Tatvy - šťastné hodiny

Tygr a nebe.
Rytmické střídání tatev propůjčuje každému okamžiku zcela specifické vlastnosti, což má zároveň i nezanedbatelný vliv na lidské konání. Činnost a jakékoliv snažení tak může dosáhnout úspěchu jen tehdy, když je prováděno v harmonii s kosmickou energií.
Zobrazen: 14498x   29. 10. 2009

Slovo ,,tatva“ znamená v sanskrtu pravda

podstata, skutečnost všech jevů. Vzniklo z výroku védantické filosofie – tatvy - což je ve volném překladu ,,to jsi ty“. Vše, cokoliv znáš, konej jen ku prospěchu svého bližního, a i tobě prospěch vzejde. Přísloví praví:,, Kdo seje vítr, bouři sklidí“, nebo ,,Kdo jinému jámu kope, sám do ni spadne“. Ač jsou tato přísloví pravdivá, málokdo o nich dosud neuvažoval. Nenávidíme- li někoho, zcela určitě se vrací nenávist toho, koho nenávidíme, ale častokrát se vrací nenávist i celého jeho okolí k nám nazpět v sile ještě větší, než je nenávist naše. Každé vyslané zlo jako takové se vrací zpět, a běda nám, jestliže ten, koho v myšlenkách svých ve svůj hněv halíme, je dobrý nebo dokonalejší než my sami. Pak námi vyslané zlo se k nám vrací tak mocně, že dostáváme záchvaty, závratě, mdloby, mrtvice a jiné různé nemoci, stíhá nás neštěstí. Když neumíme zapomenout na křivdy, které nás stále nutí k vnitřnímu hněvu, pak je nutné se snažit na takového nepřítele nemyslet. Tak se vyvarujeme mnohých nepříjemností, které určitě s sebou přinášejí hněvivé myšlenky, ušetříme své zdraví, nepokazíme dosud snad dobré podmínky ve svém okolí nezatarasíme cestu svému štěstí, které nikdy nevchází tam, kde je hněv, nenávist, sobectví, hrubost, všednost.

To stejné se děje i s dobrem

Kdo lásku seje, požehnání sklidí, kdo nepřátele miluje, samo nebe opřádá ho štěstím, blažeností, klidem a mírem. Jako svěrací kazajkou je tísněn ten, kdo marně hledá svůj klid, aniž by znal příčinu této krajní nespokojenosti, jeho noci jsou bezesné, život bez radosti. Tato úvaha byla psána proto, aby poznáním a použitím tatev každý působil dobro a bližnímu radost. Pak dobro se mu vrátí a celý život stane se mu radosti a štěstím. Tatvy jsou jemné, ve světovém nekonečnu proudící a vibrující síly, z nichž vše viditelné i neviditelné povstalo a v nichž také opět všechno zaniká – bez jejich oběhu by nebylo života, pohybu a stvoření. 

Prána

Zasvěcenci vypravují, že každý člověk, jemuž se podaří pránu ( životní princip) úplně ovládnout, a jejím prostřednictvím pak i tatvy, stává se pánem svého osudu. Pro toho neexistuje žádná nemoc, stáří, zármutek ani starost. Pozemské hoře od něho odstoupí. Žádny nepřítel nad ním nemá moc. Kdo poznal pránu a tatvy, poznal vše a tajemné vztahy přírody jsou mu zjeveny. Soustředění, prováděné za určité správné tatvy mu přinese vždy to, co potřebuje. Toto poznání mu dává schopnost také pomoci svým bližním. To všechno ovšem může jen ten, kdo žije v souladu s vesmírnými zákony. Poznat vlastní způsobilost a vládu té či oné tatvy ve vesmíru je značně těžké a potřebuje dlouhý a vytrvalý výcvik. Naše hodiny nám to však poví v každé chvíli s naprostou jistotou tak, jak nám ukazují dobu času. Přitom je možné cvičit i rozpoznáni tatev vlastními smysly.

Tatvy jsou neviditelná záření kosmických sil

paprsky , které dopadají na Zem opakovaně v dvouhodinových intervalech a jejich dech začíná východem Slunce. Podle starých indických myslitelů je to pětice živlových podstat, kterými se projevuje kosmická energie prána. Rozeznáváme pět tatev: Akaša, Wayu,Tejas (Agni), Prithivi a Apas..Jako první začíná svou vládu Akáša, pak Wayu, Tejas (Agni), Prithivi a nakonec Apas. Každá z nich má trvání (proudění ve vesmíru) 24 minut. Po tuto dobu účinkuje, a tak působí svou podstatou na celý vesmír, na každý život, na veškeré tvoření, na všechno naše zaměstnání, nemoc atd. Každá tatva má svou barvu a své zvláštní vlastnosti. 

Každý z nás je ovládán svou vlastní tatvou

pod jejichž vlivem se narodil, nebo byl počat. Její účinky na životní výsledky jsou tak mocné, že říkáme o tom či onom že má štěstí nebo naopak. A přece je možné těm, kteří jsou ovládaní vlivem nepříznivé tatvy, špatnou a těžkou cestu životem velmi zlepšit nebo změnit praktickým upotřebením jiných tatev. Každá z nich má své vlastnosti, první dvě jsou nepříznivé, třetí je obojaká a poslední dvě jsou příznivé. Účinek tatev je možné zesílit ale i zmírnit, případně úplně změnit jestliže ve vesmíru vibruje jiná tatva než ta, kterou právě potřebujeme pro svá konání dechovými cvičeními.

Tatva AKAŠA

 • Barva- černá
 • Chuť – hořká (v této době téměř všechna jídla chutnají hořce)
 • Povaha – studená
 • Princip – éter, vzduch
 • Světová strana – střed země
 • Smysl – sluch, v její vládě lépe slyšíme
 • Vliv – zesiluje se zejména v sobotu, zvláště v planetárních hodinách Saturnu
 • Dech – slabý, proudí rovnoměrně oběma nosními dírkami
 • Tvar – stočená spirála
 • Vůně - žádná

Akaša je tatvou ničení a člověku je velmi nepříznivá

přináší smrt, ztráty. Reprezentuje zpětný návrat k původnímu stavu. Přináleží k ní obrana, odpor, bázeň, stud, hanba, zapomnětlivost. Podléhá vlivu Saturnu, který podle ezoterické astrologie je vykonavatelem kozmických zákonů, proti nimž nepomáhá ani vůle, ani vývin či vývoj.

Saturn je mečem vše pronikajícího věčného života

Z ní se rozvětvuji ostatní tatvické principy, aby způsobili pohyb a život a posléze s ní opět splynuly. V této tatvě nastává ztráta životní podstaty a smrt. Proto je nepřátelská všemu zrození. Když vibruje Akaša, není dobře činit předsevzetí a také něco významného konat. Největší chyby vznikají právě za vlády této tatvy. Přátelství vzniknuté v tomto období bývají plná smutku a brzy končí, také zasnoubení a manželství by se neměli uzavírat, protože nastane brzký rozchod nebo vznikne jiná rodinná katastrofa. Ani uměleckou tvorbu a studium nezačínejme v Akáše, výsledek by byl neuspokojivý. 

Děti zrozené v Akaše si sebou na svět přinášejí políbení smrti

často umírají v útlém věku. I léčení v této době se třeba vyvarovat, kromě léčení sluchu. Motlitby obsahující přání nejsou vyslyšeny a naše tužby nejsou naplněny. V Akaše se nemá nikdy jíst. Je příznivá pro meditaci. Lidé narození během Ákaša tatvy bývají neduživí a jejich život je často v ohrožení. Zdraví si však mohou zachovat duševní činností. Bývají dobrými kněžími, mnichy a filozofy, jejich úsudek je jasný a důkladný. Budoucnost těchto lidí je plná překážek, svých cílů jen zřídka dosahují. Majetku obvykle příliš nemají a nabudou-li nějakého, brzy jej ztrácejí. Často mění místo bydliště, ještě častěji žádné nemají.

Tatva WAYU

 • Barva – zelená až zelenomodrá
 • Chuť – kyselá (rádi jíme kyselá jídla)
 • Povaha – studená
 • Princip - vzduch
 • Světová strana – sever
 • Smysl – cit a řeč
 • Vliv – zesiluje při své vládě Merkur ( ve středu) a Saturn (v sobotu)
 • Dech – měsíčním dechem (levou nosní dírkou) zesilujeme její vliv
 • Tvar – okrouhlý
 • Tón – velmi vysoký
 • Vůně – nakyslá a připomíná pach potu

Wayu je celkově ještě člověku dost nepříznivá, ale je první manifestaci života směrem kupředu

Je charakterizovaná změnou místa, větrem, vzduchem, letem,chůzi, čichem a výskytem nadýmání. Lidé duchovně vyspělejší obvykle mluví o cestách, plavbě, zločinech a smrti. Méně vyspělí lidé se uchylují ke sprosté mluvě, neslušnostem a pomluvám.

Ve Wayu vznikají lži, nadávky, podvody, lsti, závist, nenávist, lakomství

Je tatvou sebevrahů, mají v ní svůj původ zločiny, podléhají jí vrahové, podvodníci a nepoctiví obchodníci. Zoufalci snášejí svůj osud až do začátku její vlády a v době její vibrace ukončují svůj život nebo jinak zločinně jednají. Při její vládě dávejme pozor na své vlastnictví a majetek. Nikdy v této době nenakupujeme, protože utrpíme ztráty a taky nikdy nevstupujeme do jednání o novém zaměstnání, ani nenajímáme dělníky. Rozhodujeme jen o věcech , které nemají větší význam a mají přechodný účinek.

Zasnoubení a manželství není dobré uzavírat v této tatvě

protože nemají dlouhého trvání.. V té době počaté nebo narozené děti nebývají šťastné a jejich zdravotní stav bývá špatný, zejména nervově. Početí je obvykle následováno potratem. Z nemoci se zde obvykle vyskytuji mrtvice, obrny a nachlazení. V době vibrace Wayu je vhodné činit vážná předsevzetí. Lidé narození za této tatvy bývají značně ohroženi na životě, cílů obvykle dosáhnou jen za cenu velkých obětí, mívají však mystické nadání, bývají dobrými psychology, astrology a básníky. Jejich důvěra v rodinu nebývá veliká, často mění místo pobytu a stávají se cestovateli a dobrodruhy.

Tatva TEJAS (AGNI)

 • Barva – červená
 • Chuť – ostrá a palčivá, rádi pojídáme kořeněná a paprikována jídla
 • Povaha – horká, při vibraci této tatvy pociťujeme tělesné teplo
 • Princip – světlo, oheň
 • Světová strana - jih
 • Smysl – zrak, který se zostřuje
 • Vliv – zesiluje se vždy v neděli a v úterý v planetární hodině Slunce a Marsu
 • Dech – slunečním dechem (pravou nosní dírkou) zesilujeme moc tatvy a usnadňujeme provedení našich přání
 • Tvar – trojúhelník
 • Tón – vysoký
 • Vůně - čpavá

Tejas je tatvou tělesného vývinu a volnosti, bytí a tvoření

svobody a zdatnosti práce, působí silou k vytváření a udržování tvarů. Je příznivější i když má hodně nebezpečných rysů. Všechna jednání bývají nadšená, ohnivá až plamenná. Obchodem vznikajícím v této tatvě se dobře daří. V Tejas jsou ovládaný hlad, žízeň, spánek, teplo.

Duchovně vycvičeným jedincům dodává vibrace této tatvy energii a sílu

v neduchovně založeném člověku vzbuzuje zlost, hněv a žárlivost, takový člověk se má jejího vlivu chránit, jinak vyvolává hádky, války, souboje a spory. Její vliv je možné využít ke koncentraci, růstu energie a síly. Spánek v této tatvě odchází, je to tatva tvůrčí. V její vibraci vzniká špatná činnost organismu, horečky a chvění. Když se jídlo požívá výhradně v této době, pak je naděje, že bez lékařských kúr a tělocviku dosáhneme úplné změny organismu a vzhledu.

Hubení lidé by v této tatvě neměli jíst

Početí při této vibraci jsou pro matku nepříznivá, bývají i problémy v těhotenství. Manželství obvykle přinášejí domácí mrzutosti a nedorozumění. Při cestách se musíme chránit úrazů a nepříjemností. Tato tatva přeje rychlým a náhlým rozhodnutím, pomalí a váhaví lidé však obvykle utrpí porážku. Je to výborná doba pro radikální změnu života a pro uskutečnění okamžitých nápadů, které nemají konkurenci. Lidé zrození za této ohnivé tatvy bývají prudcí, divocí, obtížně zvládnutelní a značně bojovní. Obvykle nemají schopnost dokončit dlouhodobější práce, jsou však dobrými advokáty, válečníky, badateli, průkopníky i zastánci utlačovaných. Na práce, které vyžadující vytrvalost se nehodí, úspěšní však bývají tehdy, kdy je třeba uplatnit průraznost. 

Tatva PRITHIVI

 • Barva – žlutá
 • Chuť – sladká
 • Povaha – pociťujeme mírné teplo
 • Princip – země
 • Světová strana - západ
 • Smysl – čich
 • Vliv – zesiluje se každý čtvrtek, v hodinu Jupitera a nejvíce od 21. Července do 21. Srpna, kdy stojí Slunce ve znamení Lva
 • Dech – vpravo, slunečním dechem zesilujeme její moc a usnadňujeme provedení našich přání
 • Tvar - čtverec
 • Tón – velmi vysoký
 • Vůně – sladká jemná vůně jako u žlutých čajových růží

Prithivi je tatva radostného života, přátelství, lidskosti, spravedlnosti

veselosti, smíchu, vzrůstu, výsledků a univerzální lásky (uvedené vlastnosti náleží také tatvě Apas). Lidé ovládaní touto tatvou jsou dobrosrdeční, milosrdní, rádi pomáhají svým bližním. Ti, kteří se uměli povznést k dokonalejšímu životu, pociťují ve svém nitru zvláštní lásku k přírodě a ke všemu tvorstvu. Stává se, že naším nitrem zachvívá pocit blaha, který si neumíme vysvětlit. Pořekadlo ,, žít a druhého nechat žít“ se v této tatvě uplatňuje nejvíce. V ní se velmi zřídka stávají zlé činy a zlá jednání.

Co se v Prithivi začíná, bude trvale šťastné a člověku vždy příznivé

Je také tatvou zákona a spravedlnosti. Prithivi je podstatou vší bázně, úzkosti i utrpení všeho druhu. Méně jemné formy této tatvy se u méně duchovně založených bytostí jeví jako požitkářství v jídlech, žádosti po radostech ve zdejším životě a touha po dosažení blaha. Vzdor tomu je vliv Prithivi i na tyto lidi mocný a stěží najdeme mezi nimi sobce. Prithivi je tatvou rodinné lásky, tedy vzájemné lásky mezi manželi a dětmi. Manželství a zasnoubení v ní jsou převážně velmi šťastná. Děti počaté a narozené v této vibraci milují své rodiče a jejich život je šťastný. Přátelství v ní započaté jsou trvalá.

Je mimořádně příznivá i duchovním záležitostem

motlitby a meditace mají zvlášť velkou účinnosti, protože je také tatvou zbožnosti. Je úspěšná pro umění. Dílo započaté za její vlády, má mimořádný úspěch. Kdo v svém životě uplatňuje vliv Prithivi, bude se vždy cítit zdravější a spokojenější. Podporuje a urychluje uzdravení, nemocní pociťují úlevu. Léky užívané v této době zesilují svůj účinek. Přináleží do ní kosti, svaly, kůže, vlasy, žíly, břicho a cévy. Když Prithivi vládne, budeme vždy pociťovat nejspíše chuť na sladká jídla a ovoce.

Jídlo v ní požité budeme lépe spotřebovávat a člověk nabývá mladistvého a zdravého vzhledu

Při kataru žaludku by se jídla měli podávat výhradně v Prithivi. Lidé narození za Prithivi jsou veselí a optimističtí, někdy až naivně. Od života očekávají jen výhody a úspěchy. Nemají příliš velkou schopnost překonávat překážky, proto obvykle vyhledávají tu nejsnazší cestu k cíly. Zpravidla bývají dobrými a pragmatickými podnikateli, bankéři, zlatníky, právníky nebo státními zaměstnanci. Nelze však od nich očekávat žádné převratné myšlenky, v zajišťování běžných každodenních povinností jsou však nepřekonatelní. 

Tatva APAS

 • Barva – bílá, šedobílá až nafialovělá
 • Chuť – stahující – různé chutě zejména na pikantní a labužnické jídla a na alkohol
 • Povaha – studená
 • Princip – voda- táto tatva vyvíjí pocit, jako bychom žili ve vodě
 • Světová strana - východ
 • Smysl – chuť
 • Vliv – zesiluje se vždy v pondělí a v pátek v planetární hodině Měsíce a Venuše
 • Dech – měsíčním dechem ( levou nosní dírkou) zesilujeme moc tatvy
 • Tvar – srpek měsíce
 • Tón – hluboký
 • Vůně – stahující 

Apas je tatvou štěstí, bohatství a blahobytu

přináší životní radosti, lásku, úspěch. Má příznivý vliv na majetek, peníze, losy, hry a obchody. Když chceme vsadit nebo kupovat nějaké losy tak pouze v této vibraci. Daří se rovněž spekulace. Učiněná předsevzetí se vždy zdaří a peníze zůstávají a hromadí se. Není nic výhodnějšího, než uskutečňovat obchody a podnikání v Apas. Věci by se měli projednávat jen krátkodobější a při dobrých úmyslech a dílech je značná naděje na úspěšný výsledek. Také zábavy by měli začínat v Apasu, neboť je tatvou tance, radosti, veselosti, bujnosti, hry, blaženosti – vládne světskými radostmi. V této tatvě vzniklé bouře nebudou mít dlouhé trvání. Duchovně méně vyvinutí jedinci bývají sobci, labužníci a požitkáři.

Člověk duchovně na výši má šanci pokročit v sebepoznání

Při horečkách je nutno uvést tuto tatvu do svého organizmu, ta se v těle lépe udrží a člověk se brzo uzdraví. K této tatvě přináležejí tuk, sliny, moč a pohlavní buňky mužské i ženské. K nim se vztahující onemocnění je nutné léčit v této době. Apas je tatvou sexuální lásky a ovládá početí a tělo ženy. Manželství uzavřené v této tatvě je plné erotické přitažlivosti a těžce nese běžné životní starosti a nedostatek peněz.

Hodí se pro umělce nebo pro finančně zajištěné lidi

Děti počaté a zrozené v ní mají šťastný život, jsou schopnější a snadno se vyvíjejí. Početí však nemá nastat v době planetární hodiny Saturnu, nebo stojí-li Měsíc ve znamení Štíra (zejména v sobotu). Lidé počatí v Apas jsou většinou boháči. Umělci mají dostatek intuice protože Apas jim pomáhá k umělecké tvorbě, vynálezům a vyvíjí smysl pro krásu a umění. Táto tatva je vhodná na nákupy, pro cestování, a to zvláště pro cesty po vodě. Lidé narození během této tatvy jsou veselí a optimističtí až k naivitě. Nepřízně osudu berou s fatální odevzdaností, překážky raději nevnímají. Vyhledávají rozkoše a slasti života, milují hlazení a mazlení, rádi jsou středem pozornosti, šíří kolem sebe dobrou náladu. Jsou ctižádostiví, avšak jen těžko dosahují svých cílů, neboť jejich snažení nebývá podloženo přiměřenou prací. Mívají umělecký talent, ale nepatrné manažerské schopnosti. Uznání a úspěchu dosahují jako herci, zpěváci či malíři, mohou být také vynikajícími léčiteli nebo astrology.

 

© PannaCz.com Noetika - Sára zpracováno dle Jan Jerza Hodiny šťastného člověka, Učení o tatvách, nakladatelství Poznání 2006.


 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality