Čísla - význam a symboly

Jusepe de Ribera (1591-1652)
Podvědomě přiřazovat základní významy dokážeme nejen k barvám, nýbrž také k číslům. V případě čísel však toto počínání vychází z předpokladů, které tvoří základ našich jazyků a kultury. Tím však symbolika čísel nikterak neztrácí na působivosti...
Zobrazen: 55502x   příspěvků: 0   7. 5. 2007, aktualizováno: 27. 1. 2014

Základy čísla

Naše mysl je utvořena tak, aby myslela určitým způsobem, a jak rosteme, vstřebáváme jednotlivé vrstvy významu - byť je v daném okamžiku v podstatě nebereme na vědomí. Samozřejmě platí, že takové nabývání významu skýtá v symbolice čísel u různých národů značnou různorodost - avšak navzdory tomuto potenciálu je numerická symbolika po celém světě v podstatě shodná, což vede k závěru, že na významy, které připisujeme číslům, se zřejmě přišlo kdysi v prehistorii.

Nekonečná prázdnota

V islámu a kabalistickém judaizmu je nula číslem dokonalého, nekonečného božství. Vyjadřuje tedy samostatné nekonečno — dokonalé, neposkvrněné, úplné.

Nula - myšlenka nekonečné prázdnoty

Stejně jako černá a bílá vlastně nejsou barvami, ani nula není číslem. Představuje neexistenci; je to symbol, který doslova činí něco z ničeho. Nula byla „vynalezena" poměrně nedávno,- jako první ji použili Olmékové (předchůdci všech středoamerických kultur) kolem r. 50 př. n. 1. Ve starém světě je její používání doloženo teprve kolem r. 300 n. 1. v Indii. Dokonce ani staří Řekové si nebyli zcela jisti, zda lze nulu považovat za matematický termín, a mnozí namítali, že nenese žádný význam. Když se nad věcí zamyslíme, dojdeme k závěru, že nula je spíše proti-intuitivní pojem-, jestliže nula znamená nic, jak to, že pro ono nic máme symbol či název? Zdravý rozum říká, že mám-li dvě jablka a jedno sním a druhé daruji, pak jsou obě jablka pryč a nemá smysl o nich dále mluvit. Na druhou stranu však nula přináší zcela jinou myšlenku, totiž že zůstává nula jablek, jako by duch jejich přítomnosti nějakým způsobem dál potenciálně trval. To je jemný, ale velmi důležitý rozdíl, zcela neodmyslitelný pro rozvoj skutečně propracované matematiky. Jakožto symbol reprezentuje nula v první řadě neexistenci, a pokud jde o asociace, pak tedy ztrátu, nedůležitost, bezvýznamnost a nízké postavení. Může však také vyjadřovat myšlenku nekonečné prázdnoty a v širším slova smyslu vše, co je všudypřítomné. Nula je nekonečná, mimočasová, nevýrazná, nerozeznatelná,- nula jablek je zcela identická s nulou aut či nulou vesmírů. Při výpočtech nula symbolizuje logický stav „nepravdy", tedy zhruba ekvivalent k odpovědi „Ne" na otázku, která začíná: „Je...?“

Jedna - jiskra života - ZOD

Jednička jakožto první skutečné číslo je obecně považována za představitelku jiskry života a mužského principu. V kulturách celého světa bývá téměř výhradně znázorněna jedinou čárou a vizuálně navozuje asociaci mužského údu. Vzhledem k tomu, že značí jediný předmět, je výrazným symbolem jednoty, pospolitosti a družnosti: Jsme jako jeden muž." Kromě toho však je jednička také číslem jedinečnosti, individuality, osamocení, uzavřenosti, odtrženosti a odloučenosti — „jedna jediná". Samo o sobě je toto číslo v podstatě prázdné, neschopné seberozlišení, rozvíjení smysluplného vědomí sama sebe či dokonce otevření se mnohoznačnému dialogu. Jednička je samostatná a jako takovou ji některé kultury vnímají jako číslo božské podstaty. Vzhledem k osamocenosti není schopna rozmnožování, tudíž její schopnost zrodit mnohé nemůže být ničím jiným než činem Božího stvoření. Jednička tedy bývá stejně jako nula spojována s naplněním a dokonalostí, avšak na rozdíl od nuly nijak nesouvisí s prázdnotou a sterilitou. Jednička vyjadřuje nekonečnost věčné přítomnosti, nikoli nekonečnost prázdného nic, a mimoto nese vedlejší význam moci, kterého se nule nedostává. Z matematického hlediska je jednička vnímána jako cosi výjimečného, neboť je základním elementem celé řady pravidel. Při výpočtech představuje logický výrok „pravda" neboli odpověď „ano".

Dvě - protiklad a různost - jin a jang

První číslo, které má potenciál pro vnímání a vzájemné ovlivňování. Dvojka je číslem duality, možnosti a ženského principu. V dualitě existuje protiklad pólů, dvojka symbolizuje konflikt, protiklad a různorodost - dobro proti zlu, tma proti světlu, horké proti chladnému atd. Navíc se dvojka odklání od dokonalosti jedničky, a tak může symbolizovat pochybení, hřích, deviaci a zkaženost. Všimněte si, že v biblickém příběhu o potopě světa odešla zvířata na Noemovu archu vždy po dvou. Dvojce samozřejmě není zcela automaticky přičítáno nepřátelství; toto číslo je také symbolem stability, nezávislosti, vyrovnanosti a rozjímání. Jakožto směsice protikladů představuje v taoistické filozofii jin a jang, tanec života, který dává vzniknout úplně všemu. Však také Číňané uctívají dvojku jako šťastné číslo - podle čínského přísloví „dobré věci přicházejí ve dvojicích". Dvojka je číslem plodnosti, odhaluje potenciál stvoření. Mimoto symbolizuje přímou stezku či přímočarý směr, neboť nejkratší vzdálenost mezi dvěma body vždy tvoří přímka. S pouhými dvěma vztažnými body nelze vytvořit vzor. Platon dvojku zapudil jako nesmyslné číslo, protože usoudil, že její přítomnost předpokládá vztah, který automaticky zahrnuje postup k trojce.

Trojka - plodnost a zrození - nejsvětější trojice

Trojka se pojí s dovršením,- je to první číslo, které si zasluhuje být používáno ve spojení se slovem „celek". Rovnostranný trojúhelník, který má všechny tři strany stejně dlouhé, je nejstabilnějším plochým obrazcem,-vůči tlaku a deformaci je dokonce odolnější než čtverec. Když ověřujete, zda je linie rovná, potřebujete k tomu přinejmenším tři body. I tehdy, když naopak chcete nejprve narýsovat rovnou linií a pak ji porušit, potřebujete opět přinejmenším tři body. Ve většině vtipů figuruje trojice postav - např. Američan, Rus a Čech - protože vtip funguje nejlépe takto: jeden dá příklad, druhý jej podpoří a třetí jej obrátí naruby a dodá vtipu pointu. Trojka je také číslem plodného sexuálního spojení-jednička a dvojka, tedy muž a žena, se spojí, aby počali třetího lidského tvora. Trojka je v souvislosti s plodnosti a zrozením v širším slova smyslu také číslem projevování, konání. Je znakem tvořivé síly, energie pohybu, rozřešení konfliktu duality, růstu a rozvoje. Říká se, že tři bývají také přání a drobné nezdary, po třech chodívají čarodějnice. Vrátíme-li se k tématu dokončenosti, pak trojka je číslem životního cyklu, který má tři etapy: začátek, střed, konec,- minulost, přítomnost, budoucnost. Trojka také bývá považována za magickou či božskou. Nejsvětější trojice Otce, Syna a Ducha svatého je mocným symbolem tripartitní kompletnosti, stejně jako tři sudičky (Moiry) v řecké mytologii - Klóthó, Lachesis, Atropos (známé také jako Norny v nordické mytologii), které každému spřádají nit osudu, rozvíjejí ji a nakonec přestřihují. Podobně bývá jako tripartita pojímán také Měsíc - přibývající, plný a ubývající - a měsíční bohyně (např. Hekaté) mívala tři tváře,- také se předpokládalo, že měsíční zvířata jsou trojnohá.

Čtyři - stabilita

Jestliže trojka symbolizuje tvořivý potenciál a projevení se, pak čtyřka vyjadřuje stabilitu, jasně pochopitelný svět uvedený do současnosti. Je to první číslo, které zahrnuje potenciál pro trojrozměrnou realitu - tetraedr, pyramidový tvar s trojúhelníkovitou základnou, má čtyři rohy. Ve čtveřicích se vyskytují mnohé prvky vnějšího světa: čtyři klasické elementy - vzduch, země, voda a oheň,-čtyři základní směry - sever, jih, východ, západ,- čtyři roční období -jaro, léto, podzim, zima. Řada teoretiků managementu i vojenských stratégů je přesvědčena, že čtveřice je nejstabilnější styčnou strukturou v organizaci -nikdo by neměl mít více než čtyři přímo podřízené osoby, jinak se nevyhne zmatku a potížím. Čtyřce bývají připisovány nešťastné vedlejší významy v oblasti náboženství, zřejmě vlivem silného spojení se zemí. Říká se, že čtyřka je číslem hříšného Lucifera, vypovězeného čtvrtého, který následoval po Trojici. Apokalypsu budou zvěstovat čtyři jezdci, Smrt, Válka, Epidemie a Hladomor. V Číně, Koreji a Japonsku zní výraz pro čtyřku velmi podobně jako výraz označující smrt, proto je čtyřka na Východě považována za symbol neštěstí a některé budovy jsou očíslovány s vynecháním čtvrtého patra. Ze stejného důvodu se tomuto číslu vyhýbají některé firmy působící na trzích v oblastech Dálného východu - například Nokia u svých mobilních telefonů vynechává součíslí začínající čtyřkou. Toto číslo bývá samozřejmě spojováno také s celou řadou náboženských symbolů stability a úplnosti: např. v křesťanství figurují čtyři archandělé, čtyři hlavní síly a čtyři řeky ráje. Mimoto existují čtyři nezměrná přání v buddhizmu, čtyři islámské principy, které vytvářejí božství, čtyři světy hebrejské kabaly, čtyři tváře Bráhmy v hinduizmu atd.

Pět - život a smysl - AX5

Pětka je číslem života a lidské zkušenosti. V klasickém Řecku a v hinduistické teorii představuje čtyři elementy, které byly vnímány jako základní pralátky, z nichž je tvořen svět, spojované s povzbuzující silou ducha. Podle Číňanů je duchovní energie neodmyslitelně obsažena v každém elementu a není zapotřebí samostatného názvu - místo čtyř elementů jich však definovali pět, neboť poněkud abstraktní element vzduchu nahradili elementy dřeva a kovu. Pětka je v souvislosti s lidskou existencí nejdůležitějším číslem: máme pět prstů,- pět smyslů (zrak, sluch, čich, chuť a hmat); pět chutí (sladkou, kyselou, slanou, hořkou a pálivou),- patero tělních otvorů (ušní a nosní dírky, ústa, prsní bradavky a pohlavní/vyměšovací orgány). Mimoto v širším kontextu také pět „výběžků" těla (čtyři končetiny a hlavu). Magický symbol pentagramu, hvězdy s pěti cípy, zřejmě naznačuje postavu s doširoka roztaženýma rukama a nohama, a je tudíž symbolem individuality, duchovní touhy, ochrany. Vezmeme-li v úvahu úzké spojení člověka s tímto číslem, nijak nás nepřekvapí, že mnohdy automaticky oddělujeme sady prvků po pěti. Většina matematických systémů používaných ve světě pracuje se skupinami deseti čísel, tedy počtem, ke kterému dojdeme, spočítáme-li prsty na obou rukou. Příslušníci těch několika kultur (např. Ikvejové na Nové Guineji), které nepočítají v desítkové soustavě, jsou zvyklí místo desítek používat skupiny o dvaceti číslech — podle prstů na rukou i na nohou. Pětka jakožto číslo hluboce zapsané v mysli se s patřičným významem opakovaně objevuje také v náboženských obrazech po celém světě, zvláště v souvislosti s lidskou existencí: pět ran Kristových,-nasycení pěti tisíc hladových,- pět dhján v buddhizmu a hinduizmu, střežících pět směrů („střed" je také směr),- pět tváří Sivý v hinduizmu,- posvátná úloha pětky v moderním americkém diskordiánském náboženském hnutí,- pět sloupů islámu a jeho pět základních dogmat.

Šestka - rovnováha, harmonie

Šestka je matematicky dokonalá, trojúhelníková,- je to číslo rovnováhy, harmonie, vyrovnanosti. Oba vizuální ekvivalenty šestky, tedy pravidelný rovnostranný šestiúhelník a šesticípá Davidova hvězda, vyjadřují naplnění. Šestiúhelník je prvním složitým geometrickým obrazcem (trojúhelníky a čtverce jsou považovány za triviální), který zapadá do nekonečného pole tvořeného jeho dvojníky, přičemž nezanechává žádné mezery. Šestka je číslo nebes a země existující ve vzájemné jednotě a jakožto součet pětky a jedničky představuje lidský rod v Boží milosti. Krychle má šest ploch, proto bývá šestka spojována s hrou v kostky, potažmo pak se štěstím, příležitostí, vítězstvím a zdravím. V některých tradicích představuje počet dní, kterých bylo zapotřebí ke stvoření světa, proto se pojí s tvořením a kromě toho i s lidstvem, neboť podle bible byl lidský rod stvořen šestého dne. Antikrist z knihy Zjevení má údajně číslo 666, což značí trojici pozemských, lidských vlivů, současně zesměšňujících a oslabujících skutečnou nebeskou Trojici.

Sedm - soustavy lidské existence, NES, AX7

Toto neobyčejně mystické s božstvím. Spojení čtyřky číslo propojuje lidský rod s trojkou, zjevný svět napojený na Nejsvětější trojicí, a tudíž cesta k Bohu. Tak se sedmička v minulosti stala důležitým číslem pro všechny mágy a alchymisty i rádoby čaroděje. Sedmička tvoří základ důležitých soustav lidské existence - dnů v týdnu, starověkých divů světa, sloupů moudrosti, smrtelných hříchů, paprsků stvoření, úrovní pekla, barev duhy, hudební stupnice. Z mezinárodního hlediska je spojována s integrací, sjednocením a rozsáhlejšími vesmírnými projekty. Sedm schodů v buddhizmu odpovídá ovládnutí času a prostoru,- sedm základních čaker v hinduizmu označuje vzestup od pozemšťanství k božství.

Osm - znovuzrození

Osmička je číslem znovuzrození a obnovy. Křtitelnice s vodou, jež zbavuje novorozence hříchu, bývá osmiboká. V „kázání na hoře" uvedl Ježíš osmero blahoslavenství,- buddhisté putují osmidílnou cestou,- v taoistickém systému bagua je osm trigramů (a osm nesmrtelných tvorů, kteří ovládají cestu),- islám zná osmero blahoslavenství. V některých mystických doktrínách stojí, že osobní přeměna nastává osmého dne, po sedmi dnech postu a meditace. Krychle má osm rohů, proto je osmička vnímána také jako symbol celistvosti, fyzické dokonalosti a duševního rozhledu. Číňané považují osmičku za šťastné číslo, neboť v čínštině zní slovo „osm" podobně jako „úspěch".

Devět - magie

Sedmička bývá spojována s mystikou, devítka s magií. Je možno ji vyjádřit součinem 3x3, tudíž je konečným vyjádřením naplněné tvůrčí síly, cílené energie a proudu Boží vůle. Potenciál devítky je dobře patrný na magickém čtverci rozděleném do tří řad o třech polích, přičemž součet čísel ve vodorovných i svislých řadách je shodný - ve čtverci o třech řadách po třech polích, když je každá číslice použita pouze jednou, se tento součet rovná patnácti. Příslušníci řady kultur celého světa považují devítku za nositelku duchovní a božské moci. V evropské mytologii bývala devítka spojována s devíti slavnými muži starověku a středověku, třemi skupinami vždy o třech pozoruhodných hrdinech a obráncích pravdy před pohanstvím. V buddhizmu je devítka nebeským číslem nejvyšší spirituality. V Číně se považuje za nejšťastnější číslo, neboť reprezentuje osm směrů plus palác nebeského císaře. Podle hinduistické legendy je devítka symbolem ohně vedoucího ke čtverci, který ohraničuje vesmír.

Deset - kvalita

Desítka je prvním dvojciferným číslem dnešního matematického systému a jako taková budí dojem úplnosti a dokončenosti. Desatero přikázání Mojžíšova zákona bylo úplným vyjádřením Boha. Desítku popisujeme jako „kulaté" číslo, a to ve významu uspokojení, zadostiučinění. Desítka vyvolává asociace spojené s maximální kvalitou, s nejlepším možným - „dokonalá" desítka. Mimoto vyvolává představu čísel od jedné do devíti, což zdůrazňuje její úplnost - v širším významu tedy desítka vyjadřuje celý cyklus stvoření. Dlužno dodat, že v dávné minulosti zaujímalo tuto úlohu spíše číslo dvanáct,- používání desítky ve starověké symbolice tedy nemusí mít tytéž významy.

Jedenáct - autonomnost v Řádu

Znázorňuje dvě jedničky stojící za sebou, a je tedy jakousi analogií k dvojce - podle numerologů vyšší oktávou,- avšak vzhledem k tomu, že vyjadřuje spíše dvě individuality, nikoli pár, je nutně poněkud uzavřenější. V mnoha ohledech je jedenáctka považována za neutrální - středová základna mezi protiklady. Vedlejším významem jedenáctky je konání na poslední chvíli, ale ještě ne úplně pozdě - tedy „za hodinu dvanáct".

Dvanáct - uspořádání, SOR

Dvanáctka je z historického hlediska přirozeným symbolem měření, pozicí, kterou si do jisté míry uzurpuje desítka. K těmto závěrům vede skutečnost, že dvanáctka je tak snadno dělitelná - na poloviny (po šesti), na třetiny (po čtyřech), na čtvrtiny (po třech), na šestiny (po dvou) a dokonce na osminy (po jedné a půl). Tento fakt je neobyčejně užitečný pro každý systém, který vyžaduje časté dělení a který využívají všichni, tedy i nevzdělané vrstvy obyvatelstva. K takovým systémům patří např. časomíra, měření vzdálenosti, přepočítávání oběživa. Vzhledem ke zřejmé asociaci dvanáctky s cyklickými prvky času - dvanáct měsíců tvoří rok, dvakrát dvanáct hodin tvoří den, pětkrát dvanáct minut tvoří hodinu, dvanáct znamení tvoří zvěrokruh - je dvanáctka spojována s cykly a uzavřenými systémy. Kromě toho je vnímána jako příznivé číslo pro úplnou sadu prvků, takové, které zahrnuje veškeré základy. Jmenujme tedy dvanáct izraelských kmenů,- dvanáct hrdinských činů Heraklových,- dvanáctero bran Nového Jeruzaléma,-dvanáct dní Vánoc,- dvanáct olympských bohů,- dvanáct synů Jákobových,- dvanáct učedníků Krista, dalajlámy krále Artuše, Karla Velikého a Mithry.

Další čísla

Symbolickou hodnotu vyjadřují samozřejmě také ostatní čisla. Třináctka je proslulá jakožto nešťastné číslo,- čísla šestnáct, osmnáct a jednadvacet představují důležitou věkovou hranici,- třiadvacítka bývá spojována s tvůrčím zmatkem,-pětadvacítka se stříbrným výročím,- číslo čtyřicet dva se životem, vesmírem a vším, co nás obklopuje,- padesátka se zlatým výročím,- číslo šedesát devět s pohlavní aktivitou atd. — a to jsou pouze celá čísla. Většina důležitých symbolických významů však leží v rozmezí sahajícím od nuly do devítky.


Symboly a jejich skrytý význam – T.A. Kenner.

Z materiálů esoterické společnosti ... PannaCz.com


 
diskuzní
fórum
Celkem je vloženo 0 příspěvků.
Nevložen dosud žádný diskusní příspěvek.
 Poslední aktuality