Zákony života

Otázky života.
Když jsi obklopen láskou, nemůže tvým ochranným valem proniknout žádná zlá myšlenka. Zlé myšlenky se odrazí a vrátí se k původci. Je nádherné, když si pomyslíš, že život v rámci zákona lásky osvobozuje od zármutku a utlačování...
Zobrazen: 5814x   26. 7. 2008

Přírodní zákon

je ten zákon, který byl uveden do pohybu Universem, Bohem, Kosmosem, Zdrojem, aby vládnul svému celému stvoření. Je nezměnitelný. Neznáme žádnou událost, při které Bůh, či Universum, Kosmos by tento zákon porušil v odpovědi na lidskou výzvu nebo z nějakého jiného důvodu.

Zákon života

je ten zákon, který kontroluje spojení Bůh-člověk Záleží na naší schopnosti, jak se s tím srovnáme, jak se nám manifestuje síla Boží.

Zákon lásky

je tvůrčí silou všeho života. Je to ta nejvyšší vibrační úroveň, které můžeme dosáhnout, protože láska je Bůh a Bůh je láska.

Zákon pravdy

je to vědění, které vytváří správné myšlení, správné jednání a správný život. Pravda se vždy pozdvihne nad zlé a špatné jednání a povede nás navždy dále k lepšímu porozumění životu.

Zákon vyrovnání

je ten zákon, který vyměřuje člověku spravedlivou odměnu za jeho jednání-dobré nebo špatné, obsahuje automaticky pokutu nebo odměnu.

Zákon svobody

je ten zákon, který zjevuje člověku jeho neomezenou rozmanitost volby. Může žít jak si přeje, trpíc nebo kráčejíc dopředu v souladu s těmito přáními.
Zákon vibrací
nás učí, že všechny věci ve vesmíru mají určitou vibraci. Frekvence jejich vibrací určuje jejich přirozenost a jejich výraz.

Zákon evoluce

je ten zákon, který zaručuje pokrok života. Každý individuální výraz vytváří v pokroku vyšší stav vědomí. Co se může zdát krokem zpátky, spočívá jedině na neporozumění zákona evoluce. Tento zákon se totiž týká různých úrovní vědomí všeho individualizovaného života a ne jejich vnější manifestace. Dává nám utěšující jistotu, že veškerý život jednou dosáhne vědomého sjednocení s Bohem.

Zákon přitažlivosti

je považován ve vesmíru jako síla přitažlivost. Ta síla ve vesmíru, která vzájemně umožňuje příjem podobných vibrací.

Zákon vědomí

Vyšší vědomí vládne vědomí nižšímu. Chtěnou koncentrací je nižší vědomí spoutáváno vědomím vyšším a slouží mu. To znamená, že člověk, vyšší vědomí, je schopen kontrolovat nižší vědomí ve svém okolí.

Zákon transmutace

říká , že všechny manifestace, ať již materiální nebo nemateriální povahy, pocházejí ze stejné základní substance. Vědec ji nazývá energií, metafyzik Duchem. Vibrační frekvence určuje vnější manifestaci Ducha. Je-li vibrační frekvence změněna, mění se také manifestace.

Zákon hojnosti

spočívá na schopnosti lidí, že si umí představit sjednocení s Bohem. Vyjadřuje se v člověku, když o tomto stavu přemýšlí, protože zákon hojnosti je Boží dědictví Jeho dětí. Tak, jak se člověk poznává a přijímá tento poznatek, tak se vyjadřuje zákon hojnosti v jeho životě.

Myšlenky k jednotlivým zákonům

Přírodní zákon Tvůj vesmír je vesmírem, který je řízen. Na Zemi může existovat stav bez zákonů, existuje však vyšší zákon, univerzální zákon, který řídí všechny manifestace. Co se zdá být zázrakem je jedině manifestací vyššího zákona, který se projevuje nad nějakým nižším zákonem.
Zákon života Náš poměr k Bohu je určován zákonem života. Čím více se jím zabýváš, tím větší bude tvá schopnost konkrétně zakusit neviditelné obrazy Božího života.

Zákon lásky

Když jsi obklopen láskou, nemůže tvým ochranným valem proniknout žádná zlá myšlenka. Zlé myšlenky se odrazí a vrátí se k původci. Je nádherné, když si pomyslíš, že život v rámci zákona lásky osvobozuje od zármutku a utlačování. Toto mínil Ježíš, když řekl ďáblovi: odejdi ode mne, neznám tě. Kdo žije v lásce, je Mistrem a ne sluhou.

Zákon vyrovnání

Jak často jsme si mysleli z nedostatku hlubšího vhledu o nějakém člověku: překročil zákon, není však trestán. Neříkají také žalmy, že zlo žije nádherně a v radosti? Tento blahobytný život je však životem krátkým, měřeno z hlediska věčnosti. Co člověk zaseje, to bude sklízet. Tvé myšlenky jsou osivem. Tvé myšlenky jsou motivací tvého nejvnitřnějšího nitra. Myslíš jako důsledek toho, čím jsi, ne jako následek toho, co se děje okolo Tebe. Chováš se k ostatním lidem podle toho, jaký jsi v nitru svého bytí. Proto nečiň odpovědným za okolnosti a situace, které jsi sám svým myšlenkovým osivem zasel. Zdůvodni motivy svého jednání a potom dojdeš míru, který měl na mysli Ježíš těmito slovy:“ Měli by jste poznat pravdu a pravda vás osvobodí.“ Pravda osvobozuje člověka. Když jdeš cestou pravdy,odsuneš své myšlenky z dětských dnů stranou a budeš si vytvářet zralý život jako člověk Boží. Toto je v praktickém použití to, co říkal apoštol Pavel:“ Když jsem byl dítětem, hovořil jsem jako dítě, když jsem však byl mužem, odčinil jsem, co bylo dětské.“ Nyní vidíme skrze zrcadlo, potom však z očí do očí. ( 1. dopis korintským,13:11)

Zákon svobody

Zákon svobody ti umožňuje dělat své vlastní chyby. Dobrými učiteli jsou tyto dva naposled jmenované zákony: zákon vyrovnání a zákon svobody. Protože jakmile začneš žít a jednat v tomto porozumění, poznáš účel, jejich smysl. Toto je míněno, když hovoříme o karmě. O karmické vině. Stejně tak existuje karmická odměna. I když víme o karmických zákonech, žijme přece i nadále v negativních oblastech života. Říkáme potom:“ jsou to moje karmické dluhy, které musím odčinit“. Měli bychom však konečně z našeho myšlenkového osiva vyrvat naše nízké pudy, vymýtit je, abychom si mohli vybudovat karmu plnou požehnání. Není to vlastně velmi těžké přeměnit tuto myšlenkovou zásobu, protože ty jsi přece tou osobou, která má svobodnou vůli, která rozhoduje o výběru dobra a vyhození toho špatného přes palubu.

Zákon pravdy

Pravda je oním zákonem, který nás učí žít správně, správně rozumět a správně myslet. Je to tvůj vnitřní hlas, který tě chce vést, který ti říká, co je správné a co je špatné.

Zákon hojnosti

Jakmile člověk pozná, čím je, manifestuje se v jeho životě zákon hojnosti.Je to jeho část dědictví Božího. Bůh, tato nekonečná síla,chce vidět své děti zdravé a šťastné. Úmyslně se neomezuj, nespokojuj se s nízkými věcmi. „Prostě a bude vám dáno, klepejte a bude vám otevřeno“ . Hojnost je zde.

Zákon transmutace

Vibrační frekvence kontroluje materiální i nemateriální manifestace. Když se změní frekvence vibrací, změní se manifestace. Chápeš, že všechno je věcí vibrační frekvence? Byl jsi již někdy deprimován, náhle ses však vytrhl ze své deprese a přemýšlel jsi o vyšších pravdách? Nestaly se tvé vibrace jinými, světlejšími, nepřenesl jsi se do lepšího světa na základě své vlastní síly a přání změnit svou rozladěnost? Zpívání je například dobrou pomocí ke změně vibrací. Víme o moci zpěvu našich předků. Mohutné zpěvy gregoriánů nebo východní církve, všechny používají k pozvednutí vibrační frekvence, k jejímu zlepšení, k našemu přenesení do vyšších vibračních oblastí.

Zákon přitažlivosti

Tato přitažlivá síla ve vesmíru nás činí vzájemně vstřícnými k potřebným vibracím. Chápeme to přirozeně ve spirituálním smyslu. Stejné myšlenky se přitahují. Vyslané myšlenky vibrují s podobnými na stejné úrovni a přicházejí zpět ke zdroji. Myšlenky na stejné vlnové úrovni se setkávají, byly přípravou pro tuto naši skupinu.

Zákon evoluce

Je to ten nejdůležitější zákon, ze kterého se můžeš nejvíce naučit. Je prapůvodem všech z něho následujících zákonů. Když porozumíš zákonu evoluce, pochopíš také, co je smyslem života na této zemi. Jsi na této Zemi, abys pochopil, že jsi součástí růstu, bytí, progrese. Postup dopředu od jednoho stupně ke druhému. Z nižších oblastí vědomí nahoru k vyššímu. Chápání stále vyšších souvislostí vědomí.


Zdroj: Připraveno Nortia, PannaCz.com Telestézická akademie noetiky. Dr.Robinson: Úvod do metafyziky.

 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality