Tajemství andělů

Ilustrační foto.
 234
Vědění andělů je prodchnuto moudrostí a ne pouze znalostí. V UNI plní andělé důležitou funkci učitelů moudrosti, vědění, porozumění, poznání, lásky, soucitu, spiritualitě a proroctví včetně té naši telestézické.
Zobrazen: 6561x   6. 11. 2008, aktualizováno: 6. 11. 2008

Andělé

Přibližně 60-80% lidí mělo někdy v životě zkušenost s anděly. Vzhledem k této skutečnosti nejsou andělé už pouze předmětem víry. Uděláme-li si s něčím konkrétní zkušenost, už v to nemusíme věřit, protože tím mizí předmět víry a vytvoří se předmět zkušenosti. V posledním století nebylo pro anděly v našem strojovém světě místo.

Andělé nejsou miminka

Je omylem si myslet, že andělé jsou slabá až dětská stvoření. Ve skutečnosti se jedná o velice mocné bytosti o čemž hovoří i písmo Svaté, ve kterém oslovuje anděl člověka prvními slovy „neboj se“. Tyto slova by určitě nepoužil malinký cherubínek s holým zadečkem. Andělé v člověku vyvolávají posvátnou bázeň. Andělé jsou bytosti obdařené hlubokým chápáním, porozuměním a na rozdíl od člověka se nemusí moudrosti učit, ale je mu poskytnuto bezprostředně a intuitivně.

Andělé jsou přátelé proroků

Vědění andělů je prodchnuto moudrostí ne pouze znalostí. V UNI plní andělé důležitou funkci učitelů moudrosti, vědění, porozumění, poznání, lásky, soucitu, spiritualitě a proroctví včetně té naši telestézické. Chceme-li se přiblížit andělům nesmí nám chybět pokora a SEUN tkz. sebeúcta. Pokora je zde myšlena jako čistě pramenící radost z posvátné úcty. Nejsme-li schopni úcty a pokory je to příznakem života v kleci, ve světě pokládaném za stroj. Studiem andělů studujeme sami sebe. Vrháme světlo na sebe a především na místa, které byly zbaveny pokory. Andělé dělají člověka šťastným a opravdu ti, kteří si uvědomí jejich přítomnost jsou obdařeni úsměvem na tváři. Člověk závistiví a zlostný se mění na člověka radostného a šťastného.

Padlý anděl je také anděl

který svou arogancí zneužil vědění a sílu stejně jako člověk, který v posledních dvě stě letech přinesl kromě rozmachu západní civilizace a civilizačních vymožeností, také zneužití přírody a téměř ekologickou katastrofu v rámci naší planety. Změna myšlení člověka nastala v období, kdy nebe plné boha a bytostí předal astronomii, která ale nemá nic do činění s bohem a která se zabývá geometrií, galaxiemi, emisí spektra vodíkových atomů, kvasary atd. Astronomie sama vnímá, že vesmír se vyvíjí, že je to obrovský živý mechanismus.

Současná astronomie vidí vesmír následovně:

Vesmír vzniknul zpočátku z miniaturního bodu

který by nebyl okem viditelný při nepředstavitelné teplotě a začal se postupně nepochopitelně rozpínat. Obsahoval prostor, který byl naplněn zpočátku pouze informacemi a vzorci. Nebyli zde ani atomy, ani planety, ani hvězdy, ani galaxie, ani žádné prvky jako železo, uhlík, apod. Jak se začal tento prostor rozpínat a také ochlazovat, začali se materializovat na základě „někým“ nebo „něčím“ vytvořených vzorců, struktury a formy a následně z nich další vzorce, struktury a formy. Veškeré formy se při rozpínání „někde“ najednou objevili a následně byli nesčetněkrát opakovány v mnoha místech a podobách. Pro představu velikosti nám známého vesmíru by radiový signál tam a zpět na nejbližší hvězdu putoval 8,4 let nakonec naší galaxie 200 000 let, na nejbližší galaxii 3,6 miliónu let a na nejvzdálenější 2 miliardy let. Při rychlosti světla by doba byla poloviční. Pozn. Pro komunikaci na úrovni telestezie pro přesun informací neplatí prostor a proto je zde čas omezen pouze na vlastní čas potřebný pro testování.

Hmota

Hmota je v dnešní době již chápána spíše jako proces než jako věc. Hmota je dnes vysvětlována prostřednictvím energií a polí. Nastupuje doba, kdy si člověk začíná opět uvědomovat, že nežije na nějaké skále obíhající kolem rozžhavené koule, ale že je součástí živého organismu, tedy bytosti. Člověk žije na matce planetě Gaia.

Člověk při svém zkoumání hmoty

dospěl k poznání, že 99% hmoty je člověkem nepoznaná skrytá část, kterou nazýváme temná hmota tvořena nám neznámou hmotou. Hmota je tvořena energií vázanou v polích, které jsou nehmotné.

Organizace řízení

Na každé úrovni jsou věci jak celky, tak i částmi. Atomy jsou celky složené ze subatomárních částí, které jsou zároveň celky na nižší úrovni. Molekuly jsou celky složené z atomů, krystaly jsou složeny z molekul. Podobně je to u buněk, které pomocí tkání tvoří orgány, orgány uvnitř organismu, organismu uvnitř společenství, společenství vytváří ekologické systémy uvnitř Gaie, která tvoří část sluneční soustavy, která je částí naší galaxie a ta je součástí dalších galaxií atd. Vše je prostoupeno řízením a vedením a součástí obrovského organismu vesmíru.

Vědomí

Je-li něco živé tak to má také vědomí. Každý celek je bytostí a součástí dalších bytostí. Každá bytost má určitou schopnost samoorganizování v rámci struktury a je vybavena svým SOR-em, tedy ne pouze energií a silou. Tyto pole jsou organizována na základě spojení s inteligencí UNI na své úrovni. Bytost, která je vybavena vědomím a duchem má také MISN (mysl). (HOMEN - VED 140, MISN 200, DUO 300).

Představení Slunce jako živé bytosti

Na slunci probíhají neustále složité řetězové termonuklerální reakce. Vzestup elektromagnetických aktivit a opětovný pokles probíhá podobně jako nádech člověka avšak v poměru jeden nádech za dvacetdva pozemských let a změna polarity slunce (severní magnetický pól se posune na jih) podobně jako tep srdce jednou za jedenáct let. Vědomí člověka je spojeno s komplexem vzorců a elektromagnetické aktivity mozku a stejně i slunce myslí a složité elektromagnetické děje na jeho povrchu i hluboko uvnitř souvisejí s jeho mentální aktivitou.

Andělé jsou součástí světla a odráží božskou moudrost a záři

Jejich vlastností je, že se pohybují mimo čas, proto mohou být z našeho pohledu na více místech najednou. Působí formou kvant a jejich přítomnost lze detekovat pouze díky jejich působení. Používají světlo a jelikož světlo nestárne (mají nekonečnou životnost) a neslábne (ve vesmíru lze ještě neustále zachytit světlo, které vzniklo před 15 mld lety.) „Zánik“ světla je pouze v jeho transformaci při střetu s materií, kdy předává hmotě svoji energii. Světlo stejně jako andělé nemají žádnou hmotnost (mají nulovou hmotnost) a nemají ani žádné tělo.

Andělé a další inteligence jsou prostředkem tvořivé evoluce

Vznikají a rodí se se vznikem nových galaxií, struktur, světů. Jsoucí andělé se rovněž vyvíjejí společně se subjektem svého spojení – zvířata, lidé, planeta atd. Andělé jsou jediné bytosti (mimo Boha), které nalezneme ve všech náboženstvích a to i u přírodních národů i když je vnímají například jako mimolidské duchy. Andělé jsou spojeny se všemi bytostmi SUPERUNI.

Jákobův žebřík

Ve skutečnosti nelze vnímat žebřík jako něco co je nahoře a dole, ale vzhledem k tomu, že vesmír je zakřivený v kruzích spíše jako něco co vstupuje dovnitř nebo vystupuje ven. Člověk může žít zcela dole a vzdalovat se tak ZOD na materii (mateři, Zemi) a potom je jeho horizont pohledu soustředěn pouze s rozsahem zorného pole materia nebo vstupovat dovnitř moudrosti k ZOD a tím vnímat jednotlivé světy. (viz pohled z letadla, kdy z výšky 10 000 m vnímáme svět a lidi pod námi jako něco malého). Být blíže zdroji znamená být čistší, čistší znamená mít více světla, být osvícený. Nebe je nekonečný prostor tvorby a vše chce určité úsilí, stejně jako zaklonit hlavu, abychom spatřili vůbec nějaké hvězdy.

Uspořádání hierarchie a uspořádání SOR

nesmíme vnímat dvourozměrně – tedy nadřízený a podřízený, ale více rozměrně, tedy každá struktura má svůj prostor a své uspořádání a každý se úměrně svým dispozicím podílí na Božském řádu a božské podobě. Stává se na své úrovni spolupracovníkem UNI s božím působením božské krásy nakolik je to možné se z něj projevit.

Hierarchie

Na hierarchii je podstatné úroveň řízení, úrovni polí, které určují formu a strukturu určitého systému. Každá organizační struktura například organizační pole planety je zároveň součástí organizačního pole „vyššího“ například galaxie.

Vzorec působení je vždy stejný

ale liší se pouze rozsah. Zamícháme-li čaj probíhají zde stejné krouživé spirály jako při tornádu nebo pohybu galaxie. Je zde propojení makro a mikrokosmos a působení na všech úrovních přírody. Poznání vzorců tak otevírá možnosti s působností v rámci mikro i makrosvěta.

Hmota je ztuhlé světlo

Hmota je podle kvantového fyzika Davida Bohma ztuhlé světlo a i při absolutní nule, kdy dojde k zastavení vibrací v hmotě ji stále drží neviditelná síla pohromadě. Stejně jako je světlo ve hmotě ztuhlé se dá opět uvolnit a to bez ztráty energie. Světlo zachycené organismem se přetváří u rostlin pomocí fotosyntézy v růst a u člověka v tvorbu. Tajemství ohně je stále skryto. Oheň je vědě stále nejasný proces. Hoří si svým způsobem aniž by sám sebe pohlcoval. Když jíme, tak vlastně jíme oheň. Oheň je rovněž hmotný život, protože oheň je také teplo a to po naši fyzické smrti a přechodu do nehmotné struktury (při návratu do světla) vyhasne (ale žádné teplo se ve vesmíru neztratí).

Bůh je myslí vesmíru

který vyvíjí a vytváří samoorganizující se systémy či pole včetně jejich účelu obsahující také lásku a schopnosti uvědomění si sami sebe a své existence. Andělé zde plní funkci jak dílčí, jako například strážní andělé, tak na úrovni národů, kontinentů planet, galaxií atd. Pro stvoření vesmíru byla nutná nižší inteligence než pro jeho existenci a rozvoj. Z těchto důvodů se objevují anomálie a zdánlivě slepé cesty, které jsou opětovně v rámci celku harmonizovány. Neustálý tvůrčí proces je řízen v rámci hierarchie a existenci principu, že vše je závislé na všem a nic nemůže být dokonalé je-li odloučeno od celku. Stejně jako Bůh. Nikdy však nemůžeme hovořit o tom co je Bůh, ale pouze o tom co Bůh není (Via negativa), aby byla očišťována naše psychika a oprošťovaná mysl od všech mentálních pa-konstrukcí.

Andělé – strážci pořádku

Jako hnací síla byla člověku stejně jako ostatním bytostem UNI dána RADUS (radost). Dělá nám radost, když se nám něco daří. Stejně jako andělům dělá radost vytváření pořádku ve vznikajícím a mnohdy chaotickém vesmíru a vytváření řádu, protože jedině v něm se může projevit harmonie a krása. Andělé jsou strážci pořádku. Radost nám dává štěstí, protože štěstí je vzdálenost od radosti.

Andělé chrámu

Myslet si, že jedinou prácí anděla je doprovázet nás nebo naše děti je příznakem lidské arogance. Lidé často vnímají nebe pouze jako jiné místo určené pro člověka po smrti a často si neuvědomují, že nebe je součástí obrovského organismu jehož jsme součástí a andělé zde zastupují vůdčí (ne řídící jelikož řídící jsou např. zákony, principy) roli. Přebýváme v obrovském chrámu jehož jsme součástí ať na nebi nebo na zemi.

Andělé intuice

Andělé vidí věci a skutečnosti přímo, díky čisté inteligenci 300 ztotožněné se světlem poznání a pravdy. I člověk někdy řekne, když něco pochopí, že mu „svitlo“. Andělé stojí ve světle pořád, protože jsou jeho součástí a vidí spojitosti mezi věcmi vždy a bezprostředně. Andělům se nedá lhát, vymlouvat se, chlubit se apod. Andělé jsou přátelé umělců, protože jejich hlavní vlastností je také intuice a ta je úzce spjatá s očekáváním něčeho nového co umělec vytváří. Snad i proto jsou často umělci ti, kteří se je snaží vypodobnit a komunikovat s nimi jako se zdrojem inspirace.

Zrak člověka a světlo

To, že člověk vidí očima je díky světlu, které se odráží od předmětů. Avšak to, že vidí naše mysl myšlenky a představy je díky vnitřnímu světlu, které naši mysl prosvětluje vnitřně. Vnitřní světlo osvětlující myšlenky jsou budoucností vnějšího světla naši reality.

Anděl a Bůh

Andělé nejsou ve svém intelektu nebo moci rovni Bohu. Základním principem je to, že jsou stejně jako lidé stvoření a dále stejně jako lidé nedokážou hledět do slunce, nedokáže anděl hledět tváří v tvář na Boha. Inteligence Boha by zatemnila jejich zření, které by bylo naprosto zničeno nebo sníženo jako u člověka na 10%.

Cesta člověka na Zem

Lidé, kteří nedosáhnou NES hodnot se nedokážou dívat do božího světla a s hrůzou se odvrací. Dávají přednost několika slabším světlům andělů, od kterých se, ale také odvrátí a sestupují na nižší úroveň bytí. Opouštějí království lidí OLYMP, zemi nesmrtelných a moudrých. Začínají mít sexuální fantazie a krouží kolem milujících se párů, kteří jsou jim blízcí z principu Boží prozřetelnosti. Krouží tak dlouho, dokud nejsou zachyceni v děloze a navázání na GEN rodu, do kterého vstupují - rodí se v lidském těle.

Smrt člověka

Člověk musí být schopen vyprazdňujícího procesu, při němž musíme být schopni se všeho zříci a odevzdat se světlu a láskyplné síle, která nás přesahuje.(Upozornění: vzdát se znamená "nebýt závislý" na pomíjivém - NE vzdát se nebo odevzdat druhému člověku!) Bez tohoto procesu „kenose“ můžeme žít pouze v takovém světě, v jakém jsme teď. V tomto smyslu si volíme svou budoucnost, která závisí na tom, nakolik jsme se dokázali umenšit v tomto životě. Člověk se nachází ve tmě, aby se připravil na více světla. Smrt člověka je provázena temnotou strachu a nevědomí, ale je světlem a možností návratu ke zdroji veškerého světla a moudrosti.

Andělé nepotřebují tělo, ale tělo krátkodobě zhmotňují

ve své ušlechtilosti k nám, aby nám byli rozeznatelní tak, abychom uvěřili. Zobrazení křídel je čistě metaforické a vyplývá ze skutečnosti jejich schopnosti rychlého pohybu, který si v minulosti nedokázali lidé vysvětlit jinak než přítomností křídel. V případě, že se anděl zhmotňuje včetně křídel je to proto, aby nám ulehčili naši představu o nich. Andělé podobně jako včela, poletuje z květiny na květinu se pohybují mezi lidmi vhodnými pro zrod nových myšlenek důležitých pro danou epochu lidstva. Tato skutečnost také potvrzuje pravidlo, že v případě, že na něčem pracujete tak zároveň na stejném díle někde jinde už někdo jiný také pracuje. Podstatná je, ale skutečnost principu spravedlnosti, který na rozdíl od channelingu umožňuje přijetí poselství anděla pouze na základě inteligence a uspořádanosti člověka, kterému je poskytnuto.

Hodnoty PO - polarity čistého srdce

Každý člověk má v sobě také dva anděly SVAT-a a BĚS-a. SVAT je andělem moudrosti a BĚS pobízí člověka k moci s využitím silovosti. BĚS se snaží člověka poutat do hmoty a využívat tak také BYTS strachu, pýchy, závisti, lakomství, zloby, manipulace, simulace ad. SVAT nás naplňuje láskou, milostí, moudrostí, krásou, pravdou ad. V pomyslném středu se nachází naše BYT svobodné volby, která je jim skrytá. SVAT i BĚS je pro člověka nepostradatelný, protože SVAT nás vede "domů" a naplňuje nás moudrostí a BĚS, ve zdravé poloze, slouží jako strážný DRAK díky schopnosti řídit sílu. Jsou jako pravá a levá ruka, kde v jedné má člověk požehnání a ve druhé sílu. Každá převaha přináší nerovnováhu. Převaha SVAT vyzvedne člověka na hodnoty PO -10/32 (svaté PO), ale přichází tak o obranu. Převaha BĚS vyzvedne člověka na hodnotu PO -10/10 (PO diktátor), ale přichází tak o ochranu. Lidstvo na GAIA (GLOBOS) se nachází v průměru na hodnotě -10/20 (člověk, který je zaměřen především sám na sebe. Má rád dobro, ale ve vypjaté situaci podléhá některé z BYTS BĚS - závist, zloba, atd. obvykle díky strachu ze zla). Optimum pro telestézii je hodnota PO -10/25 (přátelský člověk s dobrým srdcem, který raději vidí dobro a nepodléhá strachu).

Kdo je přítel

Přítel je ten, který je šťastný z vašeho štěstí a cítí bolest, když vy máte bolest A NIC VÍC. Polarita -10/25 je tedy prátelská povaha a definice přítele vám pomůže se lépe nad optimem zamyslet.

Do nebe i do pekla

Při poznávání noetiky se každý člověk musí dotknout maximálních poloh PO. Stejně jako malé dítě musí prodělat některé nemoci, aby si vytvořilo imunitu, musí člověk poznat dotek SVAT-a i BĚS-a, aby pochopil jejich různost a zároveň rovnováhu. Nezvládnutí návratu do rovnováhy obnáší: u SVAT - izolaci (ve smyslu ROTA Poustevník) a u BĚS psychické poruchy (psychopatie, paranoia, DEES, závislosti ad.) Rovněž se mohou objevit "onemocnění" ve falešné představe o sobě - mesiáš - a převzetí role spasitele (úplná absence -) nebo ničitele (úplná absence +). Nejdůležitějším důvedem je, ale schopnost vnímat celé spektrum PO a přiblížení se k tkz. PANURGOSE (člověk univerzální, člověk ADAM), který vidí stejně dobře dobro jako zlo - stojí na obou nohou a má stejně rozpažené ruce. Pro bezpečný vývoj každého je nutný dobrý učitel, dobrý žák, dispozice a pohyb. Člověk při svém vývoji prochází smrtí a to i během jednoho života (tkz.ezoterická smrt, osvícení, prozření, změna SOR apod). Tímto vývojem prochází nejenom žák, ale také učitel. Malé dítě, když se narodí tak je slabounké a "pomuchlané", přesto má rodiče, kteří ho chrání a milují než dospěje. Při transformaci člověka lze sledovat podobné změny a proto je důležité koho máte po svém boku - zda je to člověk, který využije momentu transformace (např. žák zabije svého učitele - viz. červený drak) ve zlém nebo je to člověk, který je přítel (viz. přítel) a rozumí vzájemné opoře a podpoře (standardní model učitel - žák: učitel by měl být pro žáky oporou a žák pro učitele podporou).

Nebát se

Strach je jednou z BYTS, které člověka mohou ovlivnit. Strach může být stejně prospěšný jako ničivý. Při poloze PO v optimu může strach pomáhat při zacházení s moudrostí v podobě bájné Sfinx, strážkyni prahu. Při PO pod optimem vyvolává SIC (simulace), které znemožní telestézickou indikaci (úměrně k poklesu PO), vyvolává představy o manipulaci, ANX, pocitech, že na něj a jeho rodinu někdo útočí, vyvolává falešné představy a ztrácí BYT přátelství, která nedokáže žít bez světla (čím nižší PO, tím méně světla). Při svém úpadku generuje KL a to i v případech, kdy už se nachází v KLAD, čímž se mu na základě UNI zákonů vrací v bumerangové rezonanci zpět se znásobenou silou. Je tak v bludném kruhu, který ho postupně devastuje a deprimuje jak tělesně tak duševně. Takto postižený člověk si přátele (viz. přítel) nahradí někým (obyvykle stejně postiženým) s méně pevným charakterem. Jelikož zde však není světlo schopné oživovat srdce láskou, nachází obvykle společný zájem například v terorismu, radosti z manipulace např. přes majetek, sektářství, alkoholu, drogách, ubližování apod. Jsou opuštění na své cestě bez světla, ve svém vesmíru, ve svém božství padlého anděla, přestože padlý anděl byl tím nejkrásnějším a prvním andělem, který však chtěl nahradit otce ve své slepé žárlivosti. Peklo znamená zapomenout na Boha.


©  Imps. PannaCz.com 2008


 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality