Psychické poruchy - síla ducha

Violet.
Vyjadřují změny některých psychických jevů, které se projevují v chování a prožívání a znesnadňují interakci člověka s jeho sociálním okolím. Tělo je pro nás jen nástroj. Uvědomme si, že je to právě náš duch, udržuje tělo zdravé a výkonné.
Zobrazen: 23410x   příspěvků: 0   7. 2. 2010, aktualizováno: 27. 1. 2014

Psychózy - hluboké neuropsychické poruchy

které narušují osobnost; přechodné či cyklicky se vracející či postupně se prohlubující; vyznačují se halucinacemi, bludy, hrubě zkreslených sebehodnocením; chybí vědomí chorobnosti; léčí psychiatr, často medikamentózně a ústavní léčbou.

  • schizofrenie
  • paranoia
  • autismus - nadměrné zahledění do sebe, ulpívání myšlení, které je často nereálné nebo nesouvislé, žije svými fantaziemi, necítí potřebu navazovat kontakt s lidmi, vč. svých nejbližších.
  • maniodepresivní psychóza.

Neurózy - funkční onemocnění bez organických poruch mozku

nejčastější (až 10% populace) neuropsychické poruchy lehčího rázu než psychózy; většinou přechodné; subjektivně pociťovány; dvojí příčina - velmi silný otřes (úmrtí blízkého člověka) a dlouhodobé působení traumatických vlivů  sociální podstata; více odpovědnosti než je možné zvládnout, myslí na druhé a své potřeby potlačují; léčí vhodná terapie založená na posilování sebevědomí a trénování asertivního chování; kořeny tkví často v dětství (necitlivá, rozporuplná, citově chladná a příliš náročná výchova); některé příznaky připomínají zlozvyky -fóbie - nekonkrétní, rozumově neuchopitelné strachy a úzkosti, příčiny vznikají v dětství (neprožitý konkrétní vztah jde do podvědomí), pomoc odstraněním příčiny.

Hysterie

velká citová labilita, rychlé střídání nálad, sklon k afektům, nápadná soustředěnost na vlastní osobu.

Neurastenie

velká přecitlivělost, časté bolesti hlavy, citová labilita, nízká pracovní výkonnost, špatný spánek, poruchy sexuality, léčba úpravou prostředí.

Psychastenie

zvýšená citová zranitelnost vedoucí k dlouhodobému přetrvávání citového napětí, lidově cca hypochondrie.

Psychopatie

dlouhodobá odchylka od běžných projevů osobnosti (nápadné, podivínské, nepřizpůsobivé jednání), mezi neurózou a psychózou.

Oligofrenie

slabomyslnost, nerozvinuté poznávací schopnosti a procesy, snížený stupeň inteligence.

Tělo jako nástroj ducha

Tělo je pro nás jen nástroj. Uvědomme si, že je to právě náš duch, který naše tělo řídí a udržuje je zdravé a výkonné. Dokud žijeme v duchu se sebou samými a se svým okolím v harmonii, funguje tento automatismus k naší úplné spokojenosti. Teprve když se dostaneme do duchovní disharmonie, projeví se v podobě chybného řízení, a tím nějaké nemoci, i v našem těle.

Co ovlivňuje duševní zdraví

Lidský mozek je tělesným orgánem. jehož funkcím patří mimo jiné duševní činnost. Je tedy přirozené, že vše, co ovlivňuje stav mozku, se může projevit také v našem duševním životě. Na mozek mohou působit různé vlivy dvojím způsobem: jednak prostřednictvím krve a jiných tělních tekutin - humorálně, jednak prostřednictvím nervových impulsů přivedených do mozku, buď vlastního těla - interorecepce, nebo zevního prostředí, ve kterém se organismus nachází - exterorecepce.

Duševní hygiena

Duševní hygiena je schopnost či umění zachovat si duševní zdraví a všechny metody, které k tomu přispívají. Studium duševní hygieny se formovalo ve vědní obor, který zkoumá biologické a sociální podmínky působící na rozvoj a upevňování duševního zdraví a obrací se také k otázkám prevence.

Prevenci duševních chorob lze rozdělit na:

PRIMÁRNÍ

jejím cílem je odstraňování záporných společenských jevů a zátěžových situací, vyhledávání a pomoc těm osobám, které jsou jimi ohroženy.

SEKUNDÁRNÍ

jejím cílem je aktivní vyhledávání - depistáž osob se začínájícím duševním onemocněním a jejich včasné léčení.

TERCIÁLNÍ

snižuje následky proběhlého duševního onemocnění na co nejnižší míru.

Duševní nemoci

Choroba je chápána jako vnitřní porucha osobnosti, jako vnitřní dezorganizace jejích struktur, jako postupné vychýlení jejího vývoje. Duševní choroby podle šíře poruch osobnosti se dělí na dvě hlavní kategorie: neurózy a psychózy.

Neuroza - funkční psychická porucha bez primárního poškození mozku

nebo změny v metabolismu. Narušená schopnost přizpůsobení, porucha myšlení, jednání, cítění. Nemocný si poruchy uvědomuje a trpí jí. Příčiny jsou psychogení. Na vzniku neurózy se podílejí vrozené dispozice a zevní vlivy - únava, stres, vyčerpání.

Psychoza - závažné duševní onemocnění

při němž nemocný ztrácí kontakt s realitou; jeho vnímání, prožívání a hodonocení skutečnosti je těžce deformováno, chybí vědomí nemoci. Projevem psychózy jsou zpravidla halucinace a bludy. Příčina je neznámá, zřejmě spočívá v odchylných biochemických pochodech mozku. DRUHY NEUROZ: mezi neurózy jsou zařazovány psychastenie, hysterie, nutkavá neuróza, úzkostná neuróza a neuróza fobická.

Druhy psychoz

mezi psychózy je všeobecně počítána paranoia, a celá skupina schizofrenií s paranoidním, hebefrenním a katatonickým syndromem. Nejčastější duševní nemoci ve stáří

Deprese

Porucha nálady vyznačující se smutkem, strachem a zpomalením psychických funkcí. V důsledku přidruženého pocitu bezúspěšnosti a pesimistických fantazií o budoucnosti může deprese v krajním případě vyústit i sebevraždou.

Hypochondrie

Psychická porucha, při níž je postižený mylně přesvědčen, že trpí jednou nebo více tělesnými chorobami. Bývá spojena s depresí a úzkostí.

Dědičnost duševní nemoci

Dědíme spíše jen určitě předpoklady pro naše schopnosti a charakterové vlastnosti. Existují sice duševní onemocnění, která se přenášejí i na potomstvo, avšak pravděpodobnost, že duševně nemocní rodiče budou mít duševně nemocné děti, se případ od případu různí a jen výjimečně je vysoká. Na druhé straně vloha k abnormním psychickým reakcím nebo i nemocem se přenáší dost často. I tam, kde duševní onemocnění lze vysvětlit jako geneticky podmíněné, zůstává dnes psychiatrie většinou optimistická: I když je něco zděděno, neznamená to, že se to nedá léčit.

 

© PannaCz.com

 

 

 


 
diskuzní
fórum
Celkem je vloženo 0 příspěvků.
Nevložen dosud žádný diskusní příspěvek.
 Poslední aktuality