Talenty člověka a talentové testy

(c) A.R.X. 	Talenty člověka a talentové testy
Zjišťování talentů ke sportu, hudbě, jazykům. Jemný způsob jak zjistit předpoklady k talentovému výkonu. Testy a stupnice talentové výbavy. Druhy talentů. Emphatika a talenty.
Zobrazen: 11900x   příspěvků: 0   4. 3. 2015

Záměrem talentových testů emphatiky

je schopnost zjistit dané dispozice, které mohou být následně podpořeny a rozvíjeny. Především u dětí, kde vytvořením opravdové dovednosti (rozvojem talentu) z prvotního nadání, může být základ úspěchu v zaměstnání a také osobním životě každého jednotlivce.

Základní pohled na talenty

Jedná o tyto základní druhy nadání:

Logické nadání (myšlení) LOGOS
Rétorické (mluvní) dovednosti RETORS
Prostorová představivost VIRTUS
Tvořivost OPERAS
Praktické nadání PRAKTIS
Pohyblivost a koordinace těla AGILIS
Hudební nadání MUZIS / SENSUS
Sociální kompetence INTERATERS

LOGOS – logické myšlení

Logické myšlení je schopnost důsledně posloupně správně myslet od jednotlivého ke všeobecnému a obráceně. Umět využít při řešení jednoho problému všeobecně platné zákonitosti. Logické myšlení je také vyjádřeno schopnosti zacházet s abstraktními symboly a čísly. Z větší části je vrozenou záležitostí.

Aspekty logického myšlení - LOGOS:

- abstrakce – myšlenkový proces, schopnost objekty a jejich využití nahradit symboly.

- indukce – typ úsudku, kdy se z jedinečných výrobků usuzuje na obecný závěr

- dedukce – typ úsudku, kdy se z přijatých výroků odvozuje nové tvrzení.

- sylogizmus – určitý typ deduktivního úsudky, jehož obě premisy a závěr jsou kategorickými soudy.

Důležité principy logického myšlení se objevují ve dvou letech dítěte hlavně ve formě jednoduchých logických funkcí (až potom, buď – nebo atd.), později přichází období tvoření pojmů (zvíře – má obvykle čtyři nohy, ptáček – všechno co lítá atd.).

RETORS -  Rétorické (mluvní) dovednosti                    

U "mluvních" dovednosti se jedná o jazykové nadání, obecně se projevující ve znamenitém zvládnutí řeči, v lásce k ní a v úsilí řeč zkoumat.

Aspekty mluvních dovedností - RETORS:

- láska k řeči

- schopnost vyjádřit se

- velká slovní zásoba

- plynulost řeči

- lehlé učení se cizím jazykům

- zájem o prozkoumávání jazyků

O jazykovém nadání mluvíme tehdy, když dítě rozumí mluvenému slovu a rozpozná, zda se jedná o mateřský jazyk nebo cizí řeč. Je si jisté v odpovědích, umí zformovat svoje vlastní myšlení a podělit se o ně. Pasivní schopností v tomto případě je umění porozumět druhým. Velká slovní zásoba, schopnost rozpoznat a pochopit jemné odstíny jednotlivých slov, cílená volba řečnických prostředků a slohových tvarů nebo zjevně citlivost pro UK (zvuk) řeči jsou projevy jazykové inteligence.

Uplatnění jazykově nadaných lidí je především:

v politice, médiích, spisovatelství, žurnalistika, učitelství, obchodnictví, diplomacie, simultánní překladatelství.

Projevy jazykového nadání jsou především:

dopisy, slohové práce, referáty, projevy, básně, přenášky, bohatá fantazie, zaujetí při popisování, písemné vyjádření.

VIRTUS - prostorová představivost

Prostorová představivost je schopnost umět si perspektivně správně představit tvary a předměty a doplnit si svou představivostí ty části předmětu, které jsou našimi smysly, v určitém úhlu,  neviditelné. Je to také schopnost uložit si do paměti celkový vzhled určitého předmětu, umět jej opětovně poznat, zařadit a nakreslit. (Stůl, židle aj.).

Aspekty prostorové představivosti - VIRTUS:

- orientace – schopnost umět odhadnout jednotlivé pozice v prostoru a správnou polohu objektů.

- perspektiva – prostorové vidění a schopnost doplnit skryté.

- vnímání detailů – smysl pro „nepodstatné“, objevení formy, polohy, uspořádání detailů.

- poznání tvaru a vzoru.

Prostor a čas

- reprodukce tvaru a vzoru.

Pro rozvoj prostorové představivosti potřebuje dítě výlety prostorem. Při tom se ukáže, že některé děti se orientují v prostoru rychleji, všímají si důležitých prostorových značek, jako je velikost, poloha, uspořádání předmětů a také si vše lépe pamatují. Šestileté dítě běží naproti hozenému míči a jistě jej chytí. Z pohledu neurofyziologie se jedná o komplexní průběh pohybu. Vedle motorických schopností hraje velkou roli také vnímání objektu,  jeho délka, velikost, rychlost. Správné rozdělení prostoru je důležité u většiny sportů, hlavně v míčových hrách. Nadané dítě umí nejpozději  v šesti létech dobře prostorově kreslit. Dokáží tak brzy kreslit nejenom geometrické tvary, ale také rostliny, zvířata, obličeje a sochy. Ve stejném období se začínají zajímat o nakreslené plány měst, které se snaží číst a porozumět jim.

Předpokladem VIRTUS je pak úspěch v práci jako:

architekt, technický kreslič, veškeré zaměstnání pracující s návrhem, kresbou nebo schématem ( stavební inženýr, technický projektant, elektrikář aj.).

OPERAS – tvořivost

Tvořivost je schopnost vytvářet při úlohách a problémech rozdílného rázu přiměřené a výstižné nápady. Rozhodující je, jak jsou tyto nápady četné, originální, smysluplné a opravdové.

Aspekty tvořivosti - OPERAS:

- pohotovost – bohatost myšlenek.

- flexibilita – rozdílnost neobvyklých myšlenek.

- originalita – původnost myšlenek ve společenském srovnání

- elaborace – míra zpracování konkrétních myšlenek.

- imaginace – představivost, obrazotvornost, např. schopnost vcítit se a vytvářet obrazy.

Tvořivost se dá odhalit pozorováním předkládaných postřehů. Děti projevují velký zájem v určité oblasti a mají silnou vnitřní motivace se tímto zájmem neustále zabývat. Tvořivé osobnosti dávají přednost komplexu jednoduchosti. Tedy improvizují. Často si při hře vymýšlejí stále nová a nová pravidla, při domácích pracích stále mění pořádek a způsob provedení úkolů, u vaření zkouší nové recepty, přísady a koření. Kreativní osobnosti jednají často impulsivně, umí se rychle přeorientovat na novou situaci, změnit plány, rychle a spontánně rozhodnout. Jejich myšlenky jsou více impulsivní a vzácně racionálně zdůvodnitelné. Kreativně nadaní lidé jsou nezávislí v myšlení a jednání, je jim většinou lhostejné, co si ostatní o nich a jejich idejích myslí. Tvrdohlavost, sebezapření, vnitřní motiv a umění se věcí důsledně a dlouhodobě zabývat. Studium je nezbytné, samotný talent nestačí.

PRAKTIS - praktické nadání

Praktické nadání je dovednost zacházet s nástroji, materiály, umět účelně a obratně řešit technické problémy.

Aspekty praktického nadání - PRAKTIS:

- ovládání nástroje - znalost způsobu fungování a zkušenosti s používáním.

- zvládnutí materiálů - znalost vlastností materiálů a možnosti zpracování, zkušenosti se zpracováním.

- jemné a hrubá motorika – schopnost účelně a obratně zapojit prsty a ruce (naučit se rychle používat příslušný nástroj)

- technické chápání – znalost funkčností a zvláštností (př. rychle zamknout)

Nejprve jde o uchopení a zkoumání předmětů, stejně jako jejich praktické ovládání. Důležitou podporou správného vývoje inteligence „uchopení předchází pochopení“. Děti, jejichž motorický vývoj byl zpomalen, mají častěji v pozdějším věku nedostatky ve čtení a psaní. Praktický a poznávací vývoj zůstává dlouhou dobu vzájemně propojen. V předškolním věku převažuje praktické řešení problémů. Prakticky nadaní jsou nápadní. Zabývají se řešením každého technického problému, který jim vstoupí do cesty. Rádi předměty rozebírají. Mívají obdivuhodné odborné vědomosti o určitých věcech a přístrojích.

Lidé s tímto nadáním se stávají dobrými nejen v řemeslech, tento druh nadání ke své  profesi potřebují také zubaři, chirurgové, architekti, také hudebníci či neurofyziologové.

AGILIS - pohyblivost a koordinace těla

Nadání k pohyblivosti  a koordinaci těla je schopnost rychle a správně si osvojit pohybové vzory a umět je realizovat.

Aspekty pohybového nadání - AGILIS:

- schopnost napodobení pohybu

- pohyblivost kloubů

- rychlost

- síla

- výdrž

- komplexní koordinace průběhu pohybu

- adekvátní řešení problémové situace

V zdravém těle zdravý duch.

Zvládnutím určitého druhu sportovní disciplíny nelze určit sportovní talent. Každý může pomocí pravidelného cvičení, motivace a nadšení ze sportu dosáhnout i menších úspěchů. Za člověka se sportovním talentem se v psychologii považuje ten, kdo na základě svého postoje nebo svých vrozených či získaných dovedností oplývá zvláštním nadáním nebo výjimečností pro sportovní výkony. Nadání pro vrcholový sport má osoba nacházející se ve vývojové fázi, od které můžeme očekávat, že v určitém věku za pomocí dobře zvoleného tréninku a podpory dosáhne vysoké výkonnosti a mimořádných výkonů v určité sportovní disciplíně. Důležité pro úspěch jsou souhra nadání, podpory, víry, schopnosti vydržet a ctižádosti.

MUZIS - hudební nadání

Hudební nadání je schopnost používat volní prostředky hudby, jako jsou tóny, hlasy a zvuky, umět jim porozumět, dobře slyšet, interpretovat, kombinovat a reprodukovat. Hudba sama o sobě je všeobecně popsána jako jedno z nejdůležitějších lidských životních vyjádření, které nás ovlivňuje různými způsoby.

Aspekty hudebního nadání - MUZIS:

- schopnost melodičnosti, harmonizace

- rytmické schopnosti

- mechanicko-technické schopnosti

- nadání dramatického vyjádření

- formování tónu a smyslu pro rytmus

- tvůrčí schopnosti.

Muzikálnost je z tohoto hlediska údajně vrozenou záležitostí a v průběhu našeho života se podstatně nemění. Po zjištění hudebního nadání je nutné správné podporování tohoto daru.

Na hudební nadání ukazuje:

- zájem o hudbu

- časté poslouchání hudby

- rozlišování hudebních repertoárů

- společné broukání a zpívání, intonačně správné

- rozpoznání falešného zpěvu

- zpívání „pro legraci“ – př. „já mám hlad“

- aktivní provozování hudby

- aktivní pohyb na hudbu

toto nadání je nezbytné rozvíjet soustavným cvičením.

INTERATERS - sociální kompetence

Sociální kompetence je schopnost rozpoznat smýšlení a pocity sám u sebe (intraindividuální) a u ostatních (interindividuální) a přiměřením způsobem a chováním s nimi jednat.

Aspekty sociální kompetence ITERATERS:

 • Intraindividuální, týkající se vlastního světa pocitů

- vytváření a zachování vlastního pozitivního obrazu

- sebedůvěra

vlastní motivace a schopnost se pro něco nadchnout

- schopnost sám sebe zaměstnat

- konstruktivní zacházení s porážkami

- konstruktivní zacházení se strachem

 • Interindividuální kompetence, týkající se sociálního okolí

- empatie (EMPHA), schopnost vžít se do pocitů druhých

- konstruktivní zacházení s konflikty

- schopnost pracovat v týmu – stanovit a prosadit s ostatními pracovní strategii a cíle

- schopnost navazovat styky a pečovat o ně

- připravenost ke kompromisům

- přesvědčivost

- sociální angažmá

Lidský vývoj je bez sociální integrace velmi omezený. Zažít a umět zpracovávat pocity jako pozornost, existenční jistotu, odmítnutí, důvěru, smích, pohlazení, lásku, přátelství, hádku, usmíření, porozumění, důvěru, společný pocit štěstí, bezpečí, to je základním předpokladem pro rozvoj citového a sociálního učení. Nedostatek těchto zkušeností vede nejenom k omezení komunikačních a sociálních schopností, ale také k opožděnému tělesnému a duševnímu vývoji jedince. Při dlouhodobém sociálním zanedbání není možné vzniklé vývojové opoždění překonat vůbec.

TALT EMPHA

Nadání

Nadání je základnou, ze které se následně odvíjí talenty a tím celý životní příběh každého jedince. Včasné rozpoznání směru nadání je předpokladem pro zdárný vývoj talentu bytosti a jeho úspěšnost jak v soukromém, tak také profesním životě. T. G- Masaryk považoval lásku a práci za osu bytí člověka. Tak láska a práce rozhoduje o životním pocitu štěstí, uspokojení a naplnění smyslu života.

Základní deska

Nadání si lze představit jako základní desku domu, na kterém jsou postavená jednotlivá patra domu, rozdělená na místnosti, kde základní deska domu je nadáním, které je rozvíjeno do jednotlivých oblastí (oborů)  – pater domů  s jednotlivými talenty (schopnostmi - místnostmi v domě). Talenty pak mohou vstupovat i do několika pater (oborů) a tím vytvářejí sloupce (mozaiku) možností uplatnění v profesním životě. Někteří jedinci mají svůj dům postavený již v dětství. Jiní jej pracně budují a někteří jej nepostaví nikdy.

Nadání je základním projevem života

Bez něj bychom se nemohli pohybovat, mluvit, myslet, vykonávat jakoukoliv činnost. Spojením jednotlivých nadání vzniká talent, který se dále spojuje s inteligencí do tvořivého procesu, který nás provází po celou existenci. Ta by měla směřovat ku prospěchu a rozvíjení života i jeho kvality.

Talent souvisí s naplněností a spokojenosti bytosti

Při poruše - jakékoliv poruše talentu - dochází k nenaplněnosti, nespokojenosti, bytost neví, kde je její místo. Toto se odráží i do ostatních oblastí života člověka a výsledek již známe z každodenního života.

TALSN

 • 32.X/INT TS – nekonečno, PP – nekonečno. CITAN  300,300,300

 • FOM povědomí existence NES

ZOD VENES
IM VESPOL
EX VEPRON
CL VEPART
AX5 NESON
AX6 TALSN

Základním talentem je TALSN – talent k životu

Jde o zdrojový talent, který je podmínkou života vůbec. Je axiomem života. Talent k životu není vlastní pouze člověku. Tento talent je vlastní i dalším existujícím bytostem např. rostlinám, zvířatům

Existuje také cizí talent – CIZTAL

Jde o velký talent, který bytosti není vlastní, je na něm jakoby nalepen a svého nositele nutí k maximálnímu výkonu a tímto jej likviduje (v případě, že je napojen na ZOD nositele). Častěji se však objevuje CIZTAL BĚS -  „živí“ se jako parazit ve svém okolí. Lidé se v přítomnosti BESTIE (nositel CIZTZAL BĚS) cítí unavení, vyčerpaní. CIZTAL BĚS je automaticky nalézán u bytostí BĚS (bestie MINVOT). Příkladem nositele parazitického CIZTAL BĚS v historii je např. postava Dr. Fausta.

 • CIZTAL BĚS - VAC 100 s DEMONS, POR X/IX TALSN

Logické nadání – LOGOS

ZOD MISN MISN
IM ABSTRAKT ABSTRAKCE
EX INDUKCE INDUKCE
CL DEDUKCE DEDUKCE
AX5 STYL STYL
AX6 KOMBIN KOMBINACE

Bytosti LOGOS ukazují na stupeň schopnosti správně myslet, najít v problému to podstatné, tedy jádro věci a vyvodit z jakékoliv situace správné závěry. Stupeň kvality této letky určuje schopnost integrace v systému.

 • MISN - jako zdroj, v němž se vytvářejí myšlenky, jako mysl Bearisova,  jako prazdroj existence, charakterizující duševní stav bytosti a jeho schopnost myslet.
 • (SOR 32,0 int., CITAN 300, 300, 300)
 • ABSTRAKT – jako implicitní, myšlenkový proces se schopností oddělit nepodstatné od podstatného. Umět si tedy vybrat, co z podnětů v okolí je pro bytost důležité.
 • INDUKCE – jako explicita, myšlenkový proces se schopností vyvozovat obecný závěr, zákonitost. Tedy schopnost z podnětů a svého vnitřního světa vyvodit smysl existence.
 • DEDUKCE – jako celek, myšlenkový proces se schopností odvozovat z obecného zvláštní. Schopnost ze smyslu obecné existence odvodit zvláštnost své bytosti.
 • STYL – jako navigace, tedy svoboda integrování se, rozhodování a tvoření.
 • KOMBIN – jako smysl a cíl, schopnost kombinovat, tedy postihovat a využívat všechny prvky myšlení v každodenním životě

Jazykové nadání – RETORS

BYTS RETORS - udávají stupeň mluvních dovedností, jež se projevuje ve zvládnutí řeči. Patří sem jak „aktivní“ aspekty  (porozumění slovu, poznání jazyka) tak „pasivní“ schopnosti (porozumět druhým). Následné uplatnění lidí s vysokým stupněm tohoto druhu nadání je v politice, médiích, žurnalistice, učitelství, obchodnictví, diplomacii a překladatelství.

ZOD EKIS
IM CITN (cit)
EX VYJADŔOVÁNÍ
CL PLYNULOST ŘEČI
AX5 MYŠLENÍ V JAZYCE
AX6 JEDNOTNÝ JAZYK
 • EKIS – jako zdroj, mozek jako nádoba (hmota), jako centrum všech jazykových procesů.
 • CIT – jako implicita, tedy vnitřní cit pro jazyk jako schopnost rozpoznat druh jazyka
 • VYJADŘOVÁNÍ – jako explicita, jako souhrn slovní zásoby, tvorby slov a schopnosti zformovat vlastní myšlenky.
 • PLYNULOST ŘEČI – jako celek, tedy rétorika mluveného slova, cílená volba řečnických prostředků a slohových tvarů
 • MYŠLENÍ V JAZYCE – jako navigace, schopnost pochopení logiky jazyka
 • JEDNOTNÝ JAZYK – jako smysl a cíl, jako schopnost porozumět i když neznám slova, tedy telepatická řeč.

Prostorového nadání - VIRTUS

ZOD PRON
IM VNÍMÁNÍ
EX POZNÁVÁNÍ
CL ORIENTACE
AX5 INTERAKCE
AX6 A6 s PRON

BYTS VIRTUS - udává stupeň schopnosti vnímavosti materiálního světa i jeho „neviditelných“ částí. Následné uplatnění pro lidi s vysokým stupněm tohoto nadání je v architektuře, technice, všechna návrhářská povolání, kreslící nebo schématická (stavební inženýr, projektant, elektrikář atd.)

 • PRON – jako zdroj, jako prostředí ve kterém se pohybujeme.
 • VNÍMÁNÍ – jako implicite, jako schopnost vnímání prostředí, prostoru.
 • POZNÁNÍ - jako explicita, jako schopnost poznávání prostoru, prostředí, okolí,
 • ORIENTACE - jako celek, jako schopnost vyznat se v prostředí,
 • INTERAKCE – jako navigace, jako kontakt, komunikace  s prostředím.
 • A6 S PRON - jako smysl a cíl, jako začlenění se do prostředí Univerza jako jeho přirozená součást.

Tvořivé nadání OPERAS

Tato letka určuje stupeň schopnosti bytosti tvořit, tedy vytvářet nápady. Důležitá je jejich četnost, originálnost, smysluplnost a opravdovost.

ZOD OLN
IM IMAGINACE
EX ELABORACE
CL TVORBA DÍLA
AX5 RADUS
AX6 ORIGINALITA
 • OLN – duše. Nesmrtelný zdroj.
 • IMAGINACE – jako implicita, jako představivost, obrazotvornost, schopnost vcítit se a vytvářet obrazy.
 • ELABORACE – jako explicita, jako míra schopnosti  zpracovávání konkrétních myšlenek.
 • TVORBA DÍLA – jako celek, jako schopnost spojit myšlenku s hmotou a vytvořit dílo.
 • RADUS – jako navigace, jako schopnost radosti z tvorby a  k tvoření
 • ORIGINALITA – jako smysl a cíl, jako projev vlastního ega do Univerza

Zručnost - PRAKTIS

Tedy souhrn bytostí určujících motoriku (praktické nadání jako jsou dovednosti zacházet s materiály a nástroji) a rovněž také obratnost řešit technické problémy. Tato letka je velmi důležitá  u malých dětí,  jelikož opoždění ve vývoji zručnosti se obvykle následně projevuje v letce logického a jazykového nadání. Přesně podle „uchopení předchází pochopení“. Uplatnění řemeslníci, zubaři, chirurgové, architekti, inženýři. Toto nadání je také nezbytné pro hudebníky a neurofyziology.

ZOD TS
IM TEORIE MOTORIKY
EX PRAXE MOTORIKY
CL KVALITA DÍLA
AX5 PROSPĚŠNOST DÍLA
AX6 BUN
 • TS zdrojová – jako zdroj, jako zdrojová tvořitelská síla, tedy množství potřebné energie pro vykonávání  činnosti.
 • TEORIE MOTORIKY – jako implicite, tedy teoretická znalost hmoty (vlastností materiálů a způsobu fungování ).
 • PRAXE MOTORIKY – jako explicita, tedy praktická znalost hmoty (zkušenosti se zpracováním, schopnost účelně a obratně zapojit končetiny, prsty a ruce.
 • KVALITA DÍLA – jako celek, jako proces souhrnu znalosti, funkčností a zvláštností.
 • PROSPĚŠNOST DÍLA – jako navigace, která udává, směr tvoření.
 • TVOŘITELSKÁ NAPLNĚNOST – jako smysl a cíl, tedy naplnění (přeměna) energie vydané na tvoření.

Smysly – SENSUS

ZOD CITAN
IM IQ (EQ,MQ,TQ,RQ,VQ)
EX CIQ
CL SENS
AX5 VAC
AX6 ALEF

Souhrn bytostí určující schopnosti využití smyslu. Jde nejen o schopnosti osvojení si pohybu a umění jej realizovat, také využití sluchu, zraku, hmatu a čichu ve vzájemné spolupráci.

 • CITAN - ZOD – celková inteligence
 • IQ – jako implicita, tedy schopnost analytická.
 • CIQ – jako explicita, tedy inteligence jako souhrn schopností  řešit nové, složité situace a problémy na základě smysly dodaných  informací a  rozpoznaní podstatných souvislostí a vztahů.
 • SENS - SMYSLY – jako celek, jako souhrn smyslů (zrak, sluch, hmat, čich, chuť atd.)
 • VAC – jako navigace, jako vzájemná celistvá totožnost, tedy vzájemná spolupráce smyslů a inteligence
 • ALEF – jako smysl a cíl, tedy úsilí a správný zápis do Univerzální  databáze.

Pohyb (sportovní) AGILIS

ZOD ZEN
IM PLARIS
EX VOL
CL SORN
AX5 INTAL
AX6 TALSN

Souhrn bytostí určujících schopnost

rychle a správně si osvojit pohybové vzory a umět je realizovat. Schopnost pohybu je základní podmínkou ex

istence bytosti. Vysoký stupeň je nezbytný pro sportovce.

 • ZEN – jako zdroj, základní touha (žízeň) po životě. Chci-li žít, musím se pohybovat. Touha po životě je tedy i touhou po pohybu.
 • PLARIS – jako implicite, jako vnitřní zdroj pohybové energie.
 • EMPHA

   

 • VOL – jako explicita, jako výdajový zdroj energie
 • SORN – jako celek, jako stupeň organizace řízení organismu
 • INTAL – jako navigace, tedy inteligence s talentem udávající směr a kvalitu existence
 • TALSN – jako smysl a cíl, tedy základní talent k životu.

STUPNICE TALENTOVÉ VÝBAVY

89 anomálie, porucha, úplná absence talentové realizace
90 velmi vysoká netalentovanost
91 vysoká netalentovanost
92-94 středně vysoká netalentovanost
95 nedostatečná talentovanost
96 nižší chápání souvislostí
97 chápání souvislostí bez průměrné realizace
98 přátelský vztah bez výjimečnější realizace
99 přátelský vztah s průměrnou realizací
100 základní talent
100/I mírný talent
100/II talent průměrné realizace v rámci talentů
100/III talent dobré realizace v rámci talentů
100/IV talent výborné realizace v rámci talentů
100/V vysoký talent
100/VI výjimečný talent
100/VII-X odstupňovaná geniální talentová výbava

(c) A.R.X. - talentové testy


 
diskuzní
fórum
Celkem je vloženo 0 příspěvků.
Nevložen dosud žádný diskusní příspěvek.
 Poslední aktuality