Magický útok – ochrana a obrana

Maska noci.
Závan krve a nebezpečí z nezvládnuté magické operace. Detekce útoku ve spánku. První pomoc při okultním útoku. Detekce napadení mozku. Metoda obrany – posílení aury. Vykreslení pentagramu. Útvar upírství a jeho potlačení. Hunting Lodges – Řád lovců.
Zobrazen: 8959x   20. 5. 2007, aktualizováno: 19. 5. 2008

Je velice důležité rozpoznat zda se jedná opravdu o psychické napadení. Při některých onemocněních mohou být příčiny jiné a postačí návštěva lékaře.

Simulace magického napadení

Často se stává, že si lidé nasimulují psychické napadení a přitom se ve skutečnosti jedná pouze o vlastní autodestrukci, sklon k náměsíčnosti nebo vlastní psychické labilitě. Nepodložená představa, že na vás něco útočí může napáchat stejné škody jako opravdový útok. Neoprávněná obranná reakci se realizuje jako útok a je-li vedena na magicky znalou osobu může mít tragické následky.

Detekce útoku ve spánku

Běžně se člověk ve spánku, utrpí-li okultní útok na astrální pláni, stáhne zpět do svého těla jako divoký králík do své nory a probudí se s pocitem, že ho „tlačila můra“. Avšak je-li spánek způsoben nějakým uspávacím prostředkem, pak se již tak snadno neprobudí. Je v astrálnu jakoby uvězněn. Ovšem i toto může být příznakem okultního útoku. Nemůže-li člověk být po jistý čas bez spánku a musí-li použít uspávači prostředek, pak ať během jeho spánku někdo u něj bdí a pozoruje všechny známky neklidu. Při chvění a cukání ať mu šeptá do ucha uklidňující sugesce.

První pomoc při okultním útoku

Pomoc člověku, který již trpí okultním útokem, může být poskytnuta také na fyzické úrovni. Hodnotné je sluneční světlo, které posiluje auru a činí ji odolnější. Z toho důvodu odjíždějme na venkov. Moři a jezerům se během okultních útoků raději vyhněme, protože voda má v sobě prvek, který může nutit k sebevraždě. Nedoporučují se ani dlouhé osamělé procházky. Ten, kdo očekává psychický útok, by měl jíst každé dvě hodiny. Je-li v žaludku jídlo, velice nesnadno se vykonává duševní práce.

Detekce napadení mozku

Mnoho psychických center se nachází v hlavě. Chceme-li vyzkoušet jejich aktivitu, musíme odvést krev z hlavy. Docílíme to horkou koupelí nebo ponořením noh do horké vody. Snažíme se maximálně uvolnit a provedeme vlastní revizi.

Detekce napadení slunečního pletiva

Dalším důležitým centrem je sluneční pletivo. Při psychickém útoku zde cítíme tlak a napětí. Gumová láhev s teplou vodou, umístěná na slunečním pletivu, toto napětí uvolní. Psychický útok nemůže trvat nekonečně dlouho, protože by operátor spotřeboval velké množství energie.

Potrava při magickém napadení

Význam má také potrava, kterou člověk přijímá. Jóga učí, že člověk se má živit stravou země, ve které přebývá. Doporučuje se i vegetariánská strava, která zjemňuje psychické ústrojí. Ale nejdůležitější je, aby se člověk nepřejídal, nezatěžoval příliš svůj organismus. Kdo je zneklidněn psychickými poruchami, měl by ihned přestat se všemi okultními cviky. Neměl by otevírat psychická centra. Měl by se modlit.

Metoda obrany – posílení aury

Po sestavení diagnózy je nutno posílit auru pacienta, vyčistit atmosféru jeho okolí a přerušit kontakt se silami, které poruchy způsobují. Ten, kdo se chce zbavit cizího magnetismu, by měl odejít na jiné místo, ale své věci by neměl brát sebou. Pokud to lze, měl by místo svého pobytu utajit. Víme ještě málo o jemných silách, které jsou základnou jak pro okultní útok, tak pro duchovní léčbu. Můžeme ale říci, že tyto síly souvisí s elektřinou. Mají v sobě něco živoucího i když na nižším stupni. Voda má v sobě čisticí prvky. Chceme-li se očistit od různých fluidů, můžeme se posypat solí a pak se omýt vodou. Sůl je znakem zemského prvku, voda psychického. Po koupeli si oblečme čisté prádlo a oděv a přejděme do jiné místnosti. Případně můžeme změnit směr polohy postele. V Evropě bývá psychické napadení většinou mentálního rázu. U primitivnějších národů se více používají éterické látky – kousky prádla, vlasů, nehtů, semeno muže, menstruační krev ženy. Na venkově se používá k zapuzení špatné psychické atmosféry česnek, který se rozloží přes noc na různá místa v pokoji, ráno se posbírá a spálí. Někteří také, když očekávají nepříjemné hosty, umístí na okraji kamen do nádobky cibuli. Po odchodu nepříjemných hostů cibuli spálí. Tito lidé věří, že cibule má schopnost do sebe škodlivé emanace vstřebat.

Metody obrany meditací a invokací

Meditace

Jsou dvě metody, které můžeme použít k praktické psychické práci. První je meditativní. Cítíme-li přicházející neklid, což bývá známkou psychického útoku, meditujme. Zabývejme se v mysli abstraktními hodnotami, například mírem, souladem, ochranou nebo láskou k Bohu. Meditací dojde naše mysl k vnitřnímu souladu, který se promítne do emočního stavu a neutralizuje škodlivé sugesce.

Invokace

Druhá metoda je invokační. Spočívá v zaklínání vnějších mocí za použití sil formálních metod. Tato metoda má mnoho stupňů, od prosté modlitby až ke komplikovaným rituálům exorcismu. Pomocí tohoto systému se snažíme získat a použít síly dobra. Přitom využíváme určitého bodu, na který se plně zkoncentrujeme, například: křížek, talisman a podobně. Při meditativní metodě je naší snahou dostat se přes hranice tvaru ven do atmosféry čistého ducha, kam zlo má přístup zakázán. Okultní útoky mohou být dvojího druhu: ty, které povstávají vlivem myšlenkových tvarů a ty, které operují proudem síly. Někteří okultisté tvrdí, že obrana proti útoku je silnější v kruhu. Proto kolem sebe kreslí kruh, do kterého umisťují kabalistické nebo runové znaky. Kruh se začíná kreslit od východu k západu, ve směru postupu slunce. Po vytvoření kruhu následuje krátká modlitba k Nejvyššímu. Pak s obličejem obráceným směrem k východu odříkají: „Archanděl Rafael ať mne chrání od všeho zla, přicházejícího z východu.“ Pak tváří obrácenou směrem k jihu opakují tuto formuli k Michaelu. Při obrácení k západní straně se volá Gabriel a na severní stranu se vyzývá Uriel. Kdo cítí poruchy v noci, kreslí si takový kruh kolem své postele a obnovuje ho každý večer po západu slunce. Někteří okultisté doporučují kruh ještě vykouřit kadidlem nebo planetární vykuřovací směsí.

Vykreslení pentagramu

Při styku s elementály nebo mimolidským bytím je nejlepší obranou pěticípá hvězda – pentagram. Pentagram kreslíme ukazováčkem a prostředníkem. Oba prsty jsou vzpřímeny a ostatní prsty skrčeny v dlani, přeloženy palcem. Pentagram kreslíme ve vzduchu s napjatou paží. Začíná se vlevo, pokračujeme vzhůru a pak opět dolů tak, že nejprve vznikne obrácené „V“. Potom pokračujeme napříč vzhůru do výše levého ramene, odtud přímou čárou k pravému rameni a dolů vlevo. Tímto vznikne pěticípá hvězda. Jednu hvězdu můžeme nakreslit vztyčenou, druhou položenou. Okultistům je známa síla tohoto znamení. I já jsem se o tom přesvědčila. Někteří si v představách vytváří kolem sebe kruh a představují si, že přes něj k nim nemůže nic proniknout. Musíme-li hovořit s lidmi, jejichž vliv je nám nepříjemný, představme si, že jsme od nich odděleni skleněnou tabulí. Můžeme jim naslouchat, ale jejich magnetismus k nám přes tuto skleněnou tabuli nepronikne. Vytvářejme toto sklo tak dlouho, až se nám jeví zcela hmotné.

Obrana před starostí

Jste-li s lidmi, kteří vám působí starosti, ale se kterými nemusíte hovořit, představte si, že jste od nich odděleni cihlovou zdí a říkejte si: „Vy pro mne vůbec neexistujete, neslyším vás.“

Obrana před vysáváním vitality

Jste-li s člověkem, který pohřbívá vaši vitalitu, pak sepněte prsty a položte složené dlaně na vaše sluneční pletivo. Lokty přitlačte na boky. Chodidla se dotýkají. Tímto způsobem jste spojili všechny konce a vytvořili z vašeho těla uzavřený okruh. Pokud udržíte tento postoj, magnetismus neztratíte. Hovoří-li někdo s vámi, nedívejte se mu přímo do očí, ale třeba na nos nebo pod něj. Pak vás neovlivní. Hovoříte-li s někým, kdo vás chce ovlivnit, dívejte se mu při vašem rozhovoru mezi oči na kořen nosu.

Obrana partnerstvím

O telepatické sugesci jsme již hovořili. Důležitý je zde raport jako její základ. Dva lidé, kteří vzájemně stojí v raportu, mohou být považováni za astrální siamská dvojčata. Ačkoliv fyzická těla jsou nezávislé jednotky, astrální těla jsou ve spojení tak, že astrální síla volně proudí jako oběh krve matky, spojené pupeční šňůrou s nenarozeným dítětem. Tato skutečnost vysvětluje mnoho důležitých okultních jevů: Je klíčem manželství, vysvětluje i vztahy mezi matkou a dítětem, ba mnohdy i mezi učitelem a žákem. Raport však může být mezi jednotlivcem a celou skupinou, což je důležité při pracích lóže. Je možný i raport mezi lidským bytím a přírodní říší, mezi odtělenými bytostmi mimolidskými, se kterými osobnost může navázat sympatické porozumění. Pro vytvoření raportu však zde musí být nějaký základ sympatie. Je- li vytvořen, může být dále vyvíjen. Při raportu delšího trvání se lidé stávají sobě podobnými. Stojí-li v raportu dva lidé, pak méně pozitivní má sklon ztrácet svou osobnost a stává se slabším odrazem druhého. Z toho důvodu západní okultista, který si váží individuality, nezískává osobní žáky tak jako východní guru, ale pracuje rituálem ve skupině, protože tato metoda je neosobní. Avšak i každá skupina má svůj tón.

Útěk vyššího od méně vyspělé skupiny

Spojí-li se člověk dobré povahy s podřadnou skupinou, pocítí nespokojenost a bude se snažit od této skupiny opět odpojit, jinak pozvolna získá její vlastnosti. Stejný efekt však nastává i opačně. Nachází-li se osoba špatné povahy ve vyspělejší skupině je nucena ji opustit. Již jsem zažil člena, který sám přiznal, že by svojí přítomností způsoboval destrukci celého Řádu.

Telepatický přenos při raportu

Nastal-li raport, mohou být telepaticky přenášeny celé obrazy myšlenek z jedné mysli do druhé a stejným způsobem může být přenášena i vitalita. To vysvětluje různé druhy duchovní léčby. Při přenosu éterické vitality je vhodné, aby dotyčné osoby měly stejné magnetické pole, zatímco při přenášení astrální síly to nutné není, neboť nesouvisí s prostorem.

Tvorba a ničení fantazie

Při styku s tvary myšlenek mějme na vědomí, že tyto jsou výtvorem fantazie a nemají vlastní existenci. Co fantazie vytvořila, to také může zničit. Kdo stvořil myšlenkový tvar, může ho opět rozbít, spálit v plamenech, rozpustit ve vodě, nebo nechat vstřebat do země. Co se v představách přivedlo k životu, to se opět v představách může potlačit. Existuje tedy cesta k anulaci magických úkonů a úprav.

Stabilnější elementál

Co se jeví jako myšlenková forma, ale odolává zničení, je uměle vytvořený elementál. Jsou dva druhy těchto umělých elementálů, jeden je stvořen z obyčejné esence myšlenkových tvarů a druhý elementál, do kterého mág-operatér promítl něco ze své osobnosti. Je-li elementál vytvořen z obyčejné myšlenkové esence, postačí jako obrana nakreslený pentagram. Je-li však elementál nabit silou operatéra, je nutno použít metody, která se nazývá absorpce (pohlcování, trávení). Úspěch této metody záleží na stavu vědomí toho, kdo ji chce provádět. Pokud nedovede plně uklidnit své vibrace, přivést je do naprostého klidu a osvobodit se od každého pocitu, neměl by tento pokus vůbec začínat. V případě, že byl elementál stvořen mágem vyššího řádu a s vyšším uspořádáním, nemůže mág nižší úrovně tohoto elementála zničit.

Smazání negativního pozitivním

Popíši však tuto metodu, aby byla k užitku těm, kteří ji budou chtít používat. Nejprve se adept uvede do souladu, například meditací o lásce, zákonech odpuštění, které hlásal Ježíš apod. Když uklidní svou vibraci, snaží se před svůj astrální pohled vyvolat obraz tvaru, který chce zničit. Představí si tvar do nejmenších podrobností a snaží se zjistit, zda obsahuje zlomyslnost, vilnost nebo upírství, což bývají nejrozšířenější typy. Když adept zjistil, jakého typu útvar je, snaží se meditovat o jeho protikladu, přičemž se koncentruje na čistotu a nezištnost. Když útvar obsahuje vilnost, koncentruje se na soucit a lásku, když v útvaru nalézá zlo a zlomyslnost, koncentruje se na Boha jako tvůrce a udržovatele života a taktéž jedná-li se o útvar upírství. V meditaci setrvává tak dlouho, až cítí, že překypuje vlastností, o které medituje, až se cítí prosycen čistotou a nezištností a ví, že vilnost v něm nevzbudí nic jiného než slitování a zlomyslnost nic jiného než útrpnost nad nevědomostí. Má snahu pozvednout svedenou duši, poučit ji a osvobodit z otroctví. Až dosáhne bodu, ve kterém nemá žádný jiný pocit vůči svému pronásledovateli než tento, může se pokusit o absorpci (vstřebání).

Útvar upírství a jeho potlačení

Když se adept přesvědčil, že je již připraven, může začít. Pokud se jedná o útvar upírství, snaží se k sobě tento myšlenkový útvar přitáhnout pomocí stříbrné pásky, kterou spojí se svým slunečním pletivem. Pokud se jedná o některý z dalších dvou druhů, o kterých byla zmínka výše, otevře svou auru a pojme do ní tento útvar. Útvar doslova „vstřebává“ do sebe. Tento proces se provádí pomalu a pozvolna a trvá několik minut.

Závan krve a nebezpečí z nezvládnuté magické operace

Pokud by se prováděl rychle, mohlo byt se stát, že by adept neudržel svou vibraci v klidu a dostal by se do nebezpečné situace. Když adept vstřebal do sebe myšlenkový útvar, pocítí v sobě reakci, odpovídající druhu vstřebaného myšlenkového útvaru. Byla-li to síla vilnosti, pocítí žádostivost, jedná-li se o zlomyslnou sílu, pocítí hněv až vztek a při upírském útvaru pocítí touhu po krvi. Tento pocit musí okamžitě překonat a vrátit se ke své meditaci a zabývat se v mysli protichůdnou vlastností. Tuto vlastnost musí podržet v mysli tak dlouho, až je jeho vibrace opět v souladu. Pak teprve ví, že zlá síla byla neutralizována a ve světě je o něco méně zla. Pocítí potom okamžitě přístup síly a získá pocit duchovní moci jako ujištění, že dílo je úspěšně ukončeno. V případě, že by byl vytvořen a vyslán nový myšlenkový útvar, doporučuje se opakovat meditace znovu až po dvou či třech dnech.

Paralýza útočníka a Kladba

Když se provede absorpce, tvůrce a odesílatel myšlenkového útvaru pocítí, že „z něho odešla síla“, pocítí ztrátu a může přijít i do stavu polovičního ochrnutí. Samozřejmě, že se záhy zotaví, avšak jeho moc k vytváření zla tohoto druhu se po jistou dobu značně zredukuje a je-li v jeho povaze možnost zlepšení, může se stát, že bude od tohoto zla osvobozen navždy. Velká účinnost této metody spočívá v tom, že zlo je v podstatě zničeno i s kořenem, zatímco obyčejné rozbití myšlenkového útvaru se rovná useknutí horní části plevele při ponechání kořene. Ovšem tento způsob může provádět jen zkušený a vycvičený okultista, který dovede svou vibraci udržet v klidu. Máme-li poruchy, jsme-li zneklidněni, nebo jsme nějakým způsobem ztratili nervy, potom tuto metodu raději neprovádějme.

Metoda magického meče

Ukáže-li se, že myšlenkový útvar je jakoby připoután éterickou páskou či podobným způsobem ke slunečnímu pletivu nebo k čelu, či jiné části těla, musíme si v představách vytvořit zbraň k přeseknutí této pásky. Silnou a soustředěnou obrazotvorností si vytvoříme meč. Můžeme vyzvat Boha, aby tomuto meči požehnal. Potom si stejným způsobem vytvoříme planoucí pochodeň a vzýváme sílu ducha svatého. Nyní takto vytvořeným imaginárním mečem přetneme tuto pásku nebo paprsek, čímž útvar odpojíme. Pahýl, který ještě zůstal, spálíme planoucí pochodní, až odpadne z těla. Po této operaci je vhodné přerušit spojení s osobou, která tento útvar vytvořila a na nás poslala, alespoň na dobu několika měsíců. Nesmíme číst ani její dopisy a nesmíme jí ani psát. Jsou období, kdy člověk je tak zatížen, že není schopen tuto operaci provést. Tehdy si můžeme najít náhradníka, přítele zkušeného v těchto záležitostech, který může operaci vykonat. Přítel provede operaci v noci, kdy je klid a napadený spí. Představí si živě, že stojí vedle něj, představí si i vlákno, pásku či paprsek, kterým je napadený spojen s napadajícím. Pak si soustředěně v obraze v mysli vytvoří meč a pochodeň tak, jak je již výše popsáno. Mečem sekne přímo přes pásku či paprsek. Seknutí musí být silné jak v živé představě, tak ve skutečnosti.

Metody obrany po boku andělů

Máme tolik zpráv o zjevení se ochranných andělů v krizových dobách, že i skeptici musí uznat, že něco na tom je. Představy o bohatýrech, kteří se vracejí, aby vedli národ a představy o ochranných andělech, přicházejících v dobách krize, jsou v pověstech všech národů. Mnoho příkladů uvedli muži po návratu z války. Kabala učí o dobrém a zlém andělu po levé a pravé straně člověka. Jeden pokouší, druhý inspiruje. Přeložíme-li to do moderního myšlení, pak máme před sebou Freudovo podvědomí. Freudovi stoupenci však neví, že po pravé straně člověka je zářivý anděl, který reprezentuje nadvědomí, nebo jinými slovy vyšší „Já“, neboli ochranného anděla, kterého tolik hledal Abramelin.

Vlastní odcizení CIZ

Víme, že když se vzdálíme od našeho zářivého ochránce, neboli našeho vyššího „Já“, přichází temné pokušení z hlubin našeho nízkého „Já“, něco atavistického spočine na nás a my jsme schopni vyvinout myšlenku nebo vykonat čin, na který bychom nepřišli, kdybychom nenaslouchali hlasu tmavého anděla. Stejně tak v dobách silné nouze, když stojíme zády ke zdi a bojujeme o více než jen tělesný život, slyšíme jiný hlas. Je to hlas našeho světlého anděla. Nikdo z těch, kdo se zabývají jen svým tělesným životem, nepostoupí výš. Pro ty, kterým již spadl závoj z očí, se smrt nejeví jako zlo. Ale v dobách duchovních krizí, když již hmotné „Já“ nic neznamená, se po volání duše z mlhy neviditelna projeví v nějaké formě něco, co je srozumitelné jen tomu, kdo volá. Cílem mystika je najít vyšší „Já“, cílem okultisty je přivést toto vyšší „Já“ k projevu ve vědomí mozku. A toto vyšší „Já“ nám může přispět k pomoci.

Rozšířené vědomí a vyšší Já

Při různých stresech a přetížení dochází k rozšíření vědomí. Vyšší „Já“ sestoupilo a převzalo kontrolu. Uprostřed bouře se náhle člověk pozvedne a vidí všechny okolnosti vlastního života jakoby z ptačí perspektivy a intuitivně pozná, jak řešit své problémy. Bouře pocitů přestává a loď se vrací správnou cestou přes bouři k přístavu. Věřím, že se člověk v dobách duchovních krizí, pokud má důvěru v zákony Boží, pozvedne a volá o ochranu, čímž způsobí, že se stane něco jako zázrak. Nemohou se však změnit přírodní zákony a takový zážitek je jen potvrzením působení Božího, které doposud nebylo známé. Stejně tak zatmění slunce se jeví jako zázrak, ačkoliv astronomové ho již dávno vypočítali. Co však vede ke změně této kontroly v životě? Víme, že automobil má tři rychlosti dopředu a ještě zpětnou rychlost. Zřejmě i naše duše má možnost zařadit vyšší stupeň. A pak může přijít období, kdy se pohybujeme zpět a vedení přejímá místo tygra nebo draka třeba opice v nás.

Tajemný klid

Je mnoho duší, které dovedou vstoupit do tajemného klidu vědomí a dosáhnout jeho vyšší úrovně, aniž by byly členy různých okultních společností a dosahovaly různých stupňů zasvěcení. Dosáhnou intenzifikace.

KRIS a Kristova síla

Kristova síla přináší rovnováhu a vyrovnání, osvobozuje a čistí vesmír. A tuto sílu volejme při každé psychické sebeobraně, zvláště když jde o působení vtěleného nebo nevtěleného lidského prvku. Když se například jedná o elementály nebo myšlenkové útvary, volá se síla Boží jako síla tvůrce vesmíru a síla vládce nad všemi říšemi. V okultismu je ještě něco zajímavého, o čem se mnoho neví: okultní policie. Existuje na nehmotné úrovni. Vnitřní hlas a vnitřní stavy vedou naši aktivitu, když spolupracujeme s touto tajemnou organizací, která nepatří žádnému politickému směru. Zajímá se pouze o ochranu před okultními metodami, používanými k zločinným záměrům a o útoky proti společnosti.

Hunting Lodges – Řád lovců

Jako doplněk k okultní polici, která se projevuje jen ve vnitřních oblastech, existuje i jistá skupina okultistů, kteří jsou organizováni za účelem černého okultismu. Označují se jako Hunting Lodges, tedy asi jako pronásledující lóže. Členy této skupiny jsou nejvyšší přestavitelé světových Lóží a Řádů.


Dion Fortune

Z materiálů telestézické společnosti PannaCz.com

 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality