Obraz nemoci mimolidských styků

Obraz nemoci mimolidských styků
Magie v západní kultůře má své místo. Psychická sebeobrana je jednou ze základních technik, která patří do lékárničky každého začínajícího magika. Přinášíme Vám tento návod.
Zobrazen: 5744x   21. 9. 2015, aktualizováno: 21. 9. 2015

Jsou různé formy života, stejně dobré jako naše

jejichž vývojová sféra působí na Zemi. V lidových pověstech se setkáváme s vyprávěním o vztazích mezi lidmi a říší víl, se sňatkem muže s vílou nebo ukradením dítěte vílou, která na jeho místě zanechá skřítka. Tyto staré pověsti mohou osvětlit nové psychické úkazy, o kterých zde pojednáváme.

Známe lidi, kteří nemají oduševnělost, lidské cítění. I když jsou málokdy zlí, jsou problematičtí pro ty, se kterými přicházejí do styku. Oni sami se cítí nešťastnými a osamocenými v našem středu. Domnívají se, že vše je proti nim, ačkoliv mnohdy oni jsou proti všemu a tak se stává, že vyvinou vzdornou zlomyslnost.

Vděčnost, útrpnost, dobrosrdečnost, morálka a povšechná čestnost jsou jejich povaze cizí.

Mají svou vlastní etiku i ideál krásy, který je pro ně pravdou a to je vše, co ví, pokud se jedná o jejich vlastní život, vše, co potřebují vědět.

Svým vzhledem jsou spíše menší, bezvýznamní, vlastní však neobvyklou fyzickou sílu a vytrvalost. Mají sklon k nervovému vyčerpání. Ve společenských vztazích se rozhodují rychle pro někoho, nebo proti někomu. Zkrátka, jsou směsí perské kočky a milé opičky, protože mají v sobě krásy kočky a hravost opice. Mnohé lidi nenávidí od prvního okamžiku, zatímco jinými jsou fascinováni. Znám dva takové případy. Oba byli zplozeni po tom, co matka požila alkohol. Je známo již mnoho o lidských duších, ale ještě velmi málo o tom, co se děje při plození.

V okamžiku pohlavního spojení vystoupí trychtýřovitý psychický vír, podobný vodní smršti, který dosahuje až do jiné dimenze. Při každém tělesném spojení stoupá tento vír vzhůru do jednotlivých oblastí. Tohoto se účastní vždy fyzické, éterické a astrální tělo, takže tento vír sahá až do astrální oblasti. Duše, zralá pro zrození, může být tímto vírem v astrální oblasti přitažena a tak vstupuje do sféry rodičů. Dosahuje-li tento trychtýř výše než do astrální oblasti, pak mohou vyšší duše proniknout do naší oblasti, ale to se stává jen zřídka. Proto je psáno, že člověk se rodí jen z žádosti a jen málokdy se rodí z něčeho jiného.

Avšak tento trychtýř nemusí vystupovat pouze vertikálně přes jednotlivé oblasti, ale může se za jistých podmínek odklonit z normální lidské vývojové linie tak, že otvor trychtýře sahá do jiné evoluční oblasti, do jiného druhu života. Za těchto okolností je teoreticky možné, že do lidského těla je ke vtělení přitažena bytost paralelního vývoje. Okultisté ujišťují, že toto se občas stává a i vysvětlují tak různé případy nepatologické abnormality.

Takovéto mimolidské bytosti jsou jejich lidským partnerem buď zbožňovány nebo nenáviděny. Mají sklon k takovým typům, které psychologové nazývají labilní. U těchto typů přichází podvědomí do blízkosti povrchu. Jsou instinktivně přitahováni elementárními říšemi. Není nic hroznějšího, než manželství s mimolidskou bytostí, protože tato ve své přirozenosti nemá nic, co by mohlo uspokojit normální lidské touhy po příchylnosti a sympatii. Zde nastává rozchod většinou dosti záhy.

Moc mimolidských bytostí zranit své nepřátele je poměrně omezena, protože jsou cizinci v neznámé zemi převtělení do lidské postavy. Nemohou použít žádný z lidských pomocných prostředků zla. Prakticky jsou bezbranní a v lidské společnosti trpí. Podivné jsou jejich vztahy k přátelům, které dovedou zraňovat jako dítě, které trhá mouchám nožičky, ale přitom neví, co činí. Podřízení se našim normám znamená pro ně zapření svých vnitřních instinktů.

Člověk, který se spojuje s tímto elementárním bytím, se naplňuje elementárními silami, které proudí kanálem této cizí duše do naší sféry. Je odpuzován od lidských záležitostí a putuje podél hranice do říše víl. Zde se nemůže zachytit, protože nenachází potravu pro svou duši, jelikož tato bytost se skládá pouze z jednoho prvku, zatím co člověk se skládá z prvků čtyř.

Pro tuto mimolidskou bytost, stvořenou z jednoho prvku, je obtížné žít v naší říši, kde musí ještě asimilovat další tři prvky. Od takové bytosti není možno očekávat duchovní lásku, kterou nezná. Zná jen lásku sexuální, ve které je naopak bezuzdná. Obyčejně však tyto mimozemské bytosti zde na zemi nežijí dlouho a brzy nastává jejich osvobození.

Pokročilí okultisté však mohou navázat přímé kontakty s říší těchto bytostí

a používat jejich služeb, aniž by se na ně vázali. Někdy také bytost z této říše dobrovolně přichází do služby člověka. Nemá však vědomosti o lidských vztazích a nevěcnými operacemi mohou nastat psychické poruchy na obou stranách.

I když tito přírodní duchové jsou různí, nikdy se při dobře organizovaných duchovědných sezeních nemohou stát kontrolním duchem média (prostředníka). Mohou však pomáhat kruhům, když něco neklape. Západní okultismus vlivem staletých pronásledování je dezorganizován a dopouští se omylů. Není nic lépe organizováno, než duchovní sféra. Veliký řád kolem celé naší Země. Vznešené duchovní bratrstvo, Bílá lóže, má poznání a vědomosti a pracuje na pozvolném pokroku a vývoji lidstva. Jsou však lidé, pro které je nejvíce přitažlivá říše přírodních duchů, v indické nauce nazývaných devas. Pomocí různých ritů a meditací se snaží navázat styky s touto říší, což dle mého mínění může být dosti riskantní, protože snadno může dojít k nerovnováze, ba i posedlosti nebo poruchám lidského vědomí. Pokusit se může o to jen zkušený a pokročilý okultista.

Osoby, u kterých je podvědomí v blízkosti povrchu, jako například umělci, senzitivní lidé nebo různí geniální lidé, mívají s touto říší kontakty. Tyto elementární síly povzbuzují jejich vlastní povahu, pro kterou jsou zdrojem inspirace. Avšak průměrný a podprůměrný občan od nich může očekávat vesměs jen útlak a poruchy. Vodní prvek přírodních duchů může dát člověku zálibu pro vodu, ale může také vést k utonutí. Prvek země, kromě svých kladných vlastností, může dát strach před kopci, horami, popřípadě vést k zasypání.

Se vzdušným prvkem se nesnadno operuje, protože je chaotický a při jeho používání nastává neklid, sklon k hádkám. Jak ukazuje jeho symbolika, je také úzce spojen se sexem. Pokud zkušený okultista kreslí kruh, pak vesměs místo orla, jako symbolu vzduchu, kreslí hada nebo štíra. Z této elementární říše vzduchu přichází sebevražedné myšlenky. Invokaci těchto prvků, mimo prvku ohně, se daří více na venkově, než ve městě. Patologie prvku ohně jsou řídké, mimo několika žhářů, kteří patří do této skupiny.

Každá organická, geografická jednota vyvíjí něco jako nadduši, jejíž vliv je citelný. Tak například větší les má svou typickou nadduši, jehož vliv pocítí všichni, kdo do lesa vstoupí. Primitivní obyvatelé se cítí součástí lesa. Stromy byly odedávna uctívány. Mají své bytosti a magnetická pole. Na jaře, když do stromu stoupá míza, mohou mnozí i nesenzitivní lidé pozorovat jeho auru, především, když se na strom dívají ze vzdálenosti několika set metrů. Aura se pak jeví jako bělavý obláček, jasná skvrna na obloze, která obklopuje korunu stromu a lehce se vznáší z jedné strany na druhou. Podivné nepřátelství je mezi lidstvem a jilmy. Také orchideje mají v sobě něco nešťastného. Tropická vegetace je pro člověka příliš silná.

Typická nebezpečí ceremoniální magie

Je nutno se ještě zmínit o povaze inteligentního a organizovaného zla.

Velká náboženství starého světa měla svá nízká a dobročinná božstva. Zlé bohy však nenazývala ďábly. V hinduismu mají Šivu a Kálí, v egyptském systému se hovořilo o Setovi, Besovi a Tyfonovi, v řeckém panteonu to byl Pluto a Hekata. Ostatní náboženství měla své kůry andělské a archandělské, postavy tohoto světa a nebeské hierarchie.

Základnu západního okultismu tvoří stará židovská kabala, na které stojí i část moderní magie.

Zasvěcenec zná dva druhy zla: zlo negativní a pozitivní.

Negativní zlo je protipólem dobrého.

Příklad: Každá akce má za následek protiakci. Výstřel způsobí zpětný náraz. Je obtížné chodit po zcela hladké ploše, která neskýtá odpor. Negativní zlo je tímto odporem. Umožňuje dobru, aby vykročilo. Negativní zlo má i svůj pozitivní aspekt – princip ničení.

Kosmickou funkci principu ničení můžeme vyložit jako „čističe ulic“, který postupuje před vlnou vývoje a odstraňuje vše, co je slabé, odumřelé, aby tímto postupující nový život nebyl bržděn a omezován. Tím je řešena také věčná záhada, proč Bůh trpí čerta. Čert je čističem ulic Bohů. Tento aspekt zla znala i jiná náboženství a měla pro něj symboliku jako Šivu a Kálí nebo Pluta a Hekatu. Nyní vidíme, proč tyto síly odporu a ničení byly označovány jako božstva a nikoliv jako démoni. Jsou to reakce odpovídající kosmickému zákonu, nejsou to však anarchistické nebo chaotické síly.

Přicházíme k projednání pozitivního zla, které má také jak „pozitivní“, tak i „negativní“ aspekt. Jeho „negativní“ aspekt je čistý chaos, beztvárná hmota a neuspořádaná síla. Je nazýván kosmickou propastí. Vybočení do sféry „negativně“ pozitivního zla se rovná uvěznění v psychickém soukolí. Tím jsme připraveni na vysvětlení „pozitivně pozitivního zla“, těch démonů, které nazývá kabala Kelipth. Abychom poznali jejich význam, musíme částečně vniknout do kabalistické filosofie, podle které tvůrce stvořil vesmír pomocí deseti božích emanací, kterým se říká Sefiroth. Tito Sefiroth nebyli vytvořeni všichni z božího zdroje, ale proudí jeden z druhého. Když vytvoří jeden druhého, musí přijít do rovnováhy a vzájemně se doplnit. Avšak mezi emanací Sefírů je mezidobí, ve kterém síla ještě není v rovnováze, ale postupuje jako poloviční klenba. Tato nekompenzovaná síla, emanující se během doby rovnováhy a po ukončení nové sféry, nebyla absorbována a je příčinou pozitivního zla. Proto je deset druhů pozitivního zla, stejně jako je deset božích emanací.

K těmto sférám proudí všechny zlé představy lidských srdcí

které nejsou lítostí neutralizovány nebo přebytkem dobra v jiných částech této skupinové duše kompenzovány. O tom hovoří hluboká okultní nauka, se kterou se nebudeme blíže seznamovat. Když uvážíme, kolik zla přitéká do těchto močálů hříchů od doby atlantské magie, dekadence Babylónu a Říma až ke světové válce, můžeme si představit, co vystoupí, když bude tato pečeť utržena. Z tohoto pocházejí nejen různá ovlivnění, která kazí duši, ale i inteligence zla, které povstalo zřejmě částečně z černé magie, organizující pro své účely bytí nízkých esencí. Toto bytí se stalo nezávislým, vyvíjelo se a rozmnožovalo. Dnes se objevuje v podobě snů a halucinací a může vyvolat různé úkazy, jako například hluk, stopy krve, světelné koule, zápachy různého druhu.

Deset božích emanací v náboženství zosobňuje archanděly, zlé emanace – ďábly. Jejich jména jsou označením moci v magii. Každá Sefira má tedy jako protiklad démona Kelipot. Když se zasvěcený adept snaží využít síly andělů, musí vždy dosáhnout kontrolu nad démonickou silou a potom může s každou Sefirou odpovídajícími prostředky navázat spojení. Pokud to neučiní, přichází do spojení současně s oběma. Všechny planety, prvky a zvířetníková znamení jsou ve spojení se Sefiry. I zasvěcený adept musí být vždy opatrný při práci s těmito silami, protože ví, že v pozadí stojí vždy opačné, zlé síly. Dnes si však lidé myslí, že si stačí přečíst některou z množství knih tohoto oboru, aby se již člověk stal mágem. Proto také ceremoniální magie má špatnou pověst. Nedokonalá technika při používání je zdrojem těžkostí. Ani já jsem v tomto směru neuspěla.

I zkušený okultista může narazit na těžkosti při magické práci

není-li úplně zdráv, je-li unaven, nebo požil-li i malé dávky alkoholu.Totéž platí i pro jeho asistenta. Řetěz je tak silný, jak silný je jeho nejslabší článek. A stejně je tomu i u celé rituální lóže. Dnes je v okultismu mnoho diletantů. Vezměme si jen reklamu okultních časopisů, které nabízejí skutečné amulety. Můžeme uvážit, že tyto buď nepůsobí vůbec a pak je škoda za ně vyhazovat peníze, nebo jsou přece jenom nasyceny nějakou silou. Ovšem, jakého druhu je tato síla? A vědí osoby, které zhotovují talisman nebo amulet, co činí? Nasycují předmět opravdu vyšší silou? Nebo někdo koupí knihy o magii z druhé ruky. Co víme o jejich dřívějším majiteli a jak tyto knihy používal? Nebo se koupí kniha nová, kterou vydala nějaká okultní škola pro své propagační účely. Tyto knihy bývají vesměs předtím, než se rozešlou, zmagnetizovány a pak tvoří magnetický článek mezi kupujícím a řádem, který knihu rozšiřuje.

Nebo někdo přistoupí do skupiny, když již dříve byl členem jiné skupiny. Může s sebou přinést nákazu, kterou pak pocítí členové lóže, pokud se zavčas odpovídajícími prostředky proti jejímu šíření nebrání.

Dvě věci jsou nutné pro bezpečnou okultní práci

– správné motivy a správní spolupracovníci.

Je-li něco nesprávného v magnetickém ceremoniálu, pak nastává „krátké spojení“ a některý člen kruhu pak jde „k zemi“, jakoby byl zasažen neviditelným boxerem a trvá několik dnů, ba i týdnů, než opět nabude svou rovnováhu, než se zbaví vysílení nebo zmatku mysli.

Na počátku mého okultního školení se moje síly v tomto směru rychle vyvíjely následkem mých zkušeností z minulých životů. Avšak při různých příležitostech, než jsem se naučila technice, jak zacházet s neviditelnou silou, jsem zažila těžké šoky.

Jednou v začátku mého vývoje mi moje známá přivedla nějaké děvče a sdělila mi, že její matka, horlivá stoupenkyně okultismu, ji silně nepříznivě ovlivňuje. Přichází v noci k její posteli a ve vzduchu kreslí nějaká znamení a že děvče tím vším chřadne.

Udělala jsem psychickou prohlídku a zjistila jsem, že matka pracuje pomocí nějaké nízké elementární síly, kterou bylo nutno zapudit, případně zničit. Vytvořila jsem kruh z mých přátel, který mi měl pomoci. Domnívala jsem se, že to nebude nic nesnadného. Setkali jsme se v určený čas na určeném místě a přikročili k operaci. Bylo nutné, abych se odpojila od těla a kruh lidí byl zde jen proto, aby dával pozor, aby se nic nestalo za mé nepřítomnosti. Poměrně snadno jsem se dostala do astrální sféry, vykonala svůj úkol a vracela se zpět, spokojena sama se sebou. Bylo to poprvé, kdy jsem pracovala bez dohledu svého učitele. Když jsem opět nabývala psychické vědomí, což je obdobné, jako když se člověk probouzí z narkózy, měla jsem pocit, jakoby někde běžel motor a jako bych ležela na něčem nepohodlném. Otevřela jsem oči a spatřila jsem, že ležím u zdi, napříč přes nohy jednoho člena kruhu, kterého jsem tak silně přitlačila ke zdi, až se chvěl strachem, což jsem pociťovala jako vibrace motoru. Ostatní členové kruhu opatrně vylézali z pod piana, stolu, ze skříně, kde byli schováni.

Když jsem se odpojila a oni zůstali sami s mým nehybným tělem, uslyšeli zvonění, směsici hlasů mimo kruh. Kdyby zachovali klid, pak by bylo vše v pořádku. Ztratili však hlavu a rozpojili magnetický kruh, což způsobilo, že jsem upadla na nohy jednoho účastníka kruhu.

Mysleli jsme, že je již všemu konec, ale najednou byl jeden účastník kruhu vymrštěn, proletěl pokojem a přistál obličejem v jednom křesle a pak ležel ještě tři týdny nemocen. Musím však říci, že nešťastné děvče se po této operaci opět uzdravilo a zesílilo.

Při těchto operacích, kdy je nezbytné odpojit se od těla, je nutná opatrnost a přítomnost zkušených okultních pracovníků v kruhu. Stalo se již také, že osoba se z výletu do astrálna již nevrátila. Na duši kandidáta působí různé zasvěcovací ceremonie. Ceremoniální magie působí na duši přírody. Nedoporučovala bych směr H. P. Blavatské (1831–1891), která byla vychována ve škole východu a měla jen velmi malé poznatky o vnitřních aspektech západního okultismu a nebyla ani mistrem svých metod. Hovořila ze stanoviska východu a posuzovala západní esoterické vztahy dle těch, které viděla na východě, kde se tantrická magie zvrhla v rukou Dug-pa a jiných podobných sekt.

V husté materialistické atmosféře západu je velmi obtížné, bez použití jistých ceremonií, dosáhnout vůbec nějakých výsledků. Dokonce i Teosofická společnost, jejíž zakladatelkou byla Blavatská, se nevědomky posunula do západních metod, když v postranních kaplích svých chrámů přijala katolické ceremonie a zednářské zasvěcování, kterážto směs musela přinést těžkosti. Je možno předvídat, že toto vše nepovede k žádným praktickým výsledkům, především v Evropě. Ne každý, kdo chce jít vnitřní cestou, je schopný pro ceremoniální magii. Jsou však lidé, kteří touží po dobrodružstvích, vrhají se do nebezpečí jen proto, aby je našli.

Kritéria diagnózy - magie

I. Rozdíl mezi objektivním psychickým napadením a subjektivní poruchou

Protože zabývat se psychikou není doposud v Evropě běžné, jsou zde stále různá nebezpečí. Pokud se esoterik-psychik stále neškolí, nezdokonaluje a neupevňuje, je posléze ovlivněn každým závanem větru a kontrolu nad sebou pozbude. Technika okultní disciplíny se cvičí proto, aby se udržela kontrola nad nestejnorodými silami, čímž psychik kompenzuje svou senzitivitu a chrání se nežádoucím dojmům. Není dobré se naučit pouze otevírat dveře, ale je nutno se naučit je včas i zavírat a zamykat.

U člověka, který teprve začíná kráčet po této cestě, je pokrok velmi pomalý a nesnadný. Kdo však již v minulém vtělení dosáhl jistého zasvěcení, dovede dřímající psychické schopnosti rychle zaktivovat.

Začátečník magie může na počátku své okultní dráhy pocítit různé poruchy

Nezvyklé vibrace jej zneklidňují, nemůže je strávit. Poruchy ve vztahu k esoterickým studiím mohou vzniknout i následkem špatných vzpomínek z minulého vtělení. Okultní představy, vstupující do vědomí života, se probouzí a působí na prahu vědomí do té doby, než jsou pochopeny. Má-li se nezkušený žák poučit z těchto psychických dojmů, je nutná velká opatrnost, zejména tehdy je-li nezkušený žák plný neklidu. Na druhé straně se však tyto instinktivní reakce čistě senzitivní duše nemají potlačovat. Zkušený má pomáhat začínajícímu.

Největší překážkou při zasvěcování je pohlavní pud, který je nutno nejprve usměrnit a plně kontrolovat, nikoliv však potlačit. Neusměrněný pohlavní pud může způsobit potíže nejen žáku samotnému, ale i celé skupině.

Vysocí adepti žijí v osamělosti. Samotu potřebují nejen pro svou práci, ale je zde nebezpečí jejich vlivu na nepřipravené duše. Může nastat prudká reakce, která pak skončí křížem nebo pohárem bolehlavu.

U mnohých však domněnka psychického napadení spočívá v jejich bludných představách a mentální pomatenosti. To se může pravidelně vyskytovat především u žen v období jejich labilních stavů během měsíčního cyklu, v těhotenství, při přechodu, anebo v době, kdy jejich sexuální život je vysoce aktivní, ať již emocionálně nebo fyzicky. V patologických případech může být narušena i pravidelnost ženských funkcí. Protože mohou snadno vzniknout potíže, je zde zapotřebí opatrnosti.

Dion Fortune


 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality