Duševní síla, autoregulace a emphatika a přenos myšlenek

(c) A.R.X. 	Duševní síla, autoregulace a emphatika a přenos myšlenek
Odkud se bere v člověku duševní síla. Vědomé řízení a emphatika. Forma myšlenky, jemná a lehká energie. Pozitivní postoj při autoregulaci. Zásah do podvědomí. Regulace zlé myšlenky. Přenos myšlenek.
Zobrazen: 16125x   příspěvků: 0   4. 3. 2015

Odkud se bere v člověku duševní síla

Co si pod tím představujeme? Jak je obnovována a proč říkáme o někom, že má velkou duševní sílu a druhý zase téměř žádnou? Co to je autoregulace? Copak člověk nějakou autoregulaci potřebuje? Jak se má sám řídit? Musí se řídit?  Regulovat? Není člověk na zemi tak, že to nějak samo jede? Jenom občas onemocní. Ale musí onemocnět?

Autoregulace v obecném slova smyslu znamená sebeřízení či seberegulaci

 • Jde o schopnost řídit své volní jednání a je považována za jednu ze základních schopností člověka.
 • Jde o vědomé usilování pro dosažení stanoveného cíle.
Jak můžeme řídit své volní jednání, proč to máme dělat a proč máme usilovat o dosažení stanoveného cíle?

Vědomé řízení a emphatika

Vědomým řízením energie se změní disharmonické stavy v lidském těle a orgány začnou harmonicky pracovat.  Všichni jsme součástí jednoho velkého energetického pole a fyzikálně jsme energií. Všechno kolem nás i uvnitř se skládá z energie. Energie se pohybuje různou rychlostí, tudíž má různou kvalitu od jemnější až po hrubší.

Forma myšlenky, jemná a lehká energie

Myšlenka je relativně jemná a lehká forma energie a proto se velmi rychle a lehce mění. Hmota je relativně hustá energie a proto se mění a pohybuje pomaleji. I uvnitř hmoty dochází ke změnám. Živé tělo je relativně jemné a rychle se mění a snadno podléhá působení mnoha věcí. Mění se i neživá hmota, kámen s hustou formou energie, když na něj dopadá voda se svou lehkou formou energie. Všechny formy energie spolu souvisí a mohou působit jedna na druhou.

Přitažlivotst energie - emphatika

Jeden ze zákonů energie říká,že energie určité kvality má tendenci přitahovat energii stejné kvality a vibrace. Myšlenky a pocity mají svou vlastní magnetickou energii, která přitahuje energii stejné povahy. Můžeme být svědky tohoto působení, když si třeba „náhodně“vybereme knihu, která obsahuje informaci, kterou právě potřebujeme. Myšlenka je lehká, pohyblivá forma energie a projevuje se okamžitě. Myšlenka nebo nápad vždy předchází projevu.

Myšlenka: „potřebuji práci“ vždy předchází tomu, že ji budeme hledat. Umělec má nejprve inspiraci a pak teprve projev, stavitel má nejdříve projekt a potom postaví dům. Ten samý princip platí i když nevykonáme fyzický čin. Jestliže máte neustále myšlenky na něco- třeba jestli neonemocníte a myslíte na nemoc, nakonec onemocníte.

Pozitivní postoj při autoregulaci

Do svého života přitahujeme to, na co nejvíc myslíme. Jestliže máme pozitivní postoj a předvídáme radost, uspokojení a štěstí, budeme přitahovat tyto události. Ale k procesu změny nedojde pouhou  představivostí jenom, pouhým pozitivním  myšlením. Musíme zapojit doslova všechny smysly.Hledat, objevovat. Důležitá je relaxace, uvolnit tělo a mysl, proud mozkových vln se změní a zpomalí. Pomalejší fáze se nazývá hladina alfa a je značně zdraví prospěšná.

Na autoregulaci lze pohlížet ze dvou směrů:

 • pohled zdravotnický jako sebeřízení, kde důraz je  kladen na vnitřní kontrolu a řízení jako protiklad k vnější kontrole a řízení. Orgány pracují autonomně, řídí sebe sama a vnější kontrola, vnější autoregulace je naše zevní kontrola těla, kdy regulujeme sami, co jde, dodáváme tělu potravu, cvičíme, chováme se určitým způsobem.
 • pohled psychologický je obvykle označován pojmem seberegulace. Důležitým prvkem je, že se člověk stává aktivním aktérem  po stránce: činnostní, motivační, poznávací. Snaží se dosáhnout určitých cílů, kterými mohou být znalosti, dovednosti, společenské uznání, pracovní uplatnění aj.

Z praktického hlediska autoregulace  znamená řízení vlastního těla a mysli. Je to proces, kdy člověk přetváří své schopnosti do potřebných dovedností. Pro celý proces  nestačí pouze dokázat vstřebat určité znalosti, vědomosti či dovednosti, ale také vědět, jak to co nejlépe provést.

K předpokladům nezbytným k úspěšné autoregulaci patří dovednost:

 • řídit vlastní motivaci
 • řídit svou pozornost
 • řídit své emoce
 • zvládat vlastní neúspěchy

Člověk by měl umět sledovat sám sebe, motivovat se ke změnám,vyhodnocovat a  měl by být schopen měnit své způsoby

Autoregulace učí jak zvládnout a jak zacházet s dovednostmi, jak vzít odpovědnost za své zdraví do vlastních rukou a mít možnost větší šance v životě uspět.

Vše je řízeno myšlenkou, její sílou a významem. Říká se, že je mysl stavitel. Na počátku všeho lidského dění je vždy myšlenka. Bez ní by nebylo žádné lidské činnosti. Myšlenka je velice významná a to o mnoho více než jsme vůbec ochotni připustit. Použijeme-li právě svou myšlenku a mysl k tomu, abychom plnili předem námi vytýčený úkol, pak používáme autoregulaci řízenou právě myšlenkou.

Zásah do podvědomí

Cílem správně myšlenkově ovlivněné autoregulace je „zasáhnout“ naše podvědomí  tak, aby podvědomí toto akceptovalo a začalo spolupracovat. Pak dojde ke změnám, které jsme si naplánovali.

Tělesné smysly

Náš život je závislý na tělesných smyslech. Máme však ještě druhý život smyslů jemnějších neboli duchovních. Za bdění žijeme smysly tělesnými, ve spánku žijeme životem smyslů duchovních. Když jsou oba tyto životy vzájemně v harmonii, udržují se ve zdraví. Zatímco tělo spí, přijímají tělesné smysly náhražky duchovního elementu. Je žádoucí vědomá existence obou smyslů, duchovních a tělesných.

Znamená to svěží schopnosti, které budeme mít ráno po probuzení, abychom chápali krásu přírody kolem, klid a odpočinek, přítok nových myšlenek, které nás naplní novým životem. Zmizí také veškerý pocit času a nuda a duchovní únava budou zničeny.

Znamená to mít sílu tělesně i duševně bez námahy a obav, získání radosti ze všeho. To znamená získat ze všech věcí sílu. Mít tuto sílu v sobě zahrnuje ovládání všech hmotných elementů, neustále držet a zjemňovat hmotné tělo. Jak toho dosáhneme? Jak se to dělá?

Nuda je nemoc

Nuda je nemoc, když nevíme co máme dělat, když se snažíme zabít čas a vše se nám zdá být nezajímavé, ploché. Přijímáme potom unavené myšlenky tisíců lidí, kteří si rok za rokem myslí stejnou myšlenku, rozum je pak jako šlapací mlýn. A ti se pokoušejí získat život, radost a změnu jen pomocí hmotných věcí.

Autoregulace v životě

Nedegenerující život nelze získat z hmotných věcí a proto vše, co se dá koupit nás nemůže plně uspokojit. Spousty myšlenek, které přicházejí, když se díváme na hmotné věci jsou hmotnými smysly pociťovány, ale nemohou být vysloveny nebo napsány.

Nové myšlenky přitáhnou vždy další nové, stanou se doslova novou bytostí. Jsme doslova ze svých myšlenek vystavěni. Když pochopíme, že naše lítost, závist, žárlivost, zabývání se zármutkem, truchlivé hloubání a touha po nezdravých předmětech a příšerných věcech, jsou doslova věci zlé, které opravdu do svých těl vkládáme. Tyto myšlenky nám potom způsobují bolest, slabost, sehnutá záda, chabá kolena, choroby a mizející síly. Lidské tělo, které propadlo melancholii bude doslova vystavěno z temných myšlenek, které se zhmotnily v maso a krev.

Regulace zlé myšlenky

Každá smutná, nepříjemná, zlá myšlenka představuje zlou věc, která je uvedena do těla. Jsou nám někteří lidé nepříjemní, uráží nás jejich vzezření, nepoctivost, hrubost nebo sprostota? Pokusme se  o to na ně zapomenout. Proč o nich mluvit celé hodiny, připomínat si jejich vlastnosti a držet v mysli jejich nepříjemné způsoby, když víme, že jsou věcmi vyloženě vloženými do našich těl, aby nám škodily a degenerovaly tělo.

Zbavování se škodlivých myšlenek

je začátek obrozování, znovuzrození. Pokud se nám stane, že jsme časem zataženi do proudu nenávisti, tlachání, různých zlozvyků, lakoty, tak vlastním úsilím se pokusíme o nápravu. Může to být například meditací a požádáním o pomoc vyšší sílu nebo vyhledáním pomoci na klientele.

Přenos myšlenek na děti

Matka, která se zabývá ve svých představách nemocemi, utrpením, přenáší toto na dítě. Duch dítěte bývá hypnotizován, že má skutečně slabé plíce, žaludek a další. Rodiče, kteří se zabývají alkoholem, toto přenesou na dítě i když nevypilo ani kapku. To bývá příčinou toho, co nazýváme dědičné nemoci Není to dědičnost tělesná, ale je to dědictví převládajících myšlenek lidí, kteří jsou kolem něho pokud jsou dítětem.

Upadnutí do hypnózy

V dospělosti pokud si člověk umíní, že neupadne do hypnosy, tak neupadne. Prostě nepřipustí, aby měly na něho vliv myšlenky a sugesce hypnotizéra.Ani nejsilnější duch a vůle nějakého člověka nemohou ovládnout vědomí druhého zdravého člověka. Jeho vůle je pro něj silnějším pohonem, který nutí k odpovídajícímu jednání, než cizí sugesce.

Příčina sklíčenosti

Příčinou sklíčenosti, malomyslnosti bývá často nízká schopnost vizualizace a jejím důsledkem je malá schopnost nadšení. Proto je důležitá vizualizace a cvičení vizualizace. To, co pohání život dopředu jsou události, které se ještě nestaly a co si přeje člověk, aby se stalo a bylo příjemné a přinášelo radost a štěstí. Ideály udržují člověka v pohybu a měli bychom si je uvědomovat

Kdo sám sobě něco vsugeruje, odevzdává vědomě některé myšlenky svého nadvědomí do podvědomí. Vědomá vizualizace představuje formu duchovní energie. Ta je řízena rovinou nadvědomí a její energií.

Krátká vizualizace pro zdraví a sílu ducha

Pohodlně se usaď, zavři oči a uvolni se. Dovol svému vědomí, aby šlo do hlubokého a klidného místa. Představ si zářící zlaté světlo, které vychází z tohoto místa. Toto světlo je stále silnější a obklopuje celé tvé tělo. Je to velmi silné světlo, které proniká i dovnitř těla každou jednotlivou buňkou a probouzí každou molekulu. Představ si jak celé tvé tělo září, jak se transformuje, je silnější, zdravější a krásnější. Představ si, že i všechno ve tvém životě bude stejným způsobem transformováno.

Paracelsus 1493-1541

„Imaginace je jako slunce, její světlo je neuchopitelné a přesto může zapálit dům. Člověk je takový, jaké je jeho myšlení. Imaginace vystupňovaná touhou po dobru, člověka pozvedává. Duch je pánem v člověku. Imaginace představuje jeho nástroj  a fyzické tělo materiál nutný k realizaci záměrů ducha.“

Síla pozitivního myšlení

je v poslední době velice probíraným tématem, jelikož si lidé uvědomují sílu, kterou v sobě pozitivní myšlení skrývá a ovlivňuje značným způsobem naše životy. Je to umění vidět na věcech klady namísto záporů a umění motivovat se k lepším výkonům. Probereme si jedenáct způsobů, které vám pomohou zachovat a ještě vylepšit vaše pozitivní myšlení:

Objektivita myšlení

Buďte objektivní - Mnoho lidí tíhne k tomu, zveličovat svoje neúspěchy. Snažte se vždy vidět selhání a problémy očima jiné osoby a zhodnoťte reálně, nakolik závažné následky na váš život budou tyto negativní události mít. Zpravidla se dopracujete ke zjištění, že pouze děláte z komára velblouda a z objektivního pohledu situace není tak zlá.

Pozitivita a věřit si

Věřte si – Pokud chcete myslet pozitivně, nesnažte se tak pouze působit navenek. Jde především o to, jak se cítíte sami. A svoje svědomí neoklamete, proto je naprosto zbytečné, aby jste cokoliv předstírali. Nejpodstatnějším z deseti pravidel je tedy právě to, aby jste byli sami přesvědčeni o tom, že myslíte pozitivně.

Pozitivní lidé

Obklopujte se lidmi, kteří také myslí pozitivně - Pokud se pohybujete na hraně negativního a pozitivního myšlení, je velice důležité, aby ve vašem okolí byli lidé, kteří vám pomohou najít tu správnou cestu. Není nic horšího, než se nechat pesimistou stáhnou ke dnu.

Myšlenky a strava

Buďte zdraví - Většina špatných myšlenek nás začíná napadat, když jsme nemocní a zdravotně se potácím na dně. Pokud tedy budeme zdraví, vyhneme se těmto tendencím a náš mozek nebude atakován dekadentními myšlenkami. Je dobré dodržovat pravidelnou vyváženou stravu a pravidelný pohyb. Pokud pracujete v kanceláři, měli by jste pravidelně cvičit.

Uvědomte si, že je něco negativní

Pokud se vám něco ve vašem okolí nezdá být úplně v pořádku, pokud máte podezření, že je něco špatně, věnujte se tomuto problému déle. Snažte se vnitřně přesvědčit o negativní síle, která je ve vašem okolí. Velice doporučuji si i slovně říct, že je něco negativní. Ihned potom k tomuto problému budete přistupovat s averzí, což ve vás posílí pozitivní myšlenky.

Buďte trpěliví

Pozitivní myšlení vyžaduje velkou dávku trpělivosti a přemlouvání sebe samo o správnosti dané věci. Ten, kdo propadne negativnímu myšlení, daný problém nevyřeší, protože nebyl dostatečně trpělivý a neměl pro věc dostatečné nadšení.

Ostatní lidé také cítí

Pamatujte na to, že ostatní lidé vycítí vaší negativitu . Ještě před tím, než něco uděláte, se přesvědčte, že jste o tom plně přesvědčeni jako o správné věci. Mnoho lidí ve vašem okolí snadno vycítí, když o něčem nebudete přesvědčeni. A právě tito lidé s vámi poté nebudou chtít spolupracovat. Každý spolupracuje raději s pozitivně naladěnými lidmi, kteří dávají do řešení problému velkou dávku nadšení.

Předběhněte ostatní se skvělou myšlenkou

Pokud jsme v předchozím pravidle mluvili o tom, že ostatní lidé vycítí vaší nejistotu, až skepsi a pesimismus, tak naopak pozitivní a  myšlenky působí přesně opačně. Snažte se vždy co nejdříve najít pozitivní stránky věci a prezentovat je vašemu okolí, čímž způsobíte nárůst vaší pozitivní aury.

Ve všem vyhledávejte něco pozitivního

Pokud uvidíte v životě něco nového, nejprve se této situace zaleknete. Lidé se obvykle bojí nových a neznámých věcí . Snažte se však na všem nalézt kladné znaky. Jako příklad mohu uvést starou historku se sklenicí: mnoho lidí by řeklo, že je z půlky prázdná. Snažte se však vidět problém tak, že je z půlky plná.

Udržujte si tempo

Aby jste vytvořili prevenci proti kolapsu osobnosti, je důležité, aby jste si tvořili plány a ty potom průběžně plnili, což vás naplní pozitivní energií. Lidé, kteří nemají vytyčeny žádné cíle a lidé, kteří nemají pravidelné zájmy, často propadají negativnímu myšlení, jelikož nezažívají pocit úspěchu. Pozitivní myšlení je tedy pevně spjato s úspěchem, kterého lze dosáhnout permanentním tempem.

Aplikujte změnu

Těchto deset pravidel jsou pouze psané věty, které mají určitý význam. Jsou to návody pro vás, avšak samotnou aplikaci již musíte učinit sami. Nestačí, že to znáte. Je nutné, aby jste si pravidla v reálném světě začali spojovat s určitými událostmi, které nastanou a začali je analyzovat novým pozitivním - způsobem.

Důvěřuj své intuici

Paranormálně nadaní lidé jsou velmi otevření, přijímající a intuitivní. Tyto kvality u nich nebývají zablokované jako u ostatních lidí a tak dávají své intuici úplnou volnost. Ale i zde platí: nedůvěřuj v každém momentě a hlavně ne v případě osobních známostí vlivu ostatních lidí. Paranormálně nadaní lidé jsou citliví a otevření energií jiných lidí, že nevědí, jak si ochránit spojení se svými vlastními potřebami a vlastními pocity, jak si vytvořit hranici před vlivem okolí. Často tito lidé mají fyzické potíže i chronické nemoci a těchto problémů se zbaví pokud se naučí dát do rovnováhy intuitivní povahu tak, že se budou zaměřovat na své pocity a že najdou hranici.

Lidé, kteří meditují, hledají spiritualitu jsou velmi citlivými a jsou dobře naladěni na svou vlastní vnitřní energii, ale přesto nejsou dobře v rovnováze. Být spirituální znamená být  laskavý, otevřený a v rovnováze a ten kdo hledá to ví a  snaží  se za každou cenu odpovídat tomuto obrazu.  Nakonec přestane být spontánní, upřímný a přestane vyjadřovat své pocity. Má strach, že to, co by z něj vylezlo by bylo hrubé, rozzlobené a nelaskavé. Nikdo z nás není dokonalý a dokonale osvícený.

Když přijmeme riziko vyjadřovat se volně a otevřeně, bude vždy jeden cíl, který z nás vyjde nevybroušený, pokroucený. Čím více se budeme učit, tím více budou odstraněny všechny bariéry, kterými se blokujeme. Možná se objeví staré bolesti, ale během tohoto procesu musíme být ochotni chápat různé nevědomé věci a jakmile se je naučíme dobře vidět, začnou se měnit. Možná se budete cítit více zranitelní a jako bez kontroly. Později však vás už nevzruší, co si o vás druzí myslí, jak se chováte navenek nebo jestli dělám to nebo nedělám a měl bych dělat.

Být co nejlépe sám sebou a akceptovat, že je to směs osvíceného vědomí a lidského nedostatku. Člověk musí být jen opravdový. Určitý obraz našich duchovních modelů a spirituálních veličin je jen ukázkou. Být celý den vlídný, laskavý, pozitivní je přání tvé duše, ale Universum má hodně nálad, rychlostí a stylů,navíc je stále v pohybu a vše se mění.

I bolest je život

Máme sklon považovat určité pocity za bolestivé a rádi se jim vyhýbáme. Bolest je mechanismem v našem těle, který nám pomáhá předejít řadě fyzických potíží, chrání nás proti většímu nebezpečí. V životě se nám objevuje i několik pocitů.

Hluboká bolest je velmi silná forma zármutku často spojená s koncem něčeho. Je dobré tento pocit akceptovat a dát sám sobě podporu Pocit uraženosti souvisí se zranitelností a maskujeme jí před ostatními, jen abychom nepřiznali, že jsme zranitelní. Je lépe říci: cítím se uraženě, že jsi se nezeptal jestli chci….

Pocit zoufalství

který je spojen s odevzdáním se. Pocit, že už nic ze starých zvyků nefunguje. Akceptovat to.

Pocit zlosti

Jestli naši opravdovou sílu budeme utlačovat a dovolíme ostatním, aby měli nad námi moc, tak se rozzlobíme. Také někdy zlost potlačíme a staneme se bezcitní. Jestli ses v životě navenek často nerozzlobil, tak si vytvářel situace a lidi, kteří dovedou tvou zlost vzbudit. K odstranění pocitu zlosti si proveď vizualizační cvičení: dovol se rozzlobit a vizualizuj si vulkán, který vybuchne a který tě naplní silou a energií. Jestliže jsi cítil v životě hodně zlosti a vyjádřil jsi ji, podívej se také do svého nitra na pocit uražení, který leží pod zlostí a tu uraženost vyjádřit.

Když nedáš svým pocitům volný průběh a nastřádal jsi spoustu emocí, tak dělají ty křičící a otravné hlasy takový rámus, že nemůžeš v žádném případě slyšet hlas své intuice.

Pokuste se naslouchat sami sobě

a ptejte se jak se cítíte, co vám ten pocit říká. Ke svým pocitům se postavte s láskou a zeptej se jich, co by jsi měl dělat, aby ses sám o sebe lépe postaral.

Negativní vibrace se přenášejí stejně jako infekční nemoc

Kdykoliv jednáte naplněni zlostí, strachem, odporem, posilujete návyky, kterých se chcete zbavit. Pozitivní vibrace jsou také přenosné. Než začnete jednat, tak počkejte (pokud nejste přímo fyzicky ohroženi) až se stanete soustředěnými a milujícími. Vnímavost vás dovede k lepšímu řešení a máte větší naději na dosažení úspěchu, protože úroveň vědomí ostatních zúčastněných je pozitivními vibracemi zvýšená. Nemůžete však vyjádření vašich nejskrytějších pocitů odkládat dlouho. Ve vztazích s lidmi se dostane stále více života a krásy.

Protože většina z nás se nenaučila starat o sebe sama, tak se snažíme, aby se o nás starali druzí. Druzí nejsou plně schopni se o nás starat a uspokojovat naše potřeby a tudíž se staneme zklamanými. Vše, co děláme je, aby se druhý změnil a lépe vyhovoval našim potřebám anebo se smíříme s tím, že toho co chceme nikdy nedosáhneme.A také až zjistíme, že starat se o druhé nepřináší výsledek, jaký bychom chtěli, změní náš přístup k známostem.

Ten, kdo se může nejlépe starat jsem já sám a zároveň dovolím ostatním, aby se starali také o sebe. Důvěřuj své intuici a snaž se podle ní žít. Vyslyš své pocity a tvé potřeby půjdou na první místo. Nech občas svou práci stranou a dělej to, na co máš momentálně chuť, i když se zdá práce důležitá. Vybudování styku s vlastním nitrem neznamená žít ve vzduchoprázdnu, bez styku s ostatními lidmi, k vybudování silného styku s vlastním nitrem potřebuješ interakci okolí.

Někdo například naléhá, abys změnil názor, v tu chvíli můžeš zkusit ohrožení vlastních hranic, prestiže a hrdosti. Když budeš vědět, že tvé negativní emoce se nedostavují, můžeš se rozhodnout, která reakce vyvolá pocit odcizení a která pocit lásky a jednoty. Pokud se pohybujete na nižší úrovni vědomí, máte chuť neustále někomu skákat do řeči a vyslovit hned každou naléhavou myšlenku, která přijde na mysl. Povýšíte-li své návyky na úroveň přednostních cílů, vaše myšlenky přestanou být příčinou bezděčného vzplanutí emocí.

Každá osoba je unikátní a žádný styk není stejný jako druhý

Když se budeme starat o sebe, dostaneme často to, co chceme. Skryté neuznané potřeby se postarají o to, že nikdy nemáme dostatek. Nevyjdou z nás přímou cestou, ale telepaticky nebo oklikou a lidé kolem nás to vycítí a začnou se od nás odtahovat, protože intuitivně ví, že nám nemohou pomoci, dokud sami nebudeme vědět, že potřebujeme pomoc. V momentě, kdy si to uznáme a otevřeně to řekneme sobě i druhým, jsme na cestě stát se silnějšími, budeme se cítit lépe.

Necítíš-li se dobře, uklidni se. Tělo má vždy potřebu komfortu a klidu. Budeš-li celý čas čekat než budeš něco moci, dělat, mít, tak to bude stále těžší. Oprosti se od negativních myšlenek  a jednej přímo, co nejdřív, snaž se být sám sebou.

Představ si, že tvá kamarádka tě pozvala na oběd a přidala do polévky více pepře. Ty to však tak nemáš rád a rozvine se diskuze, že jak vaříš polévku ty. Nakonec pak oba budete tvrdit, že je jedno jestli se přidává nebo ne. Odrazí se to na náladě i v chování vaší kamarádky a brzy je po klidu a vyrovnanosti. Kamarádka, aby se zavděčila, řekne, že se raději vzdá pepře a příště budete mít méně pepře i lásky. Pokud vám přinese ostrou polévku i příště, je přirozenější ochutnat jednu lžičku a potom se soustředit na salát nebo cokoliv jiného a těšit se z toho. Útes je třeba obeplout lehce a z láskou. Nedávejte příliš najevo nic, kvůli čemu by se měla kamarádka cítit nepříjemně, nechte se unášet proudem.

Vždy si pamatujte, že člověk s vyšším vědomím je nejpřizpůsobivější, volně plyne s každou životní situací, vytváří klidný svět a žije v něm. Někdy se necháme vyprovokovat, když vidíme, že někdo je netrpělivý a pobízí nás ke spěchu, nebo nás stále přerušuje. Někteří lidé nás během života plni hněvu napadají, zaútočí. Nelze ospravedlnit váš hněv, strach, úzkost a žárlivost. Tyto situace jsou pouze součástí vaší přítomnosti a zkušenosti můžete využít k vašemu růstu. Štěstí vás očekává ve vašem nitru. Prožitek klidu, vyrovnanosti a lásky vzniká činností vašeho biopočítače-mozku. Vjemy mohou vstupovat do vědomí, aniž by způsobily chod emocí a přivedly mysl do varu. Pozvednutí duchovní kapacity je možné tehdy, když se rozšíří činnost mozku, využije se větší kapacita mozku.

Jestliže všichni, kdo vstoupí do nějaké místnosti se spojí stejnými myšlenkami, pak nabíjí onu místnost tímto druhem myšlenek. Jsou-li myšlenky silné a pomocné, pak zanechají v místnosti ducha a moc síly a pomoci. Výsledkem je zvětšování síly k dobru soustředěnému v této místnosti, pokud nebude používána k jiným účelům a jestliže budou od ní vzdalovány nižší, sobecké, světské a špinavé myšlenky. Takto zanechaná síla bude potom pomáhat druhým, kteří do této místnosti přijdou, bude posilovat slabé a obveselovat všechny příchozí.

Je vhodné mít v soukromí místo, kde nebudete obtěžován ostatními při duchovní práci. Tam se pak mohou soustřeďovat energie, které pomohou k lepší intuici a regeneraci sil.

Je známo, že po návštěvách cizích nebo domácích lidí v bytech pak zůstávají jejich příliš různé myšlenky. Je pak obtížné nad to povznést svou mysl. Nižší nebo hmotnější myšlenka je opravdový element. Čím je myšlenkové ovzduší čistější, tím se budete cítit lépe.

A na závěr sedm obecných charakteristik štěstí (podle J.H. Coe,1999)

 1. Pocity štěstí je možno odstupňovat podle jejich intenzity.
 2. Míra štěstí není stálá - v průběhu času se intenzita štěstí mění.
 3. Zážitek štěstí je spojen s pozitivními emocemi.
 4. V zážitku štěstí jsou hlubší tóny nežli v zážitku pohodlí, pobavení či potěšení.
 5. Člověk může být šťastný i když se momentálně necítí zrovna nejlépe.
 6. Zážitek štěstí se objevuje jednak jako určitý stav, jednak jako určitá aktivita
 7. Pocit štěstí není ani zcela nezávislý, ani zcela závislý na okolnostech v nichž se člověk  nachází.

Co má vliv na to, zda jsme nebo nejsme šťastni

(Přehled výsledků empirických psychologických studií)

 1. Ukazuje se, že lidé s extrovertními rysy osobnosti jsou šťastnější nežli introverti.
 2. Nejšťastnější je zřejmě extrovert, který při tom není neurotikem.
 3. Šťastný je člověk, který se  dobře dovede vyrovnávat se změnami s nimiž se životě setkává – bojovat s překážkami a zvládat obtíže.
 4. Šťastný je ten, jehož osobnostní charakteristika nezdolnosti je pokud  možno stabilní- neproměnná.
 5. Pro pocit štěstí je podstatně důležité to, jak se daný člověk dívá na svět a na život.
 6. Šťastný je ten, kdo je něčím cele zaujat (kdo má výraznou charakteristiku typu „flow“), kdo je pro něco zapálen a nadšen, kdo se pro něco hodnotného angažuje. Plynout s proudem je lpět na svých cílech zlehka v duchu cesty TAO - plynutí s proudem. Je to harmonický způsob, jak se dostat k cíli než se příliš namáhat. Cíl můžeme změnit, pokud se nám zdá uspokojivější. Znamená to také být pevný a ohebný.
 7. Šťasten je ten. u něhož zájem o něco pro co stojí za to žít je vnitřní a ne vnější.

(ten jemuž jde o to, pro co se on sám rozhodl, co vyplývá  z jeho vlastní osobní iniciativy)

Vztah dalších okolností: peněz, zdraví, věku, pohlaví, rodinného stavu, vzdělání, víry atp. k pocitu štěstí je podstatně složitější než aby se dal jednoznačně obecně vyjádřit.

Zpracovala Nortia A.R.X.

Použitá literatura:

 • Argyle,M. (2002). The Psychology of Happiness. Oxford, Oxford University Press.
 • Coe, J.H. (1999). Happiness. In David G.Benner and Peter C. Hill (Eds.). Baker Encyclopedia of Psychology, Baker Books, Grand Rapids. s. 540 – 542.
 • Diener, E., Lucas, R.E., Oishi, S. (2002). Subjective well-being. The Science of Happiness and Life Satisfaction. in  Snyder, C.R.,
 • Lopez, S.J. (Eds.). Handbook of Positive Psychology.. Oxford University Press, Oxford (s. 63 – 73).
 • Brendan Shore, volneclanky.cz,
 • Shakti Gawain: Umění představivosti,
 • Ken Keyes,Jr.: Kniha vyššího vědomí,
 • Agrippa z Nettesheimu: Okultní filosofie,
 • Arnold Mindell: Snové tělo
 • Prentice Mulford: Dar Ducha

(c) A.R.X. NORTIA, Emphatika.


 
diskuzní
fórum
Celkem je vloženo 0 příspěvků.
Nevložen dosud žádný diskusní příspěvek.
 Poslední aktuality