Interakce s neznámem a vedlejší účinky deprivace (VUD)

Dveře do neznáma.
 234
Zátěž při studiu, ezoterické vstupy, studium a utržené rány, předpoklady pro studium telestézie a noetiky, interakce s neznámem, fenomén tvářnosti VUD (vedlejší účinky deprivace), pátá kolona...
Zobrazen: 2892x   13. 8. 2006, aktualizováno: 19. 5. 2008

Zátěž při studiu telestézie

Do výčtu předpokladů pro ten který obor patří také předpoklad únosnosti zátěže, která se k oboru váže. Pro studium telestézie jde o zátěž neobvyklou. Je přiměřená povaze tohoto studia. Zátěž se zdá být zpočátku dost malá, vypadá jako běžná studijní zátěž. Ale zdání klame. Co je běžné, obvyklé, je také známé. Co je nové, neobvyklé, není známé. Zátěž při studiu neznámého je mimořádná. Ale pozor, neznámé není to, co jedinec nezná. O takový druh neznáma nejde. Jedinec nezná, ale obor je obecně známý, zavedený. Pak jde pouze o běžnou, studijní, učební zátěž. Kdežto u oboru obecně neznámého, který se navíc teprve rozvíjí, dochází ke zcela jiné, mimořádné zátěži.

Ezoterické vstupy

Představme si známý svět jako bunkr se zablokovanými vstupy. Přestože jsou zablokované, leccos se tam přece jenom dostane z okolí bunkru, které představuje neznámo. V izolovaném bunkru jsou takové průniky obvykle nevysvětlitelné. Zůstávají v něm však poměrně osamoceny. Podporu zvenčí mohou mít jen menší. A tak si s nimi obyvatelé izolovaného bunkru nějak poradí. Zcela jiná situace nastává, když uvnitř bunkru vznikne obor zabývající se otevíráním vstupů do bunkrů, výstupy z něho, interakcemi s okolím, s neznámem.

Studium a utržené rány

Zátěž, v jiných oborech předvídatelná, známá se stává nepředvídatelnou, neznámou. Odtud mimořádnost zátěže. Rozdíl mezí takovou a běžnou studijní zátěži je asi takový, jako rozdíl mezi procházkou ulicemi pokojného městečka a procházkou nevyzpytatelnou džunglí. Učitelé mají veliké problémy s výukou, spočívající v udržování studentů v přiměřené vzdálenosti od oné džungle; v přibližování se k ní a do ní podle toho, na jakém stupni připravenosti posluchač je. Posluchači to nechápou a většinou ani nechtějí chápat; a nedají si říci. Hlavně na počátku studia usilují skočit do té džungle ihned a rovnýma nohama, v dobré víře, že si tam poradí. Připomínají akční film, kde místní šerif malého městečka se svými lidmi, přes všechna varováni, stihá Ramba; a je proti nim pouze jeden Rambo. Kdežto učitelé vědí, že oni se sice v té džungli pohybují léta, ale jsou neustále vystavováni okolnostem, se kterými si poradí jen těžko. Jejich názor však sdílejí postupně až posluchači nejpokročilejší; až utrží nějaké ty šrámy. Podle povahy oboru, a samozřejmě podle míry a povahy zátěže, si obor stanoví podmínky pro přijeti zájemců o studium nebo o učení.

Předpoklady pro studium telestézie a noetiky

Netrvalo dlouho, aby jsme rozeznali, že pro studium je zapotřebí podmínek krajně náročných. Zpočátku se to vztahovalo jen na studenty vyšších stupňů. Rozlišovalo se zájmové studium, kde se hodně slevovalo. I ti, kteří podmínkám nevyhovovali, se po absolvování nižšího stupně hlásili do vyššího. Tlak studujících byl jako by šlo o běžnou školu, kdy i prolézáni s odřenýma ušima kvalifikuje studenta, aby postoupil. Až jsme stanuli před problémem, že se „do výcviku zásahové jednotky" hlásil - s odpuštěním a bez urážky - jedinec tělesné neduživý, duševně choulostivý. Hlásil se a byl přesvědčen, že obstojí. Že zvládne tu džungli, kde si ani super - jedinec nemůže být nikdy ničím jist.

Interakce s neznámem

Nenašlo se účinné opatřeni, oddělující běžné, zájmové studium od takového, při kterém se otevírají vstupy a výstupy a dochází k interakcím s neznámem. Studenti dělali divy, aby žádná taková bariéra nefungovala; aby byli vystaveni nepřiměřené zátěží a nedostatečně vybaveni vstupovali do nebezpečného terénu, třeba privátně a osamoceně. Důsledky se pak dostavovaly, občas i v míře až neúnosné. Zkrátka a dobře: musí se neoblomně trvat na předpokladech pro studium telestézie. Na psychosomatickém zdraví zájemce; na spolehlivém a stabilním tělesném i duševním normálu; na duševní zdatnosti a odolnosti; na morální a etické přijatelnosti; na nekompromisním smyslu pro kázeň, který není v rozporu se zvídavostí, talentem, invencí, aktivitou. Ukázalo se, že ke studiu se hlásí většinou zájemci, kteří podmínky přijetí nesplňují. Nechybějí ani lidé postižení, duševně nemocní, psychopati, labilní, nevyrovnané osobnosti a další a další z této kategorie. Převažují důvody kompenzační. Vyvážit to, čeho se nedostalo, získáním mimořádných prostředků, velké většině populace nedostupných. Je to z lidského hlediska pochopitelné. Ale z hlediska školy zcela nepřijatelné. Mohou uspět jen ti, kteří mají předpoklady. A ještě to není zaručeno. Zmínění méně schopní zájemci tvrdošíjně očekávají, že si brzy budou moci sami pomáhat od svých neduhů. A dokonce to jde tak daleko, že nabývají přesvědčení - nikdo neví proč - že se škola musí postarat kromě výuky také o tuto stránku; že se ocitli pod permanentní kontrolou svého tělesného i duševního stavu, kdy jsou učitelé povinni ihned s tím něco udělat, když je někde píchne. A ostatně, mají to vědět, že je někde píchlo. Co by na to říkali ve škole pro výsadkáře nebo zásahové policejní jednotky? Patřili by tam zájemci bez předpokladů? Mohli by nepřijetí nebo uvolnění ze studia považovat za nespravedlnost? A mohla by škola přimhuřovat oči a chystat tak katastrofu pro své absolventy i pro veřejnost? Svým způsobem se studium telestézie také zátěži nejen vyrovná, mnohdy ji i předčí. Studium by neplnilo své poslání, kdyby se ze školy stal lazaret s permanentními službami. Učitelé by byli pouze zneužíváni v tomto směru; byl by to nežádoucí přívažek k jejich běžné klientele, která se odehrává mimo školu. Neměli by podmínky k náročné výuce a výchově. Jejich zátěž by vzrostla neúnosně... A k tomu nejednou docházelo.

Pátá kolona

Mnozí z těch, kteří podmínkám studia nevyhovují, se dostávají pod stále větší tlak. Vytvářejí časem „pátou kolonu"; vytváří se u nich komplex, zahrnující zklamání, pocit křivdy, vyúsťující až v nenávist k těm zdatnějším. Vzniká syndrom „spravedlivé odplaty". Místo nárůstu svých schopností a zdokonalování vlastností, narůstá vědomí jejich nedostatečnosti. Vyskytují se případy, kdy takový člověk zkolabuje, zachvátí ho „amok", pokouší se vším, co zná a pochytal, ničit duševními prostředky všechno kolem sebe. A především sebe samého.

Trpělivost a píle

Pouze ojediněle - místo aby to bylo samozřejmostí - se objevují zájemci o telestézii, kteří se stávají houževnatými klienty, s tím, že až získají potřebné předpoklady, začnou telestézii studovat nejen zájmově. Je to zcela přijatelné. Když si vybavení získají, jsou obohaceni o zkušenosti z období, kdy předpoklady neměli. A obvykle se zcela vyrovnají, nebo dokonce předčí ty, kteří to měli snadnější. Příroda je u člověka už taková, že mu poskytne všechno, o co se přičiní a naučí se to umět. Je známo, že postiženému člověku se zpravidla otevírá kompenzační zdroj. Například zrakově postižený lépe slyší. Pro ezoteriku se tato kategorie rozšiřuje. Zahrnuje také ty, kteří nejsou v pravém slova smyslu postiženi, ale nesplňují náročné podmínky. Vyjde to pak nastejno, celou tuto kategorii lze považovat za méně způsobilou. A to z toho důvodu, že při zátěži, se studiem spojené, a pro ně nepřiměřené se jim samovolně kompenzační zdroj otevírá. Vzniká u nich samovolný tok od informatiky k realizaci. Jde o VUD, vedlejší, nežádoucí účinky studia ezoteriky u osob nesplňujících podmínky ke studiu. Takový tok, od informatiky k realizaci, ne samovolný, ale spouštěný algoritmem, spolehlivě kontrolovaný se otevírá u realizátora po letech praxe. Dokáže rychle, bez měření stanovit například klientovi jeho afinitní kámen. Dodatečně si ověřuje správnost.

Fenomén tvářnosti VUD (vedlejší účinky deprivace)

U postižených, máme na mysli onu kategorii - dochází k takovému fenoménu bez dlouhé praxe. A dokonce i bez jakékoliv praxe. Bylo by to skvělé, nebýt oné nezadané a nekontrolované a nekontrolovatelné - samovolnosti. Protože k ní dochází, nabývá fenomén podstatně jiné tvářnosti stává se fenoménem přímo obludným. Když takový posluchač, student, studuje třeba polaritu, dozví se o KL, ÚT, deformace polarity se objevují samovolně u jeho nejbližších, u rodiny, přátel, učitelů, kolegů. A ještě často u dalšího okruhu osob, o které myšlenkou zavadil. Jde to až tak daleko, že mozek postiženého řeší s velikou nápaditostí, originalitou a géniem, mozku vlastním, každé zadání, na které postižená osoba pomyslí, ale jako zadání je nedává. A to je VUD.

Příklad VUD

Abych přispěl k orientaci, uvedu některé signály, které si můžete sami u sebe ověřit. Signalizují pravděpodobnost vaší menší zdatnosti.

  • Především je to sklon k porušování kázně. Ačkoliv je zapovězeno poskytovat určité informace nižším stupňům, sedává takový posluchač v kruhu posluchačů nižších stupňů a poskytuje jim tajuplně informace. Až v nich vzbudí dojem, že jim svěřuje něco navíc, co ani učitelé neznají. Dovídat se něco navíc, nad rámec látky, která se probírá až později, je dalším, velmi zřetelným signálem. Posluchač se přestává zajímat o to, co je předmětem výuky, odbývá to, pídí se po tom, aby získal ujištění, že se už něco naučil, že je schopen a může to demonstrovat. Tuší asi, že je méně schopen. Je nedočkavý.
  • Dalším signálem je poskytování služeb, které je pod pohrůžkou vyloučení zakázáno. Důvod by měl být jasný každému. Takový posluchač zná jeden, dva prvky. Domnívá se, že odhalil jednu dvě vosy. Když do vosího hnízda píchne, nepostřehne hned ani později, kolik vos se vyrojilo a napadlo jeho, jeho prostředí, nejbližší lidi. Spekuluje o útocích „temných sil" na jeho osobu.

Měli bychom si uvědomit, že žijeme v prostředí, kde se po desetiletí ničily duchovní hodnoty a podařilo se. Máme tady duchovní poušť. Důsledkem je, že lidé obvykle bez úmyslu poškozují duševními prostředky jeden druhého až tak daleko, že si velice ubližuji, pobíjejí se. Kdo by se pohoršoval nad touto stati, spadl z Měsíce. Nejsme oázou, které se obecné klima netýká. Týká se nás o to víc, že s tím něco pozitivně děláme. Považujeme za rozhodující, že jsme si dosud s protivenstvími dokázali poradit.

© PannaCz.com VEDLEJŠÍ ÚČINKY DEPRIVACE

Z materiálů telestézické společnosti PannaCz.com


 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality