Ki

Ki – jemnohmotné životní síly
 23
Ki – jemnohmotné životní síly, Kekki – zásobárna těla živící vitalitou - krev, Shioki – zásoby a vůle k přežití - forma, Mizuki – podstata vztahů, Kuki – seberealizace a růst, Denki – řád, Jiki – magnetická síla, Reiki – duševní síla, Shinki – Boží Ki.
Zobrazen: 4228x   25. 3. 2007, aktualizováno: 19. 5. 2008

Uspořádání životních energií, používané v Japonsku se opírá o čínský model učení o pěti prvcích. Přesto však obsahuje některé pozoruhodné zvláštnosti, pomáhající důkladnému pochopení práce s energií.

Ki – jemnohmotné životní síly

„Ki“ je v japonštině pojem, zahrnující všechny jemnohmotné životní síly. Obíhá v lidském těle v podobě různých, po sobě jdoucích kvalit. Proto je v následujícím textu popsané číslo 1 (keki) největší síla, vybavená jen primitivní schopností řídit. Naproti tomu číslo 7 (Shinki) je síla, nejdokonaleji organizující silové proudy v těle, aniž by byla sama schopna čehokoli dosáhnout. Tato energetická forma je tedy jakýsi řídící program, sloužící k tomu, aby ke všemu, co je třeba v organismu učinit, byla nejužitečněji nasazena správná síla, ve správném množství a vhodném čase.

Kekki – zásobárna těla živící vitalitou - krev

Forma Ki, zásobující tělo tím, co ho živí, se nazývá kekki. Kek je odvozeno od slova ketsu „krev“. Kekki je živící vitalita. Toto silové pole je člověku k dispozici, když dovolí sám sobě účastnit se výměnou, setkáním s ostatními pozemskými bytostmi věčného koloběhu nasycování sebe i druhých. Kekki je nejméně organizovanou energetickou tělesnou formou, a proto ji lze nejsnadněji použít vlivem silněji organizovaných sil k nasycení nějaké jiné struktury. Kekki je něco jako hlína, z níž se vytvarují a vypalují cihly na stavbu budov. Kekki (vitalita) potřebuje příležitost, aby se shromáždila a mohla sloužit jako potrava a splnila tak svůj úkol na tomto světě. Tuto úlohu dovršuje následující energetická kvalita.

Shioki – zásoby a vůle k přežití - forma

Forma Ki, dávající tělu strukturu, v níž se shromažďuje a působí vitalita (kekki), která mu pomáhá „držet pohromadě“ a nerozpadnout se, protože jsou v jeho složení nashromážděny dostatečné zásoby a vůle k přežití, se nazývá shioki. Dalo by se to přeložit jako „Ki soli“ nebo „Ki minerálů“. Shioki je struktura - forma, v níž se shromažďuje kekki po určitý čas (délka života), a tak vyvolává bytí jedince. Toto lidské silové pole se vytváří, když člověk přijímá svou pozemskou existenci jako zásadně účelnou. Co nechce naplnit žádný účel v souvislosti života, nepotřebuje ani k tomu vhodnou strukturu. Tento smysl zde nelze chápat jako vyšší duchovní smysl bytí. V této souvislostí jde spíš o to, abychom uznali vlastní pozemské bytí jako důležitou a trvalou možnost získávat zkušenosti a uspokojovat vlastní potřeby. Shioki představuje i konstituci člověka, jako stěžejní možnosti seberealizace a přirozeně i jeho hranice. V případě zničení shioki se uvolní v něm obsažené kekki, aby mohlo živit jiné shioki a umožnit mu jeho funkci. To je důvod, proč se v rámci určitých rituálů od pradávna prováděly krvavé oběti. Už ve Starém zákoně nacházíme tyto praktiky. Později vzniklý křesťanský rituál večerní hostiny představuje ve svém původním významu spojení čistě výživných a strukturu nesoucích sil. „Krev (víno) a tělo Krista (hostie)" požívají věřící. Syn boží takto živí a posiluje ty, kdo ho chtějí následovat. Kdo se živí božím tělem a krví, stane se bohu podobným, řídí se podle kosmického řádu životních sil. Bůh, jenž se obětuje, aby naplnil své věřící, kteří se takto probouzejí k vlastní božskosti, je archetypickým obrazem mnoha náboženství. I obětní hostina, připravená pro božstvo, zasvěcená mu v rituálu a požitá věřícími, je rovněž příkladem tohoto principu. Násilným porušením struktury (shioki) lze v rámci krvavé oběti vykonávat energetickou práci s uvolněnou kekki. Ale tyto praktiky jsou v rozporu s kosmickým zákonem Stvořitele. „Nezabiješ" je základní pravidlo každého druhu Životní energie a jeho znevažování tak změní jakoukoli práci s energií, že její výsledek je dlouhodobě nepřátelským životu všech zodpovědných. Problematika krvavé oběti je pro mnoho lidí důvodem nejíst maso. Ale v případě stravování existuje v práci s Životní energií ještě jiné hledisko. Za prvé mají i rostliny, jako všechno živé, určitý druh „krve" (kekki) a za druhé potrava není žádnou energetickou obětí v užším slova smyslu, jak jsem o ní mluvil výše. Určité složky bytosti, která je spotřebována, aby živila ostatní, v ní zůstanou jako v potravě obsaženy. Při krvavé oběti v rámci práce s Životní energií tomu tak není. Kromě toho je jídlo nutností. Energetickou práci lze provádět i bez krvavé oběti. Aby mohl shioki naplnit smysl svého bytí, potřebuje vztahy k živým strukturám, jiným bytostem, zejména svého vlastního druhu.

Mizuki – podstata vztahů

Forma Ki, podstata vztahů a komunikace, která narušuje oddělenost, umožňující radost, hravost, pocity pohody v tělesném soužití a mnohé další důležité zkušenosti, se nazývá mizuki. Do češtiny přeložené znamená „Ki vody“ nebo také „Ki tekutin". Mizuki je síla vztahů - „zvítězit ustoupením (sebezapřením)“. Toto silové pole má člověk k dispozici, když chce proudit ve věčné souhře proměn a zúčastnit se podle svých možností tance tvůrčích sil. Mizuki vytváří mj. základní pocitové vzory pradůvěra, radost a oddanost. Aby mizuki mohlo z mnoha vztahů vybrat ty, které jsou vhodné pro danou osobnost a její vývoj a důležité jako základ trvalých zkušeností, musí ho účelně řídit jiná síla.

Kuki – seberealizace a růst

Forma Ki, napomáhající ohraničením a přičinlivostí udělat ze vztahů k ostatním částem světa to, co člověk potřebuje pro svůj vývoj, se nazývá kuki. V překladu znamená tento pojem „Ki plynů" nebo také „Ki vzduchu". Kuki je seberealizace (růst a rozumně se účastnit života). Toto silové pole má člověk k dispozici, když přijme svou individualitu jako důležitý nástroj svého vývoje. Aby se neuskutečňoval růst a snaha na úkor okolí, nýbrž ke blahu všech, potřebuje kuki sílu, která mu pomáhá zaměřit se na potřeby vlastní osobnosti a bytostí, s nimiž stojí v přímém poměru - tedy najít společný taneční rytmus, aniž bychom si vzájemné šlapali na nohy.

Denki – řád

Forma Ki, dávající snaze, tomuto puzení k růstu, ohleduplné nasměrování, se nazývá denki. Dá se přeložit jako „Ki hromu“. V této souvislosti je zajímavé, že síle hromu se v hexagramu č. 51 v čínské knize moudrostí a věšteb I-ťing připisuje uvádění člověka do styku s tvůrčí silou. To zpočátku vyvolává hrůzu a obavy, ale tento očistný zážitek pomáhá najít správný postoj k profánním záležitostem a eticky a morálně správně jednat. Toto silové pole má k dispozici ten, kdo uznal, že nemusí růst na úkor svého blaha ani ostatních. Denki vyrván mj. pocitové vzory láska, soucit a důvěru v boha, ale jen pod tou podmínkou, že během působení denki se neprovádí žádná jiná činnost. Denki dává životu řád, značně zesilující i pud sebezáchovy. Přirozená čestnost ve vztazích k ostatním i tolerance rovněž vyplývají z této energie. Aby bylo ohleduplné jednání jedince, vyvolané denki, řízeno tak, že se jeho vlastní vývoj nezastaví, potřebuje další silovou kvalitu.

Jiki – magnetická síla

Forma Ki, pomáhající člověku nacházet v každé situaci přesně odpovídající doplnění své bytosti, které mu předvádí potlačené stinné stránky a zároveň mu pomáhá přízní, plnou pochopení, rozvíjet nevyužité vlohy, se nazývá jilci. To lze přeložit jako „magnetická síla" nebo „koncentrující síla“. Je k dispozici tomu, kdo se smířil s rozumnými úkoly a trvalými spojeními, nutnými k jeho rozvoji. Jiki se stará o to, aby se na každý hrnec dostala správná poklička, stupňující při zahřátí (vztah: viz element oheň) v hrnci tlak, protože z této situace není úniku. Když ti přitom napadá partnerství, není to náhodou. Je zde opravdu souvislost. Aby se formy životní energie, popsané v posledních šesti bodech, vždy daly ve správné míře a správným způsobem do pohybu, musí být nasazena nejvyšší řídící síla, zabezpečující stabilní, plynulou rovnováhu (homeostáza) v celém systému.

Reiki – duševní síla

Forma Ki, organizující komplexně správné nasazení všech podřízených životních sil, se nazývá reiki. Tento pojem lze přeložit jako „duchovní (duševní) síla". Je to ta jakost životní energie, která je ve hmotném světě nejblíže božské tvůrčí síle, prameni veškerého života. Vyšší (jednotné) formy životní energie se nemohou projevit v materiálním světě.

Shinki – Boží Ki

Boží Ki, z něhož je stvořeno vše, co existuje a k němuž se vše vrátí po ukončení svého materiálního bytí, se nazývá shinki. Shinki působí z vnějšku hmotného světa prostřednictvím reiki, stojící dostatečně blízko jako principu jednoty tak principu oddělení, aby tvořilo místo dotyku obou, a tak zůstala zachována plynulá rovnováha proudů jin a jang.

Shrnutí

Na našem malém výletě ses seznámil s řadou modelů práce s životné energií. I když se na první pohled zdají tak rozdílné, všimneš si mnoha podstatných shod, budeš-li se jimi déle zabývat. Není se čemu divit, protože ať jsou tyto „mapy života“ vymyšleny a používány jakkoli, vztahují se vždy k jedinému prameni tvůrčích sil. Jedná se vždy o představitele lidské rasy, kteří chtějí chápat svůj svět a naplnit svůj život smyslem a štěstím. A je zbytečné snažit se lineárně převádět jeden model na druhý. Zabývej se důkladně každým z nich, hledej příklady ve všedním životě a duch, který všechno sjednocuje, se ti zjeví.V případě zájmu o práci s Životní energií Vám doporučujeme knihu Lebensenergiearbeit – Walter Lubeck 1998.

Z materiálů telestézické společnosti PannaCz.com

 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality