Atlantis - bájná Atlantida

Ilustrační foto
Kde ležela Atlantida, jak vypadala, zákony na Atlantidě, Atlantská kabala, Atlantská magie, Lemurie a pravěké báje a její magické síly.....................................
Zobrazen: 5150x   24. 4. 2006, aktualizováno: 19. 5. 2008

Atlantida

Nutno-li esoterní obsah kultury Lemurské zjistiti dešifrováním pravěkých bájí, provázejí nás na pouti po stopách Atlantidy již velmi prokazatelná fakta. Shodné rysy esoterismu a exoterismu staroamerického a staroegyptského vynucují si přímo pojem společného střediska. Nutno-li Lemurii zrekonstruovati z popelu její civilisace, o Atlantidě zanechal řecký genius Platonův více než pravděpodobný výklad, jenž se opírá podle jeho slov o zasvěcení staroegyptské hierarchie.

Kde ležela Atlantida

Daleko do oceánu za sloupy Herkulovými položil Plato domov současného lidstva. Tam na ostrovech omývaných mořskými vlnami a zlacených paprsky mladého slunce vyvodil bůh Poseidon pramen, ze kterého doposud plníme pohár magické síly. Atlantis, země našeho mládí, země, která nám dala okusiti sen oběti, která činí člověka bohem, země, jejíž květy omamují nás dodnes blízkosti dob, kdy bohové chodívali mezi lidmi, aneb lépe, kdy lidstvo vydávalo muže, kteří se bohy stávali.

Jak vypadala Atlantida

Veliká ostrovní říše v dalekém moři, tam kde zapadá slunce, zdvihala se do strmých výšin, obracejíc slunci jižní svoji planinu, aby na ní vykouzlilo pozemský ráj. Bůh Poseidon spojil se s dcerou ostrova, opevnil svůj krb třemi zemskými a dvěma vodními soustřednými kruhy a svým deseti synům rozdělil vládu. Božskému původu atlantských králů pokořily se kraje kolem Středozemního moře. A Poseidon, zřídiv říše, odešel, aby jeho božská postava nepřekážela zkouškám synů země. Pouze jeho chrám zůstával nademyslným zřízením nad atlantskou říší, a tam scházeli se králové, aby před deskou Zákona zapalovali oheň přísahy. Branná moc 1200 lodí, 10.000 válečných vozů, 240.000 koní, 1,200.000 mužů a 60.000 důstojníků střehla běločervená města atlantské země, rozkládající se na březích oplodňujících průplavů a zlatá akroteria chrámů, v nichž promlouvaly sochy Zbožněných. Oběť boha proměnila se sledem věků v oběť lidí a jejich práce. Když vykvetly kolonie, dcery Atlantidy a vývoj nových pokolení zdál se býti brzděn zestárlou zemí mateřskou, noří se otčina do vln moře, z něhož povstala, avšak zákon Poseidonův žije pomyslně v duších národů, jež čas vyvolal k dalším a slavnějším poutím k světlu.

Přenechme exoterním dohady, jež se vztahují na zemětřesení ničící Atlantidu, neb na vlast Semitů a Arijců a matku naší kultury; Platonova zpráva vidoucímu podává klíče k atlantskému magickému zasvěcení.

Ezoterismus a Atlantida

Byl-li esoterismus lemurský syntézou živlu Saturnova a Venušina, jest magie atlantská záměrným usměrněním Venušiných sil dvěma principy ohně a vody, z nichž magická síla vzniká a jimiž se přetavuje v realitu nadzemskou. Atlantská magie nezná dosud dědičné viny, vyrovnání a oslavení křížem; vstupuje celou svou podstatou do života a životem oslavuje život. Člověk se stává magem vědou a odvahou, vládne přírodou smyslem přírody samé.

Zákony na Atlantidě

Zákony sociálního dění, jež dodnes pokládáme za nezměnitelné, patriarchát, rodina a stát, jsou vytvořeny exoterní magií atlantské rasy. Jaký byl asi její esoterismus, když její síla vládne dosud našemu myšlení tak, že výtvory Atlantidy pokládáme za jediné přirozené a nutné. Síla fascinace provází lidstvo tisíciletí; esoterně jest Atlantská magie dokonalým typem arijské představy božství a slávy Jeho oběti.

Kdybychom předpokládali, že esoterismus magie atlantské byl shrnut v soustavu analogickou pozdější židovské kabbale, lišil by se od této principem, z něhož by vycházel.

Atlantská kabala

Atlantská kabbala nespočívala na základech hláskových, nýbrž na principech meta-geometrických, jimiž vyjadřovala harmonii tvoření a stvoření.

Atlantská magie

Atlantská magie se neopírá o nevyslovitelný šém, nýbrž zaklíná ideálně krásným tvarem, harmonií tak dokonalou, že ji není možno zobraziti.

Podobně jako magie lemurská spočívá na čísle deseti, jest i atlantská magie rozvedením desatera a předává magickým kulturám pozdějším tento esoterismus, jenž vyplývá z organismu země, aby se k němu opět vracel. Kabbalistické tajemství Jodu, jež dominuje i novověké magii, váže se takto logicky ke kulturám pravěkým; dokazuje tak pochopení magického esoterismu i v těchto dobách, což opět zpětně prokazuje, že pouze na základě desatera, kterýžto princip byl známý všem kulturám, může se rozvinouti jediné správný sen o pravdě, kráse a síle. Číslo universální, číslo, jež syntetizuje božské se zemským, rozkládá magická prakse Atlantovců na pět kladných a pět záporných prvků, což značí dokonalý symbolický počet jedné úrovně. Dvojka svým symbolickým významem jest číslem plodnost!, tedy deset plus dvě jest dvanáct: lidstvo, jakožto zemský nositel božských obětí a jeden článek nekonečného řetězu dění.


Dr. Jan Kefer - v případě zájmu Vám doporučujeme zakoupit celou publikaci.

Z materiálů telestézické společnosti PannaCz.com


 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality