Jasnovidnost, zdroje a práh mezi světy - jasnovidectví

© PannaCz.com Volnost prostoru.
Jasnovidci musí si také uvědomit,že jimi viděné obrazy mají popisovat tak,jak je skutečně vidí,a že nesmějí nic zkreslovat a zejména,když vidí nejasně,nesmějí si obraz doplňovat a dokreslovat dle svého vědomí,neboť tím se dopouštějí velké chyby.
Zobrazen: 19072x   23. 4. 2011

Jasnovidnost je zvláštní dar, daný od Boha jen málo jednotlivcům a to těm, kteří dosáhli již té výše, že se u nich probudil již také šestý smysl. Není však jasnovidcem každý, kdo se za něj vydává.

Zdroje jasnovidnosti

Je mnoho různých způsobů, jimiž se jasnovidnost projevuje, avšak všechny tyto projevy vycházejí pouze ze dvou,od sebe se lišících zdrojů.

Jsou jasnovidci, kteří po vybavení astrálního těla mohou svým tělem astrálním vidět věci, které jsou našim tělesným zrakům neviditelné, tedy i astrální i duchovní bytosti a mohou se také svým astrálním tělem dostat všude tam, kam upnou svou myšlenku a podávat odtud ostatním žádané zprávy.

© PannaCz.com Jasnovidnovidectví

Je vyšší jasnovidnost či jasnozření vnitřní, kterého docílí jen opravdu dokonalí jedinci při úplném soustředění se, aniž by museli přitom vybavovat své astrální tělo.

Prvý a nejčastější způsob jasnovidnosti, který se uskutečňuje vybavováním astrálního těla, slouží lidstvu různým způsobem, ale bohužel se jej někdy zneužívá. Nejčastěji děje se tak, když lidé chtějí znát svou budoucnost, která má nám zůstat, podle Vůle Boží, utajena. Takoví tak zvaní  »jasnovidci«, kteří předpovídají budoucnost třeba i z karet, nebo jiným podobným způsobem, nejsou žádnými jasnovidci. Jsou to pouzí hadači a ty prosím, neztotožňujte s těmi pravými jasnovidci, kteří mají vyšší úkol.

Jasnovidné projevy

Ze známých velikých jasnovidců jmenuji na prvém místě slavného učence Swedenborga, který měl schopnost vybavit své astrální tělo kdykoliv chtěl. Byl z nejdokonalejších lidí na zemi žijících, vynikající učenec, znamenitý technik a vynálezce. Swedenborg, snad jako prvý nám známý člověk, měl  příležitost poznat všechny stupně duchovního světa a stavu duší v posmrtném životě a to peklem počínaje až po nebe. On prožíval tyto věci tak dokonale a vědomě, že když se vrátil svým astrálním tělem do těla fysického, mohl všechno prožité a viděné popsat.

Jako u všech jasnovidců, shledáváme, že obrazy, které se jim zjevovaly i dojmy, které vnímali,mnohdy svým vlastním podvědomím přibarvovali a svými doplňky i zkreslovali. I ze spisů Swedenborgových vidíme, že všechno co píše, vyvěrá z jeho přesvědčení, to jest přesvědčení věřícího evangelíka, kterým Swedenborg byl.

Aura

Vedle těchto jasnovidců jsou i jednotlivci, kteří mají schopnost vidět auru člověka,a dle jejího zbarvení určit, na jakém stupni ten či onen člověk stojí.

Aura je to co obklopuje naše duchovní tělo, co vyzařuje z našeho těla astrálního. Není to fluid, který vyzařuje z těla hmotného. U každého člověka je aura jinak zbarvená a to podle stupně naší duchovní úrovně.

Jasnozření aury

Jedna jasnovidka viděla zcela jasně zbarvenou auru u každého člověka a dovedla ji popsat. Dle ní odhadla a zcela přesně určila, zejména u velkých anglických, amerických a francouzských myslitelů, vynikajících politiků, učenců i umělců, na jakém stupni duchovní úrovně je jejich duše. Jsou i jasnovidci, kteří vidí do těla lidského, vidí přesně choroby, novotvary, nádory, rakovinu atd., a tímto způsobem mohou lékařům pomáhat při určování diagnózy i při operačních zákrocích. Může tedy jasnovidec velmi prospěšně zasáhnout tam, kde nedostačuje lékařská věda.

Měl jsem příležitost setkat se s takovými jasnovidci a přesvědčit se osobně, jak mnohdy zachránili nemocného před operací, která mohla mít za následek i smrt.

Náhodné vidění pomocí astrálu

Já sám nebyl jsem dosud jasnovidcem, nemám stálé schopnosti vidět pomocí astrálu, ale přece se mi podařilo několikrát, při dokonalém soustředění, vidět vnitřním zrakem do lidského těla. Viděl jsem již mnoho žaludečních vředů, přesně místa, která byla jimi zasažena i jak jsou zabarvena, viděl jsem, kde je rakovina a jak je rozvětvená, kde jsou nádory nebo popraskané sliznice žaludeční a i jiné věci, které nevídám vždycky. Jen jednou v životě, viděl jsem astrální tělo, které vyšlo z ovládnuté ženy. Mělo nahnědlou barvu a bylo průhledné. Přešlo přes celý pokoj k oknu, ťuklo na okno a oknem odešlo. Je to jen náhodné vidění a může se objevit i u vás. Stává se, že prostý člověk vidí náhle před sebou známého zemřelého člověka a lekne se. Nemusí se však lekat. Zjeví-li se vám taková bytost, nechce vám ublížit, proto nemějte strach! Vždyť i my sami jsme duchové, samá těla astrální, jen dočasně obléknutá do fyzického, hmotného těla, které odložíme při tak zvané smrti a ze všech nás budou duchové, před kterými lidé  mají zcela zbytečný strach.

Uvítejte takové zjevení vždy s láskou a jménem Pána Ježíše a nic se vám nestane

Kde jasnovidnost pomáhá

Je tedy jasné, že daru jasnovideckého nesmí být zneužíváno k tomu, aby byl někdo uvržen do žaláře, neboť to bylo by proti  zákonům Božím.»Nesuďte,abyste nebyli souzeni,« - a my máme také dle přikázání Božího jen vězně vysvobozovat, ale ne někoho do vězení uvrhnout.

Jasnovidci mohou také nalézt zmizelého člověka. Našli hledaného člověka utopeného a přesně popsali místo,kde leží. Tam jej také skutečně našli.

Jasnovidců možno použít i k vědeckému badání. Znám  osobně případ, kdy bylo použito velmi vyspělé jasnovidky k tomu, aby svým vybaveným astrálním tělem prostoupila půdu na určitém místě, kam byla poslána a popsala jednotlivé vrstvy půdy tak, jak za sebou následují. To se jí plně podařilo a přitom našla v dolejších vrstvách i písek smísený se zlatými zrny.

Jindy zase našla podzemní chodbu, vycházející z jednoho zámku do kraje k bývalému hradišti. Určila přesně, kde dnes ta chodba na obou koncích vyúsťuje a její určení bylo správné.

Vyšší poslání

Takoví jasnovidci mají vyšší poslání a to zejména ti, kteří jsou již tak dokonalí a stojí již na takovém stupni duchovní úrovně, že prožívají již poslední svou inkarnaci v pozemském životě. Když v klidu se soustředí takový jasnovidec přichází do zvláštního stavu, ve kterém má možnost vidět scény z minulého života, třeba velkých světců a přitom vidí a slyší vše, co se děje kolem něho to je ovšem to nejvyšší, čeho může jasnovidec dosáhnout a to je také to nejvyšší, co jsem poznal. V takových případech jasnovidec smí povědět dále z oněch věcí, které viděl a zažil, jen to, co mu bylo výslovně dovoleno a také svolení dostane od svého duchovního vůdce vždy, kdykoliv se jedná o prospěch lidstva,o výchovu lidí k lásce a čistému duchovnímu životu a jeho poznávání – krátce – vše to, co lidské společnosti může prospět ve smyslu duchovním. Nikdy však jasnovidec nesmí prozradit nic, čím by mohl někomu ublížit, byť by se jednalo o sebe větší provinilce. Kdo se zpronevěří tomuto předpisu, ztratí svůj dar jasnovidnosti a nese pak těžké následky toho,že zavinil utrpení někoho jiného.

Jasnovidná interpretace

Jasnovidci musí si také uvědomit, že jimi viděné obrazy mají popisovat tak, jak je skutečně vidí a že nesmějí nic zkreslovat a zejména, když vidí nejasně, nesmějí si obraz doplňovat a dokreslovat dle svého vědomí, neboť tím se dopouštějí velké chyby. Takto si pomáhající jasnovidec může pak podat něco naprosto opačného tomu, co mělo být daným mu obrazem pověděno. To stává se,bohužel, velmi často u nedokonalých jasnovidců, kteří jsou příliš domýšliví na svoji dosud nevyspělou jasnovidnost a chtějí se chlubit svým »darem« za každou cenu. Takoví se se svým uměním nikdy daleko nedostanou a také nikdy nebudou opravdovými a dokonalými jasnovidci.

© PannaCz.com Jasnovidnovidectví

Zhmotnění astrálu

Máme ještě celou řadu jiných jasnovidců s různými  schopnostmi, které se také projevují různými způsoby. Jsou lidé, kteří po vybavení svého astrálního těla mohou toto tak zhmotnit, že jsou viditelní ostatním lidem a  mohou tímto svým dvojníkem navštívit místa, která si přejí mluvit s přáteli jak jim libo. Toho ovšem dosáhne jen málo kdo, jen velkou milostí Boží.

Takový případ známe z Prahy. Na Vinohradech jest jedna dáma, která má tu schopnost, že se její dvojník může volně  pohybovat po Praze, aniž by se ona hnula z místa. Jeden lékař a jeden známý spisovatel udělali s ní zkoušku. Požádali ji, aby se vybavila, astrál svůj zhmotnila a došla na Pražskou radnici, kde úřadoval její ženich, ukázala se mu a smluvila si s ním schůzku. Stalo se. Ona šla, lidé ji potkávali, zdravili, ona děkovala. Když došla na radnici zjistila, že její ženich odešel někam na komisi. Požádala tedy jeho kolegy, aby mu vyřídili, že tam byla,což oni slíbili učinit. Dáma tato ráda se hezky oblékala a proto než se její astrál zhmotnil, řekla si, že si oblékne – to jest na své zhmotnělé tělo vezme své nové šaty, aby v nich ženicha překvapila a skutečně také v nich na radnici přišla.

Když se ženich vrátil z komise, vyprávěli mu jeho kolegové, kdo jej byl navštívit. Nechtěl tomu věřit a proto se ptal co měla ona dáma na sobě. Popsali mu její šaty, ale on tvrdil, že jeho nevěsta takové šaty vůbec nemá. Aby přesvědčil své kolegy, že mu povídají nepravdu, vyzval jednoho z nich,aby šel s ním na Vinohrady k jeho nevěstě, aby ji poznal. A když se ocitli až před ní, kolega poznal touž dámu, která byla u nich na radnici, jenomže měla nyní jiné šaty. Lékař spolu s oním spisovatelem, kteří pokus prováděli, zůstali u bezvědomého těla po celou dobu, než se zase vrátila ze své pouti po Praze a přesvědčili se tak jasně o možnosti vybavení se astrálního dvojníka. Ženich oné dámy pak uvěřil, že jeho nevěsta byla u něho v kanceláři, zejména když mu nevěsta ukázala své nové šaty, kterými ho chtěla překvapit. Tehdy poznali všichni, že je možno jedné osobě objevit se současně a na dvou různých místech. Jednou - s tělem zatím nehybným – zůstat pod kontrolou dvou svědků  na Vinohradech – po druhé – jako zhmotnělý dvojník – objevit se na radnici a jednat jako plně živá bytost.

Hledání ztracených věcí

Jasnovidectví lze užít i v různých nepatrných věcech, ve kterých to můžete i sami zkusit.

Jednou, za mého pobytu v Abbazii, stěžovala si mi paní pokladní pensionátu, že se jí ztratil osmistránkový dopis, který napsala, a že už všechno prohledala, ale dopis nemůže najít. Řekl jsem jí, že prvou podmínkou při hledání jest – zachovat naprostý klid, jinak, v neklidu, nic se nenajde. Ona však sobě nedůvěřovala, že by to dokázala a proto prosila mne, abych se tedy soustředil sám, zda-li by se mi nepodařilo zjistit kde onen dopis je. Soustředil jsem se a tu najednou vidím před sebou proutěný rámeček, jen vršek koše z koleček, jako vršek košíku na papír, za tímto vrškem košíku vidím zmačkané noviny a pod nimi onen dopis. Ptám se: Máte koš na papír s kroužkovými ozdobami na okraji? - A když přisvědčila, šli jsme hned do její kanceláře a tam skutečně v košíku pod zmačkanými novinami ležel hledaný dopis.

Nezvědomělá občasná jasnovidnost

Nejsem jasnovidcem, ale podařilo se mi již několikrát vidět takové věci. Takovou občasnou jasnovidnost může mít mnohý člověk, ale málokdy si to uvědomí. Když se vám něco ztratí, pak v prvé řadě se uklidněte. Potom se soustřeďte na onu věc, nepřemýšlejte ani o tom, kde asi ztracená věc může být a za chvíli se vám v myšlenkách objeví, kde máte hledat, nebo se vám přímo ukáže, kde ta věc leží. Každý má jiné schopnosti. Někdo přijímá pokyny cestou duchovní nebo inspirací, jiný vnímá pokyny nebo i obrazy svou vnitřní schopností a pokyny ty pomohou mu hledané nalézt. I ve všedním svém životě můžete takových pokynů použít s prospěchem.

© PannaCz.com Jasnovidnovidectví

Přijímání inspirací

Jasnovidnost jako mediumita, jako jasnozření, jasnoslyšení i přijímání inspirací, jsou velké dary Boží. A jak získáme těchto darů? Jak toho dosáhnout, abychom získanými dary byli užitečnými svým bližním? Jen tehdy můžeme některé z těchto darů získat, jsme-li v naprosté harmonii s Otcem Nebeským a do této harmonie nepřivede vás nic jiného, než čistá, veliká a upřímná láska. Jen láskou ke všem tvorům Božím a velikou úctou láskou k Bohu a k Ježíši Kristu,nabudete takového spojení s duchovním světem, že to co máte získat a co z darů Božích je pro vás připraveno a pro vás určeno, to také skutečně získáte.

K tomu vám vroucně přeji, aby vedl vás každého váš duchovní vůdce, abyste pospolu s ním našli cestu, kterou nám všem tak krásně ukázal sám Pán Ježíš  Kristus. On neřekl nadarmo slova: Kdo ve Mne věří a za Mnou půjde, bude činiti tytéž skutky jako Já, ba nad to i větší, neboť Já jdu k Otci.

Zpracovaní zdroje:

  • Jděte tedy tou cestou – bránu k ní máte otevřenou.
  • PRÁH MEZI SVĚTY DÍL II.
  • SBÍRKA PAVLOVÝCH ROZPRAV
  • O věcech pozemských i věčných,svazek:21-40
  • Autor:Bedřich Kočí,nakl.AGAPE,vyšlo 29.09.2008

© PannaCz.com Noetika Yw


© Zpracovala YW - Esoterika - pannacz.com

 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality