Rozum a vládnoucí planeta

Rozum a vládnoucí planeta
Někdy je zneužíváno výtečného rozumu zvráceným způsobem ke škodě společnosti i dotyčného individua,je to mrhání svatým dědictvím.Naopak se může projevit pomalý a někdy i zcela podřadný rozum.
Zobrazen: 15284x   21. 12. 2010, aktualizováno: 1. 4. 2012

Rozum a vládnoucí planeta

Chceme-li zkoumat povahu,založení a temperament některého člověka,musíme si napřed uvědomit,že rozum je základem stavby, kterou představuje lidská osobnost.Avšak povaha,založení a temperament nejsou závislé výhradně na kvalitách rozumu,je-li jasný, ostrý, pohotový nebo pomalý a pracující s námahou,nýbrž rovněž na zdrojích,z nichž čerpá podněty svých projevů.Někdy je zneužíváno výtečného rozumu zvráceným způsobem ke škodě společnosti i dotyčného individua,je to mrhání svatým dědictvím.Naopak se může projevit pomalý a někdy i zcela podřadný rozum velmi kladně svou tichou,avšak láskyplnou pokorou a sklidí za to rozsáhlý růst Duše.Z tohoto důvodu nestačí určit jen kvalitu myšlení.Je nutno zjistit rovněž zdroje a cesty projevů.Chceme-li posoudit tuto stránku nebo cokoliv jiného opravdu důkladně,musíme brát vždy zřetel na horoskop jako celek,avšak s přihlédnutím na vybranou jednotlivost,s vyloučením ostatních.

Hledání vládnoucí planety

Všeobecně platí,že charakter a jeho založení posuzujeme dle Slunce,Luny,Merkura,Ascendentu a vládnoucí planety.Stalo se zvykem mnoha astrologů,považovat vládce vycházejícího znamení za vládnoucí planetu.Je to správné,pokud jde o lékařskou astrologii neboť Ascendent symbolizuje tělo,avšak posuzujeme-li povahu,která se skládá ze všech sil znázorněných horoskopickým kruhem života, potom ztrácí toto pravidlo svou platnost.Místo toho musíme hledat planetu,která vykonává nejsilnější vliv,a ta je vládcem horoskopu a života bez zřetele na to,je-li vládcem Ascendentu či nikoliv.Hledáme-li tuto planetu,pohleďme napřed na vládce Ascendentu.Je-li v elevaci, má-li některou hodnost,je-li v rohovém domě a má-li velký počet aspektů bez ohledu na to,jsou-li příznivé či záporné,neboť rozhoduje jejich těsnost a počet,hlavně však těsnost či přesnost,potom je vládce Ascendentu rovněž vládnoucí planetou,neboť bude vykonávat nejmocnější vliv v životě.Aspekty nemusí být jen příznivé,protože bychom se potom setkávali na světě jen s dobrými lidmi.Skutečností však je,že lidé jsou nejrůznějších povahových odstínů.

Volba vládnoucí planety

Proto volíme vládnoucí planetu bez zřetele na kladnou či zápornou hodnotu aspektů. Naopak,je-li jiná planeta ve vyšší elevaci než vládce Ascendentu,je-li povýšena,má-li výrazné hodnosti,je-li umístěna v rohovém domě a má-li početnější a přesnější aspekty než vládce Ascendentu,pak je tato planeta vládnoucí,tj.vládcem horoskopu a působí mocněji v životě bez ohledu na to,že není vládcem Asc.Jsou však případy,kdy je třeba brát v úvahu dvě planety,jejichž hodnoty jsou na úrovni nepříliš rozdílné a bez výrazného odstupu hodnot a v takovém případě je obtížné provést mezi nimi volbu vládce.Za těchto okolností není vhodné trvat úzkostlivě na volbě vládnoucí planety, nýbrž brát v úvahu obě jako vážné činitele všech záležitostí života. Dotyčné planety jsou spoluvládci.

Vliv vládnoucí planety příznivě aspektované

Slunce jako vládnoucí planeta

Je-li vládcem životodárné,odvážné,ctižádostivé a příznivě aspektované Slunce,propůjčuje celé povaze důstojnost a vážnost,vznešenou hrdost, která se nesníží k žádnému malichernému,nízkému a nedůstojnému činu.Vyznačuje se odvahou ve vhodný čas a na vhodném místě.Přehlíží přitom velkoryse útoky protivníků,kteří jsou pod jeho úrovní.Neohroženě však prosazuje správné zásady.Dychtí po uznání svých schopností a po vůdčím místě,což způsobuje,že je pro zrozence těžké zastávat podřízené postavení.Je rovněž velmi srdečný,okázalý se snahou vzbuzovat pozornost.

Venuše jako vládnoucí planeta

Je-li vládcem horoskopu uhlazená,přepychová,hudebně nadaná a příznivě aspektovaná Venuše,je povaha něžná,milá,ale i zamilovaná a touží po lásce jako ostatní lidé po vzduchu,neboť láska je těmto lidem něco jako dech života.Mají velice vřelý vztah k dětem a kromě toho se mazlí s mnohým domácím zvířátkem.Těmito způsoby projevují svou lásku.Jsou rovněž milovníky radovánek a veřejných zábav,jejich nápady jsou zajímavé a umělecky hodnotné.Tyto vlastnosti uplatňují při vybavení svého domova.Milují zlato a drahokamy a vše,co rozmnožuje půvab a obohacuje život.Jejich vkus vyjadřuje přepych. Pro svou přívětivost jsou všude oblíbeni.Jejich největším nedostatkem je pohodlnost a odpor k špinavé práci.

Merkur jako vládnoucí planeta

Je-li Merkur,planeta rozumu,výmluvnosti a obratnosti příznivě aspektovaným vládcem života,dává jasné pohotové myšlení,které touží po vědomostech jako žíznivý po vodě.Vstřebává pohotově a zdánlivě bez námahy i nejsložitější jevy.Propůjčuje schopnost i pro nejrozmanitější duševní činnost,různé vědecké obory a literaturu.Tito lidé vynikají rovněž jako velmi působiví a přesvědčiví řečníci a kazatelé.Jsou výjimečně obratní a uplatňují se všude.Rádi cestují a jsou úspěšnými obchodníky, zástupci a jednateli.

Luna jako vládnoucí planeta

Je-li romantická,neklidná a představivostí nadaná Luna vládcem života,jsou lidé narození pod jejím vlivem příslovečnými tuláky,jimž neztuhnou nohy a daleké krajiny se jim zdají být vždy věčně zelené.Mají neukojitelnou touhu po cestování a změnách,která jim obvykle nedovoluje zůstat na jednom místě déle než je třeba,aby si vydělali na další úsek cesty.Mají plodnou a rozmarnou fantazii a romantickou povahu,jíž je cizí každá praktická činnost.Jsou neklidní,nestálí,neteční jako náhodný závan vzduchu,který rozhýbe listí stromů a hned se ztratí,jako trosky na moři života zmítané vlnami sem a tam.Bývají mediálně založeni,ačkoliv si to obvykle neuvědomují.Jsou neškodní,nezodpovědní a nedůvěryhodní všude tam,kde je nutno vynaložit úsilí a námahu.

Saturn jako vládnoucí planeta

Když vážný,prozíravý,hluboký,důkladný a příznivě aspektovaný Saturn je vládcem života,jsou lidé jím ovlivnění také hlubokomyslné povahy.Mají nápadně vyvinutý smysl pro zodpovědnost,jsou plni předvídavosti,rovněž pravdomluvní a jsou dobrými rádci.Jejich práce se vyznačuje soustavností,pořádkem a dobrou organizací.Jsou střídmí,šetrní,hospodární a spravedliví.Jejich spravedlnost se vyznačuje tvrdostí až krutostí,postrádají milosrdnost a soucit.Dalšími vlastnostmi jsou cudnost,střídmost v jídle a pití a vůbec vzorné návyky.Neznají však slitování s těmi,kdož nedokážou překonat své chyby a zlozvyky a dostanou se v důsledku svého závadného počínání do rozporu se zákonem.Nejeví žádného smyslu pro radovánky,požitky a společnost jiných,jsou vcelku soběstační,vlastními rádci a společníky.Jsou rovněž uznávaní a ctění v okruhu své společnosti,avšak nedovedou si vysloužit lásku a přízeň svého okolí.

Jupiter jako vládnoucí planeta

Je-li veselý,družný a šlechetný Jupiter vládnoucí planetou,jsou takoví lidé poznamenáni touhou po cti a uznání společností,v jejímž středu žijí.Snaží se vyniknout jako opory církve,právního řádu a spravedlností a zaujmout čestnou veřejnou funkci.Nevydaří-li se jím tyto záměry,věnují se přednostně povolání právníka nebo lékaře.Jsou to vřelí družní lidé,nechybí jim úsměv,dobrá nálada a vyznačují se srdečným stiskem ruky.Setkání s nimi je vždy okamžikem radosti a jsou proto vždy a všude vítanými hosty.Dodržují zákony a jednají spravedlivě.Jsou však nakloněni doprovázet svou spravedlnost tolerancí a soucitem.Sami jsou bezúhonní,vůči jiným milí,laskaví,shovívaví,mírní a mají pochopení pro jejich mravní poklesky.Lidumilné založení činí z nich ochotné pomocníky sociálních a dobročinných institucí.Nejsou pouze ctění a vážení,ale i milování v okruhu svých známých.

Mars jako vládnoucí planeta

Je-li nadšený,výkonný,konstruktivní a bojovný Mars příznivě ozářeným vládcem,dychtí lidé narozeni pod vlivem jeho paprsku po utkání se složitými úkoly života.Jsou proniknutí niternou touhou po vítězství nad světem.Nezáleží jim tolik na tom,co dělají,ale spíš na náročnosti úkolů,umožňující přiměřené uplatnění konstruktivních sil,které hrozí výbuchem,nejsou-li upotřebeny.Velikost a složitost úloh jim způsobuje stupňovanou radost.Mají tudíž kvalifikaci průkopníků civilizace,jsou to inženýři a podnikatelé,kteří stavějí města a spojují je dopravními tepnami všeho druhu,objevují surovinové zdroje světa a zpracovávají je na užitečné předměty.Jsou velice nedůtkliví vůči nějakému omezování a nestrpí žádné vměšování do pracovních postupů.Tito zrozenci ovládají ostatní a podřizují si je holou silou,neboť neznají ani taktní chování,ani diplomatické zacházení.Prosazují se pouhou mocí.Snadno vydělávají peníze,ale vydávají je marnotratně a lehkomyslně.Stručně řečeno,jsou velmi výstřední a dostaví-li se zvraty a neúspěchy,zůstanou bez prostředků, ale nikoliv bezradní a poražení.Jejich nezdolná vnitřní síla jim zabezpečuje brzké zotavení,jejich průbojnost je znovu postaví na nohy.Povaha je náchylná k šílené odvaze a z tohoto důvodu dochází k úrazům a násilné smrti.

Uran jako vládnoucí planeta

Je-li originální,romantický,výstřední a příznivě aspektovaný Uran vládcem života,setkáváme se s idealistickou,nevšední a utopickou povahou.Tito lidé všeobecně nesnášejí běžné zvyky a obyčeje života a společnosti,s rozhodnosti odvrhují tato pouta a vedou zvláštní život poznamenaný odlišným chováním,nevšedními zájmy a projevy.Vyznačují se četnými výjimečnými libůstkami a jsou všelijak pověrčiví,pro běžného člověka pokrokoví a nepochopitelní.Zároveň jsou průkopníky nového věku,v jehož průběhu budou uskutečněny mnohé ideje,které dnes pokládáme za utopie,ale časem se stanou obecně uznávanými skutečnostmi.Tito lidé bývají rovněž vynálezci tohoto světa,neboť jsou ve spojení s vyššími světy,v nichž se nacházejí ideje Svatého Vědomí,které pronikají do vědomí těchto dostatečně citlivých lidí,takže je dovedou zachytit a zužitkovat ve prospěch lidstva.Uranovci jsou velice svéhlaví a mají v záloze vždy odůvodnění pro obhajobu svých názorů a zajišťují se proti útokům ostatních,kteří nesouhlasí s jejich způsobem života.

Neptun jako vládnoucí planeta

Je-li vládnoucí planetou příznivě ozářený,okultní a mystický Neptun,máme před sebou člověka zvláštních sil, jehož příznačným znamením je nevšední výraz očí,jejichž pohled je nutno zachytit,chceme-li jej hodnotit.Zdá se,jako by pronikal vše neprůhledné před sebou.Není však třeba tento typ podrobně rozebírat,neboť je celkem vzácný a průměrný astrolog se s ním setkává jen ojediněle.Jen okultista může poznat a posuzovat okultistu.

Vliv poškozené vládnoucí planety

Jsou-li vládnoucí planety poškozeny konjunkcí,paralelou,kvadraturou nebo opozicí jiných planet,zvláště škůdci,tj.Saturnem,Marsem,Uranem a Neptunem,působí na život nepřátelsky a tyto vlivy lze popsat podrobněji následovně:

Poškozené Slunce jako vládnoucí planeta

Je-li zbabělé a nafoukané poškozené Slunce vládcem života,jsou lidé zrození pod jeho zeslabujícím vlivem velmi sobečtí,překypují chvástavostí,povýšeností a zdůrazňováním vlastní důležitosti.Dosáhnou-li vedoucího postavení nebo převahy nad někým,potom dovedou nahánět strach a vymáhat úctu železnou pěstí,šlapou po jeho nejútlejších citech bez sebemenších výčitek svědomí nebo lítosti.Dostanou-li se však tito bezpáteřní slaboši sami do podřízeného postavení,budou se hrbit,krčit a plazit a podřizovat se každému rozmaru svého pána,ačkoliv jej z hloubi duše nenávidí.Jejich nenávist je však držena na uzdě vlastním strachem.Kňučí a ubrekují nebo se uchylují k lichocení při sebemenším náznaku nevole svého chlebodárce,ačkoliv by na něj skočili a rozsápali ho,kdyby měli možnost.Tento vliv Slunce je jedním z nejhorších,který se vůbec vyskytuje.

Poškozená Venuše jako vládnoucí planeta

Je-li nedbalá,líná a zahálčivá poškozená Venuše vládcem horoskopu,jsou takoví lidé smyslní a prostopášní,nepořádní,ucouraní,se zkaženými a zvrhlými choutkami,jimž předchází špatná pověst.Jsou to příživníci,kteří žijí na účet společnosti.Vyjadřují se hlučně a neslušně a mají v oblibě vřískavou a skřípavou hudbu, rádi hýří a předvádí svou zkaženost.Jejich city jsou na úrovni nízkých vášní,prodejné lásky a mravní zkaženosti.Obklopují se cetkami a pozlátkem, křiklavými barvami a lacinými náhražkami půvabu a pravých hodnot.

Poškozený Merkur jako vládnoucí planeta

Je-li prolhaný,nečestný a neobratný poškozený Merkur vládcem života,jsou lidé narození pod jeho vlivem buď rozumově úplně zaostalí,v důsledku toho nedovedou jednat samostatně a jsou odkázáni na cizí vedení a dohled,anebo jsou tak prohnaní a mazaní,že umějí skrývat své skutečné smýšlení a okrádají ostatní lidi jako zloději,kapesní zloději,podvodníci a zločinci podobného ražení.Soustavně lžou a klamou,navádějí jiné,aby mluvili pravdu,je-li jim to na škodu a v neprospěch.Jsou buď těžkopádní a nechápaví anebo dokonale vychytralí,že činí dojem jako by byli hnáni nezadržitelnou silou,která je nutí vodit za nos důvěřivé lidi.Vyznamenávají se jako tajní důvěrníci,provokatéři a v podobných nechutných zaměstnáních.Ve svém počínání jsou veskrze nedůvěryhodní a nespolehliví,nervovými chorobami postižení zvrhlíci,kteří tvoří zhoubné nádory na těle společnosti.Tito lidé bývají též rušivými,žvanily a mluvky vždy připravenými vyslovit svou jedovatou kritiku a své pomluvy a poškodit bezúhonnou pověst jiných.Jsou v každém ohledu nebezpeční společnosti.

Poškozená Luna jako vládnoucí planeta

Je-li proměnlivá a zasněná Luna vládnoucí planetou,činí člověka velice neklidného a bez chuti k jakékoliv práci,vrtkavého,stěhovavého a ve stálém pohybu.Nemůže-li se pohybovat z města do města,potom přechází z domu do domu a z jednoho prostředí do jiného co nejčastěji,pokud mu to jen trochu dovolují okolnosti.Svým neklidem přivádí z rovnováhy každého,s nímž přichází do styku.Jsou-li poškození velmi silná,trpí nálada a myšlení kolísá v rytmu lunárního pohybu.

Poškozený Saturn jako vládnoucí planeta

Je-li chorobný,melancholický a zlý Saturn poškozeným vládcem života,zbavuje ho veškeré radosti a štěstí a činí z těchto lidí samotáře a zachmuřené mrzouty.Stávají se bídnými lakomci,moří se hladem,vzdávají se všeho pohodlí světa i tehdy,mají-li dostatek prostředků k uspokojení i náročnějších potřeb.Jsou krutí, bezcitní a počínání jiných sledují s podezřením a nedůvěrou.Stane-li se takový člověk detektivem,počíná si jako šelma,která uštve svou oběť k smrti a raduje se z jejího utrpení.Urážky a křivdy si pamatuje navždy a usiluje o odplatu,dokud žije.Avšak konec takových lidí je vždycky zlý.Dříve nebo později sami klopýtnou a padají do léčky,kterou nastražili jiným.Jejich konec je trpký a svět ho zaznamenává s úlevou.

Poškozený Jupiter jako vládnoucí planeta

Je-li lhostejný,nabubřelý a sobecký Jupiter poškozeným vládcem života,stává se takový člověk často příživníkem,hráčem a spekulantem oddaným sportu,zábavám a okázalosti.Chodí křiklavě oblečen,nosí falešné šperky a jiné laciné ozdůbky.Potkáváme ho v sázkových kancelářích,na závodních a dostihových dráhách.Hra v karty bývá jeho oblíbeným případně hlavním prostředkem výdělku a obživy.Chová se hlučně a je velice zištný,musí upoutat pozornost okolí a nevybírá přitom ani prostředky,ani způsoby.Je častým hostem u soudů,kde se zodpovídá ze svého podloudného podnikání a pochybných styků nebo pro nezaplacené dluhy,neboť nikdy neplatí cenu za své neskromné nároky.Je obtížné přinutit ho k vyrovnání dluhů.Na straně dělnické třídy vystupuje jako demagog a agitátor a podněcuje stávky a demonstrace,avšak je vždy připraven prodat a zradit odborovou organizaci zaměstnavatelům.Najdeme je rovněž jako hokynáře a majitele malých obchůdků s laciným zbožím a v podobných zaměstnáních.

Poškozený Mars jako vládnoucí planeta

Je-li nadutý,opovážlivý,sobecký a šíleně odvážný Mars poškozeným vládcem života,je takový člověk bezmezným sobcem,který se domáhá svých žádostí silou a ničením,selžou-li jiné prostředky.Dává přednost násilnému vnucování své vůle před jejím prosazením bez boje.Je poháněčem první třídy,bývá mistrem na železničních a podobných stavbách,je to lhář,chvastoun,hromotluk,rváč a odvážlivec,kdykoliv připravený vsadit všechno na jednu kartu,riskovat vlastní i cizí životy bez ohledu na okolnosti.

Poškozený Uran jako vládnoucí planeta

Je-li neústupný,zmatený a nezávislý Uran poškozeným vládcem života,je myšlení zaměřeno velice úzce a jednostranně na některou oblast.Takoví lidé se stávají fanatickými zastánci svého nazírání.Kromě toho jsou obvykle mimořádně smyslní a mají zvrácené záliby.Pohotově malichernými důvody hájí své názory.Jsou zmámení svými libůstkami a nedovedou ani pochopit,ani uznat, že jejich vlastní slova mluví proti jejich vlastním názorům.Stávají se vždy přívrženci radikálních a neobvyklých hnutí a myšlenkových proudů.

Poškozený Neptun jako vládnoucí planeta

Je-li mediální,nervově vratký,vůči sobě shovívavý a pohodlný Neptun poškozeným vládcem života,je takový člověk zasněný a nervově postižený s náchylností stát se mediem nevyspělých duchovních bytostí bez hmotného těla.Hrozí mu rovněž posedlost těmito bytostmi.Dovede vyvinout psychické síly a schopnosti nižšího řádu,jako je bezděčná jasnovidnost nebo zírání do krystalu.Nemůže-li dospět k výsledkům,uchyluje se k předstírání mediumity nebo jiných duchovních darů a takto klame a podvádí jiné.Umí skvěle napodobovat a snadno přesvědčuje své posluchače i diváky.

Vliv základního znamení rohových domů na mentalitu

Jsou-li rohové domy v základních znameních,tj. v Beranu,Raku,Vahách a Kozorohu,je to obecnou známkou duševní obratnosti,pohotového chápání a důrazného a nadšeného přístupu k práci.Je to člověk s dobrou organizační schopností a pracovní výkonností,jenž dovede ukončit úspěšně každou započatou práci.Je to smělý,statečný a nezkrotný duch.Tyto vlastnosti jsou zvlášť zřejmé,je-li mnoho planet v základních znameních.Tyto lidi lze zařadit do třídy obchodníků a podnikatelů tohoto světa.

Vliv pevného znamení rohových domů na mentalitu

Jsou-li rohové domy, (tj. první,čtvrtý, sedmý a desátý),v pevných znameních,tj.v Býku,ve Lvu,ve Štíru a Vodnáři,naznačuje to hloubku myšlení,které je pomalé a těžkopádné a potřebuje čas,než dospěje k rozhodnutí.Takoví lidé proměřují hloubku vody vždy dvakrát, než do ní skočí.Dospějí-li k úsudku,drží se určeného směru s obdivuhodnou vytrvalostí a trpělivostí,které jim nakonec zajišťují úspěch.Jsou spolehliví,plní své povinnosti a závazky.Jejich zásadním nedostatkem je,že se dostávají do vyježděných kolejí a v důsledku toho jsou úzkoprsí se zúženým rozhledem.Způsob myšlení je velmi originální a lze je zařadit mezi vynálezce tohoto světa.Tyto výpovědi platí zejména tehdy,je-li mnoho planet v pevných znameních.

Vliv pohyblivého znamení rohových domů na mentalitu

Jsou-li rohové domy v pohyblivých znameních,tj.v Blížencích,Panně,Střelci,Rybách,je způsob myšlení nestálý,povrchní,proměnlivý a váhavý.Tito lidé se rychle ujímají nějaké záležitosti a snadno se rozhodují,ale vzápětí na to zapomínají a mění svůj názor.Dovedou dobře napodobovat a často předstírají vlastnosti,které jsou jim úplně cizí.Snadno jsou unášeni citovými pohnutkami.Nepatrné příčiny je nepřiměřeně povzbuzují a uvádějí do povznesené nálady, avšak hned na to je jiná bezvýznamná příčina sráží k zemi.Stručně řečeno,jsou nestálí a nespolehliví,neboť neznají pořadí svých myšlenek ani minutu dopředu.Tito lidé patří do třídy vyjednávačů a zprostředkovatelů tohoto světa a zaujímají podřízená a služební místa.Tyto popisy mají platnost hlavně v těch případech, je-li mnoho planet v pohyblivých znameních.

Vliv znamení Ascendentu na mentalitu

Není-li na Ascendentu žádných planet,má vycházející znamení (tedy znamení Ascendentu) zesílený vliv na způsob myšlení.

Vycházející Beran dává rázný,nadšený a ctižádostivý způsob myšlení,avšak je náchylný k unáhlenosti,impulzívnímu jednání a prudkosti.

Vycházející Býk dává neústupnou,svéhlavou,sobeckou,závistivou,chamtivou a zlomyslnou povahu. Vycházející Blíženci dávají rychlé,obratné a pohotové myšlení,snadno přizpůsobivé podmínkám,avšak povrchní do té míry,že naprosto postrádají schopnost soustavného úsilí a dosažení trvalého úspěchu.

Vycházející Rak dává negativní a vnímavý rozum nadaný představivostí,někdy chorobného založení,též zdrženlivý a nedůvěřivý.Dospěje-li však ke kladnému závěru,sleduje své úmysly s houževnatostí.Je jinak sympatický pohostinný a milý.

Vycházející Lev dává přímý,otevřený a ctižádostivý způsob myšlení,pevnou vůli, povaha je hrdá,čestná a vlídná,avšak se sklonem k unáhlenosti,prudkosti,smyslnosti a výstřednímu počínání.

Vycházející Panna dává kritické,zdrženlivé a důmyslné myšlení,které je schopno rozvinout mnoho idejí.Avšak takový člověk nepřivede své nápady k použitelnému zakončení,není-li k tomu pobízen.Je sobecký,nevtíravý a pohroužen do světa vlastních myšlenek.Jen zřídka navazuje důvěrné vztahy a málokdy se s někým spřátelí.

Vycházející Váhy dávají poněkud lehkomyslného,avšak dobrotivého a sympatického ducha,který nedovede dosti pevně uchopit naskýtající se příležitosti a utkat se s holými skutečnostmi.Takoví lidé jsou unášeni proudem života,snaží se co nejvíc vychutnat jeho příjemné stránky a vyhýbají se všemu trpkému.Dychtí po uznání a na oplátku uctívají své přátele,s nimiž jsou těsně spjati.

Vycházející Štír plodí dva typy myšlení.Je to jedno z nejmystičtějších znamení zvěrokruhu.V některých případech je symbolizováno orlem,který znázorňuje vznešený a ušlechtilý typ,jenž dosáhl výšky orla kroužícího vysoko nad zemí.Jiným zobrazením je had,který se plazí v prachu a dalším připodobněním je štír.Ve skutečnosti, že had uštkne a štír poraní svým ocasem,se skrývá podivuhodný okultní význam,avšak pro naše nynější účely ji nebudeme rozebírat.První typ rozumu uvedený orlem je vážný,soustředěný a zaměřený na vysoké ideály.Vyznačuje se důstojným chováním, je hrdý a spolehlivě ovládá své city.Tito lidé bývají obvykle velmi zdrženliví a jsou svými vlastními rádci.

Druhý typ znázorněný hadem je úplně jiný. Je klamný,lstivý,úskočný,mlčenlivý.Dlouho si pamatuje domnělé nebo skutečné urážky a křivdy,jež neodpouští. Je rovněž smyslný, žárlivý a náruživý. Má ostrý jazyk a prudkou povahu.

Vycházející Střelec propůjčuje způsob myšlení,který se vyznačuje rázností,idealizmem a velkorysostí,postrádá však poněkud ctižádost.Tito lidé bývají horliví, příchylní a někdy velmi důrazní,zastávají-li svůj názor.

Vycházející Kozoroh uděluje způsob myšlení,který se vyznačuje taktností,diplomatickým postupem,hloubkou a promyšleností,rovněž však sobectvím,závistí a chamtivostí.Těmto lidem hrozí uvíznutí ve vyježděných kolejích a stávají se v důsledku toho omezení.Setkají-li se s odporem, setrvávají na svém stanovisku.a vyčkávají na příležitost k pomstě.Jsou sebevědomí,spolehliví a vytrvalí v každé práci.

Vycházející Vodnář dává dobrý intelekt a přátelské,sympatické a lidské založení,současně však velkou originalitu a nezávislost.Takoví lidé nesnesou zasahování do okruhu svých libůstek a vrtochů a neoblomně sledují vlastní směr bez ohledu na to,co si jiní myslí nebo říkají.Občas jednají i v protikladu s vlastním přesvědčením jen proto,aby předvedli svou nezávislost.

Vycházející Ryby dávají myšlení poznamenané sentimentálností a romantizmem s náchylností k úzkosti,trápení a neklidu,rovněž se zájmem o okultní a mystické jevy a teorie.Povaha je velmi citlivá a vnímá negativní cizí nálady,které se odrážejí ve vlastních pocitech a způsobují stísněnost a neklid.

Zdroj: Poselství hvězd / Max Heindel,Augusta Fossová-Heindelová ; [překlad Josef Oršulík].-- 1. české vyd..--

V Tišnově : SURSUM, 1996. --526 s.:il.

© Zpracovala YW - Noetika - pannacz.com


 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality