Pistis Sofie - jak se lidé mají chovat

Stromy a příroda. PannaCz.com
Askewův Kodex (Pistis Sofie) je autentickým gnostickým textem, ve kterém je podáváno učení Ježíše, neodpovídající představám vycházejícím z Bible. Význam tohoto díla je tak velký, že jej nelze docenit.
Zobrazen: 11309x   27. 5. 2011

Pistis Sofie Kniha čtvrtá – úryvek:

Jak se lidé mají chovat, aby se stali hodni tajemství Světla

1.      Ježíš pak opět pokračoval v rozpravě a řekl svým učedníkům: „Až odejdu do Světla, rozhlaste to [mezi lidmi] celého světa a řekněte jim: ‚Nepřestávejte hledat dnem i nocí a neochabujte, dokud nenaleznete tajemství Království Světla, které vás očistí a přemění vás na ryzí světlo a odvede vás do Království Světla‘.

2.      Řekněte jim: ‚Zřekněte se celého světa a veškeré hmoty v něm a všech jeho lákadel a všech jeho hříchů, zkrátka všeho, co je v něm, abyste se stali hodni tajemství Světla a byli zachráněni před všemi tresty, které následují soud.‘

3.      Řekněte jim: ‚Zřekněte se reptání, abyste byli hodni tajemství Světla a byli zachráněni před ohněm psohlavého.‘

4.      Řekněte jim: ‚Zřekněte se slídění, abyste byli hodni tajemství Světla a byli zachráněni před ohněm psohlavého.‘

5.      Řekněte jim: ‚Zřekněte se vyvolávaní sporů, abyste byli hodni tajemství Světla a byli zachráněni před tresty Ariéla.‘

6.      Řekněte jim: ‚Zřekněte se nepravdivého pomlouvání, abyste byli hodni tajemství Světla a byli zachráněni před ohnivými řekami psohlavého.‘

© PannaCz.com

7.      Řekněte jim: ‚Zřekněte se nepravdivého svědectví, abyste byli hodni tajemství Světla a abyste mohli uniknout a byli zachráněni před ohnivými řekami psohlavého.‘

8.      Řekněte jim: ‚Zřekněte se pýchy a nadutosti, abyste byli hodni tajemství Světla a byli zachráněni před ohnivými jamami Ariéla.‘

9.      Řekněte jim: ‚Zřekněte se lásky k břichu, abyste byli hodni tajemství Světla a byli zachráněni před soudy Amente.‘

10.  Řekněte jim: ‚Zřekněte se blábolení, abyste byli hodni tajemství Světla a byli zachráněni před ohni Amente.

11.  Řekněte jim: ‚Zřekněte se prohnanosti, abyste byli hodni tajemství Světla a byli zachráněni před tresty, které jsou v Amente.‘

12.  Řekněte jim: ‚Zřekněte se závisti, abyste byli hodni tajemství Světla a byli zachráněni před ohnivými řekami psohlavého.

13.  Řekněte jim: ‚Zřekněte se lásky ke světu, abyste byli hodni tajemství Světla a byli zachráněni před jámami a ohnivými šaty psohlavého.‘

14.  Řekněte jim: ‚Zřekněte se plenění, abyste byli hodni tajemství Světla a byli zachráněni před ohnivými řekami Ariéla.‘

15.  Řekněte jim: ‚Zřekněte se zlých řečí, abyste byli hodni tajemství Světla a byli zachráněni před tresty ohnivých řek [Ariéla].‘

16.  Řekněte jim: ‚Zřekněte se špatnosti, abyste byli hodni tajemství Světla a byli zachráněni před ohnivými moři Ariéla.‘

17.  Řekněte jim: ‚Zřekněte se bezcitnosti, abyste byli hodni tajemství Světla a byli zachráněni před soudy toho s dračí tváří.‘

18.  Řekněte jim: ‚Zřekněte se hněvu, abyste byli hodni tajemství Světla a byli zachráněni před ohnivými řekami toho s dračí tváří.‘

19.  Řekněte jim: ‚Zřekněte se klení, abyste byli hodni tajemství Světla a byli zachráněni před ohnivými moři toho s dračí tváří.‘

20.  Řekněte jim: ‚Zřekněte se krádeží, abyste byli hodni tajemství Světla a byli zachráněni před vroucími moři toho s dračí tváří.‘

21.  Řekněte jim: ‚Zřekněte se loupeží, abyste byli hodni tajemství Světla a byli zachráněni před Jaldabaóthem.‘

22.  Řekněte jim: ‚Zřekněte se pomlouvání, abyste byli hodni tajemství Světla a byli zachráněni před ohnivými řekami toho se lví tváří.‘

23.  Řekněte jim: ‚Zřekněte se bojování a svárů, abyste byli hodni tajemství Světla a byli zachráněni před vroucími řekami Jaldabaótha.‘

24.  Řekněte jim: ‚Zřekněte se veškeré nevědomosti, abyste byli hodni tajemství Světla a byli zachráněni před služebníky Jaldabaótha a ohnivými moři.‘

© PannaCz.com

25.  Řekněte jim: ‚Zřekněte se zlého konání, abyste byli hodni tajemství Světla a byli zachráněni před démony Jaldabaótha a všemi jeho soudy.‘

26.  Řekněte jim: ‚Zřekněte se lenosti, abyste byli hodni tajemství Světla a byli zachráněni před vroucími moři Jaldabaóthe.‘

27.  Řekněte jim: ‚Zřekněte se cizoložství, abyste byli hodni tajemství Světla a byli zachráněni před sírovými a dehtovými moři toho se lví tváří.‘

28.  Řekněte jim: ‚Zřekněte se vraždy, abyste byli hodni tajemství Světla a byli zachráněni před vládcem s krokodýlí tváří, tedy tím, kdo je v první komoře vnější temnoty.‘

29.  Řekněte jim: ‚Zřekněte se nemilosrdnosti, abyste byli hodni tajemství Světla a byli zachráněni před vládci vnější temnoty.‘

30.  Řekněte jim: ‚Zřekněte se bezvěrectví, abyste byli hodni tajemství Světla a byli zachráněni před kvílením a skřípáním zubů.‘

31.  Řekněte jim: ‚Zřekněte se lektvarů, abyste byli hodni tajemství Světla a byli zachráněni před velkým chladem a bouří vnější temnoty.‘

32.  Řekněte jim: ‚Zřekněte se rouhání, abyste byli hodni tajemství Světla a byli zachráněni před velkým drakem vnější temnoty.‘

33.  Řekněte jim: ‚Zřekněte se mylných nauk, abyste byli hodni tajemství Světla a byli zachráněni před všemi tresty velkého draka vnější temnoty.‘

34.  Řekněte těm, kteří učí mylné nauky každého, i těm, kdo jsou jimi vyučováni: ‚Běda vám, protože nezřeknete-li se vašeho omylu, vejdete do trestů velkého draka a vnější temnoty, který je nezměrně zlý, a již nikdy nebudete vrženi do světa, ale přestanete existovat až do konce světa.‘

35.  Řekněte těm, kteří opustili nauky pravdy Prvního Tajemství: ‚Běda vám, protože vaše tresty budou hrozné v porovnání s těmi všech ostatních lidí.‘

36.  Budete totiž přebývat ve velkém mrazu, ledu a bouři uprostřed draka a ve vnější temnotě a od toho okamžiku již nikdy nebudete vrženi do světa, ale budete zadrženi v této oblasti a zahynete při rozplynutí vesmíru a po celou věčnost již nebudete existovat.‘

37.  Řekněte raději lidem světa: ‚Buďte pokojní, abyste mohli přijmout tajemství Světla a jít do výše v Království Světla.‘

38.  Řekněte jim: ‚Milujte lidi, abyste mohli přijmout tajemství Světla a šli do Výšiny v Království Světla.‘

39.  Řekněte jim: ‚Buďte jemní, abyste mohli přijmout tajemství Světla a šli do Výšiny v Království Světla.‘

40.  Řekněte jim: ‚Buďte mírumilovní, abyste mohli přijmout tajemství Světla a šli do Výšiny v Království Světla.‘

41.  Řekněte jim: ‚Buďte milosrdní, abyste mohli přijmout tajemství Světla a šli do Výšiny v Království Světla.‘

42.  Řekněte jim: ‚Dávejte almužnu, abyste mohli přijmout tajemství Světla a šli do Výšiny v Království Světla.‘

43.  Řekněte jim: ‚Pomáhejte chudým, nemocným a zkoušeným, abyste mohli přijmout tajemství Světla a šli do Výšiny v Království Světla.‘

44.  Řekněte jim: ‚Milujte Boha, abyste mohli přijmout tajemství Světla a šli do Výšiny v Království Světla.‘

45.  Řekněte jim: ‚Buďte spravedliví, abyste mohli přijmout tajemství Světla a šli do Výšiny v Království Světla.‘

46.  Řekněte jim: ‚Buďte dobří, abyste mohli přijmout tajemství Světla a šli do Výšiny v Království Světla.‘

47.  Řekněte jim: ‚Zřekněte se všeho, abyste mohli přijmout tajemství Světla a šli do Výšiny v Království Světla.‘

48.  Toto jsou všechno hranice cest pro ty, kdož jsou hodni tajemství Světla.‘

49.  Tudíž jen tomu, kdo se odřekl tímto odřeknutím, dejte tajemství Světla a ani v nejmenším je před nimi neskrývejte, i když by to byli hříšníci a podíleli se na všech hříších a všech přestupcích světa, které jsem vám všechny vypočítal, aby se mohli obrátit, odvolat a podvolit se tomu, co jsem vám právě sdělil.

50.  Dejte jim tajemství Království Světla a vůbec nic před nimi neskrývejte, protože kvůli hříšnosti jsem přinesl tato tajemství na svět, abych mohl prominout všechny jejich hříchy, které spáchali od počátku světa.

51.  Proto jsem vám již dříve řekl: ‚Nepřišel jsem volat spravedlivé.‘

52. Tajemství jsem přinesl proto, abych mohl každému prominout jeho hříchy a aby mohli být přijati do Království Světla.

53.  Tato tajemství jsou darem Prvního Tajemství, abych mohl vymazat hříchy a přestupky všech hříšníků.“

© PannaCz.com

Dílo Pistis Sofie je součástí Askewova codexu (Codex Askewianus)

co je první autentický gnostický text, pocházející ze soukromých sbírek lékaře A. Askewa žijícího v 18.století. Dr. Anthony Askew toto dílo koupil v antikváře během své cesty po Řecku a Itálii a byl jeho majitelem až do r. 1772, po jeho smrti bylo dílo vydraženo. Dílo obsahuje traktát Pistis Sofie, v němž se dochoval záznam Ježíšova učení o Nekonečném Světle téměř v původní podobě. Dosud nikdo neprokázal, že toto dílo je falešné. Texty Pistis Sofie byly zapisovány apoštoly Filipem, Tomášem a Matoušem. Dílo vznikalo po dobu jedenácti let po Ježíšově ukřižování, zmrtvýchvstání a nanebevzetí. Popisuje vlastní zasvěcení Ježíše, přináší novou verzi podobenství o osudu lidské duše v příběhu Pistis Sofie jako Moudrosti či Víry, jedné z dvaceti-čtyř božských emanací. Dále se v díle rozebírá téma lidského hříchu a cesty lidské duše do Království Světla. Vykládá zde celkem třináct nářků Pistis Sofie, která ač byla v blízkosti Světla svého božského otce, ztratila správnou orientaci a propadla se podle zákonitostí duality ve stvoření do hmoty a chaosu, nalákána zrádným světlem „velké síly se lví tváří“, která je podobenstvím našeho ega a nevědomí. Ztrácí své vlastní světlo a násilím je zde držena až do doby, kdy je díky svým nářkům a pokoře vyvedena svým průvodcem Ježíšem zpět ke Světlu Nebeského otce.

© PannaCz.com

Dílo má 8 rozprav – knih, žádná z rozprav nemá název nebo jasně označený začátek ani konec

Askewův kodex je relativně správnějším názvem tohoto díla než Pistis Sofie, protože Pistis Sofie je předmětem pouze prvních dvou knih této sbírky záznamů Ježíšových rozprav. Toto dílo je plno egyptských nauk, proto dlouho přetrvával názor, že je egyptského původu a protože bořilo pravdivost všeho, v co lidi v 18.–19. století věřili, bylo označeno za projev valentinianské gnóze. Toto bývá opakováno dodnes. Rukopis Askewova kodexu je zapsán na pergamenu na 356 stranách z nichž 8 schází. Za nejpravděpodobnější datum vzniku se jeví čtvrté století, o stáří se ale dodnes vedou spory. Bezprostřednost textů tohoto gnostického díla nám dává pocit, že jsme přítomni rozpravě Ježíše a jeho učedníků, jako bychom se jí sami účastnili. Ač je gnóze označována za bezvýznamnou sektu, ve skutečnosti jde o obrovský duchovní komplex, táhnoucí se od Irska až do Číny, který lidstvo teprve teď začíná doceňovat.

Poznámky: Bohem se psí hlavou byl egyptský Anub. Ten se stal i předlohou pro řeckého strážce záhrobí Kerbera. Ten s dračí tváří, může být egyptská Amemat pozřívala duše nespravedlivých a ty se pak musely opět zrodit. Byla to nestvůra s hlavou krokodýla a s tělem z části lva a z části hrocha. Jaldabaóth je démiurg se lví tváří, bývá ztotožňován se starozákonním Jahvem a planetou omezení, Saturnem, starozákonní Jahve je čistým násilím.

© Z materiálů PannaCz.com - zpracovala sas.


Zpracovala: sas, pannacz.com Podle knihy: Pistis Sofie. Jaromír Kozák. Nakladatelství Onyx, 2007.

 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality