Zákony duše, karma, Ákáša

Domovy.
Každá duša je sama strojcom svojej karmy a tým svojho vlastného života. Vidíme, že neznalosť zákona nás nechráni pred následkami našich slov, činov, ale aj našich myšlienok. Všetko sa stále nahráva na karmu len Vašej duše predtým, teraz a aj v budúcnosti.
Zobrazen: 10130x   12. 4. 2009, aktualizováno: 12. 4. 2009

Pre moju dcéru Vandu a tých, ktorých trápia otázky života a hľadajú svoju vlastnú pravdu...

Obsah:

1. Úvod
2. Rímski cisári nás klamú!
3. TAO
4. Môj názor
5. Osud
6. Sedem zákonov duše
7. Záver

Náboženské hodnoty dotvárajú životy miliónov ľudí

Dúfam, že patríte k tým ľuďom, ktorí radi spoznávajú a študujú dejiny, ktoré môžu takisto bezprostredne ovplyvňovať náš súčasný život. Či o veciach, ktoré sa dejú okolo nás a majú vplyv aj na našu budúcnosť. Pre väčšinu ľudí náboženstvo nepredstavuje najdôležitejšiu súčasť ich života. Ale v mnohých spoločenstvách a formáciách náboženstvo a náboženské hodnoty dotvárajú životy miliónov ľudí a zohrávajú kľúčovú úlohu v spoločnosti, kultúre, politike a vede. Počas minulých storočí vedecko-technického rozvoja sa človek až príliš preorientoval na pozemský hmotný svet. Ale ľudstvo skončilo zrejme v slepej uličke. Posledné desaťročia sa ľudstvo snaží opäť o duchovný smer vývoja a o poznanie vzájomného pôsobenia energií, žiarení, polí a síl nepostrehnuteľných bežnými ľudskými zmyslami, alebo terajšími vedeckými prístrojmi. Všetci patríme do jedného celku a v akejkoľvek podobe či forme budeme neustále v ňom. Úniku niet.

Všetko je v tomto našom svete ovplyvňované silami

ktoré terajšia veda ešte nepozná ! Podľa starých učencov sme údajne vznikli ako mysliace bytosti, ktoré chcú spoznať sami seba cez prejavený hmotný vesmír okolo nás. Súčasťou nášho pozemského tela je malá čiastočka nami neovplyvniteľnej neznámej skutočnosti a to „ tvorivej vyššej inteligencie z vyššieho Zdroja “. A to je naša duša ! Čím skôr prestaneme odmietať túto skutočnosť v každom z nás, tým rýchlejšie sa k týmto silám priblížime a môžeme ich skôr pochopiť a spoznať seba samého. Nie je nutné „ odvádzať ľudí od riešenia bežných problémov z tohto pozemského sveta “, ako tvrdia niektorí „ nepriatelia duševna “, pretože nie sú ochotní bez predsudkov prijať svoju dušu. Zle ju chápu aj tí, ktorí sú na opačnej strane a ktorí zase pohŕdajú všetkým pozemským a hmotným. Všetci vo svojej až sterilnej čistote sú už mimo správnej cesty. Ale všetky krajné extrémy sú veľmi nebezpečné ! Len duševne neprebudení, resp. nevidomí sa musia držať nejakej dogmy. Tu, pod ťarchou hmoty, si to človek ani neuvedomí. Ale hore, v druhom paralelnom svete, v druhej dimenzii, v duševnom svete našej domoviny je aj Vaša duša oslobodená, voľná ako vtáčik v povetrí a Váš osud je vo Vašich rukách. Závisí jedine od Vašej karmy a od Vášho terajšieho života. Možno Vám pomôžu aj niektoré fakty a udalosti, ktoré som aj ja prežil na mojej „ Ceste “. Po prečítaní týchto stránok sa aj Vám otvoria nové netušené perspektívy a len Vy sami môžete ísť svojou vlastnou správnou dobrou „ Cestou “ životom na našej prekrásnej modrej planéte.

Rímski cisári nás klamú

Trošku nezáživného, niekomu aj neznámeho, ale nutného dejepisu: Starý zákon Písma svätého, ktorého texty vznikli v rôznych časoch a regiónoch, je plný protirečení.

Najstaršie ústrižky svätého textu boli napísané na koži

a sú datované až koncom druhého storočia ! Najskôr boli šíritelia nového náboženstva upaľovaní, alebo boli len potravou pre levy. A to viac ako tristo rokov po ukrižovaní Ježiša Krista ! Kresťania boli oporou len pre ľudí chudobných, ale nás mohli doviesť k pravde. Ale od začiatku boli nesprávne interpretované ich dobré myšlienky, boli podávané v pozmenenej forme a dostali sa do nich mnohé omyly. V priebehu storočí texty Písma svätého sa menili čoraz viac a sa prispôsobovali väčšinou vôli zlých vodcov.

Židovská literatúra z doby tesne pred kresťanstvom

obsahuje nemálo zmienok o božskom Vykupiteľovi z rímskej nadvlády a pozemského utrpenia ( viď: Thóra, Kabbala,... ). Väčšina Židov považovala vládu Rimanov za ich dočasné víťazstvo. Nápravu mal priniesť buď priamy zásah ich Boha, alebo pozemský príchod jeho syna – Mesiáša, podľa prorokov Izaiáša, Enocha alebo Daniela. V takej duchovnej klíme sa odvíjal príbeh Ježiša, žijúceho v rozmedzí asi 10 rokov pred naším letopočtom a asi 15 rokov nášho letopočtu. O Ježišovi sa prvýkrát píše v liste až v r. 64 n. l. a za autora je považovaný Pavol z Tarsu, svätý Pavol! Napriek tomu sa v novozákonných evanjeliách, vrátane „ apokryfických “, ktoré sú neprijaté oficiálne cirkvou ( vyše 85 ), vedci usilujú pod nánosmi mytológie, mimovoľného a úmyselného skreslenia pri opisoch a prekladoch odhaliť reálny základ.

Stále sú prijímané len štyri evanjeliá

tzv.„ kánonické “, oficiálne uznané katolíckou cirkvou: Markovo, Matúšovo, Lukášovo a Jánovo, ktoré paralelne zhŕňajú Ježišov život a učenie ! Tieto texty boli napísané v ľudovej gréčtine. Napriek tomu obsahujú veľa historických nepresností, ktoré si vzájomne odporujú ! Neobsahujú opisy, ktorým sa manipulátori a odpisovači Biblie vyhli: napríklad spory apoštolov a ich útek po Kristovom uväznení, Ježišove priznania, že on nepozná budúcnosť, niektorí jeho súčasníci ho vnímali ako šialenca; Kumránske a Koptské zvitky, Filipovo evanjelium,... Ranné evanjeliá podávajú veľmi ľudský obraz Ježiša, pravda okrem jeho netolerantnosti voči inak zmýšľajúcim. Voči neveriacim a nekajúcim sa hriešnikom vystupoval neľútostne. Možno mu vytknúť aj isté správanie voči svojej matke. Náboženský zápal narušuje jeho inak hlbokú humánnosť. Bol stále rebel v ustavičnom konflikte s mocou a oficiálnymi náboženskými úradmi! Konajme aj my v duchu Ježišových slov: „ Nie s cieľom vládnuť, ale slúžiť pre dobro všetkých ľudí.“ Každý správny veriaci kresťan je presvedčený, že Nový zákon, Biblia obsahuje Božie slovo. Ale v skutočnosti takmer každý teológ vie, že nič z toho nie je pravda !

Čo teda máme v rukách

Sú to odpisy odpisov, ktoré vznikli medzi štvrtým a desiatym storočím nášho letopočtu !! Ani jeden z evanjelistov nebol Ježišovým súčasníkom. Žiaden z nich nenapísal očité svedectvo ! Často a stále spomínané a v teologickom prekrúcaní hojne uvádzané „ pôvodné texty Biblie “ vôbec neexistujú. Narátalo sa vyše 80 000 ( osemdesiattisíc ! ) odchýlok v odpisoch a prekladoch !! Autori týchto nových textov ich prebásnili a verše pozmenili podľa potrieb a priania mocných tej doby. Sú to odpisy odpisov a ani jeden odpis sa nezhoduje s druhými odpismi. Nový zákon už nie je Biblia ! Fakty, ktoré nepoznáte: V roku 312 n. l., keď rímsky cisár Konštantín pred bitkou, o ktorej vedel, že ju prehrá, uvidel predtým na nebi žiariaci kríž. Ale potom túto bitku vyhral ! Lenže kríž je znakom kresťanov ? Čo teraz. Rímsky cisár usúdil, že by bolo výhodné dať sa pokrstiť. Vyhlásil, že keď Boh pomáha cisárovi, tak cisár v záujme šírenia kresťanstva bude bojovať proti neveriacim. K vraždeniu a vypaľovaniu cudzích miest dochádzalo napriek Kristovej náuke – z lásky k blížnemu ?! Až v roku 325 n. l. zvolal rímsky cisár Konštantín ( ešte nebol Veľký ! ) do mestečka Nice v severozápadnom Turecku (dnešné mesto Izmit)

Prvý koncil kresťanského sveta

a ním vybraných, dosadených, ale stále len svojich poddaných 318 biskupov Rímskej ríše. Na koncile predsedal sám rímsky cisár Konštantín a oznámil, že jeho vôľa je ustanoviť prvý cirkevný zákon ?! Cieľom koncilu bolo zjednotiť všetky pôvodné texty Starého zákona a rozhodnúť, čo je prípustné a čo nie. Ale tieto zákony nemali nič s vierou a aj s náboženstvom ! Bola to čisto mocenská politika rímskeho cisára. Rímsky cisár Konštantín ustanovil, že hlasovanie jeho 318 biskupov bude nebeský „ Boží súd “ !! Pod nátlakom rímskeho cisára bolo rozhodnuté, že tu, na Zemi, sú len dva životy človeka !!! Jeden život pozemský a druhý život nebeský ?! A punktum ! Je to možné ? Zvrátené, scestné,...Toto je prvý odporný kolosálny podvod na našu kresťanskú vieru !! P o d f u c k ! Fuj. Na tomto jedinom príklade vidíme, ako jeden človek, hoci rímsky cisár, si mohol dovoliť určovať, zakazovať a nalinkovať zo zákona, zo svojho postu, čo sa smie a čo sa nesmie ! Bohužiaľ, sme ... Na koncile takto vznikla aj Ježišova rovnosť s Bohom. A to mu všetko udobril „ Boží súd “, alebo jeho 318 biskupov, ale len a len cisárových vazalov. Biskupi aklamačne schválili túto dogmu ako tzv.: Niceajské vierovyznanie.

Kde je pravda

Záleží len od úsudku múdreho čitateľa. Rímsky cisár Konštantín Veľký, ktorý neskôr dostal prívlastok „ Veľký “, lebo bol napokon svätorečený arménskou, gréckou a ruskou cirkvou. Starému gréckemu obchodnému mestu Byzancii prepožičal svoje meno a z mesta Konštantínopol ( dnešné mesto Istanbul v Turecku ), urobil hlavné mesto Rímskej ríše. Všetky fakty a udalosti v tejto knižočke sú pravdivé a historicky dokázané. Keď roku 381 n. l. zvolal rímsky cisár Teodózius I. v meste Konštantínopol už Druhý koncil kresťanského sveta a vyhlásil kresťanské učenie a cirkev za Rímsku ríšsku „ štátnu “ ustanovizeň ?! Zničil všetky pohanské svätyne v celej Rímskej ríši. Ten, kto sa nedal pokrstiť, bol hneď popravený ! Koncil prijal učenie aj o trojjedinosti Otca, Syna a Ducha Svätého. „ Boží súd “, alebo len a len 318 biskupov, aklamačne schválil túto dogmu ako tzv.: Niceajsko – Konštantínopolské vierovyznanie.

Druhý odporný podvod

Z tohto učenia žije katolícka cirkev ešte aj dnes. Kde je pravda ? Aj ďalší rímski cisári pokračovali v upravovaní a falšovaní textu Biblie, Starého zákona... Až v roku 553 n. l. zvolal rímsky cisár Justinián I. v meste Konštantínopol ešte Piaty koncil kresťanského sveta, ktorý sa uzniesol (?), aby všetky zmienky o prevteľovaní ( o reinkarnácii ) boli vyškrtané zo všetkých ústrižkov Písma svätého ! Boli spálené niektoré texty Starého zákona a rané evanjeliá, ktoré píšu o karme. Každý, kto mal iné, kacírske myšlienky a názory, bol o hlavu kratší. Ale pápež Virgilius, ktorý bol v tej dobe na čele cirkvi, tieto závery koncilu nepodpísal (!) a bol preto uväznený až do svojej smrti !! Preto rozhodnutie Piateho koncilu kresťanského sveta z hľadiska cirkevného práva a ľudského práva bolo od začiatku neplatné !!!

Tretí odporný podvod

Tri kolosálne podvody na naše neprebudené duše ! Tisíc krát podsúvaná lož sa stala pravdou !! Preto vznikli nezrovnalosti a medzery v našej kresťanskej dogmatickej vierouke ! Prečo ? Lebo klérus sa bojí prijať svoje učenie viery v celom rozsahu od začiatku. Vládnu len víťazi. Dokedy. Napríklad ešte jeden maličký obrázok falšovania dejín rímskymi cisármi: Pre mnohé národy bolo a stále je uctievanie hviezd a slnka súčasťou ich náboženského života. „ Pohania “ si uctievali slnko a nedeľa bola zasvätená božstvu najväčšej hviezdy – Slnku. Deň slnka – nedeľa – Sunday bol zasvätený slnku a jeho bohoslužbe. Prírodné náboženstvá, staré učenia, pohanské obrady a povery značnou mierou ovplyvnili vierouku a bohoslužbu aj kresťanstva. Kresťanstvo sa už rozšírilo do všetkých častí vtedajšej pohanskej svetovej Rímskej ríše. A preto dňa 7.marca 321 n. l. rímsky cisár Konštantín vydal nariadenie, že podľa zákona až do konca sveta všeobecne záväzný sviatok v celej Rímskej ríši bude len nedeľa ! A punktum !! Z hľadiska Biblie je nedeľa obyčajný pracovný deň.

Sviatočný zasvätený deň podľa Písma svätého a Starého zákona bola len sobota

Ale rímskemu cisárovi išlo o spojenie protichodných záujmov pohanstva a kresťanstva, keď budú pohania a kresťania svätiť ten istý deň v týždni ! Pohania ľahšie prijmú nové kresťanstvo a tým rýchlejšie vzrastie moc jeho ríše. No stalo sa naopak. Týmto aktom si aj kresťania museli podľa zákona nasilu uctievať pohanský sviatok nedeľu. Nikde v Biblii nečítame, že by nás kresťanov, upozornili na to, aby sme my začali svätiť nedeľu. Biblickú sobotu vyhlásili za pozostatok židovstva ?! Židia, heretici a tí, ktorí sa nepodrobili novému nariadeniu, boli vyobcovaní z cirkvi. Svätenie nedele nie je kresťanského pôvodu. Aj to je podvod ! Pohanstvo sa spojilo s kresťanstvom. Tak ako vojenská moc rímskeho cisárstva klesala, tak náboženská moc cirkvi rástla. Kde je pravda ? Závisí len od úsudku nezávislého čitateľa. Obrancovia „ čistej viery ?! “ sa rozhodli urobiť všetko, aby sa diela nie kanonicky uznané a apokryfické texty nedostali ani do tlače, ani do distribúcie. Ak sa dielo vydalo, tak bolo zakázané, alebo jeho autor bol potrestaný. Mocenským násilím sa snažia tieto militantné skupiny pod vlajkou mierumilovného Krista stále zakazovať a obmedzovať slobodu prejavu vo svete. Viacero aktuálnych sporov aj v našej spoločnosti však ukazuje, že namiesto trpezlivého a otvoreného presviedčania o svojej pravde a ochoty tolerovať iné názory sa stále vynárajú opäť historicky zdiskreditované snahy využiť svoje staré mocenské prostriedky. Zbytočne sa rozpútava konflikt. Napokon sa to zrejme skončí odlukou cirkví od štátu. To po počiatočných adaptačných problémoch len prospeje pravde. Ale s klerikálnymi a svetskými „ vodcami “ na našom svete, ktorí nás klamú a zavádzajú, nikdy nebude lepšie dovtedy, kým sa my neprebudíme a tým sa zachránime. Keby sa vtedy, asi pred 17 až 15 storočiami niekoľko „ mocných zlých vodcov “ rozhodlo inak, bola by reinkarnácia duší samozrejmosťou aj pre našu západnú civilizáciu a nebolo by nutné bojovať proti hradbe predsudkov, neprávostí a pochybností dnes žijúcich, ale nevidomých ľudí. Toto všetko sú kolosálne podvody na našu kresťanskú vieru a náš správny svetonázor ! Pravda musí presvedčovať ako celok. Aj predtým, aj dnes, aj v budúcnosti a najmä v kresťanstve. Naše duše nemôžu byť utláčané dogmami a zákazmi !! Nič, naozaj nič nemôže byť tabuizované. Prijať kresťanské učenie od začiatku v celom rozsahu a nie oklieštené rímskymi cisármi ! Už sme viac ako tisícpäťsto rokov slepí, hluchí, nemí a nevedomí, lebo naše duše sú neprebudené vinou len rímskych cisárov. Snívame v mlhe. Čo Vy na to ? Záleží len od Vás, najmä od Teba. 

TAO

A ešte staršie dejiny a pôvodné prastaré názory na svet : Dávno pred kresťanstvom vznikali významné filozofické a náboženské prúdy v starej Číne. Asi pred 6.storočiami p. n. l. vznikli filozofické smery ako napr. konfucionizmus a taoizmus. Už pred takmer tri tisícročiami dotvárali život a myslenie Číňanov. Ale taoistické myslenie a filozofiu však nachádzame prakticky vo všetkých aspektoch myslenia aj v iných krajinách celého súčasného sveta.

V čínštine „ T A O “ znamená „ Cestu “

cestu prirodzenosti, cestu životom, cestu vesmíru, cestu duše a cestu rovnováhy. Neustále premeny v prírodnom svete a vo vesmíre, prírodné cykly na Zemi sú prejavy veľkej neviditeľnej univerzálnej sily, ktorú Číňania nazývajú „ TAO “. Znak „ TAO “ symbolizuje nepretržitý kolobeh všetkých dejov na Zemi, vo vesmíre a druhých paralelných svetoch. „ Večné TAO “ je zároveň aj v pohybe, ale je aj nehybné. Je v rovnováhe ! Je v harmónii so všetkým. Pozor ! Pokiaľ slovo „ TAO “, ktoré sa dá vyjadriť slovami, tak to už nie je skutočné „ Večné TAO “.

Na rozdiel od iných náboženstiev taoizmus nemá žiadnu ústrednú postavu

a ani žiadneho zakladateľa !! Taoisti sa snažia pomocou štúdia života, prírody, kníh a rôznych javov okolo nás nájsť „ správnu Cestu duše “. Hľadanie tejto cesty nie je ľahké, pretože podľa starých taoistických majstrov nie je možné sa ju naučiť (!) a tiež nemožno ju vyučovať !! Preto nemá taoizmus žiadnych vodcov, pápežov, biskupov, mníchov a iných príživníkov. Nemá žiadne kostoly a chrámy. Všetko závisí len od duše, od ducha jednotlivca, ktorý chce nájsť „ svoju správnu Cestu “ ! Taoistickí majstri môžu ukázať záujemcom jedinú správnu cestu. Ukázať každému otvorené dvere medzi zatvorenými dverami na ceste ich životom. Každý človek, každá čistá duša si musí nájsť svoje dvere a „ svoju vlastnú správnu Cestu duše “ sám, bez pomocníkov, farárov a úžerníkov ducha.

Taoizmus sa ešte odlišuje od iných filozofií a ideológií

aj tým, že aj dnes „ Nič nezakazuje “. Naozaj nič nezakazuje, ale len to, čo treba, to len doporučuje. To je rozdiel ! Vyhýbať sa tým látkam a činom, ktoré zabíjajú život !! Čo je nutné a vhodné pre udržanie dlhého života a to, čo ničí životy. Pri dodržiavaní správnych pravidiel sú neoddeliteľnou súčasťou života cviky s dýchaním - „ prána “, s vyťahovaním a ohýbaním, ktoré sa snažia uvoľniť prúdenie energií v meridiánoch tela a odstrániť telesné napätie, ktoré bráni v uskutočňovaní telesnej a duševnej vnútornej rovnováhy ! Napríklad aj stres, hnev, agresia, nenávisť, strach, závisť, smútok, pretvárka, pripútanosť, závislosť, odpor a všetky negatívne emócie vyvolávajú telesné napätie aj v našom pozemskom tele. Týmto spôsobom sa blokujú meridiány energií v tele a tým isto vznikajú väčšinou aj naše choroby !! Preto je symbol „ TAO “, ktorý je aj znakom klasickej čínskej akupunktúry, má viac významov. Zdokonalením tela, mysle a duše sa taoisti usilujú o dosiahnutie stavu jednoty a súhry s univerzom. Taoistickí majstri veria, že to, ako človek zaobchádza s vlastným telom, je rovnako dôležité ako to, čo si človek myslí, v čo verí a ako sa chová k druhým, živej, alebo neživej prírode ! Len ten človek môže dosiahnuť súlad s vesmírom, s univerzom, s Bohom,... ktorý má v harmónii svoje telo a svoju dušu !! Keď kráča „ svojou vlastnou správnou Cestou duše “ aj tu, na Zemi. Taoisti hlásajú aj to, že je možnosť veriť aj vo viaceré pravdy.

Nie veriť len jedinú pravdu

Pretože jednotlivé pravdy si neprotirečia, skôr sa navzájom dopĺňajú ! Všetko závisí od úsudku jednotlivca. Ale pozor, nebojovať za pravdu druhého !! Mnoho z myšlienok a metód filozofických, ktoré sa na západe považujú za orientálne, alebo ázijské, majú v skutočnosti pôvod v taoizme. Tiež „ meditácie “ majú pôvod v Číne a v taoizme, a nie v Indii, a nie v jóge. V taoistickej meditácii je koncepcia nečinnosti : „ WU-WEJ “. To znamená dosiahnutie stavu vnútorného kľudu a opustenie od všetkých myšlienok a činností týkajúcich sa nášho vonkajšieho pozemného sveta. „ WU-WEJ “ značí konať bez konania, jednať bez jednania. Ale čas strávený meditáciou predlžuje náš pozemský ľudský život (!) a čistí aj našu ľudskú zanesenú zlú karmu, ktorá je v Ákáši !! Východné filozofie tvrdia, že každá naša myšlienka, naše slová, naše skutky zo všetkých našich, aj minulých životov, sú zaznamenané v „ Ákášických záznamoch “.

Pojem kniha „ Á k á š a “

vyjadruje „ jadro všetkých univerzálnych pamätí “, do ktorých sa zaznamenajú všetky energické vibrácie našich myšlienok a činov ako na magnetickej videopáske, CD, alebo na iných nosičoch. Podstata všetkých udalostí, buď minulých, buď súčasných, buď budúcich je uchovaná v čiastočkách energií, ktoré sú čítané pomocou správneho mentálneho vyladenia našich vibrácií v multidimenzionálnych holografických displejoch v druhých paralelných duševných svetoch. Kde je pravda? To všetko závisí jedine od Vás a od Vašej duše. Či nájdete a potom stále kráčate „ svojou vlastnou správnou Cestou duše “ aj tu, na našom prekrásnom pozemskom svete. Cestou „ TAO “ = Yang a Jinn; sú to dva protipóly, ktoré by mali byť stále v rovnováhe. Cestou rovnováhy energií a informácií v nich. Cestou rovnováhy rozumu a duše. Cestou zdravia. To je jediná univerzálna pravda vo všetkých svetoch. Cesta harmónie. 

Môj názor

Mali by sme sa konečne odnaučiť považovať javy neviditeľné za neprirodzené. Naše zmysly sú nedokonalé. Trvale nás obklopujú alfa, beta, gama, UV, IČ žiarenie, ultrazvuk, elektromagnetické polia,... Je nezmyselné popierať existenciu javov mimo dosahu našich zmyslov a našich prístrojov. Všetko, čo sa nám javí ako pevne organizovaná hmota vzniká z energie, zo žiarení, z polí, z vĺn a svetla, z ktorých kedysi vznikol celý náš vesmír ( kvantová fyzika ! ).

Tiež celý pozemský svet je formovaný zo žiarenia

Neustále tu prebieha dvojsmerný proces. Premena žiarenia na hmotné častice a premena hmotných častíc na žiarenie. Obojstranne. Ibaže to je aj čínsky symbol „ TAO “... Všetko vo všetkých vesmíroch je v rovnováhe energií. No energia sa nestráca. Len sa mení. Existencia žiarení vyplýva ako logický dôsledok z našej fyzikálnej predstavy nášho sveta a vesmíru. Náš pozemský svet vznikol zhustením žiarenia, ale nahustenie však znamená aj stratu ľahkosti a pohyblivosti. Každá tuhá látka sa topí a ide do kvapalného skupenstva. Potom sa látka vyparuje a zmení na plynné skupenstvo. Zmenšuje svoju hmotnosť a dochádza k zrýchleniu pohybu atómov v nej.

Ľahšie formy hmoty

sú vždy výsledkom stále a stále rýchlejšieho kmitania atómov a častíc, tzv. Braunov pohyb hmoty. A ešte nehovorím o plazme, nanočasticiach a antihmote. Aj rádio, televízor, mobil,... sú prijímače žiarení rádiových vĺn rôznych frekvencií. Tieto naše prijímače zachytávajú mnohé vlnové rozsahy: dlhé, stredné, krátke, VKV, FM a iné. Ale sú schopné zachytiť len tie kmity, na ktoré sú vyladené. Ak rádio preladíme na druhú stanicu, alebo na druhú vlnovú oblasť, je toto rádio schopné zachytiť iné kmitočty, ktoré predtým nemohlo zachytiť. Túto predstavu sveta môžeme rozšíriť za hranice strnulých predstáv o pozemskom svete... Thanatológia je veda o skúmaní umierania. Ako to, že žijeme aj po našej pozemskej smrti ? Známe sú výsledky Dr. Moodyho a tých ľudí, ktorých boli v klinickej smrti a prešli rôznymi štádiami.

Na prahu umierania sa prejavil nový stav

tzv. stav mimotelesný. Osoba bola už mimo vlastného tela a už sa necítila byť s ním stotožnená. Duša videla sama seba ako bezduché telo, ale jej už neznáme. Počula aj slová ľudí okolo seba a videla ľudí okolo seba. Ale stále iba ako divák filmu v kine. Lež aj my máme prijímacie zariadenia, ktoré sú v nás ! Naše vlnové rozsahy však nie sú tak ostro ohraničené a ich prechody sú pozvoľné. Stav mimotelesnosti vyvolá preladenie tela a duše na vlnový okruh s vyššou frekvenciou. Astrálna oblasť je ešte veľmi blízka pozemskému svetu a osoba, ktorá sa odpútava od pozemského sveta, môže prechádzať pomaly do vlnového rozsahu iného sveta a je schopná vnímať oba svety súčasne.

Veď ľudský mozog pracuje len s 8 % svojej kapacity...

Zomierajúci môže spoznať aj myšlienky ľudí okolo seba krátko pred tým, ako sa sformujú do slov ! No pritom už nemôže na seba upozorniť, lebo jeho slová sú tzv. „ telepatické “ a naše uši ich už nemôžu zachytiť. Jeho duša je už odpútavaná od pozemského sveta do domoviny duší. Človek, ktorý nevie o týchto prechodoch, vidí len zármutok svojich blízkych a cíti sa v tomto medzipriestore sám. Cíti, že žije, myslí, ale napriek tomu je už vylúčený z pozemského sveta živých ! Je sám. Cíti len strašnú osamotenosť a nikto zo živých si ho už nevšíma. Človek s dušou by mal byť o týchto veciach a súvislostiach informovaný, keď sa lúči s našim hmotným pozemským svetom. Potom má pocit, že prechádza tmavým tunelom a na konci tunela zbadal jasné, pokojné a neoslňujúce svetlo. Zmenil sa jeho pojem o čase. Zmenilo sa jeho vedomie, ktoré sa veľmi rozšírilo. Pocítil blízkosť láskyplnej bytosti. Cítil, že ho vyťahuje niečo preč ako magnetom. Počul zvláštny sluchový vnem, zvuk, šumenie, hučanie, zvonenie,... až k prelomeniu zvukovej alebo inej energickej bariéry. Napríklad, ako keď nadzvukové lietadlo prekoná rýchlosť zvuku.

Týmto sa mení vnímanie času v druhom paralelnom duševnom svete

našej domoviny oproti nášmu pozemskému svetu. Život a duša človeka prechádza do širšej existencie v druhom duševnom prekrásnom svete. Ja som všetko prežil a preto píšem pre ľudí, ktorých to zaujíma. Stáva sa, že príbuzní umierajúceho sa snažia prinútiť umierajúceho, aby zostal stále s nimi. Oni sami týmto činom trpia. Usedavo plačú a nariekajú. To všetko zosilní striebornú šnúru a predĺži sa umieranie. Pre zomierajúceho je to hrubá bezohľadnosť ! Bohužiaľ, sme len ľudia... Nevedomí ? Pozemská smrť nie je nič iné, ako zrodenie do duševnej domoviny, do druhého paralelného sveta, do dimenzie, z ktorej sme my prišli na náš terajší hmotný svet. Snažme sa preto milovanému človeku nesťažovať tento jeho krok svojou bolesťou, ktorá je v podstate sebectvom. Z tohto všetkého môžete poznať, aké je to nezmyselné, že to, čo súvisí s umieraním, my od seba odháňame, ako keby sa nás vôbec netýkalo. Naša pozemská smrť je neodvratná !!

Všetci musíme raz tento prah prekročiť

A to ešte veľa, veľakrát. Je lepšie, keď ho prekročíme znalí veci. Mysliaci ľudia, ktorí sú informovaní o posmrtnom živote už neveria zlým dogmatickým teóriám a už sa neboja umierania. Týmto činom sa zbavujú aj strachu zo života, čo je nepomerne dôležitejšie. Smrť je u nás enormne tabuizovaná, ale spoločnosť, ktorá neuznáva smrť, neuznáva ani život ! Na druhom svete platí iný druh poznania. Sú to hlbšie súvislosti a súčinnosti duše, ktoré zahrňuje aj ich príčiny a aj ich následky. Musíme odstrániť ešte aj následky nesprávneho názoru, že my, tu na Zemi, žijeme len jedenkrát ! Tento názor, ktorý jednohlasne (!) prijalo iba 318 cisárových vazalov, tzv. 318 biskupov v Nice na Prvom koncile v roku 325 n. l. ako „ Boží súd “ (!?) a urobil prvý odporný kolosálny podvod na našu kresťanskú vieru a náš správny svetonázor !! T o j e l o ž ! Toto klamstvo sa vinie ako tenká červená niť už 17 storočí históriou našej západnej civilizácie. Musíme prijať učenie kresťanskej viery od začiatku v celom rozsahu. A nie kresťanskú vierouku oklieštenú rímskymi cisármi ! Pozemskou smrťou sa náš život nekončí, ako nás vyučuje celosvetový dogmatický klérus a naša dnešná korupčná spoločnosť s obludnou reklamou !!

Známe sú aj výsledky Dr. Michaela Newtona

ktorý sa venuje výskumu regresných hypnóz u zdravých žijúcich ľudí. Tento doktor vyvinul vlastnú metódu vekovej regresie, ktorou môže vrátiť svojich pacientov do ich minulých životov a tým aj existenciu duší medzi pozemskými životmi. Čo je vlastne človek? Vedecké poznatky sú správne a mylné súčasne. Sú to iba polopravdy. Vlastný človek však nie je len toto pozemské telo ! V ňom samom je niečo, čo je schopné uvedomiť si seba samého, premýšľať o sebe, vnímať abstraktné javy a deje, cítiť lásku a empatiu k živému. To je náš vlastný duch, naša jedinečná duša, ktorá jedine vystihuje to ľudské v nás ! Nie je to ani rozum, ani naučené vedomosti, ani dôvtip, ani to, čo závisí od vonkajších zmyslových vnemov a hmoty. Je to smutné, že sme ducha, dušu v sebe tak zasypali, že ho vlastne zamieňame za rozum ! Za pozemské rozumové „ EGO “, ktoré je hmotné a je to náš ľudský mozog. Rozum, ktorý len ostáva s hmotným telom stále na Zemi, aj s našim mozgom. Naozaj, len prach. Ale na pozemskom povrchu nezostane ani prach nášho „ EGA “. Skutočne „ N I Č “. Len to, čo sme precítili dušou a čo preniklo do našej duše, do „ pravého vyššieho JA “, to vstúpi do nás a len to si berieme so sebou do druhého paralelného sveta s našou dušou ! Jadrom človeka je jeho skutočné vlastné „ pravé vyššie JA “, ktoré je naša duša. A tu prebieha deliaca čiara medzi rozumom a dušou. Myšlienka vládne hmote. Namiesto toho, aby sme sa dali viesť dušou, duchom, prenechali sme riadenie svojho života jeho pôvodnému nástroju, mozgu, rozumu a svojmu „ EGU “ !! Jednostranným rozvíjaním rozumu a mozgu trpí dnes celé ľudstvo. Ukazuje sa, že aj naše vzdelávanie je tiež nesprávne. 

Platia slová Goetheho Fausta:

Šťastný, kto ešte dúfať môže,

kto je schopný sa vynoriť z mora omylov,

to čo nevieme, to nám práve chýba,

to čo vieme, je nám zbytočné ! 

A načo sme my, duchovné bytosti na pozemskom hmotnom svete

Preto, lebo človek a duša v ňom je ešte nezrelá a musí žiť v našom hmotnom svete, aby náš duch dozrieval v nás ! Iba s ňou, s našou dušou vstupujeme do ďalšieho, do nového hmotného života, do druhého iného tela a pokračujeme vo svojej existencii ešte nekonečne krát. A nie len do nášho pozemského sveta... Našim skutočným „ pravým vyšším JA “ je len náš duch, ktorý je nad nami ( nadvedomie ) v druhom paralelnom svete, ktorý je spojený s astrálnym telom ( podvedomie ) a s dušou v nás ( vedomie ) striebornou šnúrou. Je to spojovacie vedenie, cez ktoré pôsobí duša na naše telo. Tieto tri časti majú rôznu hmotnú podstatu, ale sa navzájom nemiešajú ! Zapadajú do seba tak, ako časti vysúvacieho ďalekohľadu. Duch, astrálne telo a pozemské telo s dušou držia spolu náležité žiarenie, magnetické polia a sily, ktoré ostávajú počas celého života pozemského, ale ktoré ešte nepoznáme. Obrazne to krásne vysvetľuje fotografia na obale knihy. Ako to popisujú texty Kabbaly, že každá duša má tri časti: svietiaci mesiac, zapálený maják a zapadajúce slnko.

Duša je aj celá, ale je aj rozdelená, keď je v žijúcom organizme

Slová:

„ In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti “

ako sa modlia farári; v mene otca, syna a ducha svätého; v mene mesiaca, majáka a slnka; v mene astrálneho tela, časti duše v nás a ducha nad nami; v mene podvedomia, vedomia a nadvedomia,... Ale toto všetko, je to isté ! Všetko je rôzne bledomodré. To je naše oslobodené „ pravé vyššie JA “, iba naša vlastná skutočná duša, ktorá je jediná vo vesmíre, ale aj v druhých paralelných svetoch.

Pri vstupe do pozemského života asi okolo 19. týždňa tehotenstva

sa spojí duša s embryom a potom postupne zosilňuje spojenie. Po smrti sa spojenie zoslabuje a tieto dve časti duše stúpajú od pozemskej schránky tela k duchovi nad nami do druhého paralelného duševného sveta a s ním sa spoja navzájom. Uvoľnenie duše má za následok zánik živej pozemskej schránky človeka. U človeka, ktorý o týchto veciach nevie, alebo sa zameral len na pozemské hmotné veci, bude jeho spojovacia strieborná šnúra pevná a bude sa uvoľňovať veľmi ťažko. Môže to trvať niekoľko dní a duša bude cítiť všetko, čo sa deje s mŕtvym človekom. Inak je to s informovaným človekom, ktorý vie o umieraní a o živote po smrti. Jemu sa strieborná šnúra uvoľní v krátkom čase a tým je duša zbavená bolestí, hneď je voľná a slobodná od pozemského sveta, od nášho očistca.

Vo chvíli, keď sa rozpadne strieborná šnúra „ naša celá jemnohmotná duša “

začne stúpať, alebo klesať, podľa známeho Zákona tiaže a Zákona karmy ! Obrazne. Zákon tiaže hovorí o vztlaku, o sile, ktorá nadľahčuje teleso ponorené do kvapaliny silou, ktorá sa rovná hmote kvapaliny telesom vytlačenou. Táto duša ide do medzipriestoru, tzv. bardo, ktoré je už v druhom paralelnom svete, kde si nájde miesto, kde sú všetky duše rovnako „ jemnohmotné “ ! Ľahké, alebo ťažké. Buď ideme výťahom hore, alebo dolu. Zákon karmy nás rozdeľuje na rovnaké druhy duší !! Dobré a zlé. Pobyt medzi seberovnými v barde znamená, že tam, kde sú všetky duše dobré, čisté a ľahké, je nebo; ale kde sú všetky duše zlé, temné a ťažké, je peklo. Závisí od aspektu. Ale samé „ peklo “ neexistuje ! To všetko sú len báchorky a klamstvá pre ľudí, ktorých žijú jedine pozemský a „ hriešny “ život. Ľudia, ktorí boli klinicky mŕtvi a nebola spojovacia šnúra úplne uvoľnená, umožňuje duši sa vrátiť ešte do pozemského tela. Všetci, ktorí sme boli na druhom brehu života, keď sme zažili klinickú smrť, sme sa vrátili naspäť s predsavzatím, že svoj život chceme zmeniť !!

Spätný pohľad sna svoj život a pochopenie dôsledkov svojich skutkov

sú jasným znamením zodpovednosti v živote. Zmiznú všetky pochybnosti a pochopíme účel svojho života, dharmu. Kto pozná príčiny a následky všetkého svojho diania, zmenou svojich činov, slov a myšlienok môže zmeniť aj svoj osud. Pokiaľ totiž nepoznáme svoju duchovnú podstatu, dovtedy nepoznáme ani cestu, ani cieľ nášho života, sme slepí, hluchí, nemí a duševne neprebudení. Aj kedy sme boli rozumovo veľmi múdri, s vysokým IQ, chytrí, dobre vyškolení, sme fyzicky živí len na pozemskom hmotnom svete, ale sme duchovne mŕtvi !! Až vo chvíli, keď spoznáme, že sme začlenení do stvorenia vesmíru a do vyššieho duševného sveta, až potom budeme slobodní ! Ak sme našli odpoveď na svoj zmysel života, cieľ, dharmu a teraz musíme zistiť, ako ho máme naplniť. Ale náš problém spočíva aj v tom, že nevieme nič o zákonoch, ktorých samozrejme musíme prijať všetci – Zákony duše. To sme si zavinili my sami. Aj v našich pozemských zákonoch je ustanovenie, podľa ktorého neznalosť zákona nie je ospravedlnením.

Ten, kto poruší platné zákony, musí vždy niesť následky svojich myšlienok, slov a činov

Ak sa nesnaží zoznámiť so znením zákona, tak je to len jeho vina. Stále sú ľudia, ktorí odmietajú náuku o reinkarnácii a o karme. Ale na otázku zmyslu života, o dharmu, ľudia nenachádzajú odpoveď. Preto zlí ľudia a chudáci bez duše sa uchyľujú k nedobrým ideológiám a rôznym – izmom; k výstrelkom, drogám, sektám, hnutiam, vojnám a až samému ZLU. Veď vždy je jednoduchšie za svoje omyly, za svoje utrpenie viniť iných a nie seba ?! Kto si zvolí svoju cestu, tou bude kráčať životom. Žiť, znamená učiť sa. Niekto sa nedokáže učiť inak, len cestou prešľapov a omylov, ide cestou nekonečného utrpenia. A vôbec nezáleží na tom, či to jednotlivec akceptuje, alebo nie ! Tak sa stáva pre dušu jej pobyt na Zemi mimoriadne dôležitý !! Duša dozrieva na pozemskom svete a oslobodzuje sa od karmickej záťaže, od svojich zlých činov v minulých životoch. A potom znova prijíma život s nadchádzajúcimi úlohami a opäť sa učí v nových podmienkach budúcich životov. Duša musí dozrieť len svojou očistenou karmou. Len ten, kto dozrel, môže ísť do vyššieho duševného sveta, do druhého paralelného sveta, do druhej dimenzie, do ríše nebeskej, do domoviny duší,... a už sa nemusí vrátiť naspäť do nášho pozemského sveta a očistca ! Vrátiť sa ako zrelý, dospelý, čistý a priezračný duch na miesto svojho pôvodu.

Do svojej domoviny duší je najsvätejší a najvlastnejší cieľ, ktorý každý z nás dostal

Ak to raz správne precítime do dôsledku, potom nám musí byť jasné, že pre ľudskú dušu nemôže byť nič krajšie, ako dobrovoľne slúžiť všetkému živému z vnútorného presvedčenia ! Bez toho, aby nám v tom bránili nejaké múry a dedičné hriechy (?!), putá a zákazy !! Všetky zákazy dogmatických náuk a ideológii, rôznych cirkví, siekt, strán a hnutí !!! Toto ohromujúce poznanie nás povedie aj po našej smrti, ale aj počas nášho pozemského života. Všetko však závisí len od Vašej duše. Odpustky sú na nič ! Sú bludom.

Osud

Ekológia ako veda o prirodzenej súčinnosti prírody ukazuje, ako jedno dozrieva do druhého, ako sa všetko doplňuje a jedno druhému napomáha. Všetko je vo vzájomnej súhre a je v rovnováhe. To je čínsky symbol „ TAO “ = Yang a Jinn. Všetko, čo je vo všetkých druhých paralelných svetoch a iných vesmíroch, ktoré sú od ich stvorenia plní úlohu, ktorú má pridelenú. Všade, kam sa pozrieme, každá časť si musí presadiť svoju individualitu a samostatnosť. Zároveň sa však každá časť musí podriadiť požiadavkám celku a integrovať do väčšieho celku. Obe tieto tendencie na všetkých stupňoch hierarchie sú v rovnováhe. Žiarenie a hmota. Akcia a reakcia. Rub a líc. Yang a Jinn. Všetko musí byť v rovnováhe. Rozum a duša mali byť tiež v rovnováhe. To čo platí v celom vesmíre, musí platiť aj pre nás, ale aj v nás ! Vedci dnes už hovoria o „ vzájomne prepojených svetoch “. My sme tiež do neho začlenení ! A to nielen pozemským fyzickým telom, ale aj svojou duševnou ľudskou existenciou. Lebo zákony vesmíru, zákony duše a zákony stvorenia platia pre všetkých ! Je na čase, aby sme si aj my začali uvedomovať metafyzické javy a otázky, ktoré sa skrývajú aj za prírodnými fyzickými zákonmi. Nikto nechce popierať, že hmotné a duchovné dianie vo svete vedome kladieme na jednu rovinu. Ale všetky fyzikálne zákony sa správajú ako kybernetické. Skrátka nie je nič iné, kde by sa nepôsobila samočinná regulácia a zákon spätného pôsobenia !

Feedback

Na základe týchto zákonitostí môže všetko existovať a všetko je v neustálom pohybe. V prírodných zákonoch sa teda prejavuje jej dokonalosť. Dokonalé už nemožno vylepšiť. Každá zmena by mohla byť škodlivá. Preto zažijeme nezdar všade tam, kde chceme opravovať to dokonalé. To mi niečo pripomína... Základný zákon samočinnej regulácie a spätného zvratného pôsobenia sa snaží každú jednu poruchu odstrániť. Tým sa vysvetľuje aj pojem „ Osud “. Je to vyrovnávajúce pôsobenie reakciou, ku ktorému sme dali sami podnet našou akciou, činom, slovom, alebo aj každou našou myšlienkou ! „ Božie mlyny “ sú len prírodný vesmírny zákon spätného pôsobenia na seba samého. Osud prináša každému to, čo si sám vykonal na svoju karmu !! Buď ju čistí, alebo ju špiní. Ten, kto sa neprispôsobí týmto zákonom, musí sám pocítiť aj bolestivé spätné následky. My sme slobodní v rozhodovaní, ale musíme niesť aj dôsledky našich rozhodnutí. To čo sa nám pre svoju nevyhnutnosť javí ako osud, nie je nič iného, ako spätné zvratné karmické pôsobenie nášho vlastného myslenia, cítenia, slov a činov !! Ale pozor !

Žiadna duša nemá nad sebou sudcu

Každá duša je sama strojcom svojej karmy a tým svojho vlastného života. Nezabúdajte na to ! Vidíme, že neznalosť zákona nás nechráni pred následkami našich slov, činov, skutkov, ale aj našich myšlienok. Všetko sa stále nahráva na karmu len Vašej duše v „ Ákášických záznamoch “ ! Predtým, teraz a aj v budúcnosti. Stále a stále sa nahráva len na Vašu jedinečnú dušu, ktorá je jediná zo všetkých duší jednak v našom vesmíre, ako aj v druhých paralelných svetoch. Pretože za celú dobu našej existencie duše, aj v minulých životoch, sme urobili množstvo zlých rozhodnutí, ktorých následky a dôsledky sa nedostavia ihneď, ale nás ešte len čakajú neskôr. Zdanlivá krivda, ktorá sa nám javí ako trest, má svoj hlboký zmysel. Je to výzva k pochopeniu, že niečo sme urobili nesprávne ! Má nás priviesť späť, na „ správnu Cestu našej vlastnej duše “. Je to jemný starostlivý podnet, aby sme zmenili smer našej cesty životom. Milosť je vždy prítomná, ale my sami ju musíme pochopiť a použiť ju k dozrievaniu našej jedinečnej duše. Tak nám reinkarnácia umožňuje napraviť chyby, naše zlé činy, slová a myšlienky, naše zlé karmické epizódy v minulých životoch a v terajšom živote, ktoré môžeme napraviť aj dnes, a j t e r a z : Urobte denne dobrý skutok. Pre Vašu dušu. A odpúšťajte ! Pre Vašu karmu. To je všetko. To je nesmrteľná filozofia duší. To je Láska. Láska okolo nás ! Láska ku všetkému !! Zákony duše nie sú virtuálnym systémom, ako nám ich ponúkajú niektoré filozofické vedy, teológia, rôzne dogmatické náboženstvá a kresťanská katolícka vierouka.

Zákony duše sú živou nezmeniteľnou, neotrasiteľnou skutočnosťou

a ich pochopením sa nám môže stať presvedčením to, čo obvykle nejasne a dvojtvárne nazývame vierou ! Lenže toto je úplne nevídaný pohľad na našu starú kresťanskú dogmatickú vieru a najmä na naše prebúdzajúce sa duše. Je to surová realita, ktorá by sa mala otvoriť práve v tejto dobe, keď na nás zo všetkých strán dolieha chaos a zmätok, ktorý sme si zavinili svojou nevedomosťou a obmedzenosťou len vinou rímskych cisárov, ktorí mali predtým moc nad našimi pozemskými schránkami ?! Aj teraz ? Lebo prastaré texty Písma svätého po Piatom koncile kresťanského sveta z roku 553 n. l. už nikto prečítať nemôže ! Už neexistujú, alebo sú dokonale chránené. Kým ? Čím ? A prečo ? Príčinou zlej situácie v spoločnosti na Zemi sú iba ľudia, ktorí sedia na popredných miestach v celosvetových cirkevných a finančných inštitúciách, ktorí všetky fakty, ktoré teraz čítate, zamlčujú a robia všetko proti základným prírodným vesmírnym zákonom - Zákonov duše.

Sú to Illumináti

Preto všetky tzv. „ morálne “ a dogmatické zákazy nás dostávajú len do stádovitosti ovečiek s jedným blbým baranom na čele a tým nás, našu civilizáciu a celé ľudstvo zavádzajú, chcú nás iba ohlupovať a vedú našu nádhernú modrú planétu Zem do priepasti vojen, chaosu, ničoty a anarchie. Jedinou možnosťou ako nájsť východisko z tohto marazmu je aplikácia týchto princípov, ktoré teraz spoznávate na naše nevidomé duše k prechodu do druhého paralelného sveta domoviny. A tým nájdete „ svoju vlastnú jedinečnú správnu Cestu “ pre Vás a pre Vašu dušu. Carpe diem. Zobuďte sa a otvorte oči dokorán ! Toto všetko Vám želám od srdca. Ešte jedna sentencia: Včera som bol chytrý. Chcel som meniť svet. Dnes som múdry. Mením seba. 

- p o k r a č o v á n í - 

Hornia PannaCz.com - MUDr. Miroslav Gregáň

Další články

  • Zákony života 
  • Rosekruciáni - Růže a Kříž
  • Látka z níž je utkaná duše 
  • Láska - život duše 
  • Esoterická knihovna Akáša
  • Meditace pro harmonii duše 
  • Druidové, Gallové a ezoterní Keltové

 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality