Tajemné modlitby krále Karla Velikého

Sword
Drahocenný dar talismanů a modliteb udělený KARLU VELIKÉMU, jenž mu umožnil státi se mocným a silným králem vítězícím ve všech bitvách. Člověk všeho nebezpečí zbavený. TAJEMNÉ MODLITBY...
Zobrazen: 3243x   15. 10. 2007, aktualizováno: 19. 5. 2008

Nakloňte sluchu svého slovům mým a uslyšte můj hlas ze srdce vycházející. Zkušenost mluví k Vám, můj pane; porozumíte mi, neboť Jste zakladatelem západního císařství.

Modlitba hrdinů před bitvou - MODLITBA PRVÁ

Vezměte královský kámen z Pyrenejských hor a nad ním odříkávejte v hodinu kdy Slunce vrcholí, následující modlitbu:

„Nesmrtelný, Věčný, Spravedlivý, a Svatý, požehnej svému synu. Jest v nebezpečí, nebo ť stojí před mocným nepřítelem. Genie hrdinů, jenž jsi položil nad nebesa vznešenost svoji posilni mé paže, dej mohutnost mému meči, požehnej tento královský kámen, jenž bude se mnou v čase nebezpečí. Slunce září jako oheň tvých očí a Ty, o genie, osvěť toto srdce, dej zazářiti tomuto kameni tak, aby oslepil oči nepřátel nevidoucích, kam se skrýti. Tvoje vznešenost zazáří takto nad celým světem, nad nebem hvězd a Tvoje jméno bude na věky oslaveno. Amen.“

  • Poznámka: Tato modlitba byla recitována Rolandem, než bojoval a zvítězil v největších bitvách.

Modlitba proti očarování - MODLITBA DRUHÁ

Rytíř, jenž se chystá k nesnadnému podniku, nech ť se ozbrojí ametystem tvaru trojúhelníka a pak recituje následující modlitbu:


„Vládce vzdušných oblastí, v nichž je trůn Tvé moci, z výšin, z kterých Tvoje velemocné oči rozptylují všechna zla a Tvé svaté rty odsuzují povstalce proti křesťanství, přej mi sílu a statečnost v tomto okamžiku nebezpečí, abych mohl vysvoboditi svět od krutých čárů zvrhlého magika. Záchrana naše přísluší Duchu a tvoje jméno rozptýlí syny pekla. Spas mne duchu dobrodějný, dej mi sílu, IEOVA, a dej, aby tento ametyst rozptýlil a zahnal sny hříchu. Amen.“
Poznámka: Jak je psáno v letopisech, Astolf zničil touto modlitbou čáry Morgana a magika Atlanta.

Modlitba vojevůdce před bitvou - MODLITBA TŘETÍ

Zelený kámen z asijských hor ochraňuje velitele vojsk. Kámen tento dává sílu, když nad ním byla recitována následující modlitba:

„Osvoboditeli ode zla, poslyš moji modlitbu, vyslyš mé volání, nakloň sluchu svého řeči mé, kterou vyslovuji pravdomluvnými rty. Zkusil Jsi srdce mé, navštívil Jsi mne v noci, podrobil Jsi je zkoušce a proto mne spasíš. Dej sílu mým lidem, dej, ať mé prapory vzpřímeny vlají, dej ohlas vítěznému volání, dej odvahu mým důstojníkům, podporuj mé kroky! Tebe vzývám; Ochraniteli nebeských vojsk, ve víře, že moje slova budou vyslyšena a že tento kámen naplníš mocí své síly, že mne vyslyšíš, že prokážeš mi svou zázračnou blahovůli a že svou rukou zachráníš moje vojsko. Střez mne jako své oko, zastiň mne svými křídly a já budu blahoslaviti na věky Tvoje jméno. Amen.“

  • Velitel vojska nechť po této modlitbě prosloví slova: SÍLA, STATEČNOST, MOUDROST a CHYTROST.

Modlitba za spravedlnost - MODLITBA ČTVRTÁ

Abychom byli spravedliví, je nutno nevzdalovati se od kamenů Šalamounových, z nichž jeden, nalezený roku 630 v horách Himalajských a darovaný roku 750 Církvi, posílám já, Lev III., jako dar Karlu Velikému, císaři Západu. Člověk, jenž soudí, dříve než učiní rozhodnutí, nechť pronese tato slova:

„Šalamoun moudrý, David rozumný, Job bohabojný, Izaiáš dobrý.“


Potom nechť recituje následující modlitbu:

„Moudrost a spravedlnost je ve jménu Šalamouna Velikého a moudrého; síla a spravedlnost je ve jménu Tvém, Duchu dobrodějný. Chci trestati člověka, jenž stále hřeší. Chci odměniti dobrého. Bezbožný nechť je zkoušen a nepropuštěn, avšak spravedlivý nech ť je odměněn. Bezbožní zahynou, nepřátelé písma budou dostižení a budou vhozeni jako zrno do ohně. Duchu spravedlnosti, osvěť mne, abych mohl rozlišiti bezbožného od dobrého, abych mohl rozpoznati, kdo je zločinec a kdo je nevinný, abych mohl stanoviti, kde je dobro a kde zlo. Dej, abych mohl dobře odměňovati a dobře trestati, tak, abych byl nejmoudřejší z moudrých a nejspravedlivější ze spravedlivých. Jedině tak mohu přebývati na zemi a rozsévati semena Zákona Božího. Jedině tak mohu blahoslaviti Tvé jméno, ó Duchu, na věky. Amen.“

  • Po této modlitbě znovu nutno opakovati magická slova: „Šalamoun moudrý, David rozumný, Job trpělivý a Izaiáš dobrý.“ Pak vloží se na čelo osobám před soudem stojícím kámen Šalamounův a ten, jemuž zůstane na čele černá skvrna je vinen.

Díkůvzdání po vítězné bitvě - MODLITBA PÁTÁ

Ten, kdo zvítězil v bitvě má poděkovati duchu, neboť jen tak může znovu vítěziti a proslaviti se.

„Duchu bitev, děkuji Ti a chválím Tě za dosažené vítězství. Dal jsi mi sílu, dal jsi mi moc, dal jsi mi svěžest, dal jsi mi odolnost. Buď pochváleno Tvoje svaté jméno. Prosím Tě nyní, abys i nadále při mně stál v této strašlivé válce, abych dokonale porazil mocného nepřítele. Ach, Duchu blahodějný, buď stále při mně, stále mi žehnej a dopřej mi nadále svých velkolepých a vznešených darů. Tvá dobrota je Duchu nekonečná, Tvoje spravedlnost je osvícená a bude při mně, abych potrestal nepřátele křesťanského lidu a své země. Ach, Duchu, zasáhni mocnou rukou nepřátele mé sladké vlasti, zažeň svým ohněm nepřátele svaté víry, dej zahynouti plodům Saracénů, neboť zamýšlejí zlé vyznavačům Krista. Tak bude povýšeno Tvé jméno, ó Duchu bitev, a my na věky budeme opěvovati Tvoji slávu. Amen.“

SEDM ŽALMŮ LVA III. VĚNOVANÝCH KARLU VELIKÉMU. Podle vydání v edici „Eulis“, Praha 1940.

Z materiálů telestézické společnosti PannaCz.com


 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality