Malá arkána - Tarot

Hole IV
Deset základních bodů s číslem od 1 do 10, z nichž se skládá Strom života, se nazývá sefiroty (čísla, nádoby, světla, emanace atp). Těmto sefirotám odpovídají malá arkána Tarot...
Zobrazen: 11901x   11. 3. 2007, aktualizováno: 12. 4. 2007

Vzorec pro thesaurus orákula Zlatého úsvitu, kabalistická struktura tarotu

Kostrou všech významů orákuia tarotu je židovský kabalistický diagram, známý jako Strom života. Tento diagram ukazuje odvíjení vesmíru z ničeho až do fyzické hmoty. Opírá se o numerické rozvíjení celých čísel od nuly a lze jej rozdělit do různých číselných seskupení, z nichž nejběžnější jsou čísla 10, 16, 22, 32, 40 a 100. Rozčlenění tarotu na čtyři barvy po deseti kartách (malá arkána), čtyři barvy po čtyřech kartách (vysoké neboli dvorní karty s figurami) a 22 obrazových symbolů (velká arkána) vychází z kabalistické struktury Stromu života. Ztotožnění diagramu Stromu života se soubory tarotových karet poprvé tiskem uveřejnil francouzský okultista Eliphas Lévi ve své Vysoké magii. Tuto kabalistickou analýzu tarotu dále rozšířil Mathers v Knize T. Umístění 16 vysokých karet na Stromě života je ve zkoumáních Léviho i Matherse ještě v počátcícch, a proto se je tento klíč snaží rozvést k větší úplnosti. Správné vztahy mezi tarotem a kabalistickým Stromem života ukazuje následující přehled.

Malá arkána

Deset základních bodů s číslem od 1 do 10, z nichž se skládá Strom života, se nazývá sefiroty (čísla, nádoby, světla, emanace atp). Těmto sefirotám odpovídají malá arkána. Eso odpovídá bodu s číslem 1, dvojka bodu s číslem 2 a tak dále, až k číslu 10. A protože v židovské kosmologii máme čtyři různé světy se senrotami od 1 do 10, najdeme v tarotu čtyři různé karetní barvy (žezla, kalichy, meče a pentakly) od 1 do 10.

Čtyři kabalistlcké světy


Hebrejské jméno světa Kabalistický svět Číslo Tarotová barva
Tetragram Živel
Acilut Svět archetypů (impulsů)
První Žezla
I Oheň
Berija Svět stvoření Druhý Kalichy H
Voda
Jecira Svět utváření Třetí Meče V Vzduch
Asija Svět učinění Čtvrtý Pentakly Hf Země


Od čiré energie ke stvořené hmotě

Tak jako jednička v diagramu Stromu života je místem esence, podstaty, čiré energie a tvůrčího impulsu, znamená desítka na diagramu stvořenou hmotu. A dále, jak stvoření sestupuje z bodu 1 k bodu 10, energie střídavě přebíhá zprava doleva a potom doprostřed, kolísá tedy mezi oběma krajními polohami a středovou pozicí. Sestup číselné řady od 1 do 10 je plynulý diagram, jenž znázorňuje deset stupňů při postupu od Čiré energie ke stvořené hmotě v úplném cyklu stvoření. Všimněme si, že skutečnosti označené číslem 10, v níž nyní prodléváme, již předcházelo devět stupňů.

Měřítka slabosti a síly Tarot

Pro určování síly či slabosti těchto deseti stupňů, které jsou jak číselnou radou od 1 do 10, tak malými arkány tarotu od esa do desítky, máme dvě měřítka. První měřítko sleduje, co je nahoře, uprostřed a dole, kde nahoře je chápáno jako neomezená energie a dole jako energie vyčerpaná, kterou je třeba obnovit započetím nového cyklu, zatímco hodnota uprostřed se chápe jako dokonalá rovnováha mezi expanzí (bod 1) a omezením (bod 10). Stejně tak lze podle těchto parametrů vymezit i malá arkána od esa po desítku v každé z barev. A tak jsou čtyři esa vždy znamením počátku nebo nespoutané energie, zatímco čtyři desítky naznačují konec, tedy vyčerpanou energii. A podobně čtyři šestky jsou spojením obou těchto principů, pojetí nahoře a dole, a jako takové jsou znamením rovnováhy a harmonie, protože setrvávají uprostřed, napůl cesty mezi oběma extrémy, mezi esem a desítkou. Jsou přesně uprostřed Stromu života.

Uspořádání Sefirot

Sefiroty jsou uspořádány do tří základních sloupců, tedy pravého, levého a středového (centrálního). Body 2,4 a 7 jsou vpravo, 3, 5 a 8 vlevo a body 1, 6, 9 a 10 jsou středové, centrální. V tomto pojetí je střed bodem rovnováhy, zatímco pravá a levá strana jsou nevyvážené. Toto měření však ovlivňují ještě další dvě pojetí. Pravá a levá jsou sice obě nevyvážené, ale právaje chápána jako pozitivní, zatímco levá je negativní. A dále první poměřování nahoře a dole se vztahuje i na vpravo a vlevo, takže bod připadající vpravo ve vyšší Části Stromu života (tj. bod 2) je v menší nerovnováze než bod, který je v nižším postavení Stromu (tj. bod 7). Když uplatníme tuto dvojí míru na řadu menších arkán od esa do desítky, pak dostaneme následovnou analýzu slabosti a síly jednotlivých karet.

Eso - Tarot

Vyrovnané a nejsilnější, protože je nahoře i uprostřed. Je to čirá energie bez jakýchkoliv sklonů vybočovat vpravo nebo vlevo (Keter jako jednička na Stromě života).

Dvojka - Tarot

Silná, avšak projevuje se tu první sklon vybočit z rovnováhy doprava. Protože je ve vyšší doméně Stromu, není ještě touto tendencí doprava oslabena (Chochma jako dvojka na Stromě života).

Trojka - Tarot

Silná, ale objevuje se u ní první tendence uhýbat doleva. Jako dvojka je ve vyšší říši, což ovlivňuje fakt, že je v nerovnováze. Je-li v nerovnováze levá strana, je svízelnější než pravá, a proto bude trojka o stupeň slabší, i když je stále ve vyšším kvadrantu (Bina jako trojka na Stromě života).

Čtyřka - Tarot

Jelikož dvojka označuje první odklon doprava a trojka je prvním odklonem doleva, je čtyřka spíše snahou vyvážit sklon trojky k levé straně, než návratem ke středu. Jako taková je tedy pozitivní, nicméně je to poprvé, kdy se na pravé straně Stromu života objevuje oslabení. Dvojka je také energie v optimální hladině, čtyřka zas naznačuje určité vyčerpání této energie, symbolický kompromis. Na Stromě života čtyřka esotericky znamená první pád do hmoty, protože postup jedničky, dvojky a trojky (tvořících dokonalý trojúhelník) lze sám o sobě pokládat za úplný. Tendence čtyřky vychýlit se doprava může vyvážit pouze otevření šestky (Chesed jako čtyřka na Stromě života).

Pětka - Tarot

Jelikož jednička, dvojka a trojka jsou samy o sobě úplné, uvedením čtyřky se energie sestupující shora snaží opět dostat do středu, přitom se však odchýlila od levého extrému trojky do pravého extrému čtyřky. A tak se nyní s počátkem pětky energie sestupující třemi sloupy, středovým, pravým a levým, zas vychýlila extrémně doleva v naději, že se dosáhne rovnováhy. Nenachází však střed, nýbrž se opět dostává extrémně doleva, a tady se poprvé skutečně vyčerpává setrvačná síla sestupující energie. Od trojky ke čtyřce a pětce hledá tato energie střed, ale nepodařilo se jí ho najít. Sestupující energie se před vyvážením na středovém pilíři dvakrát střetla s levicí, přičemž musí osvědčit svou přizpůsobivost a rovnováhu. Pětka je tedy nejvychýlenějším bodem, a jako taková je tedy i nebezpečným bodem Stromu života. Kabala tento stupeň přiřazuje Marsu, jednak aby ukázala vytrvalou sílu, a také obavu, že se energie zhroutí (selhání). Vzhledem k této symbolice mají všechny čtyři pětky malých arkán při divinaci negativní význam, protože se všechny dotýkají nedostatku energie a strachu (Gebura jako pětka na Stromě života).

Šestka - Tarot

Poloha šestky (tj. středu) se hledá od chvíie, kdy energie opustila bod jedna a vytvořila bod dvě. Stupeň tři, čtyři a pět jsou všechny jen neúspěšnými pokusy dostat se do rovnováhy na středovém pilíři. Ustavením šestky se však energie sestupující Stromem života opět dostává do rovnováhy. Šestka na tomto diagramu je nejen uprostřed mezi pravou a levou, ale je i středem mezi oběma krajními polohami nahoře a dole (které zosobňují zastavení jedna a deset). Jako takové všechny čtyři šestky svým významem při divinaci ukazují harmonii, rovnováhu a krásu, protože šestka je středem Stromu života (Tiferet jako šestka na Stromě života).

Sedmička - Tarot

V tomto bodě se energie naposledy odchyluje doprava, a sice v kvadrantu Stromu života, který je dole, a tak se tu pozitivní pravá strana spojuje s negativní dolní částí, a proto se v sedmičce neutralizuje. Jako taková ukazuje při divinaci, že čtyři sedmičky mají omezenou energii, která sice není negativní, ale nemá ani úplně pozitivní souvislosti (Necach jako sedmička na Stromě života).

Osmička - Tarot

Tak jako sedmička je posiední odchylka energie doprava, než se uskuteční v desítce, je osmička zas poslední odchýlení doleva. Osmička však vzniká snahou vrátit se zpátky do dráhy (tj. středu) a je posledním výbuchem energie snažící se vyvážit odklon k pravé straně, který jsme viděli u sedmičky. Proto při divinaci čtyři osmičky modifikují čtyři sedmičky a jsou zobrazovány sice v omezujícím, nicméně pružnějĚím významovém rámci než čtyři sedmičky (Hod jako osmička na Stromě života).

Devítka - Tarot

S devítkou se pevně ustavuje střed, který zaujímá šestka a jednička. Už nenásleduje další vychýlení ani doprava ani doleva, protože nyní bude energie sestupovat přímo dolů středovým pilířem a ustanoví desítku. Proto jsou také při divinaci čtyři devítky z velké částí pozitivní. Devítka mečů je však vržena do negativního světla, aby ukázala, že devítka je sice vyvážená uprostřed, nicméně leží v dolním kvadrantu, což symbolizuje oslabení energie (Jesod jako devítka na Stromě života).

Desítka - Tarot

Jakmile se objevuje devítka, je nevyhnutelná už i desítka. Nicméně setrvačná síla energie procházející body od jedničky do devítky se už velice snížila, a proto se dostaíy pod kontrolu i sklony odchýlit se napravo nebo nalevo (neboť ukazuji na hojnost energie). Desítka je tedy přívěšek devítky a ukazuje energii, která sestoupila a přichází spočinout ve fyzickém projeveném bytí. Proto také při divinaci ukazují čtyři desítky na potřebu počátku nového energetického cyklu, a jako takové naznačují koncový produkt, výsledek nebo projevení pojetí, které zobrazují čtyři esa. Měli bychom také upozornit, že v kosmologii je rovina našeho bytí na Stromě života právě v tomto desátém bodě, zatímco body od jedné do devíti představují síly, přesahující normální meze našeho chápání, které daly zrod našemu vědomí a jejichž pomocí se zase můžeme vrátit a vystoupit zpátky ke svému Stvořiteli (Malchut jako desítka na Stromě života).

Souhrnně tedy Strom života jako deset bodů

vyznačuje při divinaci významy, které dostávají čtyři barvy malých arkán od esa po desítku. Následující tabulka ukazuje těchto 40 karet malých arkán jako deset sefirot Stromu života a jejich pozitivní (tj. s dobrými hodnotami) a negativní (tj. se špatnými hodnotami) divinačni významy, které jsou odvozeny z jejich postavení na Stromě (ž = žezla, k = kalichy, m = meče a p = pentakly).

Doporučujeme Vám zakoupit následující literaturu

  • Cartwright, Fairfax – The Mystic Rose From the Garden of the King 1976
  • Case Paul Foster – An Introduction to the Study of the Tarot 1920
  • Crowley Aleister – The Book of Thoth 1969
  • Marhers, S.L. MacGregor – The Tarot 1971
  • Papus – The Tarot of the Bohemians 1975
  • Waite Arthur Edward – The Pictorial Key to the Tarot 1959
  • The Key of It All 1994, v Češtině 1999
  • Wirth Oswald – The Tarot of the Magicians 1927

Tarot - další články

PENTAKLOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ ZEMĚ - PANNA) - Tarot
MEČOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ VZDUCH - BLÍŽENCI) - Tarot
KALICHOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ VODY - RYBY) - Tarot
ŽEZLOVÝ RYTÍŘ (OHEŇ OHNĚ - STŘELEC) - Tarot
MEČOVÝ KRÁL (VZDUCH VZDUCHU - VODNÁŘ) - Tarot
MEČOVÁ KRÁLOVNA (VODA VZDUCHU - VÁHY) - Tarot
KALICHOVÝ KRÁL (VZDUCH VODY - ŠTÍR) - Tarot
KALICHOVÁ KRÁLOVNA (VODA VODY - RAK) - Tarot
ŽEZLOVÝ KRÁL (VZDUCH OHNĚ - LEV) - Tarot
ŽEZLOVÁ KRÁLOVNA (VODA OHNĚ - BERAN) - Tarot
KRÁLOVNA PENTAKLU (VODA ZEMĚ - KOZOROH) KRÁL PENTAKLU (VZDUCH ZEMĚ - BÝK)
Čtyři živlová Pážata - Tarot
PENTAKLOVÁ DESÍTKA (Merkur v Panně) - Tarot
PENTAKLOVÁ DEVÍTKA (Venuše v Panně) - Tarot
PENTAKLOVÁ OSMIČKA (Slunce v Panně) - Tarot
PENTAKLOVÁ SEDMIČKA (SATURN V BÝKU) - Tarot
PENTAKLOVÁ ŠESTKA (Luna v Býku) - Tarot
PENTAKLOVÁ PĚTKA (MFRKUR V BÝKU) - Tarot
PENTAKLOVÁ ČTYŘKA (SLUNCE V KOZOROHU) - Tarot
PENTAKLOVÁ TROJKA (MARS V KOZOROHU) - Tarot
PENTAKLOVÁ DVOJKA (JUPITER V KOZOROHU) - Tarot
MEČOVÁ DESÍTKA (SLUNCE V BLÍŽENCÍCH) - Tarot
MEČOVÁ DEVÍTKA (MARS V BLÍŽENCÍCH) - Tarot
MEČOVÁ OSMIČKA (JUPITER V BLÍŽENCÍCH) - Tarot
MEČOVÁ SEDMIČKA (LUNA VE VODNÁŘI) - Tarot
MEČOVÁ ŠESTKA (MERKUR VE VODNÁŘI) - Tarot
MEČOVÁ PĚTKA (VENUŠE VE VODNÁŘI) - Tarot
MEČOVÁ ČTYŘKA (JUPITER VE VÁHÁCH) - Tarot
MEČOVÁ TROJKA (SATURN VE VÁHÁCH) - Tarot
MEČOVÁ DVOJKA (LUNA VE VÁHÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ DESÍTKA (MARS V RYBÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ DEVÍTKA (JUPITER V RYBÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ OSMIČKA (SATURN V RYBÁCH) - Tarot
KALICHOVÁ SEDMIČKA (VENUŠE VE ŠTÍRU) - Tarot
KALICHOVÁ ŠESTKA (SLUNCE VE ŠTÍRU) - Tarot
KALICHOVÁ PĚTKA (MARS VE ŠTÍRU) - Tarot
KALICHOVÁ ČTYŘKA (LUNA V RAKU) - Tarot
KALICHOVÁ TROJKA (MERKUR V RAKU) - Tarot
KALICHOVÁ DVOJKA (VENUŠE V RAKU) - Tarot
ŽEZLOVÁ DESÍTKA (SATURN VE STŘELCI) - Tarot
ŽEZLOVÁ DEVÍTKA (LUNA VE STŘELCI) - Tarot
ŽEZLOVÁ OSMIČKA (MERKUR VE STŘELCI) - Tarot
ŽEZLOVÁ SEDMIČKA (MARS VE LVU) - Tarot
ŽEZLOVÁ ŠESTKA (JUPITER VE LVU) - Tarot
ŽEZLOVÁ PĚTKA (SATURN VE LVU) - Tarot
ŽEZLOVÁ ČTYŘKA (VENUŠE V BERANU) - Tarot
ŽEZLOVÁ TROJKA (SLUNCE V BERANU) - Tarot
ŽEZLOVÁ DVOJKA (Mars v Beranu) - Tarot
36 hodnotových karet malých arkán
Čtyři esa malých arkán - Tarot
Obrazový klíč k mlčenlivým emblémům
XXI - SVĚT (Tav = Saturn) - Tarot
XX - SOUD (Šin = Oheň) - Tarot
XIX - SLUNCE (Reš = Slunce) - Tarot
XVIII - LUNA (Kof = Ryby, Pisces) - Tarot
XVII - HVĚZDA (Čade = Vodnář, Aquarius) - Tarot
XVI - VĚŽ (Pe = Mars) - Tarot
XV - ĎÁBEL (Ajin = Kozoroh, Capricorn) - Tarot
XIV - MÍRNOST (Samech = Střelec, Sagittarius) - Tarot
XIII - SMRT (Nun = Štír, Scorpio) - Tarot
XII - VISELEC (Mem = Voda) - Tarot
XI - SPRAVEDLNOST (Lamed = Váhy, Libra) - Tarot
X - KOLO ŠTĚSTÍ (Kaf = Jupiter) - Tarot
IX - POUSTEVNÍK (Jod = Panna, Virgo) - Tarot
VIII - SÍLA (Teth - Lev, Leo) - Tarot
VII - Vůz (Cheth = Rak, Cancer) - Tarot
VI - MILENCI (Zajin = Blíženci, Gemini) - Tarot
V - HIEROFANT (Vav = Býk, Taurus) - Tarot
IV - CÍSAŘ (He = Beran, Aries) - Tarot
III - CÍSAŘOVNA (Daleth = Venuše) - Tarot
II - VELEKNĚŽKA (Gimel = Luna) - Tarot
I - MÁG (Beth = Merkur) - Tarot
0 - BLÁZEN (Alef = Vzduch) - Tarot
Esoterický tarot a tajemství Waiteova souboru
Sedm tarotových klíčů, sedm planet a sedm dvojitých hebrejských písmen
Mathersův kabalistický důkaz tarotu
Spojeni tarotu a sefirot podle Oswalda Wirtha
Francouzská kabalistická abeceda a Tarot
Velká arkána - Tarot
Malá arkána - Tarot
Vysoké karty - Tarot
Kabala - Tarot
Základní věty vysokých karet
Tarotový klíč - Kabala, astrologie, Waite, Crowley, Case a Zlatý úsvit
Základní věty velkých arkán Rozdělení tématu
Abecední kód Tarot
Původ Tarotu a historie
Trojí stručné divinační významy tarotu
Anděl Aiwass, Kniha zákona a Mágové Zlatého úsvitu
Esoterický kabalistický model vysokých karet
Keltský kříž Tarot a 12 neviditelných stezek
Nevěřte Tarotovým Tabu, které nepřečtete
Výklad karet - žádná karta není zlá
Zákaz při práci s Tarotem
Průvodce tarotovou divinaci pro začátečníky
Tarotový klíč - celkový přehled 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality