Vztah Slunce a Luny

ilustrační foto
Astrologické vzájemné vztahy se týkají pohybu dvou nebo více nebeských těles a prvním případem, který se obvykle zkoumá, je vzájemný vztah Slunce a Luny. Výsledkem cyklického vzájemného vztahu Luna a Slunce je lunační cyklus.
Zobrazen: 8576x   19. 10. 2007, aktualizováno: 19. 5. 2008

Pohled tradiční astrologie

Tradiční astrologie posuzovala vztah mezi Sluncem a Lunou pouze na základě velkých, ptolemaiovsklých aspektů. Konjunkce – novoluní – byla považována za dobrou, pokud nebyla poškozena škůdcem, nebo špatným aspektem. Sextil a trinus naznačovali štěstí, úspěch a dobré zdraví, kvadratura a opozice – úplněk - pak byly znamením životních překážek, slabého zdraví a špatných zkušeností se ženami.

Symbolismus úplňku – světlo ve dne i v noci

vylučuje rigidní řazení opozice mezi jednoznačně špatné aspekty. Moderní astrologové začali využívat symbolismu lunačního cyklu, zavedeného Danem Rudhyarem. V tomto dynamickém pojetí vycházíme z lunačního cyklu, který trvá přibližně 29,5 dne a začíná při novoluní, vrcholí za úplňku a končí dalším novem.

Lunační cyklus- osm fází

Lunační cyklus však není rozdělen do čtyř, ale do osmi hlavních fází. Každá osmina je tedy dlouhá 45° a trvá přibližně tři a půl dne. Fáze, při které se člověk narodil symbolizuje základní temperament člověka a způsob jakým se staví k okolnímu světu. Velmi komplikované osobnosti mohou vyrůst zejména tehdy, když během dne po jejich narození dojde ke změně fáze.

Výpočet lunární fáze

Lunární fázi zjistíme, když od polohy Luny odečteme polohu Slunce. Počáteční novoluní má tak hodnotu 0°, první 90°, cyklus vrcholí při úplňku 180°, následuje třetí čtvrť 270° a konec nastává při dalším novu, kdy má fáze 360°.

1. Novoluní (0°-45°) - fáze vynořování

Tento typ člověka má ve svých reakcích na mezilidské vztahy a sociální procesy výrazný sklon k subjektivitě, impulzivitě a emocionalitě. To může vyvolávat stav zmatku, tendenci promítat sebe samého do ostatních a do světa jako celku, prožívat život a lásku, jako by to byly sny nebo plátno, na které se promítá vlastní obraz a často vlastní stín. S lidmi a situacemi většinou přichází do styku bez zvláštního ohledu na to, čím sami o sobě skutečně jsou. Tito lidé se stávají symbolem své doby.

Příklad: zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud, královna Viktorie, Vlasta Burian, císařovna Marie Terezie, Antoine de Saint-Exupéry, Pablo Picasso, Bedřich Smetana

2. Luna (45°- 90°) - Crescent Moon - fáze uplatňování, prosazování se

Tady vidíme nový impulz k činnosti, nebo charakter činnosti teoreticky uvolněný o novoluní a bojující více nebo méně úporně proti starému. To vede obvykle k průbojnosti, víře v sebe sama a snaze překonat překážky při plnění příkazů vnitřního hlasu nebo v životním puzení. Tito lidé se chtějí prosadit a udělat dojem, zanechat svoji stopu ve světě.

Příklad: Ludvík XVI, Franz Liszt, John F. Kennedy, Ronald Reagan, Woody Allen, Elvis Presley, hermetik Jan Kefer

3. Luna (90°-135°) před Sluncem – první čtvrť - fáze činorodá

V lunačním cyklu je to doba krize v činnosti, čas pro manažerskou, energickou činnost. Hlavím podmětem v člověku je vybudování rámců nebo konstrukcí, které mohou sloužit pro budoucí objektivaci nových sociálních ideálů a nového chápání mezilidského vztahu. V pozitivním případě se tento typ většinou vyznačuje silnou vůlí, a možná pocitem povýšenosti při střetnutí s rozpadajícími se starými strukturami, a občas nelítostnou snahou o upevnění nového ideálu.

Příklad: Charles Baudelaire, anglická královna Alžběta II., John Lenon, hermetik František Kabelák

4. Luna (135°-180°) před Sluncem – Gibbous Moon – fáze vyjadřování, hledání výrazu

Tito lidé mají tendenci věnovat mnoho pozornosti rozvoji svých schopností pro osobnostní růst. Snaží se vnést do svého společenství, své kultury a vůbec do života hodnotu a smysl. Neustále se ptají „Proč?“; přispívají k objasnění osobnostních a sociálně-kulturních problémů, majíce na zřeteli určitý pro ně důležitý cíl. Obvykle mají pronikavé myšlení a schopnost spojovat myšlenky a koncepce, a tak se snaží vytvořit podmínky pro určitý dojem nebo osvícení. Mohou se zasvětit nějaké velké osobnosti nebo věci, a nebo chtějí, aby pro ně se stejnou oddaností pracovali ostatní.

Příklad: Georg Gershwin, Isaac Newton, Ernest Hemingway, zpěvačka Jenis Joplin, mystik Jakub Boehme, astronom a astrolog Johannes Kepler

5. Luna (180°-225°) do Slunce – úplněk - fáze naplnění, osvícení

Základními charakterovými rysy jsou teoreticky objektivita a jasné vědomí jako výsledek mezilidských a společensko-kulturních vztahů. Prvotní impulz lunačního cyklu se teď stal zformovanou koncepcí, více nebo méně jasným obrazem. To, co se v minulosti především pociťovalo, je teď viditelné. Může to znamenat odhalení nebo osvícení a obvykle jakési završení, ale na negativní úrovni to může znamenat i rozdělení, možná i únik od reality nebo vnitřní rozkol. Vzájemný vztah pro člověka typu úplňku znamená všechno, anebo může odmítat všechny vzájemné vztahy s výjimkou těch, které mají ideální nebo absolutní charakter.

Příklad: Hermetici John Dee a Petr Kohout-Lasenic, antroposof Rudolf Steiner, Johanka z Arcu, Johann Wolfgang Goethe

6. Luna (225°-270°) od Slunce – Disseminating Moon - fáze syntézy

Používáme termín rozsévající Luna, protože v pozitivním smyslu má takovýto člověk tendenci chtít ukázat ostatním, čemu se naučil nebo co prožil. Z tohoto důvodu pak člověk tohoto typu často působí jako šiřitel myšlenek - jako popularizátor toho, co na něj udělalo největší dojem v jeho hledání, jeho zkušenostech, jeho tradici. Negativní typ se ale může snadno ztratit v nějaké Věci, stát se fanatikem nebo podlehnout emocím masy.

Příklad: Richard Wagner, Winston Churchill, Václav Havel, Albert Einstein, Brigite Bardot, Marilyn Monroe

7. Luna (270°-315°) od Slunce - poslední lunární čtvrť, fáze při níž se mění zaměření

Zatímco typ první čtvrti představuje v podstatě krizi v činnosti, pro tento typ poslední čtvrti je v zásadě charakteristická tendence prožívat krizi vědomí. Každopádně pro tyto lidi je ze všeho nejdůležitější vtělit svá ideologická přesvědčení do určitých myšlenkových systémů a nebo konkrétních institucí. V osobních i společenských vztazích se snaží prosazovat nějaký více nebo méně důležitý princip, u něhož cítí, že jej musí podporovat, možná za každou cenu. Může se jim nedostávat pružnosti, protože se často považují za průkopníky, jejichž práci ocení až potomci. Jsou orientováni na budoucnost, ale vidí v ní jen strukturní obrys potenciální slávy. V některých případech jsou schopni projevit smysl pro humor a ironii, které využívají ve prospěch své Věci. Nejsou schopni přijímat kritiku.

Příkad: George Washington, Victor Hugo, Wolfgang Amadeus Mozart, Carl Gustav Jung, Walt Disney

8. Luna (315°-360°) – Balsamic Moon – fáze uvolnění

Tento typ osobnosti je ve svém vyšším projevu prorocký a plně zaměřený na budoucnost, a i když třeba pociťuje sám sebe jako konečný produkt minulosti, jde o minulost, kterou vědomě nechal za sebou. Občas cítí, že má své určité společenské poslání nebo že jej řídí vyšší cíle. Je si více či méně vědom toho, že je jakousi svatyní nebo polem, kde se realizuje cosi většího, než jen jeho osobní individualita, proto může bez váhání přijmout oběť nebo mučednictví ve jménu budoucnosti, ať už jde o budoucnosti nevelké skupinky nebo celého lidstva. Ve všech důležitých vztazích, které prožívá, má sklon pociťovat povahu účelovosti, to znamená, že v nich vidí jak konec nového procesu, tak prostředek pro dosažení nějakého transcendentního cíle. To může vést až k fanatismu.

Příklad: Maximillien Robespierr, papež Pavel VI, Abraham Lincoln, Alexandr Dubček, malíř Salvador Dalí

 

 

Když aplikujeme výše uvedené charakteristiky osmi lunačních typů, musíme nutně brát v úvahu především to, jak člověka omezuje jeho sociální prostředí, jeho kultura atd. Není důležité, zda jde o státníka, jenž podstoupil mučednickou smrt ve jménu nějaké politické Věci, které se zasvětil, nebo o učitele ve vesnické školičce (třeba v nějaké zaostalé oblasti), který plně zasvětil svůj život zvýšení úrovně vzdělávání vesnických dětí. Význam má kvalita vzájemných vztahů, do kterých tento člověk vstoupil - to, jak je jeho život polarizován mezilidskými, společenskými, kulturními vztahy, a také povaha toho, co tento člověk vkládá do svého společenství nebo národa.

Význam zatmění

V tradiční astrologii je jak zatmění Slunce tak zatmění Měsíce velmi nešťastné.Moderní astrologie tyto jevy interpretuje mnohem hlouběji.

 

Zatmění Slunce je považováno za dočasné vítězství minulosti nad současností, posílení tradičních, dávno nevyhovujících, mrtvých obrazů a postojů.

 

Zatmění Měsíce signalizuje možnost prožívat životní zkušenosti úplně novým, neotřelým způsobem, touhu zaměřit se do budoucnosti, zaujímat nové postoje.


 

Z materiálů telestézické společnosti PannaCz.com

 


Zdroj: Dane Rudhyar - Lunační cyklus, Pavel Turnovský - Rozloučení s tradiční astrologií

 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality