Neokultní nebezpečí ze strany černé lóže

Neokultní nebezpečí ze strany černé lóže
Neokultní nebezpečí černé lóže je třetí částí pojednání o psychické sebeobraně. Esoterika a magie je částí evropské kultůry. Přinášíme Vám pojednání na toto téma. Jaké jsou nebezpečí se dozvíte v tomto článku.
Zobrazen: 5228x   21. 9. 2015, aktualizováno: 21. 9. 2015

Opatrnost při práci v magii

I když je opatrnost při posuzování příčin psychických útoků na místě, nemůžeme přehlédnout, že jako v každém stádu může být černá ovce, tak mohou být i různá bratrstva, která buď z nevědomosti nebo nedokonalosti svých představených se dostala na nesprávnou cestu. Když do takového bratrstva vstoupí nový člen, může se dostat do špinavé vody, která může pro něj být nepříjemná.

Mezi vstupujícími členy jsou i ženy, které tato černá skupina může využít pro své hmotné cíle, pro něž se mnohdy v takovýchto lóžích pracuje. Někdy jejich činnost hraničí až s kriminalitou. Lóže jsou zakládány většinou pro dobré cíle, ale později mohou být zneužity k různým i protizákonným účelům. Poznala jsem z vlastní zkušenosti různé okultní organizace, které se zabývaly prodejem různých drog, zajišťovaly potraty, dokonce byly zapleteny do podvratné protistátní politiky. Kdo vstoupí do nějakého okultního bratrstva, aniž by se řádně informoval o jeho činnosti a především o jeho vedoucích představitelích, může se snadno zaplést do uvedených záležitostí. Může se také stát terčem vydírání. Poslední záchranou pak je obrátit se s touto záležitostí na policii, která má vždy občany státu chránit. Ti lidé, kteří však jsou naplněni nadšením pro okultismus v naději, že budou zasvěceni do hlubokých tajů, obětují své peníze, aniž by něco pozorovali.

Hmotná úroveň společnisti magie

V Bratrstvu vnitřního světla jsme zavedli pravidlo, že každá žena, která chce darovat větší peněžní částku, se musí nejprve poradit se svým finančním poradcem. Síla okultní organizace nespočívá na hmotné úrovni.

Některé lóže používají především u nových členů k rozšíření jejich vědomí různých drog. Ani tyto praktiky nelze schvalovat, vše má jít svým tempem. Používání drog vždy dříve nebo později skončí katastrofou. Znala jsem také lóži, kde pod záminkou duchovní oběti nově vstupující ženy pohlavně zneužívali. A je překvapující, kolik žen z dobrých rodin, s vysokými ideály a vzděláním, přijalo tyto praktiky.

Bylo mi často předhazováno, že jsem úzkoprsá ve vztahu k okultním skupinám. Ovšem cena lidského utrpení je tak velká a všeobecná nemorálnost již tak pokročila, že by se tolerance rovnala cynismu.

Ve starších dobách, ve vztahu s okultními praktikami, bylo slyšet i o lidských obětech. Gilles de Rais (1404 – 1440), francouzský maršál, který doprovázel Pannu Orleánskou Jean D’Arc, pro své magické experimenty usmrtil četné děti a mladistvé. Okultní společnosti byly používány i pro politické záměry – například Teosofická společnost v politickém hnutí Indie. Nezapomeňme také na to, že revolucionáři jedné generace se většinou stali reakcionáři pro generaci následující. Jsem přesvědčena, že duchovní skupiny by se neměly zabývat ve svém středu politikou, pouze povznesením ducha. Skutečné černé lóže jsou stejně pečlivě chráněny, jako bílé lóže vysokého stupně. Jejich stoupenci neztrácejí čas se svými žáky.

Psychický prvek při mentální poruše

V průběhu inkarnace se buduje vědomí na základě povahových vlastností vyššího „Já“ nebo individuality, což je nesmrtelná duše. Nesmrtelná duše se vyvíjí během celého evolučního období. Vědomí je tedy část osobnosti – vtělené jednotky, která začíná zrozením a končí smrtí. Individualita nebo-li nesmrtelná duše získává nové poznatky ve vývoji vstřebáváním extraktu bytí.

Vědomí je v podstatě přizpůsobení se okolí. Když toto přizpůsobení přestane probíhat, začínají neurotické a hysterické potíže. Každé životní bytí je kanálem pro proud životní síly, vycházející z Logosu, Tvůrce vesmíru.

Tento proud se dělí na tři cesty, představující tři přírodní instinkty: pud sebezáchovy, pud rozmnožovací a společenský pud. Toto jsou hlavní zdroje našeho života.

Emoce je subjektivní aspekt pudu. Je-li některý pud v činnosti, pociťujeme emoci. Jsme-li udiveni útokem na naší čest, pak to má své kořeny v pudu sebezáchovy. Naše láska k umění odpovídá instinktu pro lásku a krásu, která se na svém nejnižším stupni nazývá sexem. Každý z těchto instinktů má svůj vysoký a elementární fyzický aspekt, přičemž proměna už jedné úrovně na druhou může být neomezena. Vědění o tom všem je klíčem všeho života. Pokud není vše regulováno a uváděno do souladu, může nastat porucha ve vztahu k okolí, tedy hysterie, neuróza apod.

Tělo je vozítkem duše. Má-li vozítko vadu, nemůže se duše plně projevit. Ortodoxní věda tvrdí, že mozek je orgánem myšlení, zatímco esoterická věda říká, že mozek je přijímací stanicí pro vjemy, pocity a koordinaci navenek jsoucích impulsů. Je telefonní centrálou nervové soustavy. Je to jeden z bodů, kterými se duše dotýká těla.

Dalšími body jsou žlázy s vnitřním vyměšováním

epifýza, hypofýza, štítná žláza, nadledvinky, tymusová žláza a pohlavní žlázy, ke kterým se může přidat i solární a astrální pletivo.

Student tantrické fyziologie dodává, že čakry na svých fyzických místech souhlasí s těmito žlázami vnitřního vyměšování. Tyto žlázy dávají své výměšky v jistém poměru. Je-li někde vyměšování silné nebo slabé, mohou nastat ve fyzickém i psychickém organismu poruchy. Zde můžeme hledat životnost nebo těžkopádnost temperamentu. Dechová cvičení jógy a správné okultní cviky se zakládají na tomto vědění.

Fyziologové dokazují, že pocity a nálada ovlivňují složení krve

A tuto změnu způsobují žlázy vnitřního vyměšování, které mohou být nazvány emocionálním mozkem, stejně jako šedá mozková kůra může být nazvána mozkem smyslů. Když tedy žlázy mají vliv na složení krve, čehož příčinou je stav mysli, pocit a nálada, vyplývá z toho, že osoba zakouší popudy a podněty, které odpovídají dotyčné náladě. Je-li tedy krevní stav charakteristický pro pocity strachu, v duši vznikají představy strachu. Na této základně se vyvíjejí typické mentální stavy.

V neviditelnu se pohybují veliké proudy síly, do kterých jsme vtahováni podle naší povahy. Prudký člověk přichází do proudu Marsu, citově založený člověk do proudu Luny. Pokročilý okultista vědomě sahá po těchto silách a svou vůlí a odpovídajícími rity tyto síly ovládá pro svou vlastní přirozenost. Ví také, že každý aspekt má svůj protiaspekt. Stará náboženství to věděla, ale lidové křesťanství, které nemá tradiční kořeny, na to zapomnělo. Jistý systém zůstal v kabale. Židé jako přísní monoteisté nehovoří o božstvech, uznávají pouze hierarchii andělů a archandělů. Éterickými posly stvořil Všeotec světy.

Je možno použít rituální magie k odstranění duševní nemoci? Bezesporu mohou tyto nemoci, pokud není nalezen a odstraněn původ poruchy, zmírnit, ale nemohou je zcela vyléčit.

V magii existuje operace, známá pod jménem „Přijetí Božího tvaru“, při které se operátor v představách ztotožní s Bohem a tím vytváří kanál pro jeho sílu. To byla také zvláštní forma egyptské magie, při které kněz vždy nosil masku zvířecí hlavy, která představovala a zastupovala boha.

Toto imaginární ztotožnění je známá metoda v okultismu, kterou je možno cítit i vnitřní život rostliny nebo nerostu. Účinky jsou pozoruhodné. Tento způsob používá i útočící (napadající), ať již vtělený nebo odtělený, který se nejdříve ztotožní se svou obětí a pak ji zatíží vlastní osobností, kterou používá jako vozítka pro své projevy.

Diagnóza psychického napadení

Metody při provádění psychického útoku

Čteme-li staré knihy o čarodějnictví, dovídáme se, že k čarování se používalo různých drog. Mák přináší spánek a sny, konopí vzbuzuje vidění, durman způsobuje ztrátu vědomí. Různé druhy hmyzu působí na plodnost, různé stromové kůry působí na neplodnost a v nové době ještě výhonky různých kaktusů hrají svou roli v čarodějných odvarech. Na sabat čarodějnic mohla zapůsobit čarodějná mast. Avšak všechny tyto věci se nemohou pokládat za psychický útok.

Jsou tři prvky při psychickém napadení, které se používají jednotlivě nebo společně. První je telepaticko-hypnotická sugesce. Druhý prvek je posílení této sugesce přivoláním jistého neviditelného prostředníka. Třetí je použití fyzikální substance jako bodu styku nebo magnetického spoje. Použitá síla může být jako přímý proud přenesena mentální koncentrací operátora, nebo může být nasycena do jistého druhu psychického akumulátoru, což může být buď umělý elementál nebo talisman.

Experimentální psychologové prokázali, že pocity a nálady dovedou změnit elektrickou vodivost těla

Okultista ví, že emoce je jistým druhem elektřiny, která z normálního člověka vyzařuje do všech směrů a vytváří magnetické pole. Ale u zkušeného okultisty může být tato síla soustředěna do jednoho paprsku. Kdo je schopen soustředit se na jeden pocit a vše ostatní potlačit, ten dosáhne pravého a nefalšovaného emocionálního stavu. Celá životní síla, proudící jeho duší, proudí jediným kanálem, a proto je mohutná. Tato koncentrace musí být velmi intenzivní. Aby jí bylo dosaženo, je zapotřebí odříkání a askeze, jak to známe u světců a jogínů západu i východu. Kdo chce získat tuto perlu nejvyšší ceny, musí vše prodat, aby si ji mohl koupit. Potom ji může použít jen jedním směrem.

A to: buď k léčení nebo k ničení, nemůže ji použít na oba směry. Pokud se použijí k této koncentraci ještě další kosmické síly, je možno dosáhnout ještě více. Míním tím především ceremoniální magii.

Uvedu příklad. Chce-li někdo mít štěstí ve válce a chce-li zůstat nezraněn, měl by vykonat ceremonii Marsovu.

Musí ozdobit oltář červenou barvou a sám by měl mít červený oděv se znamením Marsu na prsou. Všechny předměty k ceremonii musí být železné, místo hole používá meč. Na oltáři musí svítit pět (Marsovo číslo) světel. Na ruce by měl mít prsten s rubínem. K vykuřování se používá síra. Pak vyvolá pátou Sefiru-Geburu, sféru Marsovu. Po této mohutné evokaci se musí položit na oltář jako kanál pro sílu Marsu. Pak se soustřeďuje na svůj cíl. Naváže astrální raport s osobou, které chce pomoci nebo uškoditi. To se děje vesměs pomocí ustřižených vlasů, nehtů nebo kousku prádla prosátého potem, nasycené zářením této osoby, která je pak stále v magnetickém spojení s vlastníkem předmětu. Pak vkládá do podvědomí této osoby patřičnou sugesci, kterou stále prohlubuje a posiluje, až tato vzklíčí a přijde do vědomí. Pokud se ovšem nedovede soustředit jen na jeden cíl, pak jeho operace nemá velkou cenu. Při svém soustředění se nejprve zcela ztotožní s touto osobou a pak jí dá do podvědomí patřičnou sugesci. Pro svůj účel vytvářejí mágové umělé elementály, které připoutávají do kousku kovu nebo pergamenu, stále je posilují, živí svým fluidem a soustředěným myšlením a pak je používají při své operaci.

Takovýto, možno říci talisman, se při operaci položí na oltář

Někteří pak tento talisman umístí, ne-li přímo do oděvu dotyčné osoby, pak alespoň do prostoru, ve kterém osoba žije. Jiní talisman zakopávají na místo, přes které osoba prochází. Talisman slouží mágu jako koncentrační bod. Moderní okultisté již nepoužívají kov nebo pergamen, budují umělý elementál přímo z vesmírné substance akaša. Oživují a posilují ho stále svou myšlenkovou silou – a pak ho vyšlou na osobu buď za účelem pomoci – léčení, nebo škody. Ovšem i zde dříve či později přijde zpětný náraz. Že tyto elementály působí i po staletích, se přesvědčili lidé, kteří se dotýkali egyptských mumií. Mnoho okultistů trpí nezdravým velikášstvím a ješitností a pokud se s nimi někdo dostane do rozporu, dovedou se jim mstít. K tomu mohou použít celé skupiny – lóže. To se stává i těm, kteří se od nějaké skupiny odloučili. Potom pro tyto ješitné ctižádostivce neexistuje žádná vzdálenost, aby osobu dostihli a psychicky se ji snažili zničit.

Ovšem každý pokus ovládat jiné nebo manipulovat s jejich duchem je nezodpovědné vnikání do svobodné vůle a zločin proti svrchovanosti duše. K tomu není nikdo oprávněn. Něco zcela jiného je, když osoba sama dobrovolně požádá kruh, ať již okultní nebo duchovědný, zabývající se léčením, aby se soustředil na její zdravotní potíže a snažil se jí pomoci. Sama osoba přitom s nimi spolupracuje.

I já jsem pocítila proudy takového působení od okultistů nebo od celých skupin, kteří byli přesvědčeni ve svém velikášství, že stojí nade mnou. Ztrácela jsem pak mnoho času vytvářením obranných sil a ničením sil, které byly ke mně vysílány.

Dion Fortune


 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality