Význam barev - aura

Růže.
Interpretace barev v lidském biopoli se často mění, není nikdy neměnná či absolutní. Barvy mají sice základní charakteristiky, ale ty se mohou výrazně lišit v závislosti na daném subjektu.
Zobrazen: 62301x   2. 1. 2009, aktualizováno: 2. 1. 2009

Proto je nezbytné posuzovat auru jako celek nikoliv pouze podle jednotlivých barev. Každá barva je ovlivněna celou řadou příčin, faktorů a vzájemných vazeb. Pro interpretaci je především nutný citlivý a vnímavý přístup. Barvy v auře je nutné chápat jako různé energetické hodnoty, které se posuzují v různých rovinách vnímání.

Základní barvy v auře

Základní, neboli primární barvy jsou: červená, žlutá a modrá barva.

Červená barva - aura

Vibrace červené barvy jsou nejnižší, vlnová délka naopak největší z barev viditelného spektra. Základní červená barva vypovídá o síle, vitalitě a energii. Je symbolem chuti do života, výrazem emocí a touhy ke smyslnému životu. Má schopnost aktivovat. Přebytek červené v auře, pokud není nějakým způsobem „vybit“, může způsobit sklony k nervovým potížím. Z astrologického hlediska odpovídá červená barva planetě Marsu a jejím vlastnostem (náhlá, hrubá síla). Velmi důležitě jsou barevné odstíny.

 • a) Světločervená signalizuje radost, smyslnost, sexualitu, vášeň, citlivost, lásku, ale také nervozitu, impulsivnost a přemíru aktivity.
 • b) Tmavočervená ukazuje na velký temperament, silnou vůli, hněv, vztek, tendence k vůdcovství, odvahu, ale také zášť a zlobu. Tyto vlastnosti vedou k vnitřnímu neklidu a nespokojenosti. Pokud se v této barvě vyskytují šedavé záblesky a šmouhy, značí to únavu a psychickou vyčerpanost.
 • c) Šarlatová červeň je symbolem ega a zahleděnosti do vlastního Já. Často se vyskytuje v auře sobeckých lidí.

Růžová barva - aura

je chápana jako jemnější kvalita červené. Je základní barvou srdeční čakry. Symbolizuje lásku, oddanost ber smyslné vášně. Vyjadřuje duševní pocity lásky na vyšší duchovní úrovni. Je barvou jemnosti, citlivosti, emocionality, sentimentality marného toužení a někdy zženštilosti. Vyskytuje se v auře především mladých lidí. U starších ji vnímáme jako narušený vztah k realitě, jako strach ze skutečnosti. Jako pohled na svět „růžovými brýlemi“.

Žlutá barva - aura

Žlutá vibruje ve vyšších frekvencích s nižší vlnovou délkou, než červená barva. Čistá žlutá je barvou zdraví, pohody a přátelství. Je symbolem moudrosti, inteligence a myšlení. Osoby s převahou žluté v auře se většinou vyznačují organizačním talentem a disciplinou. Žlutá je barvou našeho ega a komunikace. Přemíra žluté v auře signalizuje sebepřeceňování, očekávání něčeho od druhých. Při zklamání dochází někdy k závisti (zežloutl závistí). I u žluté barvy jsou důležité odstíny.

 • a) Světložlutá je znakem otevřenosti, nenucenosti, bystrého rozumu, silné osobnosti a aktivní čilosti.
 • b) Rumělková žluť je barvou plachosti, ostýchavosti, nevýbojnosti, případně slabé vůle. V chování se tato barva projevuje pocity komplexu méněcennosti a nerozhodnosti.
 • c) Zlatá žluť je barvou žlutého středu. Symbolizuje v auře ideály, velkorysost a šlechetnost. Je barvou universální lásky.
 • d) Okrová barva působí jako stabilizátor. Vyjadřuje smysl pro realitu, šetrnost, která může přecházet v lakotu. Mnoho okrové barvy je známkou egoismu, odmítavosti a vnitřní napjatosti.
 • e) Žlutooranžová vzniká přidáním červené barvy a je známkou sebevědomí, snaživosti a intelektu.
 • f) Žlutozelená, charakteristická příměsí modré barvy je barvou sympatií, soucitu, komunikace, upřímnosti a mírumilovnosti.
Z astrologického hlediska odpovídá žlutá barva planetě Merkur a jejím vlastnostem ( řeč, písmo, komunikace, myšlení apod.)

Modrá barva - aura

Má ze základních barev nejvyšší vibraci a nejmenší vlnovou délku. Je energeticky nejsilnější. Všeobecný význam modré barvy se dá charakterizovat slovy klid, mír, uvolnění. Je rovněž barvou touhy, odevzdanosti a víry. Symbolizuje idealismus, zasněnost a důvěřivost. Ale i samostatnost, povinnost, úctu a řád. Lidé s převahou modré ve své auře bývají většinou introverti oddaní svým ideálům. Někdy je provází osamělost.
 • a) Svělemodrá barva ukazuje na „hledače cesty“. Osoby s tímto odstínem modré nemusí být výrazně nadaní, ale mají snahu dojít k poznání. Jsou oddání nějaké myšlence, ideálu nebo víře. Na své cestě jsou většinou osamělí a okolí je vnímá jako rezervované. Bývají to melancholici, kteří dovedou být svárlivý.
 • b) Akvamarínová modř je poněkud tmavší odstín, který bývá v auře člověka, který usilovně duševně a zejména duchovně pracuje.
 • c) Tmavá modř je znakem osob, kteří nalezli své a jsou zcela pohroužení do práce. Mají vždy nějaké poslání a směřují k jeho naplnění. Téměř vždy jsou tito lidé něčím zvláštní, nebo mimořádní. Jsou většinou duchovně naladěni a jejich život bývá zasvěcen nějaké snaze bez očekávání zisku. Například vědě, umění nebo sociální péči. Negativní vlastnosti bývá náladovost. V astrologické symbolice odpovídá modré barvě planeta Jupiter (štěstí, zdraví, bohatství, ušlechtilost apod.)

Sekundární barvy aury

Mezi sekundární barvy, neboli smíšené barvy 1.řádu patří oranžová, zelená a fialová.

Oranžová barva - aura

Tato barva v auře symbolizuje aktivní inteligenci, sebevědomí, radost ze života, štěstí, vřelost, kosmopolitní přístup. Ukazuje též na ohleduplnost a takt vůči ostatním. Je tvořena červenou žlutou barvou a kombinuje v sobě vlastnosti těchto kvalit. Na rozdíl od agresivní červené, vytváří sexuální vztahy na mnohem jemnější úrovni. Vyjadřuje lásku spojenou s vroucími city, touhami a přáními. Barevné vibrace oranžové uvádí city a emoce do souladu. Ne nadarmo nosí budhističní mniši oranžové pláště. Lidé, mající ve své auře dostatek oranžové barvy, mají sebedůvěru, odvahu a většinou lehce zvládají úskalí života. Hlavní odstíny oranžové jsou tyto:
 • a) Zlatooranžová vyjadřuje plnost života a schopnost sebeovládání.
 • b) Hnědooranžová ukazuje na nedostatek ambicí, na lhostejný přístup, vedoucí až k lenosti, případně utlačování a omezování.
 • c) Červenooranžová charakterizuje vlivem přebytku červené touhu po potěšení, vyhledávání prožitků spojeným se vzrušením. Může vést až k marnivosti a pýše.
 • d) Aprikot (meruňková) je jemně pastelová oranžová. Její výskyt v auře je znamením obnovy a stimulace, které vedou k odstranění blokád v cirkulaci energie. Je považována za velmi pozitivní barvu.

V astrologické symbolice odpovídá oranžová barva vlastnostem Slunce (život, energie, dynamika, teplo, vývoj).

Zelená barva - aura

Tato barva bývá označována jako barva srdce, vyrovnanosti, harmonie, míru a naděje. Je barvou služby a oddanosti.
 • a) Smaragdová zeleň je barvou, kterou mívají v auře lidé, kteří pomáhají druhým. Ne nadarmo se jí říká barva lékařů.
 • b) Tmavozelená značí stabilitu a důstojnost, vážnost, uplatnění a prestiž. U některých lidí mohou tyto vlastnosti přerůst až do vychytralosti, zneužití svého postavení na úkor druhých, vychytralosti. Někdy je tato barva známkou materialistického přístupu.
 • c) Zelenomodrá barva zvyšuje sílu zelené a je vyjádřením spolehlivosti.
 • d) Zelená s nádechem žluti naopak snižuje vibrace zelené barvy.
 • e) Citronová zeleň s velkým podílem žluté signalizuje možnost klamu. Bývá označována jako zrádná barva. Čistá léčivá zeleň se vyskytuje v auře zpravidla v malém množství a je překryta ostatními odstíny. V astrologii odpovídá planetě Saturn (osud, konzervativnost, rozvahu).

Fialová barva - aura

Ve fialové barvě se střetávají dva opačné póly. Jsou zde sjednoceny materiální a duchovní symboly. Fialová barva je směsí červené vitality a modrého klidu. Výsledkem je smíření a rovnováha protikladů, která ve svém důsledku vede k pokání, odřeknutí se požitků. V církevní symbolice je barvou vysokých hodnostářů, kteří takto demonstrují své duchovní kvality. Lidé s významným podílem fialové ve své auře jsou „hledači příčin“, ve smyslu vyšších ideálů. Bývají většinou intuitivní, mají vztah k umění, velkou představivost. Jsou málomluvní introverti. Někdy mají sklony k samotářství a vyhledávají klid, daleko od ostatních. Fialovou barvu v auře mívají senzitivní umělci. Tato barva bývá označována také jako barva inspirace, mystiky a magie.

Světlefialová, šeříková barva - aura

značí lásku k bližnímu, případně obětavost. Lidé s touto barvou v auře mají vztah k utrpení, ve kterém vidí nutnou zkoušku osudu. Šeříková se dost často objevuje v auře starých lidí. Někdy se jí říká barva vykoupení. Při větším zastoupení v auře se může jednat o lidi posedlé snahou odčinit své „hříchy“. Tito lidé bývají k reálnému okolí netolerantní. Astrologicky je přiřazován této barvě Měsíc (proměny života, osudovost).

Smíšené barvy - aura

Smíšené barvy vznikají nejrozličnějším mícháním základních, ale i smíšených barev 1.řádu. Barev a jejich odstínů je veliké množství. Vybírám pouze několik z nich, které se často vyskytují v lidské auře.

Hnědá barva - aura

Hnědá je barvou země. Lidé s hnědou v auře touží po bezpečí, jednoduchém a klidném životě. Stojí pevně na zemi, jsou spjati s domovem. Nejsou to hledači změn. Charakteristické pro ně je stabilita reality, byť je jakákoli. Při větším zastoupení hnědé barvy v auře se jedná vesměs o lidi dobrosrdečné, ochotné v určitých mezích pomoci, někdy dost zdrženlivé a opatrné. Tato opatrnost je ale dána obavou z případného narušení zajetého pořádku. Nejsou většinou individualisté, jsou přizpůsobivý svému okolí, na které mohou působit těžkopádně. Klíčovým problémem pro ně je materiální jistota. Pokud jsou nuceni čelit změnám, bývají zmateni, depresivní a jsou ochotni bojovat o své.

Tmavohnědá barva- aura

bývá obvykle pozorována u lidí, kteří překročili určité meze stability svého Já a nevidí nic jiného, než sebe. Jejich přizpůsobivost vůči okolí působí dojmem závislosti. Je to ale jenom dojem. Kamuflují své chování snahou být nenápadní. Pro jejich chování je charakteristický výraz „co by tomu řekli ostatní“. Tato závislost může vést až k psychickým poruchám z neustálého strachu nevynikat nad průměr.

Indigo - Indigová barva - aura

v sobě koncentruje sloučení základních barev a smíšených barev 1.řádu. Jsou v ní tedy zastoupeny všechny kvality ostatních barev. Interpretace této barvy se od sebe liší a často si odporují. Indigu bývají přisuzovány vlastnosti fialové barvy. Lidé s tímto odstínem v auře mívají léčitelské schopnosti, bývají laskaví, většinou mlčenliví a vážní. Indigová barva bývá označována za barvu klidu a důvěry ve vyšší Já. Při nedostatečné duchovní úrovni mívají nositelé této barvy sklony moralizovat a obracet se k zisku ze své činnosti.

Tyrkysová barva - aura

Tato barva symbolizuje, že její nositel podléhá často fantazii a spontánnímu jednání, ta kterým se skrývá touha po uznání a obdivu. Jde v podstatě o únik z reality do fantazie. Tyrkysovou barvu mívají ve své auře umělci a vynálezci. Je také barvou náladovosti. Nositelé této barvy dovedou být na jedné straně šarmantní a na druhé straně mohou být svéhlaví i sobečtí.

Ostatní barvy vyskytující se v auře

Černá barva aury

Tato barva se v podstatě v auře téměř nevyskytuje. Symbolizuje odvrácení se od vitality k odumírání. Je v protikladu ke všem barvám. Jeví se pouze ve formě šmouh a skvrn, které prozrazují místa, kde se projevují nějaké závažné problémy. Její odstíny jsou důležitými indikátory únavy, stresu, přepracovanosti, ztráty chuti do života, beznaděje a malomyslnosti. Ve většině případů se černá mísí s ostatními barvami, které tak ztrácejí na jasu a tmavnou. Příměs černé barvy značí dlouhotrvající problémy a závažné změny ve vyzařování organismu.

Šedá aura

barva Tuto barvu můžeme označit z pohledu duchovního růstu jako barvu stagnace. Je barvou neutrality, opatrnosti, kompromisu, fádnosti, nechuti k aktivitám. Charakterizuje obecné lidské „pozadí“. Šedá barva se vyskytuje v auře lidí spíše duchovně podprůměrných, u osob závislých na alkoholu nebo drogách, případně u starých lidí, kteří se již smířili s pozemským životem a očekávají v klidu jeho konec. Šedé skvrny v auře vypovídají o člověku, který je nějakým způsobem potlačován, omezován, trpí nejistotou. Ve své podstatě je ale s tím smířen. Šedá barva má mnoho odstínů. Čím je světlejší tím více vyjadřuje snahu něco učinit a může signalizovat nástup aktivity. Je někdy znamením probuzení se z činnosti a apatie.

Bílá barva aury

Bílá barva má v auře zvláštní postavení. Sama se vyskytuje velmi zřídka, většinou pouze u osob duchovně velmi vyspělých. V tom případě září v oblasti temene hlavy. U dětí někdy září bílou barvou srdeční čakra. Bílou barvu v oblasti hlavy mívají i senzibilové, kteří se dokáží „naladit“ na vyšší vibrační energii například tím, že se vědomě uvedou do změněného stavu vědomí. Bílá barva ve většině případů zjasňuje jiné barvy. U dětí je přítomnost bílé dána odlišným hodnocením světa, jinými měřítky, které jsme my dospělí během života ztratili a které často nemůžeme nebo nechceme pochopit.


JanDy

 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality