Metody obrany v magii III

Metody obrany v magii III
Poslední částí metod při obraně v magii a esoterice. Tvoří základ každého začínajícího esoterika. Skutečnosti, které ovlivňují náš život. Kontrola myšlenek, života, postupy a návody v magii a psychické sebeobraně.
Zobrazen: 4900x   21. 9. 2015, aktualizováno: 21. 9. 2015

Metody obrany - magie a esoterika

O telepatické sugesci jsme již hovořili. Důležitý je zde raport jako její základ. Dva lidé, kteří vzájemně stojí v raportu, mohou být považováni za astrální siamská dvojčata. Ačkoliv fyzická těla jsou nezávislé jednotky, astrální těla jsou ve spojení tak, že astrální síla volně proudí jako oběh krve matky, spojené pupeční šňůrou s nenarozeným dítětem.

Tato skutečnost vysvětluje mnoho důležitých okultních jevů: Je klíčem manželství, vysvětluje i vztahy mezi matkou a dítětem, ba mnohdy i mezi učitelem a žákem. Raport však může být mezi jednotlivcem a celou skupinou, což je důležité při pracích lóže. Je možný i raport mezi lidským bytím a přírodní říší, mezi odtělenými bytostmi mimolidskými, se kterými osobnost může navázat sympatické porozumění. Pro vytvoření raportu však zde musí být nějaký základ sympatie. Je-li vytvořen, může být dále vyvíjen. Při raportu delšího trvání se lidé stávají sobě podobnými.

Stojí-li v raportu dva lidé, pak méně pozitivní má sklon ztrácet svou osobnost a stává se slabším odrazem druhého. Z toho důvodu západní okultista, který si váží individuality, nezískává osobní žáky tak jako východní guru, ale pracuje rituálem ve skupině, protože tato metoda je neosobní. Avšak i každá skupina má svůj tón.

Spojí-li se člověk dobré povahy s podřadnou skupinou, pocítí nespokojenost a bude se snažit od této skupiny opět odpojit, jinak pozvolna získá její vlastnosti.

Nastal-li raport, mohou být telepaticky přenášeny celé obrazy myšlenek z jedné mysli do druhé a stejným způsobem může být přenášena i vitalita. To vysvětluje různé druhy duchovní léčby.

Při přenosu éterické vitality je vhodné, aby dotyčné osoby měly stejné magnetické pole, zatímco při přenášení astrální síly to nutné není, neboť nesouvisí s prostorem.

Při styku s tvary myšlenek mějme na vědomí, že tyto jsou výtvorem fantazie a nemají vlastní existenci. Co fantazie vytvořila, to také může zničit. Kdo stvořil myšlenkový tvar, může ho opět rozbít, spálit v plamenech, rozpustit ve vodě, nebo nechat vstřebat do země. Co se v představách přivedlo k životu, to se opět v představách může potlačit.

Co se jeví jako myšlenková forma, ale odolává zničení, je uměle vytvořený elementál. Jsou dva druhy těchto umělých elementálů, jeden je stvořen z obyčejné esence myšlenkových tvarů a druhý elementál, do kterého mág-operatér promítl něco ze své osobnosti. Je-li elementál vytvořen z obyčejné myšlenkové esence, postačí jako obrana nakreslený pentagram. Je-li však elementál nabit silou operatéra, je nutno použít metody, která se nazývá absorpce (pohlcování, trávení). Úspěch této metody záleží na stavu vědomí toho, kdo ji chce provádět. Pokud nedovede plně uklidnit své vibrace, přivést je do naprostého klidu a osvobodit se od každého pocitu, neměl by tento pokus vůbec začínat.

Popíši však tuto metodu, aby byla k užitku těm, kteří ji budou chtít používat

Nejprve se adept uvede do souladu, například meditací o lásce, zákonech odpuštění, které hlásal Ježíš apod. Když uklidní svou vibraci, snaží se před svůj astrální pohled vyvolat obraz tvaru, který chce zničit. Představí si tvar do nejmenších podrobností a snaží se zjistit, zda obsahuje zlomyslnost, vilnost nebo upírství, což bývají nejrozšířenější typy. Když adept zjistil, jakého typu útvar je, snaží se meditovat o jeho protikladu, přičemž se koncentruje na čistotu a nezištnost. Když útvar obsahuje vilnost, koncentruje se na soucit a lásku, když v útvaru nalézá zlo a zlomyslnost, koncentruje se na Boha jako tvůrce a udržovatele života a taktéž jedná-li se o útvar upírství. V meditaci setrvává tak dlouho, až cítí, že překypuje vlastností, o které medituje, až se cítí prosycen čistotou a nezištností a ví, že vilnost v něm nevzbudí nic jiného než slitování a zlomyslnost nic jiného než útrpnost nad nevědomostí. Má snahu pozvednout svedenou duši, poučit ji a osvobodit z otroctví. Až dosáhne bodu, ve kterém nemá žádný jiný pocit vůči svému pronásledovateli než tento, může se pokusit o absorpci (vstřebání).

Když se adept přesvědčil, že je již připraven, může začít. Pokud se jedná o útvar upírství, snaží se k sobě tento myšlenkový útvar přitáhnout pomocí stříbrné pásky, kterou spojí se svým slunečním pletivem. Pokud se jedná o některý z dalších dvou druhů, o kterých byla zmínka výše, otevře svou auru a pojme do ní tento útvar. Útvar doslova „vstřebává“ do sebe. Tento proces se provádí pomalu a pozvolna a trvá několik minut. Pokud by se prováděl rychle, mohlo byt se stát, že by adept neudržel svou vibraci v klidu a dostal by se do nebezpečné situace.

Když adept vstřebal do sebe myšlenkový útvar, pocítí v sobě reakci, odpovídající druhu vstřebaného myšlenkového útvaru. Byla-li to síla vilnosti, pocítí žádostivost, jedná-li se o zlomyslnou sílu, pocítí hněv až vztek a při upírském útvaru pocítí touhu po krvi. Tento pocit musí okamžitě překonat a vrátit se ke své meditaci a zabývat se v mysli protichůdnou vlastností. Tuto vlastnost musí podržet v mysli tak dlouho, až je jeho vibrace opět v souladu. Pak teprve ví, že zlá síla byla neutralizována a ve světě je o něco méně zla. Pocítí potom okamžitě přístup síly a získá pocit duchovní moci jako ujištění, že dílo je úspěšně ukončeno. V případě, že by byl vytvořen a vyslán nový myšlenkový útvar, doporučuje se opakovat meditace znovu až po dvou či třech dnech.

Když se provede absorpce - magie a esoterika

tvůrce a odesílatel myšlenkového útvaru pocítí, že „z něho odešla síla“, pocítí ztrátu a může přijít i do stavu polovičního ochrnutí. Samozřejmě, že se záhy zotaví, avšak jeho moc k vytváření zla tohoto druhu se po jistou dobu značně zredukuje a je-li v jeho povaze možnost zlepšení, může se stát, že bude od tohoto zla osvobozen navždy.

Velká účinnost této metody spočívá v tom, že zlo je v podstatě zničeno i s kořenem, zatímco obyčejné rozbití myšlenkového útvaru se rovná useknutí horní části plevele při ponechání kořene. Ovšem tento způsob může provádět jen zkušený a vycvičený okultista, který dovede svou vibraci udržet v klidu. Máme-li poruchy, jsme-li zneklidněni, nebo jsme nějakým způsobem ztratili nervy, potom tuto metodu raději neprovádějme.

Ukáže-li se, že myšlenkový útvar je jakoby připoután éterickou páskou či podobným způsobem ke slunečnímu pletivu nebo k čelu, či jiné části těla, musíme si v představách vytvořit zbraň k přeseknutí této pásky. Silnou a soustředěnou obrazotvorností si vytvoříme meč. Můžeme vyzvat Boha, aby tomuto meči požehnal. Potom si stejným způsobem vytvoříme planoucí pochodeň a vzýváme sílu ducha svatého. Nyní takto vytvořeným imaginárním mečem přetneme tuto pásku nebo paprsek, čímž útvar odpojíme. Pahýl, který ještě zůstal, spálíme planoucí pochodní, až odpadne z těla.

Po této operaci je vhodné přerušit spojení s osobou, která tento útvar vytvořila a na nás poslala, alespoň na dobu několika měsíců. Nesmíme číst ani její dopisy a nesmíme jí ani psát.

Jsou období, kdy člověk je tak zatížen, že není schopen tuto operaci provést. Tehdy si můžeme najít náhradníka, přítele zkušeného v těchto záležitostech, který může operaci vykonat. Přítel provede operaci v noci, kdy je klid a napadený spí. Představí si živě, že stojí vedle něj, představí si i vlákno, pásku či paprsek, kterým je napadený spojen s napadajícím. Pak si soustředěně v obraze v mysli vytvoří meč a pochodeň tak, jak je již výše popsáno. Mečem sekne přímo přes pásku či paprsek. Seknutí musí být silné jak v živé představě, tak ve skutečnosti.

Uvádím příklad z mé zkušenosti.

Navštívila jsem ženu, která trpěla stavem vyčerpanosti, měla zácpy, doprovázené oslepujícími bolestmi hlavy a silným bušením srdce. Lékař však nenalezl žádnou nemoc.

Vytvořila jsem psychickou diagnózu a přišla jsem k závěru, že v minulém zrození byla tato žena členkou tibetského řádu, který se zabýval černou magií. Tam vyvinula jisté schopnosti a používala i hatha-jógu ke kontrole tělesných funkcí.

V nynějším životě měla v sobě tyto schopnosti, ale nedovedla si již vzpomenout na taktiku jejich používání.

Jako následek ovlivnily její pocity automatické systémy nervové soustavy, které běžně nestojí pod vedením vědomí. Byla stále zneklidňována a funkce jejího těla byly v nepořádku.

Jak je okultistům známo, vracíme se život za životem zpět do řádu, kde jsme získali zasvěcení, protože toto spojení je velmi silné. Zde je důvod, proč velké školy mystérií nepotřebují dělat reklamu. Poznají své příslušníky a podchytí je na astrální úrovni.

Tak, jako je velmi hodnotné stát pod ochranou vysokého duchovního řádu, tak na druhé straně je velmi nepříjemné mít spojení s řádem nízkého stupně. Měla jsem dojem, že i tibetský řád, do kterého patřila v minulém životě tato žena, měl nízkou úroveň, a že vedoucí tohoto řádu se „živili“ vitalitou svých členů. Na základě této mé domněnky jsem se v noci přemístila ze svého těla a navštívila tuto paní. Spatřila jsem, že z jejího slunečního pletiva vychází do prostoru černá lepkavá páska. Sledovala jsem ji, až jsem na jejím druhém konci spatřila klášter s čínskou střechou. Budova stála na skalním výběžku vysoké hory.

Vší silou jsem projela pásku svým astrálním tělem. Páska se přetrhla, ale ihned se omotala kolem mého slunečního pletiva. Ve stejném okamžiku jsem pocítila myšlenku, abych tuto ženu ovlivnila a připravila ji o peníze. Myšlenku jsem setřásla a rychle vytvořenou pochodní jsem spálila pásku i s pahýlem, který se k mému uspokojení smotal a zmizel ve tmě. Pak jsem přešla do zaslouženého spánku.

Paní, která nic nevěděla o mé noční operaci, jsem navštívila ráno, právě když snídala. Byla zcela jiná, oproti minulému dni, kdy jsem ji spatřila vyčerpanou. Řekla mi: „Nevím, co se stalo, ale mám pocit, jako by se přetrhlo něco, čím jsem byla spoutána.“

Avšak o pár let později se tato paní začala opět zabývat okultismem nižšího druhu. A znovu se vytvořila páska, která ji spojovala s tibetským klášterem, jenž ji nakonec vyčerpal úplně.

Metody obrany IV

Máme tolik zpráv o zjevení se ochranných andělů v krizových dobách, že i skeptici musí uznat, že něco na tom je. Představy o bohatýrech, kteří se vracejí, aby vedli národ a představy o ochranných andělech, přicházejících v dobách krize, jsou v pověstech všech národů. Mnoho příkladů uvedli muži po návratu z války.

Kabala učí o dobrém a zlém andělu po levé a pravé straně člověka. Jeden pokouší, druhý inspiruje. Přeložíme-li to do moderního myšlení, pak máme před sebou Freudovo podvědomí.

Freudovi stoupenci však neví, že po pravé straně člověka je zářivý anděl, který reprezentuje nadvědomí, nebo jinými slovy vyšší „Já“, neboli ochranného anděla, kterého tolik hledal Abramelin.

Víme, že když se vzdálíme od našeho zářivého ochránce, neboli našeho vyššího „Já“, přichází temné pokušení z hlubin našeho nízkého „Já“, něco atavistického spočine na nás a my jsme schopni vyvinout myšlenku nebo vykonat čin, na který bychom nepřišli, kdybychom nenaslouchali hlasu tmavého anděla.

Stejně tak v dobách silné nouze, když stojíme zády ke zdi a bojujeme o více než jen tělesný život, slyšíme jiný hlas. Je to hlas našeho světlého anděla.

Nikdo z těch, kdo se zabývají jen svým tělesným životem, nepostoupí výš. Pro ty, kterým již spadl závoj z očí, se smrt nejeví jako zlo. Ale v dobách duchovních krizí, když již hmotné „Já“ nic neznamená, se po volání duše z mlhy neviditelna projeví v nějaké formě něco, co je srozumitelné jen tomu, kdo volá. Cílem mystika je najít vyšší „Já“, cílem okultisty je přivést toto vyšší „Já“ k projevu ve vědomí mozku. A toto vyšší „Já“ nám může přispět k pomoci.

Zmínila jsem se o tajemném hlasu, který mne poučil, jak se dostat z vážného psychického nebezpečí. Při různých stresech a přetížení jsem zažila rozšíření vědomí. Vyšší „Já“ sestoupilo a převzalo kontrolu. Uprostřed bouře se náhle člověk pozvedne a vidí všechny okolnosti vlastního života jakoby z ptačí perspektivy a intuitivně pozná, jak řešit své problémy. Bouře pocitů přestává a loď se vrací správnou cestou přes bouři k přístavu. Věřím, že se člověk v dobách duchovních krizí, pokud má důvěru v zákony Boží, pozvedne a volá o ochranu, čímž způsobí, že se stane něco jako zázrak. Nemohou se však změnit přírodní zákony a takový zážitek je jen potvrzením působení Božího, které doposud nebylo známé. Stejně tak zatmění slunce se jeví jako zázrak, ačkoliv astronomové ho již dávno vypočítali. Co však vede ke změně této kontroly v životě? Víme, že automobil má tři rychlosti dopředu a ještě zpětnou rychlost. Zřejmě i naše duše má možnost zařadit vyšší stupeň. A pak může přijít období, kdy se pohybujeme zpět a vedení přejímá tygr nebo opice v nás.

Je mnoho duší, které dovedou vstoupit do tajemného klidu vědomí

a dosáhnout jeho vyšší úrovně, aniž by byly členy různých okultních společností a dosahovaly různých stupňů zasvěcení.

Kristova síla přináší rovnováhu a vyrovnání, osvobozuje a čistí vesmír. A tuto sílu volejme při každé psychické sebeobraně, zvláště když jde o působení vtěleného nebo nevtěleného lidského prvku. Když se například jedná o elementály nebo myšlenkové útvary, volá se síla Boží jako síla tvůrce vesmíru a síla vládce nad všemi říšemi.

V okultismu je ještě něco zajímavého, o čem se mnoho neví: okultní policie.

Existuje na nehmotné úrovni. Setkala jsem se s ní několikrát. Vnitřní hlas a vnitřní stavy vedou naši aktivitu, když spolupracujeme s touto tajemnou organizací, která nepatří žádnému politickému směru. Zajímá se pouze o ochranu před okultními metodami, používanými k zločinným záměrům a o útoky proti společnosti.

Jednou jsme měli v Anglii komplikace s jistým indickým okultistou, který přijel do Anglie, aby zde založil okultní školu. Byl silně zapleten do politiky své země a nebylo pochyb o tom, že chce něco podniknout proti Anglii. Měl v plánu založit meditační skupinu, která by přijímala obnovující sílu východu do skupinové duše Anglie, o které prohlásil, že je v rozkladu. Tvrdila jsem, že Anglie je pouze unavena, nikoliv v rozkladu. Zároveň jsem nemohla pochopit, proč právě tento Ind, jemuž Angličané byli lhostejní, měl takový zájem na jejich regeneraci.

Tento člověk, nazvěme ho X, byl také neobyčejně ctižádostivý. Základem jeho plánu bylo, aby Anglie uznala duchovní nadvládu Indie a obdržela z východu duchovní iniciativu. Byla jsem tenkrát ještě mladá a nezkušená, ale uvažovala jsem nad tím, jaká to má být síla, která k nám má přitékat. Věděla jsem, že za války se skupina anglických okultistů pokoušela vykonat stejnou službu v Německu. Jaké směry sledovali? Také chtěli ovlivnit německého ducha, změnit jeho válečnické ideje a soustředili se na obyvatelstvo. A zřejmě i tento náš indický přítel měl podobné záměry a snažil se v Anglii naštěpovat něco, co bylo cizí jejímu duchu a obyvatelstvu. Samozřejmě, že to nebyl případ pro Scotland Yard. A zvláštní bylo ještě to, že dost mých přátel věřilo na významné poslání tohoto člověka a pomáhali mu tuto skupinu vytvářet. Nevěděla jsem, co mám dělat? Tehdy jsem ještě nedosahovala takového stupně, abych se mohla stýkat s mistry. Přesto jsem se rozhodla zavolat je telepaticky, i když jsem nevěděla, zda jsou v hmotných tělech nebo ne. Při telepatii si nejprve musíme žádanou osobu představit v duchu a zavolat ji jménem. Neměla jsem však ponětí o vzhledu ani o jménu osoby, se kterou jsem chtěla hovořit. Rozhodla jsem se jednat dle svých možností. A tak, obrazně řečeno, vystrčila jsem hlavu z mého tělesného stánku a volala jsem policii. Obdržela jsem odpověď.

Vnitřní hlas mi říkal jasně a zřetelně:

„Jdi za plukovníkem Y.“

Byla jsem překvapena, protože plukovník Y byl známou osobností a byla jsem mu již představena.

Oponovala jsem hlasu:

„Nemohu ti věřit, pokud mi nedáš znamení.“

A opět přišla odpověď:

„Plukovník Y bude přítomen tvé příští přednášce. Pohovoř s ním.“

Opět jsem odporovala:

„Plukovník Y nemůže být přítomen mé přednášce, protože byl i se svým plukem přemístěn do zámoří.“

Opět přišla odpověď:

„Plukovník Y bude přítomen na tvé přednášce.“

Přišel den mé přednášky. Sotva jsem vstoupila do haly, spatřila jsem plukovníka Y, jak stoupal po schodech k přednáškovému sálu. Po rozhovoru s ním jsem se za několik dnů dověděla, že Ind X opustil Anglii.

O pět měsíců později jsem seděla u krbu a najednou se mi zjevil obraz Inda X s upozorněním, že mám opět začít jednat, tentokrát s významným okultistou Z. Za pár dnů mne navštívil přítel a představil mi pana Z, na kterého jsem byla upozorněna. Po výměně obvyklých frází jsem se zmínila o Indu X a o svém zážitku. Moji přátelé byli překvapeni, protože věděli, že Ind X před několika dny opět přiletěl do Anglie.

Jako doplněk k okultní polici, která se projevuje jen ve vnitřních oblastech, existuje i jistá skupina okultistů, kteří jsou organizováni za účelem černého okultismu. Označují se jako Hunting Lodges, tedy asi jako pronásledující lóže. Věděla jsem, že získávají informace z vnitřních oblastí a mají až neuvěřitelné styky a mohou zatáhnout za mnoho drátů. Nevěděla jsem, jaké psychické zbraně používají, ale na pozemské úrovni využívali hlavně novinové články. Nepřipustili, aby se organizovalo nežádoucí a škodlivé. Mnozí jim mohou být vděčni.

Jsem přesvědčena, že každý, kdo potřebuje okultní policii, se s ní může telepatiky spojit. Bylo mi řečeno, že je nutné si představit černý kříž v kruhu na šarlatovém podkladu a ze středu čela vyslat volání do neviditelna.

Nevěřím, že by se v lóžích uchytil východní politický směr, i když vím, že se o to pokoušel. Průměrný okultista se nezajímá o politiku, ale o neviditelné záležitosti. Není také pravdou, že Židé kontrolují lóže v prospěch sionismu, i když židovská kabala je důležitým pramenem západního okultismu. Studium moderní kabaly ale ortodoxní židovské učence nezajímá.

Dion Fortune


 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality